بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٨٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٠ کک کک انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٩٠٠ ٥٠٠ ١,٩٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٩٥٠,٠٠٠ کک کک انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٩٠٠ ٥٠٠ ١,٩٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٩٥٠,٠٠٠ کک کک انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ٣٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٩٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٩٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٥,٧٠٠,٠٠٠ کک کک انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ٣٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٩٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٩٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٥,٧٠٠,٠٠٠ کک کک انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ١٧/١٠/١٣٩١ ٠ ٣,٠٠٠ ١,٩٠٠ ٠ ٠ --- کک سازی زرند نقدی ٠ کک کک انبار کارخانه ١٢/١٠/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ١,٩٠٠ ١,٥٠٠ ١,٩٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٢,٨٥٠,٠٠٠ کک کک انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ١٦/١٠/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ١,٩٠٠ ٠ ٠ --- کک سازی زرند نقدی ٠ کک کک انبار کارخانه ١١/١٠/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ١٦/١٠/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ١,٩٠٠ ٠ ٠ --- کک سازی زرند نقدی ٠ کک کک انبار کارخانه ١١/١٠/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ١,٩٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١,٩٠٠ ١٠٠ ١,٩٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ١٩٠,٠٠٠ کک کک انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١,٩٠٠ ١٠٠ ١,٩٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٠ کک کک انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١,٩٠٠ ١٠٠ ١,٩٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٠ کک کک انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ ٠ ٧٠٠ ١,٨٠٠ ٧٠٠ ١,٨٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٠ کک کک انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ ٠ ٧٠٠ ١,٨٠٠ ٧٠٠ ١,٨٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٠ کک کک انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ١,٨٠٠ ٧٠٠ ١,٨٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ١,٢٦٠,٠٠٠ کک کک انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٨٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٠ کک کک انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٨٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ١,٨٠٠,٠٠٠ کک کک انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 0-15 ZCO-METC0015-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٨٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ١,٨٠٠,٠٠٠ کک کک انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 140-25 ZCO-METC25140-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥,٠٠٠ ٤,٩٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٩٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٠ کک کک انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ صنعتی
کک متالورژی 140-25 ZCO-METC25140-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٤,٩٠٠ ٤,٩٠٠ ٤,٩٠٠ ٥٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٩٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٩٠٠ --- کک سازی زرند نقدی ٢٤,٥٠٠,٠٠٠ کک کک انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ صنعتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٨/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٦٥٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٥٧٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٦٥٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٨/١٠/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٦٥٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٤٩٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٣٦٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٤٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٣٦٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٣٦٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٣٦٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٣٦٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٣٦٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٣٦٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٣٦٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٩٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ١,١٢١ ١,١٢١ ١,١٢١ ٢٠ ١٠٠ ١,١٢١ ٢٠ ١,١٢١ --- پتروشیمی اروند سلف ٢٢,٤٢٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٢٨/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ١,١٢١ ١,١٢١ ٠ ١٠٠ ١,١٢١ ٢٠ ١,١٢١ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آب ژاول ARCO-SOHYB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١,٢٣٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی اروند سلف ٠ شیمیایی آب ژاول انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٥٢ ٤٥,٠٠٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ٩ ٠ ٤٢,٧٥٤ ٩ ٤٢,٧٥٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٧٦,٢٣٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ١٨ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ١٨ ٤٢,٧٥٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٥٢,٤٧٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ٩ ٠ ٤٢,٧٥٤ ٩ ٤٢,٧٥٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٧٦,٢٣٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٤,٨٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ١٩ ٠ ٤٢,٧٥٤ ١٩ ٤٢,٧٥٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٨٢٧,٧١٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ٥ ٠ ٤٢,٧٥٤ ٥ ٤٢,٧٥٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٢٢٥,٧٤١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ١٨ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ١٨ ٤٢,٧٥٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٥٢,٤٧٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٤٢,٧٥٤ ٤٢,٧٥٤ ٠ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ١٨ ٤٢,٧٥٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٥,٠٠٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ١٨ ٤٢,٧٥٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٥٢ ٤٥,٠٠٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٥٢ ٤٥,٠٠٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC KZPC-ERE1X75LCG-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٨٨ ٤٤,٦٦٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ١٥,٢٥٠ ١٥,٣٩٠ ١٥,٦٣١ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٣,٨٧٨ ٢,٠٢٢ ١٥,٦٣١ --- پتروشیمی برزویه سلف ٧,٦٩٤,٩٨٢ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٢٢/١٠/١٣٩١ ٣٤,٦٥٧ ٣٤,٦٥٧ ٣٤,٦٥٧ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٤,٦٥٧ ٣٠٠ ٣٤,٦٥٧ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١٠,٣٩٧,١٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٣٤,٦٥٧ ٣٤,٦٥٧ ٣٤,٦٥٧ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٤,٦٥٧ ٥٠٠ ٣٤,٦٥٧ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٧,٣٢٨,٥٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-532 ١٤/١٠/١٣٩١ ٣٥,٩٧١ ٣٥,٩٧١ ٣٥,٩٧١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٥,٩٧١ ٣٠٠ ٣٥,٩٧١ --- پتروشیمی بوعلی سینا نقدی ١٠,٧٩١,٣٠٠ شیمیایی ارتوزایلن بندر امام خمینی ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٣٧,٠٠٠ ٣٧,٠٣١ ٣٧,٧٧٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٥,٩٧١ ٨٨٠ ٣٧,٧٧٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٨,٥١٥,٤٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٢٢٠ ٠ ٣٤,٣١٤ ٢٢٠ ٣٤,٣١٤ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ٧,٥٤٩,٠٨٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٨٠ ٠ ٣٤,٣١٤ ٨٠ ٣٤,٣١٤ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ٢,٧٤٥,١٢٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٣٤٠ ٠ ٣٤,٣١٤ ٣٤٠ ٣٤,٣١٤ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ١١,٦٦٦,٧٦٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٠٧/١١/١٣٩١ ٣٦,٨٩٢ ٣٦,٨٩٢ ٣٦,٨٩٢ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٥,١٣٥ ٩٠٠ ٣٦,٨٩٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١١,٠٦٧,٦٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢١/١٠/١٣٩١ ٣٦,٨٩٢ ٣٦,٨٩٢ ٣٦,٨٩٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٥,١٣٥ ١,٨٦٠ ٣٦,٨٩٢ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٨,٤٤٦,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٢٢/١٠/١٣٩١ ٣٤,٦٥٧ ٣٤,٦٥٧ ٣٤,٦٥٧ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٤,٦٥٧ ٣٠٠ ٣٤,٦٥٧ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١٠,٣٩٧,١٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٣٤,٦٥٧ ٣٤,٦٥٧ ٣٤,٦٥٧ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٤,٦٥٧ ٥٠٠ ٣٤,٦٥٧ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٧,٣٢٨,٥٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ١٥/١٠/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٤,٣١٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٨٠ ٥٠٠ ٣٤,٣١٤ ٨٠ ٣٤,٣١٤ --- پتروشیمی برزویه سلف ٢,٧٤٥,١٢٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٠٧/١١/١٣٩١ ٣٦,٨٩٢ ٣٦,٨٩٢ ٣٦,٨٩٢ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٥,١٣٥ ٩٠٠ ٣٦,٨٩٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١١,٠٦٧,٦٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢١/١٠/١٣٩١ ٣٦,٨٩٢ ٣٦,٨٩٢ ٣٦,٨٩٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٥,١٣٥ ١,٨٦٠ ٣٦,٨٩٢ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٨,٤٤٦,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ١٣/١١/١٣٩١ ٣٦,٨٥٠ ٣٦,٨٥٠ ٣٦,٨٥٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٣٥,٠٩٥ ٧٢٠ ٣٦,٨٥٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١٤,٧٤٠,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٨/١٠/١٣٩١ ٣٦,٨٥٠ ٣٦,٨٥٠ ٣٦,٨٥٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٥,٠٩٥ ١,٣٠٠ ٣٦,٨٥٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٨,٤٢٥,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٣٩,٠٧٧ ٣٩,٠٧٧ ٣٩,٠٧٧ ٢٨٠ ٣٠٠ ٣٧,٢١٦ ٦٢٠ ٣٩,٠٧٧ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١٠,٩٤١,٥٦٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٣٩,٠٧٧ ٣٩,٠٧٧ ٠ ٣٠٠ ٣٧,٢١٦ ٦٢٠ ٣٩,٠٧٧ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٣٩,٠٧٧ ٣٩,٠٧٧ ٠ ٥٠٠ ٣٧,٢١٦ ١,٧٤٠ ٣٩,٠٧٧ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٣٤,٩٢١ ٣٤,٩٢١ ٣٤,٩٢١ ١٠٠ ٠ ٣٤,٩٢١ ١٠٠ ٣٤,٩٢١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٣,٤٩٢,١٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٣٤,٩٢١ ٣٤,٩٢١ ٣٤,٩٢١ ٢٠٠ ٣٠٠ ٣٤,٩٢١ ٢٠٠ ٣٤,٩٢١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٦,٩٨٤,٢٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٣٤,٩٢١ ٣٤,٩٢٨ ٣٥,٠١١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٤,٩٢١ ٥٤٠ ٣٥,٠١١ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٧,٤٦٤,٠٦٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٠٨/١٠/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٤,٣١٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٤,٣١٤ ٥٠٠ ٣٤,٣١٤ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٧,١٥٧,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٣٧,١٢٣ ٣٧,١٢٤ ٠ ٣٠٠ ٣٧,١٢٣ ٤٠٠ ٣٧,١٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٣٧,١٢٣ ٣٧,٢٠٩ ٠ ٥٠٠ ٣٧,١٢٣ ٧٠٠ ٣٧,٢٠٩ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٣٤,٣١٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٤,٣١٤ ٥٠٠ ٣٤,٣١٤ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٧,١٥٧,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٣٧,١٢٣ ٣٧,١٢٣ ٣٧,١٢٤ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٧,١٢٣ ٤٠٠ ٣٧,١٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١١,١٣٧,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٣٧,١٢٣ ٣٧,١٣٠ ٣٧,٢٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٧,١٢٣ ٧٠٠ ٣٧,٢٠٩ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٨,٥٦٤,٩٤٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٧,٢١٦ ٦٢٠ ٣٩,٠٧٧ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٣٧,٢١٦ ١,٧٤٠ ٣٩,٠٧٧ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٣٩,٠٧٧ ٣٩,٠٧٧ ٣٩,٠٧٧ ٢٨٠ ٣٠٠ ٣٧,٢١٦ ٦٢٠ ٣٩,٠٧٧ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١٠,٩٤١,٥٦٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٣٩,٠٧٧ ٣٩,٠٧٧ ٣٩,٠٧٧ ٥٢٠ ٥٠٠ ٣٧,٢١٦ ١,٧٤٠ ٣٩,٠٧٧ --- پتروشیمی برزویه سلف ٢٠,٣٢٠,٠٤٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٢٤/٠٩/١٣٩١ ٣٥,٢٧٤ ٣٥,٢٧٤ ٣٥,٢٧٤ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٥,٢٧٤ ٣٠٠ ٣٥,٢٧٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١٠,٥٨٢,٢٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٣٥,٢٧٤ ٣٥,٢٧٤ ٣٥,٢٧٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٥,٢٧٤ ٥٠٠ ٣٥,٢٧٤ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٧,٦٣٧,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٧,١٢٣ ٤٠٠ ٣٧,١٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٣٧,١٢٣ ٧٠٠ ٣٧,٢٠٩ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ٢٤/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٥,٢٧٤ ٣٠٠ ٣٥,٢٧٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٣٥,٢٧٤ ٥٠٠ ٣٥,٢٧٤ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٣٤,٩٢١ ٣٤,٩٢٨ ٣٥,٠١١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٤,٩٢١ ٥٤٠ ٣٥,٠١١ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٧,٤٦٤,٠٦٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٢٩,١٦٠ ٢٩,١٦٠ ٠ ٤٥٠ ٢٩,١٦٠ ٤٥٠ ٢٩,١٦٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٣٠,٦١٨ ٣٠,٦١٨ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,١٦٠ ٢,١٠٠ ٣٠,٦١٨ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٣٢,١٤٩ ٣٢,١٤٩ ٣٢,١٤٩ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٢,١٤٩ ٣٠٠ ٣٢,١٤٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٩,٦٤٤,٧٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٣٣,٧٥٦ ٣٣,٧٥٦ ٣٣,٧٥٦ ٤٨٠ ٥٠٠ ٣٢,١٤٩ ١,١٠٠ ٣٣,٧٥٦ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٦,٢٠٢,٨٨٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٣٢,١٤٩ ٣٢,١٤٩ ٠ ٣٠٠ ٣٢,١٤٩ ٣٠٠ ٣٢,١٤٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٣٣,٧٥٦ ٣٣,٧٥٦ ٠ ٥٠٠ ٣٢,١٤٩ ١,١٠٠ ٣٣,٧٥٦ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٢,١٤٩ ٣٠٠ ٣٢,١٤٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٣٢,١٤٩ ١,١٠٠ ٣٣,٧٥٦ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٣٧,٢١٦ ٣٧,٢١٦ ٣٧,٢١٦ ٢٠٠ ٣٠٠ ٣٥,٤٤٤ ٩٠٠ ٣٧,٢١٦ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٧,٤٤٣,٢٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٣٧,٢١٦ ٣٧,٢١٦ ٣٧,٢١٦ ٣٦٠ ٥٠٠ ٣٥,٤٤٤ ١,٨٦٠ ٣٧,٢١٦ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٣,٣٩٧,٧٦٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-532 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢٤,٠٤٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن بندر امام خمینی ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٢٤,٠٤٥ ٢٤,٠٤٥ ٠ ٥٠٦ ٢٤,٠٤٥ ١٣٢ ٢٤,٠٤٥ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٢٧/٠٧/١٣٩١ ٢٦,٥٠٩ ٢٦,٥٠٩ ٢٦,٥٠٩ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢٥,٢٤٧ ١,٨٠٠ ٢٦,٥٠٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١٥,٩٠٥,٤٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٧/٠٧/١٣٩١ ٢٦,٥٠٩ ٢٦,٥٠٩ ٢٦,٥٠٩ ٤٨٠ ٥٠٠ ٢٥,٢٤٧ ١,٥٤٠ ٢٦,٥٠٩ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٢,٧٢٤,٣٢٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٢,١٤٩ ٣٠٠ ٣٢,١٤٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٢٤,٠٤٥ ٢٤,٠٤٥ ٢٤,٠٤٥ ١٧٦ ٠ ٢٤,٠٤٥ ١٧٦ ٢٤,٠٤٥ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ٤,٢٣١,٩٢٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٢٤,٠٤٥ ٢٤,٠٤٥ ٢٤,٠٤٥ ١٣٢ ٥٠٦ ٢٤,٠٤٥ ١٣٢ ٢٤,٠٤٥ --- پتروشیمی برزویه سلف ٣,١٧٣,٩٤٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٣٠,٦١٨ ٣٠,٦١٨ ٣٠,٦١٨ ٥٢٠ ١,٠٠٠ ٢٩,١٦٠ ٢,١٠٠ ٣٠,٦١٨ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٥,٩٢١,٣٦٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٥,٤٤٤ ٩٠٠ ٣٧,٢١٦ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٣٥,٤٤٤ ١,٨٦٠ ٣٧,٢١٦ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٢٩,١٦٠ ٢٩,١٦٠ ٢٩,١٦٠ ٤٥٠ ٤٥٠ ٢٩,١٦٠ ٤٥٠ ٢٩,١٦٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١٣,١٢٢,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٣٠,٦١٨ ٣٠,٦١٨ ٣٠,٦١٨ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢٩,١٦٠ ٢,١٠٠ ٣٠,٦١٨ --- پتروشیمی برزویه سلف ٣٠,٦١٨,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٥٠ ٢٩,١٦٠ ٤٥٠ ٢٩,١٦٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,١٦٠ ٢,١٠٠ ٣٠,٦١٨ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٢٩,١٦٠ ٢٩,١٦٠ ٢٩,١٦٠ ٤٥٠ ٤٥٠ ٢٩,١٦٠ ٤٥٠ ٢٩,١٦٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١٣,١٢٢,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٣٠,٦١٨ ٣٠,٦١٨ ٣٠,٦١٨ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢٩,١٦٠ ٢,١٠٠ ٣٠,٦١٨ --- پتروشیمی برزویه سلف ٣٠,٦١٨,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٢,١٤٩ ٣٠٠ ٣٢,١٤٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٣٢,١٤٩ ١,١٠٠ ٣٣,٧٥٦ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٢٤,٠٤٥ ٢٤,٠٤٥ ٢٤,٠٤٥ ٣٧٤ ٠ ٢٤,٠٤٥ ٣٧٤ ٢٤,٠٤٥ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ٨,٩٩٢,٨٣٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٢٤,٠٤٥ ٢٤,٠٤٥ ٢٤,٠٤٥ ١٣٢ ٥٠٦ ٢٤,٠٤٥ ١٣٢ ٢٤,٠٤٥ --- پتروشیمی برزویه سلف ٣,١٧٣,٩٤٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٢٠,٧٧١ ١,٢٠٠ ٢١,٨١٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٢١,٨١٠ ٢١,٨١٠ ٢١,٨١٠ ٧٠٤ ٧٠٤ ٢٠,٧٧١ ٢,٢٨٨ ٢١,٨١٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٥,٣٥٤,٢٤٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٢٠,٧٧١ ٢٠,٧٧١ ٢٠,٧٧١ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,٧٨٢ ١,٥٠٠ ٢٠,٧٧١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١٠,٣٨٥,٥٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٩,٧٨٢ ١,٥٠٠ ٢٠,٧٧١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٢١,٨١٠ ٢١,٨١٠ ٢١,٨١٠ ٧٠٤ ٧٠٤ ٢٠,٧٧١ ٢,٢٨٨ ٢١,٨١٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٥,٣٥٤,٢٤٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٢١,٨١٠ ٢١,٨١٠ ٠ ٧٠٤ ٢٠,٧٧١ ٢,٢٨٨ ٢١,٨١٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٧٠٤ ٢٠,٧٧١ ٢,٢٨٨ ٢١,٨١٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEB-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٢٠,٧٧١ ٢٠,٧٧١ ٠ ٥٠٠ ١٩,٧٨٢ ١,٥٠٠ ٢٠,٧٧١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ٢٢,٩٠٠ ٢٢,٩٠٠ ٢٢,٩٠٠ ٨١٤ ٨١٤ ٢١,٨١٠ ٢,٧٥٠ ٢٢,٩٠٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٨,٦٤٠,٦٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ٢٢,٩٠٠ ٢٢,٩٠٠ ٠ ٨١٤ ٢١,٨١٠ ٢,٧٥٠ ٢٢,٩٠٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEU-00 ١٨/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢١,٨١٠ ١,٨٠٠ ٢٢,٩٠١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٨١٤ ٢١,٨١٠ ٢,٧٥٠ ٢٢,٩٠٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٢١,٨١٠ ٢١,٨١٠ ٢١,٨١٠ ٧٠٤ ٧٠٤ ٢٠,٧٧١ ٢,٢٨٨ ٢١,٨١٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٥,٣٥٤,٢٤٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEU-00 ١٨/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢١,٨١٠ ١,٨٠٠ ٢٢,٩٠١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ٢٢,٩٠٠ ٢٢,٩٠٠ ٢٢,٩٠٠ ٨١٤ ٨١٤ ٢١,٨١٠ ٢,٧٥٠ ٢٢,٩٠٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٨,٦٤٠,٦٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢١,٨١٠ ٩٠٠ ٢٢,٩٠٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEU-00 ١٨/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢١,٨١٠ ١,٨٠٠ ٢٢,٩٠١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ٢٢,٩٠٠ ٢٢,٩٠٠ ٢٢,٩٠٠ ٨١٤ ٨١٤ ٢١,٨١٠ ٢,٧٥٠ ٢٢,٩٠٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٨,٦٤٠,٦٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٧,٩٤٣ ١٣,٠٠٠ ١٨,٨٤٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ١٨,٨٤٠ ١٨,٨٤٠ ٠ ٥٠٠ ١٧,٩٤٣ ١٣,٠٠٠ ١٨,٨٤٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ١٨,٨٤٠ ١٨,٨٤٠ ١٨,٨٤٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٧,٩٤٣ ١٣,٠٠٠ ١٨,٨٤٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٩,٤٢٠,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ١٧,٩٤٣ ١٧,٩٤٣ ١٧,٩٤٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٧,٠٨٩ ١٣,٥٠٠ ١٧,٩٤٣ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٨,٩٧١,٥٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٦,٧٥٠ ١٦,٧٥٠ ١٦,٧٥٠ ٢٨٦ ٠ ١٦,٧٥٠ ٢٨٦ ١٦,٧٥٠ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ٤,٧٩٠,٥٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٩/٠٦/١٣٩١ ١٩,٧٨٢ ١٩,٧٨٢ ١٩,٧٨٢ ١٠٠ ٢٠٠ ١٨,٨٤٠ ١٢,٨٨٠ ١٩,٧٨٢ --- پتروشیمی برزویه سلف ١,٩٧٨,٢٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٨,٨٤٠ ١٢,٨٨٠ ١٩,٧٨٢ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٩/٠٦/١٣٩١ ١٩,٧٨٢ ١٩,٧٨٢ ٠ ٢٠٠ ١٨,٨٤٠ ١٢,٨٨٠ ١٩,٧٨٢ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٩/٠٦/١٣٩١ ١٩,٧٨٢ ١٩,٧٨٢ ١٩,٧٨٢ ١٨٠ ٢٠٠ ١٨,٨٤٠ ١٢,٨٨٠ ١٩,٧٨٢ --- پتروشیمی برزویه سلف ٣,٥٦٠,٧٦٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٨,٣٥٦ ١٨,٣٥٦ ١٨,٣٥٦ ٢٥٠ ٠ ١٨,٣٥٦ ٢٥٠ ١٨,٣٥٦ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٤,٥٨٩,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ١٧,٤٣٨ ١٧,٤٣٨ ١٧,٤٣٨ ٥٠٦ ٧٤٨ ١٧,٤٣٨ ٧٠٤ ١٧,٤٣٨ --- پتروشیمی برزویه سلف ٨,٨٢٣,٦٢٨ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٦,٧٥٠ ١٦,٧٥٠ ١٦,٧٥٠ ١٥٤ ٥٠٦ ١٦,٧٥٠ ١٧٦ ١٦,٧٥٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٢,٥٧٩,٥٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٨,٣٥٦ ١٨,٣٥٦ ١٨,٣٥٦ ٢٥٠ ٥٠٠ ١٨,٣٥٦ ٢٥٠ ١٨,٣٥٦ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٤,٥٨٩,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ١٧,٤٣٨ ١٧,٤٣٨ ١٧,٤٣٨ ٤٤ ٠ ١٧,٤٣٨ ٤٤ ١٧,٤٣٨ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ٧٦٧,٢٧٢ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٦,٧٥٠ ١٦,٧٥٠ ١٦,٧٥٠ ٦٦ ٠ ١٦,٧٥٠ ٦٦ ١٦,٧٥٠ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ١,١٠٥,٥٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ١٦,٧٥٠ ١٧٦ ١٦,٧٥٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ١٧,٤٣٨ ١٧,٤٣٨ ١٧,٤٣٨ ٧٠٤ ٧٤٨ ١٧,٤٣٨ ٧٠٤ ١٧,٤٣٨ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٢,٢٧٦,٣٥٢ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٧,٠٨٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٦,٧٥٠ ١٦,٧٥٠ ١٦,٧٥٠ ١٥٤ ٥٠٦ ١٦,٧٥٠ ١٧٦ ١٦,٧٥٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٢,٥٧٩,٥٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٧,٠٨٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٦,٧٥٠ ١٦,٧٥٠ ٠ ٥٠٦ ١٦,٧٥٠ ١٧٦ ١٦,٧٥٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٧,٠٨٩ ٥٠٠ ١٧,٠٨٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٧٤٨ ١٧,٠٨٩ ٩٠٢ ١٧,١٨٩ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٨,٣٥٦ ١٨,٣٥٦ ١٨,٣٥٦ ٢٥٠ ٥٠٠ ١٨,٣٥٦ ٢٥٠ ١٨,٣٥٦ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٤,٥٨٩,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ١٧,٠٨٩ ١٧,٠٩٢ ١٧,١٨٩ ٧٤٨ ٧٤٨ ١٧,٠٨٩ ٩٠٢ ١٧,١٨٩ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٢,٧٨٤,٧٧٢ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ١٧,٠٨٩ ١٧,٠٨٩ ٠ ٥٠٠ ١٧,٠٨٩ ٥٠٠ ١٧,٠٨٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ١٧,٠٨٩ ١٧,١٨٩ ٠ ٧٤٨ ١٧,٠٨٩ ٩٠٢ ١٧,١٨٩ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ١٧,٠٨٩ ١٧,٠٨٩ ١٧,٠٨٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٧,٠٨٩ ٥٠٠ ١٧,٠٨٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٨,٥٤٤,٥٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٧٤٨ ١٧,٤٣٨ ٧٠٤ ١٧,٤٣٨ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ١٧,٤٣٨ ١٧,٤٣٨ ٠ ٧٤٨ ١٧,٤٣٨ ٧٠٤ ١٧,٤٣٨ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ٩٠٢ ١,٠١٢ ١٩,٩٢٠ ٩٠٢ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٧,٩٦٧,٨٤٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٨/٠٤/١٣٩١ ١٨,٩٢٤ ١٨,٩٢٤ ١٨,٩٢٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٨,٩٢٤ ٥٠٠ ١٨,٩٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٩,٤٦٢,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ٦٦ ٠ ١٩,٩٢٠ ٦٦ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ١,٣١٤,٧٢٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ٠ ١,٠١٢ ١٩,٩٢٠ ٩٠٢ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ٠ ٥٠٠ ١٩,٩٢٠ ٥٠٠ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ٤٤ ٠ ١٩,٩٢٠ ٤٤ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ٨٧٦,٤٨٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ٩٠٢ ١,٠١٢ ١٩,٩٢٠ ٩٠٢ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ١٧,٩٦٧,٨٤٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ٢٥٠ ٥٠٠ ١٩,٩٢٠ ٢٥٠ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٤,٩٨٠,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,٩٢٠ ٥٠٠ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٩,٩٦٠,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠١٢ ١٩,٩٢٠ ٩٠٢ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٩,٩٢٠ ٥٠٠ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ١٩,٩٢٠ ١٩,٩٢٠ ٠ ٥٠٠ ١٩,٩٢٠ ٢٥٠ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٩,٩٢٠ ٢٥٠ ١٩,٩٢٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢٠,٩٦٨ ٥٠٠ ١٩,٩١٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٢٠,٩٦٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ٠٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢٠,٩٦٨ ٥٠٠ ٢٠,٣٣٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٩/٠٣/١٣٩١ ٢٠,٩٦٨ ٢٠,٩٦٨ ٢٠,٩٦٨ ٤٤ ٠ ٢٠,٩٦٨ ٤٤ ٢٠,٩٦٨ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ٩٢٢,٥٩٢ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٢٠,٩٦٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٩/٠٣/١٣٩١ ٢٠,٩٦٨ ٢٠,٩٦٨ ٢٠,٩٦٨ ٨٨ ٠ ٢٠,٩٦٨ ٨٨ ٢٠,٩٦٨ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ١,٨٤٥,١٨٤ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٠/٠٣/١٣٩١ ٢٠,٩٦٨ ٢٠,٩٦٨ ٢٠,٩٦٨ ٢٢ ٠ ٢٠,٩٦٨ ٢٢ ٢٠,٩٦٨ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ٤٦١,٢٩٦ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BSPC-O-XYLENEPL-00 ١١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢٠,٩٦٨ ٥٠٠ ١٩,٩١٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٠/٠٣/١٣٩١ ٢٠,٩٦٨ ٢٠,٩٦٨ ٢٠,٩٦٨ ٢٢ ٠ ٢٠,٩٦٨ ٢٢ ٢٠,٩٦٨ --- پتروشیمی برزویه سلف (مچینگ) ٤٦١,٢٩٦ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠٨/١٠/١٣٩٠ ١٥,٥٢٥ ١٥,٥٣٠ ١٥,٥٣٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٣,٨٧٨ ١,٢٢٠ ١٥,٥٣٥ --- پتروشیمی برزویه سلف ٧,٧٦٥,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٣,٨٧٨ ٢,٠٢٢ ١٥,٦٣١ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٤/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٣,٨٧٨ ١,٧٢٠ ١٥,٢٥٢ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٠١/١٠/١٣٩٠ ١٥,٢٥٢ ١٥,٢٥٢ ١٥,٢٥٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٣,٨٧٨ ١,٤٧٥ ١٥,٢٥٢ --- پتروشیمی برزویه سلف ٧,٦٢٦,٠٠٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ١٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٤/٠٩/١٣٩٠ ١٤,٥٢٥ ١٤,٩٥٨ ١٥,٢٥٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٣,٨٧٨ ١,٧٢٠ ١٥,٢٥٢ --- پتروشیمی برزویه سلف ٧,٤٧٨,٩١٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ١٥,٢٥٠ ١٥,٦٣١ ٠ ٥٠٠ ١٣,٨٧٨ ٢,٠٢٢ ١٥,٦٣١ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ارتوزایلن BPC-O-XYLENEB-00 ٢٤/٠٩/١٣٩٠ ١٤,٥٢٥ ١٥,٢٥٢ ٠ ٥٠٠ ١٣,٨٧٨ ١,٧٢٠ ١٥,٢٥٢ --- پتروشیمی برزویه سلف ٠ شیمیایی ارتوزایلن انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٢٨٠ ١٠,٣١٢ ٠ ١٠٠ ١٠,٢٨٠ ١٢٠ ١٠,٣١٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢١/١٠/١٣٩١ ٣٠,١١٥ ٣٠,١١٥ ٣٠,١١٥ ٤٠ ١٠٠ ٣٠,١١٥ ٤٠ ٣٠,١١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٢٠٤,٦٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٩,٠٠٢ ٢٩,٠٠٢ ٢٩,٠٠٢ ٢٠ ٠ ٢٩,٠٠٢ ٢٠ ٢٩,٠٠٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٥٨٠,٠٤٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/١٠/١٣٩١ ٣٠,١٤٠ ٣٠,١٤٠ ٣٠,١٤٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٠,١٤٠ ٢٠ ٣٠,١٤٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٦٠٢,٨٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٠,٩٥٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/١٠/١٣٩١ ٣٠,١٤٠ ٣٠,١٤٠ ٣٠,١٤٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٠,١٤٠ ٢٠ ٣٠,١٤٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٦٠٢,٨٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٩,٠٠٢ ٢٩,٠٠٢ ٢٩,٠٠٢ ٢٠ ١٠٠ ٢٩,٠٠٢ ٢٠ ٢٩,٠٠٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٥٨٠,٠٤٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢١/١٠/١٣٩١ ٣٠,١١٥ ٣٠,١١٥ ٣٠,١١٥ ٤٠ ١٠٠ ٣٠,١١٥ ٤٠ ٣٠,١١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٢٠٤,٦٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٨/١٠/١٣٩١ ٣٠,٠٨١ ٣٠,٠٨١ ٣٠,٠٨١ ٢٠ ١٠٠ ٣٠,٠٨١ ٢٠ ٣٠,٠٨١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٦٠١,٦٢٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/١٠/١٣٩١ ٣٠,١٤٠ ٣٠,١٤٠ ٣٠,١٤٠ ٢٠ ٠ ٣٠,١٤٠ ٢٠ ٣٠,١٤٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٦٠٢,٨٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/١٠/١٣٩١ ٣٠,١٤٠ ٣٠,١٤٠ ٣٠,١٤٠ ٤٠ ٠ ٣٠,١٤٠ ٤٠ ٣٠,١٤٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ١,٢٠٥,٦٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٣/٠٩/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٧٦ ٢٧,٧٥٩ ١٠٠ ١٠٠ ٢٧,٦٢١ ١٢٠ ٢٧,٧٥٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا نقدی ٢,٧٦٧,٦٢٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٢٦,٣٠٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢٦,٣٠٦ ٢٦,٣٠٦ ٢٦,٣٠٦ ٢٠ ١٠٠ ٢٦,٣٠٦ ٢٠ ٢٦,٣٠٦ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٥٢٦,١٢٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٢٦,٣٠٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٢٦,٣٠٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٧/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٢٦,٣٠٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-532 ١٠/٠٨/١٣٩١ ١٧,٤٨٤ ١٧,٤٨٤ ١٧,٤٨٤ ١٠٠ ١٠٠ ١٧,٤٨٤ ١٠٠ ١٧,٤٨٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٧٤٨,٤٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین بندر امام خمینی ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-532 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ١٦,٦٥١ ١٦,٦٥١ ٠ ١٠٠ ١٦,٦٥١ ١٠٠ ١٦,٦٥١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین بندر امام خمینی ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-532 ١٠/٠٨/١٣٩١ ١٧,٤٨٤ ١٧,٤٨٤ ٠ ١٠٠ ١٧,٤٨٤ ١٠٠ ١٧,٤٨٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین بندر امام خمینی ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٢٦,٣٠٦ ٢٦,٣٠٦ ٢٦,٣٠٦ ٤٠ ١٠٠ ٢٦,٣٠٦ ٤٠ ٢٦,٣٠٦ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٠٥٢,٢٤٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-532 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٧,٤٨٤ ١٠٠ ١٧,٤٨٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین بندر امام خمینی ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢١/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٤,٣٨٤ ٢٤٠ ١٥,١٠٣ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢١/٠٧/١٣٩١ ١٥,١٠٣ ١٥,١٠٣ ٠ ١٠٠ ١٤,٣٨٤ ٢٤٠ ١٥,١٠٣ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٢٦,٣٠٦ ٢٦,٣٠٦ ٢٦,٣٠٦ ٤٠ ٠ ٢٦,٣٠٦ ٤٠ ٢٦,٣٠٦ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ١,٠٥٢,٢٤٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٠٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٧/٠٧/١٣٩١ ١٥,٨٥٨ ١٥,٨٥٨ ١٥,٨٥٨ ١٠٠ ١٠٠ ١٥,٨٥٨ ١٠٠ ١٥,٨٥٨ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٥٨٥,٨٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-532 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ١٦,٦٥١ ١٦,٦٥١ ١٦,٦٥١ ١٠٠ ١٠٠ ١٦,٦٥١ ١٠٠ ١٦,٦٥١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٦٦٥,١٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین بندر امام خمینی ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٢٦,٣٠٦ ٤٠ ٢٦,٣٠٦ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-532 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٦,٦٥١ ١٠٠ ١٦,٦٥١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین بندر امام خمینی ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢١/٠٧/١٣٩١ ١٥,١٠٣ ١٥,١٠٣ ١٥,١٠٣ ١٠٠ ١٠٠ ١٤,٣٨٤ ٢٤٠ ١٥,١٠٣ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٥١٠,٣٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-532 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ١٦,٦٥١ ١٦,٦٥١ ١٦,٦٥١ ١٠٠ ١٠٠ ١٦,٦٥١ ١٠٠ ١٦,٦٥١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٦٦٥,١٠٠ شیمیایی آروماتیک سنگین بندر امام خمینی ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-532 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٧,٤٨٤ ١٠٠ ١٧,٤٨٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین بندر امام خمینی ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ١٣,٦٩٢ ١٣,٦٩٩ ١٣,٧٢٩ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ١٦٠ ١٣,٧٢٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٦٩,٩٤٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ٢٠ ١٣,٣٥٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ٨٠ ٠ ١٣,٣٥٢ ٨٠ ١٣,٣٥٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ١,٠٦٨,١٦٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ٢٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ٢٠ ١٣,٣٥٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٢٦٧,٠٤٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ٢٠ ١٣,٣٥٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ٢٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ٢٠ ١٣,٣٥٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٢٦٧,٠٤٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ١٣,٦٩٢ ١٣,٦٩٩ ١٣,٧٢٩ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ١٦٠ ١٣,٧٢٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٦٩,٩٤٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ١٣,٦٩٢ ١٣,٧٢٩ ٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ١٦٠ ١٣,٧٢٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی آروماتیک سنگین انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ١٣,٦٩٢ ١٣,٧٢٩ ٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ١٦٠ ١٣,٧٢٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ١٦٠ ١٣,٧٢٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ١٣,٦٩٢ ١٣,٦٩٩ ١٣,٧٢٩ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ١٦٠ ١٣,٧٢٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٦٩,٩٤٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٣/٠٧/١٣٩١ ١٣,٦٩٢ ١٣,٦٩٩ ١٣,٧٢٩ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ١٦٠ ١٣,٧٢٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٦٩,٩٤٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,١٢٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,١٢٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ١٣,١٥٩ ١٣,٣٥٢ ١٣,٥٧٨ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,١٢٤ ١٦٠ ١٣,٥٧٨ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٣٥,٢٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ٤٠ ١٣,٣٥٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ٤٠ ١٣,٣٥٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ١٣,١٥٩ ١٣,٣٥٢ ١٣,٥٧٨ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,١٢٤ ١٦٠ ١٣,٥٧٨ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٣٥,٢٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ٢٠ ٠ ١٣,٣٥٢ ٢٠ ١٣,٣٥٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٢٦٧,٠٤٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ٤٠ ١٠٠ ١٣,٣٥٢ ٤٠ ١٣,٣٥٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٥٣٤,٠٨٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ١٣,٣٥٢ ٤٠ ٠ ١٣,٣٥٢ ٤٠ ١٣,٣٥٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٥٣٤,٠٨٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ١٣,١٢٤ ١٣,١٢٤ ١٣,١٢٤ ٢٠ ٠ ١٣,١٢٤ ٢٠ ١٣,١٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٢٦٢,٤٨٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٣,١٢٤ ١٣,١٢٤ ١٣,١٢٤ ٢٠ ١٠٠ ١٣,١٢٤ ٢٠ ١٣,١٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٢٦٢,٤٨٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,١٢٤ ٢٠ ١٣,١٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ٢٠ ١٠٠ ١٣,٨١٥ ٢٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٢٧٦,٣٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٣,١٢٤ ١٣,١٢٤ ٠ ١٠٠ ١٣,١٢٤ ٢٠ ١٣,١٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,١٢٤ ٦٠ ١٣,١٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ٢٠ ٠ ١٣,٨١٥ ٢٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٢٧٦,٣٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٨١٥ ٨٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ١٣,١٢٤ ١٣,١٢٤ ١٣,١٢٤ ٦٠ ١٠٠ ١٣,١٢٤ ٦٠ ١٣,١٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٧٨٧,٤٤٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ١٣,١٢٤ ١٣,١٢٤ ٠ ١٠٠ ١٣,١٢٤ ٦٠ ١٣,١٢٤ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ٨٠ ١٠٠ ١٣,٨١٥ ٨٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,١٠٥,٢٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٨١٥ ٨٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٨١٥ ٢٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ٠ ١٠٠ ١٣,٨١٥ ٢٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ٨٠ ١٠٠ ١٣,٨١٥ ٨٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,١٠٥,٢٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٧٨٩ ١٤٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٨١,٥٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ١٣,٧٨١ ١٣,٨٠١ ٠ ١٠٠ ١٣,٧٨١ ١٤٠ ١٣,٨٠١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ١٣,٧٨١ ١٣,٧٨٩ ١٣,٨٠١ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٧٨١ ١٤٠ ١٣,٨٠١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٧٨,٩٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ١٣,٧٨١ ١٣,٧٨١ ١٣,٧٨١ ٢٠ ١٠٠ ١٣,٧٨١ ٢٠ ١٣,٧٨١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٢٧٥,٦٢٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ١٣,٧٨١ ١٣,٧٨٩ ١٣,٨٠١ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٧٨١ ١٤٠ ١٣,٨٠١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٧٨,٩٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ١٣,٧٨١ ١٣,٧٨١ ١٣,٧٨١ ٢٠ ٠ ١٣,٧٨١ ٢٠ ١٣,٧٨١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٢٧٥,٦٢٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٧٨٩ ١٤٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٨١,٥٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٧٨١ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٧٨٩ ١٤٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٨١,٥٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ١٣,٧٨١ ١٣,٧٨١ ١٣,٧٨١ ٢٠ ٠ ١٣,٧٨١ ٢٠ ١٣,٧٨١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٢٧٥,٦٢٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٣,٨١٥ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٧٨٩ ١٤٠ ١٣,٨١٥ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٨١,٥٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ١٣,٧٨١ ١٣,٧٨٩ ١٣,٨٠١ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٧٨١ ١٤٠ ١٣,٨٠١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٧٨,٩٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٥١ ٢٠ ١٠٠ ١٣,٧٥١ ٢٠ ١٣,٧٥١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٢٧٥,٠٢٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٥١ ٠ ١٠٠ ١٣,٧٥١ ٢٠ ١٣,٧٥١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٩/٠٣/١٣٩١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٥١ ٠ ١٠٠ ١٣,٧٥١ ٢٠ ١٣,٧٥١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٥١ ٦٠ ١٠٠ ١٣,٧٥١ ٦٠ ١٣,٧٥١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٨٢٥,٠٦٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٨١ ١٣,٨٦٩ ١٠٠ ١٠٠ ١٣,٧٥١ ١٤٠ ١٣,٨٦٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٣٧٨,٠٦٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ١٣,٧٥١ ١٣,٨٦٩ ٠ ١٠٠ ١٣,٧٥١ ١٤٠ ١٣,٨٦٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ١٠,٢٨٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٧٥١ ١٤٠ ١٣,٨٦٩ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٩/٠٣/١٣٩١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٥١ ٢٠ ١٠٠ ١٣,٧٥١ ٢٠ ١٣,٧٥١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٢٧٥,٠٢٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ١٠/٠٣/١٣٩١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٥١ ١٣,٧٥١ ٤٠ ٠ ١٣,٧٥١ ٤٠ ١٣,٧٥١ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف (مچینگ) ٥٥٠,٠٤٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٢٨٠ ١٠,٣١٢ ٠ ١٠٠ ١٠,٢٨٠ ١٢٠ ١٠,٣١٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٢٨٠ ١٠,٢٨٠ ١٠,٢٨٠ ٤٠ ١٠٠ ١٠,٢٨٠ ٤٠ ١٠,٢٨٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٤١١,٢٠٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٠٥/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ١٠,٢٨٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
آروماتیک سنگین BSPC-HEARB-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٢٨٠ ١٠,٣٠٠ ١٠,٣١٢ ١٠٠ ١٠٠ ١٠,٢٨٠ ١٢٠ ١٠,٣١٢ --- پتروشیمی بوعلی سینا سلف ١,٠٣٠,٠٢٠ شیمیایی برش سنگین انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٧,٧٥٠ ١٧,٧٥٠ ١٧,٧٥٠ ٤٤ ٢٢٠ ١٧,٧٥٠ ٨٨ ١٧,٧٥٠ --- پتروشیمی شازند نقدی ٧٨١,٠٠٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ١١٠ ١١٠ ٢٢,١٠٠ ٢٦٤ ٢٣,٢٠٥ --- پتروشیمی شازند نقدی ٢,٥٥٢,٥٥٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ١١٠ ١١٠ ٢٢,١٠٠ ٢٦٤ ٢٣,٢٠٥ --- پتروشیمی شازند نقدی ٢,٥٥٢,٥٥٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ٠ ١١٠ ٢٢,١٠٠ ٢٦٤ ٢٣,٢٠٥ --- پتروشیمی شازند نقدی ٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ١١٠ ٢٢,١٠٠ ٢٦٤ ٢٣,٢٠٥ --- پتروشیمی شازند نقدی ٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ١١٠ ١١٠ ٢٢,١٠٠ ٢٦٤ ٢٣,٢٠٥ --- پتروشیمی شازند نقدی ٢,٥٥٢,٥٥٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ١١٠ ١١٠ ٢٢,١٠٠ ٢٦٤ ٢٣,٢٠٥ --- پتروشیمی شازند نقدی ٢,٥٥٢,٥٥٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ١١٠ ١٧,٧٥٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی شازند نقدی ٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٧,٧٥٠ ١٧,٧٥٠ ١٧,٧٥٠ ٤٤ ٢٢٠ ١٧,٧٥٠ ٨٨ ١٧,٧٥٠ --- پتروشیمی شازند نقدی ٧٨١,٠٠٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٧,٧٥٠ ١٧,٧٥٠ ١٧,٧٥٠ ١١٠ ٠ ١٧,٧٥٠ ١١٠ ١٧,٧٥٠ --- پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) ١,٩٥٢,٥٠٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ایزوبوتانل SHPC-ISBB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٧,٧٥٠ ١٧,٧٥٠ ١٧,٧٥٠ ١١٠ ٠ ١٧,٧٥٠ ١١٠ ١٧,٧٥٠ --- پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) ١,٩٥٢,٥٠٠ شیمیایی اکسوالکل انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
ایزوبوتانول SHPC-ISBB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ٠ ١١٠ ٢٢,١٠٠ ٢٦٤ ٢٣,٢٠٥ --- پتروشیمی شازند نقدی ٠ شیمیایی ایزوبوتانول انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
ایزوبوتانول SHPC-ISBB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ١١٠ ٢٤,٣٦٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی شازند نقدی ٠ شیمیایی ایزوبوتانول انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
ایزوبوتانول SHPC-ISBB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ٢٣,٢٠٥ ١١٠ ١١٠ ٢٢,١٠٠ ٢٦٤ ٢٣,٢٠٥ --- پتروشیمی شازند نقدی ٢,٥٥٢,٥٥٠ شیمیایی ایزوبوتانول انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٥,٨٩٧ ٦,٣٥٣ ٠ ٥٠٦ ٥,٤٠٠ ١,١٩٦ ٦,٣٥٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٤/١٠/١٣٩١ ٧,٧٠٨ ٧,٧٠٨ ٧,٧٠٨ ٢٣٠ ٥٠٦ ٧,٧٠٨ ٢٣٠ ٧,٧٠٨ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٧٧٢,٨٤٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٨/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ٧,٧٠٨ ٧,٧٠٨ ٧,٧٠٨ ٢٩٩ ٠ ٧,٧٠٨ ٢٩٩ ٧,٧٠٨ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٢,٣٠٤,٦٩٢ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٥/١٠/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٧,٣٤١ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٧,٣٤١ ٧,٣٤١ ٧,٣٤١ ١٦١ ٥٠٦ ٧,٣٤١ ١٦١ ٧,٣٤١ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,١٨١,٩٠١ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ١١٥ ٠ ٦,٩٩٢ ١١٥ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٨٠٤,٠٨٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ١١٥ ٠ ٦,٩٩٢ ١١٥ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٨٠٤,٠٨٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٤٦ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ٤٦ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٣٢١,٦٣٢ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ١٣٨ ٠ ٦,٩٩٢ ١٣٨ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٩٦٤,٨٩٦ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ١١٥ ٠ ٦,٩٩٢ ١١٥ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٨٠٤,٠٨٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ٧,٧٠٨ ٧,٧٠٨ ٧,٧٠٨ ٤٦ ٥٠٦ ٧,٧٠٨ ٤٦ ٧,٧٠٨ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٣٥٤,٥٦٨ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٦/١٠/١٣٩١ ٧,٣٤١ ٧,٣٦٣ ٧,٥٨٠ ٥٠٦ ٥٠٦ ٧,٣٤١ ٧١٣ ٧,٥٨٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٣,٧٢٥,٥٤٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١١/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٤/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ١٣٨ ٠ ٦,٩٩٢ ١٣٨ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٩٦٤,٨٩٦ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٤/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ١٣٨ ٠ ٦,٩٩٢ ١٣٨ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٩٦٤,٨٩٦ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٤/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ١٦١ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ١٦١ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,١٢٥,٧١٢ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٢٣ ٠ ٦,٩٩٢ ٢٣ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٦٠,٨١٦ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ١١٥ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ١١٥ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٨٠٤,٠٨٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٢٣ ٠ ٦,٩٩٢ ٢٣ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٦٠,٨١٦ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٩/٠٨/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٣٢٢ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ٣٢٢ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢,٢٥١,٤٢٤ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٤/٠٨/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ١٦١ ٠ ٦,٩٩٢ ١٦١ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,١٢٥,٧١٢ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٢٣ ٠ ٦,٩٩٢ ٢٣ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٦٠,٨١٦ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٤/٠٨/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٢٣ ٠ ٦,٩٩٢ ٢٣ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٦٠,٨١٦ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ٣٢٢ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٤/٠٨/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٤٦ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ٤٦ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٣٢١,٦٣٢ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٩/٠٨/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٩٢ ٠ ٦,٩٩٢ ٩٢ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٦٤٣,٢٦٤ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٢٣٠ ٠ ٦,٩٩٢ ٢٣٠ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٦٠٨,١٦٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ١٨٤ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ١٨٤ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٢٨٦,٥٢٨ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢١٦,٠٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٨/٠٧/١٣٩١ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٠ ٢٩٩ ٦,٥٩٧ ٢٠٧ ٦,٥٩٧ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٠ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ١٨٤ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٨/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٩٩ ٦,٥٩٧ ٢٠٧ ٦,٥٩٧ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٢/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ١٨٤ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٧/٠٨/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٦٩ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ٦٩ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٤٨٢,٤٤٨ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٠ ٢٩٩ ٦,٥٩٧ ٢٠٧ ٦,٥٩٧ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٦,٩٤٧ ٦,٩٩٢ ٧,٠٨٩ ٢٩٩ ٢٩٩ ٦,٩٢٧ ٤٨٣ ٧,٠٨٩ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢,٠٩٠,٥٨٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٦,٩٤٧ ٦,٩٩٢ ٧,٠٨٩ ٢٩٩ ٢٩٩ ٦,٩٢٧ ٤٨٣ ٧,٠٨٩ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢,٠٩٠,٥٨٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٢٠٧ ٢٩٩ ٦,٥٩٧ ٢٠٧ ٦,٥٩٧ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٣٦٥,٥٧٩ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٨/٠٧/١٣٩١ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٩٢ ٠ ٦,٥٩٧ ٩٢ ٦,٥٩٧ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٦٠٦,٩٢٤ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٨/٠٧/١٣٩١ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٢٠٧ ٢٩٩ ٦,٥٩٧ ٢٠٧ ٦,٥٩٧ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٣٦٥,٥٧٩ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٨/٠٧/١٣٩١ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٠ ٢٩٩ ٦,٥٩٧ ٢٠٧ ٦,٥٩٧ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٧/٠٨/١٣٩١ ٦,٩٩٢ ٦,٩٩٢ ٠ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ٦٩ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٦,٥٩٧ ٢٠٧ ٢٩٩ ٦,٥٩٧ ٢٠٧ ٦,٥٩٧ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٣٦٥,٥٧٩ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٩٩٢ ١٨٤ ٦,٩٩٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢١٦,٠٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٢٣ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٢٣ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١٤٤,٥٠٩ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٢٣ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٢٠٧ ٠ ٦,٢٨٣ ٢٠٧ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٣٠٠,٥٨١ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦٩ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٢٠٧ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٤٣٣,٥٢٧ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٢٥٣ ٠ ٦,٢٨٣ ٢٥٣ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٥٨٩,٥٩٩ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٢٠٧ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٢٠٧ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٣٠٠,٥٨١ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ١٣٨ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ١٨٤ ٠ ٦,٢٨٣ ١٨٤ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,١٥٦,٠٧٢ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٤٦ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٤٦ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢٨٩,٠١٨ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٢٣ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٢٣ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١٤٤,٥٠٩ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٢٣ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٢٣ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ١٣٨ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ١٣٨ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٨٦٧,٠٥٤ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ١١٥ ٠ ٦,٢٨٣ ١١٥ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٧٢٢,٥٤٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ١١٥ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ١١٥ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٧٢٢,٥٤٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ١١٥ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٢٠٧ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٤٦ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٩٢ ٠ ٦,٢٨٣ ٩٢ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٥٧٨,٠٣٦ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٢٣ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٢٣ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١٤٤,٥٠٩ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٤٦ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٤٦ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢٨٩,٠١٨ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢١٦,٠٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٤٦ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ١١٥ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٦/٠٥/١٣٩١ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٢١٦,٠٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٦/٠٥/١٣٩١ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٣٦ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٣٦ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٣٢٤,٠٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٠ ٩,٠٠٠ ٢٤ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٢١٦,٠٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٣٦ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٣٦ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٣٢٤,٠٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٣٦ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٣/٠٥/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٣٠٩ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٧٥ ٥٢٩ ٦,٣٠٩ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٢٠٧ ٠ ٦,٢٨٣ ٢٠٧ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٣٠٠,٥٨١ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ١١٥ ٣٢٢ ٦,٢٨٣ ١١٥ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٧٢٢,٥٤٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٦/٠٥/١٣٩١ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٣٦ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٣٦ ٩,٠٠٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٣٢٤,٠٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٣/٠٥/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٨٣ ٦,٣٠٩ ٥٠٦ ٥٠٦ ٦,٢٧٥ ٥٢٩ ٦,٣٠٩ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٣,١٧٩,٢٤٤ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٣/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٧٥ ٥٢٩ ٦,٣٠٩ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٨٣ ١١٥ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٢٧٦ ٠ ٦,٢٨٣ ٢٧٦ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٧٣٤,١٠٨ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٦,٢٨٣ ٩٢ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٩٢ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٥٧٨,٠٣٦ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٨٣ ٩٢ ٦,٢٨٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ١١٥ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٣/٠٥/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٨٥ ٦,٣٠٩ ٢٥٣ ٥٠٦ ٦,٢٧٥ ٥٢٩ ٦,٣٠٩ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٥٩٠,١٠٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ١٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٠٧ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٠٧ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٢٩٨,٩٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ١١٥ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ١١٥ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٧٢١,٦٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACG-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٢٠ ٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢٨٨,٦٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ١٦١ ٠ ٦,٢٧٥ ١٦١ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٠١٠,٢٧٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣٠ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٣٠ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٤٤٣,٢٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٥٧٧,٣٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٥٣ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٥٣ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٥٨٧,٥٧٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٩٩ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٩٩ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٨٧٦,٢٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١٤٤,٣٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣٠ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٣٠ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٤٤٣,٢٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٥٧٧,٣٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٧٦ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٧٦ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٧٣١,٩٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣٠ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٣٠ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,٤٤٣,٢٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢٨٨,٦٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٥٧٧,٣٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ١٣٨ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ١٣٨ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٨٦٥,٩٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ١١٥ ٠ ٦,٢٧٥ ١١٥ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٧٢١,٦٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٩/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٨٥ ٦,٣٣٤ ٦,٣٩٠ ٣٢٢ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٥٥٢ ٦,٣٩٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢,٠٣٩,٦٨٦ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٢٧٦ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٥٧٧,٣٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦٩ ٠ ٦,٢٧٥ ٦٩ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٤٣٢,٩٧٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٤٤,٣٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ١٨٤ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ١٨٤ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,١٥٤,٦٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦٩ ٠ ٦,٢٧٥ ٦٩ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٤٣٢,٩٧٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٧٦ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٢٧٦ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٧٣١,٩٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ١٨٤ ٠ ٦,٢٧٥ ١٨٤ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١,١٥٤,٦٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢٨٨,٦٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٢٧٦ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٥٧٧,٣٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ١٨٤ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ١٨٤ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢٨٨,٦٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٩/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٨٥ ٦,٣٣٦ ٦,٣٩٠ ٩٢ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٥٥٢ ٦,٣٩٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٥٨٢,٩١٢ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢٨٨,٦٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٤٤,٣٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٤٤,٣٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٣٢٢ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٢,٠٢٠,٥٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٩٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٥٧٧,٣٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ١٦١ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٠١٠,٢٧٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٤٤,٣٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٠ ١,٠١٢ ٦,٢٧٥ ١٦١ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٢/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٦,٢٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ١٦١ ١,٠١٢ ٦,٢٧٥ ١٦١ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٠١٠,٢٧٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٥,٥٠٢ ٥,٥٠٢ ٥,٥٠٢ ٢٩٩ ٢٩٩ ٥,٥٠٢ ٢٩٩ ٥,٥٠٢ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,٦٤٥,٠٩٨ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٤٤,٣٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ١٨٤ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ١٨٤ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٩/٠٢/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٤٤,٣٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٠ ٦,٢٧٥ ٤٦ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ٢٨٨,٦٥٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٠ ٦,٢٧٥ ٢٣ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی (مچینگ) ١٤٤,٣٢٥ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠١٢ ٦,٢٧٥ ١٦١ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ٦,٢٧٥ ١٨٤ ٣٢٢ ٦,٢٧٥ ١٨٤ ٦,٢٧٥ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ١,١٥٤,٦٠٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٥,٨٩٧ ٦,٣٥٣ ٠ ٥٠٦ ٥,٤٠٠ ١,١٩٦ ٦,٣٥٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٥,٨٩٧ ٦,٠١٤ ٦,٣٥٣ ٥٠٦ ٥٠٦ ٥,٤٠٠ ١,١٩٦ ٦,٣٥٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٣,٠٤٣,١٣٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٦ ٥,٤٠٠ ١,١٢٧ ٦,٣٥٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٠ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید استیک FPCO-ACTACB-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٥,٨٥٥ ٦,٠٦٤ ٦,٣٥٣ ٥٠٦ ٥٠٦ ٥,٤٠٠ ١,١٢٧ ٦,٣٥٣ --- پتروشیمی فن آوران نقدی ٣,٠٦٨,٣٣٨ شیمیایی اسید استیک انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٧٥٣ ١٠,٧٥٣ ٠ ١٠٠ ١٠,٧٥٣ ١٠٠ ١٠,٧٥٣ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٨/١٠/١٣٩١ ٢٧,٤٥١ ٢٧,٤٥١ ٢٧,٤٥١ ٤٠ ٠ ٢٧,٤٥١ ٤٠ ٢٧,٤٥١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١,٠٩٨,٠٤٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٢٧,٦٨٩ ٢٧,٦٨٩ ٢٧,٦٨٩ ١٠ ٠ ٢٧,٦٨٩ ١٠ ٢٧,٦٨٩ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٢٧٦,٨٩٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٦/١٠/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢٧,٤٨٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٢٧,٦٨٩ ٢٧,٦٨٩ ٢٧,٦٨٩ ٦٥ ٢٠٠ ٢٧,٦٨٩ ٦٥ ٢٧,٦٨٩ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٧٩٩,٧٨٥ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٧,٨١٠ ٢٧,٨١٠ ٢٧,٨١٠ ١٠ ٠ ٢٧,٨١٠ ١٠ ٢٧,٨١٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٢٧٨,١٠٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٧,٨١٠ ٢٧,٨١٠ ٢٧,٨١٠ ٤٧ ٢٠٠ ٢٧,٨١٠ ٤٧ ٢٧,٨١٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٣٠٧,٠٧٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٧,٨١٠ ٢٧,٨١٠ ٢٧,٨١٠ ٤٠ ٠ ٢٧,٨١٠ ٤٠ ٢٧,٨١٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١,١١٢,٤٠٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٢٧,٦٨٩ ٢٧,٦٨٩ ٢٧,٦٨٩ ٦٥ ٢٠٠ ٢٧,٦٨٩ ٦٥ ٢٧,٦٨٩ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٧٩٩,٧٨٥ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢٧,٠٦٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٦/١٠/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢٧,٤٨٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٧,٨١٠ ٢٧,٨١٠ ٢٧,٨١٠ ٢٠ ٠ ٢٧,٨١٠ ٢٠ ٢٧,٨١٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٥٥٦,٢٠٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٨/١٠/١٣٩١ ٢٧,٤٥١ ٢٧,٤٥١ ٢٧,٤٥١ ٦٠ ٢٠٠ ٢٧,٤٥١ ٦٠ ٢٧,٤٥١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٦٤٧,٠٦٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٢٧,٦٨٩ ٢٧,٦٨٩ ٢٧,٦٨٩ ١٥ ٠ ٢٧,٦٨٩ ١٥ ٢٧,٦٨٩ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٤١٥,٣٣٥ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٧,٨١٠ ٢٧,٨١٠ ٢٧,٨١٠ ٢٠ ٠ ٢٧,٨١٠ ٢٠ ٢٧,٨١٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٥٥٦,٢٠٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٨٠ ٠ ٢٧,٦٢١ ٨٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٢,٢٠٩,٦٨٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٤٠ ٠ ٢٧,٦٢١ ٤٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١,١٠٤,٨٤٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٢٠ ٠ ٢٧,٦٢١ ٢٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٥٥٢,٤٢٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ١٧٠ ٢٠٠ ٢٧,٦٢١ ١٧٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٤,٦٩٥,٥٧٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢٦,٧٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ١٠ ٢٦٠ ٢٧,٦٢١ ١٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٢٧٦,٢١٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢٦,٧٩٢ ٢٦,٧٩٢ ٢٦,٧٩٢ ١٤٠ ٢٠٠ ٢٦,٧٩٢ ١٤٠ ٢٦,٧٩٢ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٣,٧٥٠,٨٨٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٠ ٢٠٠ ٢٧,٦٢١ ١٧٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢٦,٧٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٠ ٢٦٠ ٢٧,٦٢١ ١٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢٧,٦٢١ ١٧٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٦٠ ٢٧,٦٢١ ١٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢٦,٧٩٢ ٢٦,٧٩٢ ٢٦,٧٩٢ ١٤٠ ٢٠٠ ٢٦,٧٩٢ ١٤٠ ٢٦,٧٩٢ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٣,٧٥٠,٨٨٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢٧,٦٢١ ٤٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٤٠ ٢٠٠ ٢٧,٦٢١ ٤٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,١٠٤,٨٤٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ١٧٠ ٢٠٠ ٢٧,٦٢١ ١٧٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٤,٦٩٥,٥٧٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJEX-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٣٠,٥٠٩ ٣٠,٨٠٩ ٠ ٢,٠٠٠ ٢٦,٦٥٠ ٦,٠٠٠ ٣٠,٨٠٩ --- پتروشیمی تندگویان نقدی ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک EXW - ماهشهر ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ٢٧,٦٢١ ١٠٠ ١٠٠ ٢٦,٣٠٦ ١٣٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٢,٧٦٢,١٠٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJEX-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢٦,٦٥٠ ٦,٠٠٠ ٣٠,٨٠٩ --- پتروشیمی تندگویان نقدی ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک EXW - ماهشهر ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJEX-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢٦,٦٥٠ ٦,٠٠٠ ٣٠,٨٠٩ --- پتروشیمی تندگویان نقدی ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک EXW - ماهشهر ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJEX-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٣٠,٥٠٩ ٣٠,٨٠٩ ٠ ٢,٠٠٠ ٢٦,٦٥٠ ٦,٠٠٠ ٣٠,٨٠٩ --- پتروشیمی تندگویان نقدی ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک EXW - ماهشهر ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٢٦,٣٠٦ ١٣٠ ٢٧,٦٢١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJEX-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢٦,٦٥٠ ٦,٠٠٠ ٣٠,٨٠٩ --- پتروشیمی تندگویان نقدی ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک EXW - ماهشهر ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٢٠ ٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٢٧٢,٦٢٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٨٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٨٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٠٩٠,٤٨٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٨٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٩٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٩٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٨٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٩٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٩٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٢٢٦,٧٩٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٢٠ ٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٢٧٢,٦٢٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٨٠ ٠ ١٣,٦٣١ ٨٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١,٠٩٠,٤٨٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٢٧٢,٦٢٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٠ ٠ ١٣,٦٣١ ١٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١٣٦,٣١٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٩٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٩٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٢٢٦,٧٩٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٠ ٠ ١٣,٦٣١ ١٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١٣٦,٣١٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٦٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٦٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٠ ٠ ١٣,٦٣١ ١٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١٣٦,٣١٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٠ ٠ ١٣,٦٣١ ١٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١٣٦,٣١٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٤٠ ٠ ١٣,٦٣١ ٤٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٥٤٥,٢٤٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٦٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٦٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٨١٧,٨٦٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٢٧٢,٦٢٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٢٠ ٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٢٧٢,٦٢٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٢٧٢,٦٢٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١٤,٣٤٨ ١٤,٣٤٨ ١٤,٣٤٨ ٢٠ ٠ ١٤,٣٤٨ ٢٠ ١٤,٣٤٨ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ٢٨٦,٩٦٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١٤,٣٤٨ ١٤,٣٤٨ ١٤,٣٤٨ ٤٠ ١٠٠ ١٤,٣٤٨ ٤٠ ١٤,٣٤٨ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٥٧٣,٩٢٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١٤,٣٤٨ ١٤,٣٤٨ ١٤,٣٤٨ ٤٠ ١٠٠ ١٤,٣٤٨ ٤٠ ١٤,٣٤٨ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٥٧٣,٩٢٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٤,٣٤٨ ٤٠ ١٤,٣٤٨ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ٠ ١٠٠ ١٣,٦٣١ ٢٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٣,٦٣١ ١٠ ٠ ١٣,٦٣١ ١٠ ١٣,٦٣١ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١٣٦,٣١٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١٤,٣٤٨ ١٤,٣٤٨ ١٤,٣٤٨ ٤٠ ١٠٠ ١٤,٣٤٨ ٤٠ ١٤,٣٤٨ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٥٧٣,٩٢٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٤,٧٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ٠ ١٠٠ ١٤,٧٩٢ ١٠ ١٤,٧٩٢ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٠ ١٠٠ ١٤,٧٩٢ ١٠ ١٤,٧٩٢ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١٤٧,٩٢٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٠٠ ١٠٠ ١٤,٧٩٢ ١٠٠ ١٤,٧٩٢ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٤٧٩,٢٠٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٠ ٠ ١٤,٧٩٢ ١٠ ١٤,٧٩٢ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١٤٧,٩٢٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٠ ١٠٠ ١٤,٧٩٢ ١٠ ١٤,٧٩٢ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١٤٧,٩٢٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٠ ٠ ١٤,٧٩٢ ١٠ ١٤,٧٩٢ --- پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ١٤٧,٩٢٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٤,٧٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٤,٧٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٤,٧٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٠ ١٠٠ ١٤,٧٩٢ ١٠ ١٤,٧٩٢ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١٤٧,٩٢٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١٤,٧٩٢ ١١٠ ١٠٠ ١٤,٣٦١ ١٦٠ ١٤,٧٩٢ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٦٢٧,١٢٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک PTC-PTACJ-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٧٥٣ ١٠,٧٥٣ ١٠,٧٥٣ ١٠٠ ١٠٠ ١٠,٧٥٣ ١٠٠ ١٠,٧٥٣ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٠٧٥,٣٠٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک - صادراتي PTC-PTACJEX-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٣٠,٥٠٩ ٣٠,٨٠٩ ٠ ٢,٠٠٠ ٢٦,٦٥٠ ٦,٠٠٠ ٣٠,٨٠٩ --- پتروشیمی تندگویان نقدی ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک EXW - ماهشهر ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک - صادراتي PTC-PTACJEX-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٣٠,٥٠٩ ٣٠,٦٥٩ ٣٠,٨٠٩ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢٦,٦٥٠ ٦,٠٠٠ ٣٠,٨٠٩ --- پتروشیمی تندگویان نقدی ٦١,٣١٨,٠٠٠ شیمیایی اسید ترفتالیک EXW - ماهشهر ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک - صادراتي PTC-PTACJEX-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢٦,٦٥٠ ٦,٠٠٠ ٣٠,٨٠٩ --- پتروشیمی تندگویان نقدی ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک EXW - ماهشهر ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00 ٠٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ١٠,٩٠٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ١٠,٩٠٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ١٠,٩٠٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ١٠,٩٠٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00 ١٢/٠٥/١٣٩١ ١٠,٩٠٥ ١٠,٩٠٥ ٠ ٣٠٠ ١٠,٩٠٥ ١٠٠ ١٠,٩٠٥ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00 ١٢/٠٥/١٣٩١ ١٠,٩٠٥ ١٠,٩٠٥ ٠ ٣٠٠ ١٠,٩٠٥ ١٠٠ ١٠,٩٠٥ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00 ١٢/٠٥/١٣٩١ ١٠,٩٠٥ ١٠,٩٠٥ ١٠,٩٠٥ ١٠٠ ٣٠٠ ١٠,٩٠٥ ١٠٠ ١٠,٩٠٥ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١,٠٩٠,٥٠٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ١٠,٩٠٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ١٠,٩٠٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 1 PTC-PTACO1J-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ١٠,٩٠٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی اسید ترفتالیک انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 3 PTC-PTACO3J-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣٠ ٤,٣٠١ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 3 PTC-PTACO3J-00 ٢٨/١٠/١٣٩١ ٠ ٣٠ ١٠,٩٨٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ شیمیایی خارج از گونه انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 3 PTC-PTACO3J-00 ٠٤/٠٣/١٣٩١ ٥,٧٤٤ ٥,٧٤٤ ٥,٧٤٤ ٢٠ ٢٠ ٥,٧٤٤ ٢٠ ٥,٧٤٤ --- پتروشیمی تندگویان سلف ١١٤,٨٨٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید ترفتالیک- OFF درجه 3 PTC-PTACO3J-00 ٠٤/٠٣/١٣٩١ ٥,٧٤٤ ٥,٧٤٤ ٠ ٢٠ ٥,٧٤٤ ٢٠ ٥,٧٤٤ --- پتروشیمی تندگویان سلف ٠ پلیمر پلی اتیلن ترفتالات انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید سولفوریک RPC-SUACB-34 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ١,٥٢١ ١,٥٢١ ١,٥٢١ ٢٢ ١,٠١٢ ١,٥٢١ ٢٢ ١,٥٢١ --- پتروشیمی رازی سلف ٣٣,٤٦٢ شیمیایی اسید سولفوریک بندر امام خمینی ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسید سولفوریک RPC-SUACB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١,٤٣٨ ١,٤٣٨ ١,٤٣٨ ١٤٠ ٦٠٠ ١,٤٣٨ ١٤٠ ١,٤٣٨ --- پتروشیمی رازی نقدی ٢٠١,٣٢٠ شیمیایی اسید سولفوریک انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید سولفوریک RPC-SUACB-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١,٤٣٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی رازی نقدی ٠ شیمیایی اسید سولفوریک انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید سولفوریک NCI-SUACB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١,٠٥٠ ١,٠٥٠ ١,٠٥٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١,٠٥٠ ٢٠٠ ١,٠٥٠ --- ملی مس نقدی ٢١٠,٠٠٠ شیمیایی اسید سولفوریک انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید سولفوریک NCI-SUACB-00 ١١/١٠/١٣٩١ ١,٠٥٠ ١,٠٥٠ ١,٠٥٠ ٣٠١ ٣٠٠ ١,٠٠٠ ٤٨٠ ١,٠٥٠ --- ملی مس نقدی ٣١٦,٠٥٠ شیمیایی اسید سولفوریک انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید سولفوریک RPC-SUACB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١,٤٣٨ ١,٤٣٨ ١,٤٣٨ ٤٠ ٠ ١,٤٣٨ ٤٠ ١,٤٣٨ --- پتروشیمی رازی نقدی (مچینگ) ٥٧,٥٢٠ شیمیایی اسید سولفوریک انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید سولفوریک RPC-SUACB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ١,٤٣٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی رازی نقدی ٠ شیمیایی اسید سولفوریک انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید سولفوریک NCI-SUACB-00 ١١/١٠/١٣٩١ ١,٠٥٠ ١,٠٥٠ ١,٠٥٠ ٣٠١ ٣٠٠ ١,٠٠٠ ٤٨٠ ١,٠٥٠ --- ملی مس نقدی ٣١٦,٠٥٠ شیمیایی اسید سولفوریک انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید سولفوریک NCI-SUACB-00 ١٧/١٠/١٣٩١ ١,١٠٠ ١,١٠٠ ١,١٠٠ ٢٥ ٠ ١,١٠٠ ٢٥ ١,١٠٠ --- ملی مس نقدی (مچینگ) ٢٧,٥٠٠ شیمیایی اسید سولفوریک انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسید سولفوریک RPC-SUACB-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ١,٥١٠ ١,٥١٠ ١,٥١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١,٤٣٨ ١٦٠ ١,٥١٠ --- پتروشیمی رازی نقدی