درخواست کد مشتریان حقوقی
درخواست کد مشتریان حقوقی

به منظور بررسی تقاضای مشتریان برای دریافت کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش مشتری در بورس تشکیل می‏ شود که دارای 5 نفر عضو و یک دبیر می‏ باشد. اعضای کمیته و دبیر آن توسط مدیرعامل بورس منصوب می‏ شوند. ضمن آنکه دبیر کمیته هم‏زمان مسوول پذیرش مشتریان نیز می ‏باشد. کلیه متقاضیان معاملات در بورس بایستی از طریق کارگزار به مسوول پذیرش مشتری معرفی شوند و کارگزاران موظفند فرم تقاضای شناسایی مشتری جهت درخواست کد معاملاتی را همراه با مدارک شناسایی مشتری به مسول پذیرش مشتری ارایه دهند.

مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی:
- تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تایید کارگزار رسیده است
- مدارک ثبت شرکت
- روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
- معرفی دارندگان امضای مجاز
- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل
- صورت‏های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی
- مجوزهای دریافتی جهت فعالیت شرکت
- کد اقتصادی و اضهارنامه مالیاتی
- سایر موارد به تشخیص کمیته
فرم احراز هویت حقوقی
فرم درخواست کد حقوقی
فرم مشخصات نمایندگان قانونی
حساب وکالتی : بانک ملت
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com