میلگرد ١٢-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٣٨       
 
 • طلا
 • مس
 • نقره
 • پلاتین
 • فلزات رنگين
 • سكه
 • ارز
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا دلار آمريكا/انس ١,٢٢٧ (١٥)
هر اونس نقره دلار آمريكا/انس ١٥ ٠
آلومينيوم دلار آمريكا/تن ٢,١١٠ (٢٠)
مس دلار آمريكا/تن ٦,١٤١ (٢)
سرب دلار آمريكا/تن ٢,١٦٤ (١٩)
نيكل دلار آمريكا/تن ١٣,٤٦٠ (٢٢٠)
قلع دلار آمريكا/تن ١٩,٥٠٠ (١٠٥)
 • بازار لندن
 • بازار نيويورک
 • بازار شانگهاي
نام کالا حجم واحد تغييرات تاريخ
آلومينيوم ١,٣١١,٧٢٥ تن (٨,٩٧٥) ١٩/١٢/١٣٩٦
بيلت مديترانه ١ تن ٠ ١٧/٠٥/١٣٩٤
مس ٣١١,١٢٥ تن (٨,٥٢٥) ١٩/١٢/١٣٩٦
روي ٢٠٢,٥٧٥ تن (٥,٤٠٠) ١٩/١٢/١٣٩٦
سرب ١٣١,٥٢٥ تن (٢,٦٧٥) ١٩/١٢/١٣٩٦
قلع ١,٥٥٥ تن (١٥) ١٩/١٢/١٣٩٦
بيلت خاور دور ١ تن ٠ ١٧/٠٥/١٣٩٤
 • حواله هاي دريافتي از پتروشيمي
 • گزارش هاي تحليلي
 • اعلاميه ها
عنوان تاريخ
 
 
 
 
 
 
 
$ 1,289
$ 48
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com