درخواست کد مشتریان حقیقی
درخواست کد مشتریان حقیقی

به منظور بررسی تقاضای مشتریان برای دریافت کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش مشتری در بورس تشکیل می‏ شود که دارای 5 نفر عضو و یک دبیر می‏باشد. اعضای کمیته و دبیر آن توسط مدیرعامل بورس منصوب می‏ شوند. ضمن آنکه دبیر کمیته هم‏زمان مسوول پذیرش مشتریان نیز می ‏باشد. کلیه متقاضیان معاملات دربورس بایستی از طریق کارگزار به مسوول پذیرش مشتری معرفی شوند و کارگزاران موظفند فرم تقاضای شناسایی مشتری جهت درخواست کد معاملاتی را همراه با مدارک شناسایی مشتری به مسوول پذیرش مشتری ارایه دهند.

مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی:
- تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تایید کارگزار رسیده باشد
- تصویر شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد
- نشانی کامل اقامت شامل کدپستی و شماره تلفن مشتری
- نشانی کامل محل کار
- تصویر مجوزهای فعالیت به همراه اسناد مربوط به فعالیت
- سایر موارد به تشخیص کمیته
فرم احراز هویت حقیقی
فرم درخواست کد حقیقی
حساب وکالتی : بانک ملت
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com