بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,٤٥٢ ٣٠,٠٠٠ ٢,١٠٨ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٦,٠٠٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢١٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٦,٠٠٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧٢,٧١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢١/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٢١ ٢,٥٢١ ٢,٥٢١ ٢٧٠ ٣٠٠ ٢,٤٠١ ٧,١١٠ ٢,٥٢١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٦٨٠,٦٧٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢١/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٢١ ٢,٥٢١ ٢,٥٢١ ٢٧٠ ٣٠٠ ٢,٤٠١ ٧,١١٠ ٢,٥٢١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٦٨٠,٦٧٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢١٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٦,٠٠٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧٢,٧١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٩٠ ١٠٠ ٢,٢٠٢ ٥٤٠ ٢,٣١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٢٠٨,٠٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٣,٦١٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢٥٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٣,٦١٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٥٦٢,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٩٠ ١٠٠ ٢,٢٠٢ ٥٤٠ ٢,٣١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٢٠٨,٠٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٩٠ ١٠٠ ٢,٢٠٢ ٥٤٠ ٢,٣١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٢٠٨,٠٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٢,٢٠٢ ٥٤٠ ٢,٣١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٠ ١٠٠ ٢,٢٠٢ ٥٤٠ ٢,٣١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٣,٦١٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢٠٢ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠,٠٠٠ ١٩٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢٠٢ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠,٠٠٠ ٢,٣٢٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢٠٢ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,٢١٣ ٢,٢٦٨ ٢,٣٢٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٣٨٠ ٢,٣٢٣ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٥٣,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٣٨٠ ٢,٣٢٣ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٦٠ ٢,٢١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,٢١٣ ٢,٢٦٨ ٢,٣٢٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٣٨٠ ٢,٣٢٣ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٥٣,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ١٦٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ١٦٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٣٧٧,٤٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٣٠٠ ٢,٣٩١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٢,٣٧٢ ٢,٣٨٢ ٢,٣٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٣٠٠ ٢,٣٩١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧٦,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٣٠٠ ٢,٣٩١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ١٦٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ١٦٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٣٧٧,٤٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٢,٣٧٢ ٢,٣٨٢ ٢,٣٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٣٠٠ ٢,٣٩١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧٦,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٢,٣٠٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧١,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٢,٣٠٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٢,٤٨٣ ٢,٤٨٣ ٢,٤٨٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ١,٣٦٠ ٢,٤٨٣ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٩٦,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٢,٣٠٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧١,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,٤٧٧ ٢,٤٧٧ ٢,٤٧٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ١,٢٦٠ ٢,٤٧٧ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٩٥,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٢,٣٠٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,٤٧٧ ٢,٤٧٧ ٢,٤٧٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ١,٢٦٠ ٢,٤٧٧ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٩٥,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,٤٥٢ ٣٠,٠٠٠ ٢,١٠٨ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,٤٠٩ ٣٠,٠٠٠ ٢,٢٢٨ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,٤٠٩ ٣٠,٠٠٠ ٢,٢٢٨ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,٤٠٩ ٣٠,٠٠٠ ٢,٢٢٨ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله - OFF درجه 3 RPC-GRSUSUO3B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ١,٥٩٠ ١,٥٩٠ ١,٥٩٠ ٩٠ ١٠٠ ١,٥١٤ ٤٠٠ ١,٥٩٠ --- پتروشیمی رازی نقدی ١٤٣,١٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله - OFF درجه 3 RPC-GRSUSUO3B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ١,٥٩٠ ١,٥٩٠ ١,٥٩٠ ٩٠ ١٠٠ ١,٥١٤ ٤٠٠ ١,٥٩٠ --- پتروشیمی رازی نقدی ١٤٣,١٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله - صادراتي KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,١٤٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله - صادراتي KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٠,٠٠٠ ١٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٧,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٤٤٨ ٢,٦٠٠ ٢,٥٧٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٧٤٥,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٤٤٧ ٦,٥٦٠ ٢,٥٦٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٥٦٩,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٩٩٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٣١ ٩,٥٩٠ ٢,٤٤٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٤٢٢,٥٣٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٤٤٨ ٢,٦٠٠ ٢,٥٧٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٧٤٥,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٤٤٧ ٦,٥٦٠ ٢,٥٦٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٥٦٩,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٤٤٨ ٢,٦٠٠ ٢,٥٧٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٧٤٥,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٤٤٧ ٦,٥٦٠ ٢,٥٦٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٥٦٩,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٩٥٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٣١ ٢١,٧٩٠ ٢,٤٤٧ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٣٢٤,٦٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٨ ٢,٤٤٨ ٢,٤٤٨ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٣٣١ ٢,٠١٠ ٢,٤٤٨ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٧٠٩,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٩٩٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٣١ ٩,٥٩٠ ٢,٤٤٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٤٢٢,٥٣٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٩٩٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٣١ ٩,٥٩٠ ٢,٤٤٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٤٢٢,٥٣٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٣٥ ٢,٤٦٠ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٧,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ٢,٠٩١ ٤٩٠ ٢,١١٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٩١ ٢,١٥٠ ٢,٢٠١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,١٠١ ٢,١٠٨ ٢,١١٢ ٣٩٠ ٤٠٠ ٢,٠٩١ ٤٩٠ ٢,١١٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٨٢٢,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,١٢٩ ٢,١٥١ ٢,٢٠١ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٩١ ٢,١٥٠ ٢,٢٠١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٢٢٦,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٢,٤٦٠ ٢,٤٦٠ ٢,٤٦٠ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٣٥ ٢,٤٦٠ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٧١٣,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,١٠١ ٢,١١٢ ٠ ٤٠٠ ٢,٠٩١ ٤٩٠ ٢,١١٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,١٢٩ ٢,٢٠١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٩١ ٢,١٥٠ ٢,٢٠١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٢,٤٦٠ ٢,٤٦٠ ٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٣٥ ٢,٤٦٠ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,١٢٩ ٢,١٥١ ٢,٢٠١ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٩١ ٢,١٥٠ ٢,٢٠١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٢٢٦,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢٥٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٢٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٥٧٠,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٠ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ٣٤٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٠ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٢٥٩,٢٨٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٠ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ٣٤٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٠ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ٣٤٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٦,١٤٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣٣٣ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٠ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٢٥٩,٢٨٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٩٠ ٠ ٢,٠٩١ ٩٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی (مچینگ) ١٨٨,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ١١,٤٣٠ ٢,٤٠٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٦١,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٩٨٤ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٥,٠٥٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٣٦٤,٥٥٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٣١٣ ٢,٣١٣ ٢,٣١٣ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣١٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٢٥,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٩٨٤ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٥,٠٥٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٣٦٤,٥٥٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٣١٣ ٢,٣١٣ ٢,٣١٣ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣١٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٢٥,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٥,٠٥٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٣١٣ ٢,٣١٣ ٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣١٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٥,٠٥٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣١٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٠ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ٣٤٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٠ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٢٥٩,٢٨٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٠ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ٣٤٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٣٧٦ ٢,٥٠٠ ٢,٠٩١ ٢,٣٧٦ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٩٦٨,٢١٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٠ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٢٥٩,٢٨٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٠ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٢٥٩,٢٨٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٦,١٤٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٤٠٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٩٥ ٢,٣٣٣ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣٣٣ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٨٨,٣٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢٥٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٢٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٥٧٠,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٨٩٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٩١ ٨٩٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٨٦٠,٩٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٩٠ ٠ ٢,٠٩١ ٩٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی (مچینگ) ١٨٨,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ١,٠٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٣٣,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٣٤٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٥٧,٥٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٥٧,٥٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٠,٨٢٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٦٠ ٠ ٢,٠١٠ ٦٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ١٢٠,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ٦٩,٨٢٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٧٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ٦٩,٨٢٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٧٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٦٨,٩٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ١,٠٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٣٣,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٩٩١ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٥٧,٥٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٩٦,٩٥٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٢,٢٣٨ ٢,٢٣٨ ٠ ١,٠٠٠ ٢,١٢٦ ٤,٣٠٠ ٢,٢٣٨ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٢,١٢٦ ٢,١٢٦ ٠ ٤٠٠ ٢,١٢٦ ٤٠٠ ٢,١٢٦ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٠٢٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٦٨,٩٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١٥٨,٣٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٠٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٠,٨٢٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١١٦,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٨٦,٩٦٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٠٥٨,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٠٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٣٤٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٣٤٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٦٨٣,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٣٤٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٣٤٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٦٨٣,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٦٠ ٠ ٢,٠١٠ ٦٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ١٢٠,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ٦٩,٨٢٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٧٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٦٨,٩٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٠٢٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٦٨,٩٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١٥٨,٣٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٠٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٨٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٥٢,٦٠٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٠١٣,٢٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ١٨٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ١,٠٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٣٧٩,٩٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٧٢٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ ٧٨,٥٤٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٥١٩,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ١,٨٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٨٤٤,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٦٠٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٥٢,٦٠٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٨٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٥٢,٦٠٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٠١٣,٢٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٦٠٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٧,٧٦٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ١٥١٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٤,١٧٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٨٧,٦١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٧,٧٦٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٥٥,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ٦٥,١٩٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٦٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ٦٥,١٩٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٦٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٤,١٧٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٧,٧٦٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٧٢٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ ٧٨,٥٤٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٥١٩,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ١,٨٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٨٤٤,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ١٥١٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٤,١٧٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٨٧,٦١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٧,٧٦٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٥٥,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٤,١٧٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٧,٧٦٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٥٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٤٤,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٤٠,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٣٧٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٦٣,٣٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٧٨٠,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٤٠٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٨٠,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٠,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٩,٢٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٦٧,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٥٢٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ١١٩,٠٢٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٠٩٧,٧٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٠,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٥٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٤٤,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٩,٢٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٥٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٨١٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٩,٢٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٧٠٩,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ١١٩,٠٢٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٥٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ١٤٨٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٦٠,٩٢٠ ٢,١١٠ پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٢٢,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٤٠٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٧/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ١٤٨٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٦٠,٩٢٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٢٢,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٩,٢٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٦٣,٣٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٤٠,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٣٧٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٦٣,٣٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٧٨٠,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠,٢٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٤٢٢,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠,٢٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٤٢٢,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٦٥٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٤١٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٣,٧٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٢٣٦,٣٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ١٣٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٩٦٦,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٧٧٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٨,٩٦٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٧٥٧,١٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٧٠٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٥٢١,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٤٧٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٨,٩٦٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٠٧٢,٥٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٣,٧٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٢٣٦,٣٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٢/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٢٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٢/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٤٣٤,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٣,٧٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٢٣٦,٣٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢,١٧٣ ٣٤٠ ٢,١٧٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٣,٧٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ١٣٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٩٦٦,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٤ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,١٧٣ ٣٤٠ ٢,١٧٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٥١,٩٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٢٦٠,٧٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ١٤٠ ١,٤٠٠ ٢,١٧٣ ١٤٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣٠٤,٢٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ٤,٥٥٠ ٢,٢١٩ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٢٦٠,٧٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٣٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٣٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٦٩٥,٣٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ١٤٠ ١,٤٠٠ ٢,١٧٣ ١٤٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣٠٤,٢٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٠١ ٢,٢٧٥ ٢,٢٨٢ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,١٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٣٦٥,١٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٠١ ٢,٢٨٢ ٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,١٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,١٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ١١,٩٩٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,١٧٣ ٥٠٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٨٤,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٤ ٢,١٨١ ١٣٠٠ ١,٣٠٠ ٢,١٧٣ ١,٤٠٠ ٢,١٨١ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٢,٨٢٥,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,٨٠٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ١١,٩٩٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٤٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,٨٠٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٩١٢,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,٨٠٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه آبادان نقدی ١,٣٦٩,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ١٤٩٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ١١,٩٩٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٤٠٠,١٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٣٠٣,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,١٧٣ ٥٠٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٨٤,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ١٤٩٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ١١,٩٩٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٤٠٠,١٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٣٠٣,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ١,٤٠٠ ٢,١٧٣ ١٤٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ٤,٥٥٠ ٢,٢١٩ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,٣٢٨,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٤ ٢,١٨١ ١٣٠٠ ١,٣٠٠ ٢,١٧٣ ١,٤٠٠ ٢,١٨١ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٢,٨٢٥,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ٤,٥٥٠ ٢,٢١٩ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ١٤٩٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ١١,٩٩٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٤٠٠,١٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٣٠٣,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ١٤٠ ١,٤٠٠ ٢,١٧٣ ١٤٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣٠٤,٢٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٤٤٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٣٠,١٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,١٧١,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٤٤٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٣٠,١٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٦٠ ٠ ٢,١١٤ ٦٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ١٢٦,٨٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٢٠ ٢,٢٢٠ ٢,٢٢٠ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١١٤ ١٠,١١٠ ٢,٢٢٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,١٧٥,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٣٠٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٥٠٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٦٣٤,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٢٢٠ ١٠,٣١٠ ٢,٣٣١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٦٦٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٤/٠٨/١٣٩١ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٨,١٠٠ ٢,٢١٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٢٢٠ ١٠,٣١٠ ٢,٣٣١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٦٦٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٢٢٠ ١٠,٣١٠ ٢,٣٣١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٦٦٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٤/٠٨/١٣٩١ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ٤٨٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٨,١٠٠ ٢,٢١٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٠٦٥,١٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٤٤٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٣٠,١٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٦٠ ٠ ٢,١١٤ ٦٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ١٢٦,٨٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,١٧١,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٢٠ ٢,٢٢٠ ٢,٢٢٠ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١١٤ ١٠,١١٠ ٢,٢٢٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,١٧٥,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٢٢٠ ٦٠٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٩٩,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٣,٩٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,١٦٥,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ١٤٨٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٤,٠٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,٤٤٩,٨٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٥٠٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه آبادان نقدی ١,٠٥٧,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,١١٤ ١٠,١١٠ ٢,٢٢٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٢٢٠ ٦٠٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٩٩,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٣,٩٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,١٦٥,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ١٤٨٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٤,٠٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,٤٤٩,٨٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٢٢٠ ٦٠٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٩٩,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٣,٩٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,١٦٥,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ١٤٨٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٤,٠٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,٤٤٩,٨٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٤٤٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٣٠,١٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٦٠ ٠ ٢,١١٤ ٦٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ١٢٦,٨٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٨ ٢,٤٤٨ ٢,٤٤٨ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٣٣١ ٢,٠١٠ ٢,٤٤٨ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٧٠٩,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٩٥٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٣١ ٢١,٧٩٠ ٢,٤٤٧ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٣٢٤,٦٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه- OFF درجه 3 RPC-LUSUO3B-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١٠٠ ٢٠٠ ١,٤٤٢ ١٠٠ ١,٤٤٢ --- پتروشیمی رازی نقدی ١٤٤,٢٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه- OFF درجه 3 RPC-LUSUO3B-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١٠٠ ٠ ١,٤٤٢ ١٠٠ ١,٤٤٢ --- پتروشیمی رازی نقدی (مچینگ) ١٤٤,٢٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه- OFF درجه 3 RPC-LUSUO3B-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١٠٠ ٠ ١,٤٤٢ ١٠٠ ١,٤٤٢ --- پتروشیمی رازی نقدی (مچینگ) ١٤٤,٢٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه- OFF درجه 3 RPC-LUSUO3B-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١٠٠ ٢٠٠ ١,٤٤٢ ١٠٠ ١,٤٤٢ --- پتروشیمی رازی نقدی ١٤٤,٢٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه- OFF درجه 3 RPC-LUSUO3B-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١٠٠ ٠ ١,٤٤٢ ١٠٠ ١,٤٤٢ --- پتروشیمی رازی نقدی (مچینگ) ١٤٤,٢٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه- OFF درجه 3 RPC-LUSUO3B-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١٠٠ ٠ ١,٤٤٢ ١٠٠ ١,٤٤٢ --- پتروشیمی رازی نقدی (مچینگ) ١٤٤,٢٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه- OFF درجه 3 RPC-LUSUO3B-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١,٥١٤ ١,٥١٤ ١,٥١٤ ٢٠٠ ٢٠٠ ١,٤٤٢ ٤٠٠ ١,٥١٤ --- پتروشیمی رازی نقدی ٣٠٢,٨٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه- OFF درجه 3 RPC-LUSUO3B-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١,٥١٤ ١,٥١٤ ١,٥١٤ ٢٠٠ ٢٠٠ ١,٤٤٢ ٤٠٠ ١,٥١٤ --- پتروشیمی رازی نقدی ٣٠٢,٨٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه- OFF درجه 3 RPC-LUSUO3B-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١,٤٤٢ ١٠٠ ٠ ١,٤٤٢ ١٠٠ ١,٤٤٢ --- پتروشیمی رازی نقدی (مچینگ) ١٤٤,٢٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com