بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٠ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٢٧ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٣,٣١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٩٨ ٣٧,٥٣٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٩٨ ٣٧,٥٣٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٠٢٠,٠٧٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢١ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢١ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٥٥,٠١٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٥٧ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٥٧ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٢,٠٤٤,٨٤٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٠٢٠,٠٧٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٠ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٠ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٤٦,٠٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٨٦,٤٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٠ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٠ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٤٦,٠٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٨٦,٤٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٥١ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٥١ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٥١ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٨٢٤,٦٢٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٥١ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٨٦,٤٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٤٥ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٨٦,٤٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٨٦,٤٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٧ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢٧ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٩٧٥,٢٣٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٤٠ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤١٥,٦٦٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣١٤,٥٩١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣١٤,٥٩١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣١٤,٥٩١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٤٠ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٤٠ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٨٧ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٩٨٨,٦١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٠٤ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ١٠٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٧١٢,١٧٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٨٧ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٩٨٨,٦١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٢٨ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٨٧ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٩٨٨,٦١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٨٧ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٩٨٨,٦١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٣ ٣٥٢ ٣٥,٧٤٩ ٢٣ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨١٧,٩٣٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٣ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٣ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٤٧١,٨٨٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٣ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٣ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٤٧١,٨٨٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٢/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١١ ٣٥٢ ٣٥,٧٤٩ ١١ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣٧٧,٥٠٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٠ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٠ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٥٩٤,٢٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٤٨,٥٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٥٣ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ٥٣ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٨٨٧,٥٤٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٠ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٤٨,٥٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٠ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٢٧ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ١٣ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ١٣ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٤٤٥,٧٢٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٧٢ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٧٢ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٤٣٦,٦٢٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٠ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٤٨,٥٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٠ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٥٩٤,٢٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٢٧ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٢٧ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٩٢١,١٦٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ١٣ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ١٣ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٤٤٥,٧٢٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٠ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٥٩٤,٢٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣١,٨٣٧ ٢٠٠ ٣١,٨٣٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٠ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٤٨,٥٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٠ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٤٨,٥٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٣١,٨٣٧ ٣١,٨٣٧ ٣١,٨٣٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣١,٨٣٧ ٢٠٠ ٣١,٨٣٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦,٣٥٩,٧٥٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥١,٢٦٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٧٦ ٥١,٣٩٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان نقدی ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٧٦ ٥١,٣٩٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان نقدی ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٤ ٥١,٠٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٤ ٥١,٠٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٧٦ ٥١,٣٩٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان نقدی ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٠ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ١٨ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان نقدی ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٩,٧٣١ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٠٦٨ ٤٣,٠٦٨ ٠ ٥٠٦ ٤٣,٠٦٨ ٢٠٠ ٤٣,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣١٠ ٤٧,٤٨٢ ٤ ٤٧,٤٨٢ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٠٦٨ ٤٣,٠٦٨ ٤٣,٠٦٨ ٢٠٠ ٥٠٦ ٤٣,٠٦٨ ٢٠٠ ٤٣,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨,٦٠٣,٢٦٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٥٢ ٤٩,٨٥٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ٨٨ ٤٥,٢٢١ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣١٠ ٤٧,٤٨٢ ٤ ٤٧,٤٨٢ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٠٦٨ ٤٣,٠٦٨ ٤٣,٠٦٨ ٢٠٠ ٥٠٦ ٤٣,٠٦٨ ٢٠٠ ٤٣,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨,٦٠٣,٢٦٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٣ ٠ ٤١,٠١٧ ١٣ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٥٤١,٤٢٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٩ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٩٤,٠٨٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٩ ٠ ٤١,٠١٧ ٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٦٠,٩٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٨ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٢١,٨٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٩ ٠ ٤١,٠١٧ ٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٦٠,٩٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٤٠ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٦٢٤,٢٧٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٨ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٢١,٨٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٩ ٠ ٤١,٠١٧ ٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٦٠,٩٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٨ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٢١,٨٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٤٠ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٤٠ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٣٨٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٨ ٠ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٢١,٨٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٢٤ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٢٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٩٧٤,٥٦٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٣٨٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٢٨ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٨٠,٤٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٣٨٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٣٨٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٥٢ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٢/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٧ ٣٥٢ ٤١,٠١٧ ٧ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢٨٨,٧٦٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٨٠,٤٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٢١,٨٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٤ ٠ ٣٨,٤٢٣ ٤ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) ١٦٩,٠٦١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٢١ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ٢١ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨١١,٤٩٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ١٨ ٠ ٣٨,٤٢٣ ١٨ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٧٦,٢٤٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ١٨ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ١٨ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان نقدی ٦٧٦,٢٤٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٢١ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ٢١ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨١١,٤٩٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٩,١٦٩ ١,٧٨٠ ٢١,١٦٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٥٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٥٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٢٧٠,٨٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٧٢٤,٩٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٤٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ١,٨١٦,٦٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٧٢٤,٩٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٧٠ ٠ ٤٨,١٠٠ ٧٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ٣,٣٦٧,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ١٣٠ ٢٠٠ ٤٨,١٠٠ ١٥٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٦,٢٥٣,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ١٠٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ١٠٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٤,٥٤١,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ١٠٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ١٠٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٤,٥٤١,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٥٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٥٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٢٧٠,٨٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ١٣٤٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ١,٣٤٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٦٠,٨٥٧,٤٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٧٢٤,٩٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٢٠ ٠ ٤٨,١٠٠ ٢٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ٩٦٢,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨٠ ٥٠٠ ٤٨,١٠٠ ٥٠٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٢٣,٠٨٨,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ٨٠ ٠ ٤٦,٤٤٧ ٨٠ ٤٦,٤٤٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٣,٧١٥,٧٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ١٢٠ ٣٠٠ ٤٦,٤٤٧ ١٢٠ ٤٦,٤٤٧ --- پتروشیمی تبریز سلف ٥,٥٧٣,٦٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٨٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٨٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٣,٦٣٣,٢٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٢٠ ٠ ٤٨,١٠٠ ٢٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ٩٦٢,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٣٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٣٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ١,٣٦٢,٤٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٧٢٤,٩٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٧٠ ٠ ٤٨,١٠٠ ٧٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ٣,٣٦٧,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ١٣٠ ٢٠٠ ٤٨,١٠٠ ١٥٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٦,٢٥٣,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٠٨,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨٠ ٥٠٠ ٤٨,١٠٠ ٥٠٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٢٣,٠٨٨,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ١٨٠ ٠ ٤٦,٤٤٧ ١٨٠ ٤٦,٤٤٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٨,٣٦٠,٤٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٠٨,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ١٢٠ ٠ ٤٦,٤٤٧ ١٢٠ ٤٦,٤٤٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٥,٥٧٣,٦٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٠٨,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ١٦٠ ٢٠٠ ٤٧,٥٨٣ ١٦٠ ٤٧,٥٨٣ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٧,٦١٣,٢٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ٤٠ ٠ ٤٧,٥٨٣ ٤٠ ٤٧,٥٨٣ --- پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ١,٩٠٣,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ١٦٠ ٢٠٠ ٤٧,٥٨٣ ١٦٠ ٤٧,٥٨٣ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٧,٦١٣,٢٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٤٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ١,٨١٦,٦٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٣٦٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٣٦٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ١٦,٣٤٩,٧٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٥٢,٦٦١ ٠ ٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٥٥,٤٣٣ ٨٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٥٠,٠٢٨ ٥٠,٠٢٨ ٥٠,٠٢٨ ٤٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٢٨ ٤٠ ٥٠,٠٢٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢,٠٠١,١٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٨٠ ٠ ٥٥,٤٣٣ ٨٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٤,٤٣٤,٦٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٤٠ ٣٠٠ ٥٥,٤٣٣ ٨٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢,٢١٧,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٢,٠٠٠ ٤٥,٤١٦ ٩٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢,٧٢٤,٩٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٩٠ ٥٨,٥٥٩ ٢٠٠ ٢٠٠ ٥٨,٣٥٠ ٤٤٠ ٥٨,٥٥٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٦٧٧,٩٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٥٥٩ ٠ ٢٠٠ ٥٨,٣٥٠ ٤٤٠ ٥٨,٥٥٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ١,٠٠٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ١,٠٠٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ١٠٠ ٠ ٥٥,٤٣٣ ١٠٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٥,٥٤٣,٣٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٥٠,٠٢٨ ٥٠,٠٢٨ ٥٠,٠٢٨ ٤٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٢٨ ٤٠ ٥٠,٠٢٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢,٠٠١,١٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٤٠ ٣٠٠ ٥٥,٤٣٣ ٨٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢,٢١٧,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٣٦,٥٥٢ ١,٩٠٠ ٣٨,٣٨٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٣٨,٣٨٠ ٣٨,٣٨٠ ٣٨,٣٨٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٦,٥٥٢ ١,٩٠٠ ٣٨,٣٨٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٧,٦٧٦,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٣٨,٣٨٠ ٣٨,٣٨٠ ٣٨,٣٨٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٦,٥٥٢ ١,٩٠٠ ٣٨,٣٨٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٧,٦٧٦,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٧٠ ٤,٤٤٠ ٣١,٥٧٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٧٠ ٤,٤٤٠ ٣١,٥٧٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٣٣,١٥٣ ٣٣,١٥٣ ٣٣,١٥٣ ١٨٠ ٢٠٠ ٣١,٥٧٤ ٦,٠٦٠ ٣٣,١٥٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ٥,٩٦٧,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٢٢٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٧٠ ٤,٤٤٠ ٣١,٥٧٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ٦,٩٤٦,٢٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٧٠ ٤,٤٤٠ ٣١,٥٧٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٣٦,٥٥٢ ٣٦,٥٥٢ ٣٦,٥٥٢ ٢٤٠ ٢٠٠ ٣٤,٨١١ ٣,٢٦٠ ٣٦,٥٥٢ --- پتروشیمی تبریز سلف ٨,٧٧٢,٤٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٣٤,٨١١ ٣٤,٨١١ ٣٤,٨١١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٣,١٥٣ ٣,٦٨٠ ٣٤,٨١١ --- تبریز سلف ٦,٩٦٢,٢٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٣٦,٥٥٢ ٣٦,٥٥٢ ٣٦,٥٥٢ ٢٤٠ ٢٠٠ ٣٤,٨١١ ٣,٢٦٠ ٣٦,٥٥٢ --- پتروشیمی تبریز سلف ٨,٧٧٢,٤٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٧٠ ٤,٤٤٠ ٣١,٥٧٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ٦,٣١٤,٨٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٣٤,٨١١ ٣٤,٨١١ ٣٤,٨١١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٣,١٥٣ ٣,٦٨٠ ٣٤,٨١١ --- تبریز سلف ٦,٩٦٢,٢٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٣٤,٨١١ ٣,٢٦٠ ٣٦,٥٥٢ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩,٠٢١,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٢٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩,٦٢٢,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٢٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩,٦٢٢,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٢٩,٢٢٩ ٢٩,٤٥١ ٢٩,٦٠١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٨,٦٣٨ ١,٨٨٠ ٢٩,٦٠١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٤,٧٢٥,٢٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٢٩,٢٢٩ ٢٩,٥٢٦ ٢٩,٦٠١ ٣٤٠ ٥٠٠ ٢٨,٦٣٨ ١,٨٨٠ ٢٩,٦٠١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٠٣٨,٩٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٧,٨٠٤ ١,٣٤٠ ٢٨,٦٣٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٥,٧٢٧,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٢١,١٣١ ٢١,٢٧٣ ٢١,٦٢٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ٢,٤٤٠ ٢١,٦٢٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٦٣٦,٥٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢٨,٦٣٨ ١,٨٨٠ ٢٩,٦٠١ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٧,٨٠٤ ١,٣٤٠ ٢٨,٦٣٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٥,٧٢٧,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٨٨ ٢٠,٦٤٩ ٢١,٠٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ٣,٠٠٠ ٢١,٠٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٣٢٤,٥٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٠٨ ٢١,١٦٥ ٠ ٥٠٠ ١٩,١٦٩ ١,٧٨٠ ٢١,١٦٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٠١٩ ٢٠,٠٨٤ ٢٠,٣٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ١,٥٤٠ ٢٠,٣٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٠٤٢,١٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٨٨ ٢١,٠٠٩ ٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ٣,٠٠٠ ٢١,٠٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ٣,٠٠٠ ٢١,٠٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٠٨ ٢٠,٥٩١ ٢١,١٦٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,١٦٩ ١,٧٨٠ ٢١,١٦٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٢٩٥,٦٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٨٨ ٢٠,٦٤٩ ٢١,٠٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ٣,٠٠٠ ٢١,٠٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٣٢٤,٥٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٠٨ ٢٠,٥٩١ ٢١,١٦٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,١٦٩ ١,٧٨٠ ٢١,١٦٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٢٩٥,٦٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرین 0150 TAB-ABSSD0150J-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ١١٠ ٢٨,٦٣٨ ١٣٠ ٢٨,٦٣٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرین 0150 TAB-ABSSD0150J-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ١١٠ ١١٠ ٢٨,٦٣٨ ١٣٠ ٢٨,٦٣٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٣,١٥٠,١٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٠,١٢٧ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٩٧٥ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ٨٠٠ ٣٠,٩٧٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٧,٧٠٢,٤٧٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٥٢٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٤٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ١,٩٠١,٠٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٦٠ ١٠٠ ٤٧,٥٢٧ ٦٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٢,٨٥١,٦٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٧/١٠/١٣٩١ ٤٨,٧٥٩ ٤٩,٢٠٢ ٥٠,٩٧٣ ١٠٠ ١٠٠ ٤٨,٥٤٦ ١٨٠ ٥٠,٩٧٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٩٢٠,١٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٢/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٧/١٠/١٣٩١ ٤٨,٧٥٩ ٤٩,٢٠٢ ٥٠,٩٧٣ ١٠٠ ١٠٠ ٤٨,٥٤٦ ١٨٠ ٥٠,٩٧٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٩٢٠,١٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٢/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٩٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٢٠ ٠ ٥٥,٤٣٣ ٢٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ١,١٠٨,٦٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ١٠ ١٠٠ ٥٥,٤٣٣ ١٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٥٥٤,٣٣٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٠,٠٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٩٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٠ ١٠٠ ٥٥,٤٣٣ ١٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٠,٠٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٤/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٢,٦٦١ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٥٢٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٨,٣٥٠ ١٠٠ ٥٨,٣٤٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٥,٤٣٣ ١٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٠,٠٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٤/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٢,٦٦١ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٤٥,٧١٩ ٤٥,٧١٩ ٤٥,٧١٩ ٨٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ١,٧٠٠ ٤٥,٧١٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٦٥٧,٥٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٥٢,٩٢٥ ٥٢,٩٢٥ ٥٢,٩٢٥ ٨٠ ١٠٠ ٥٠,٤٠٥ ٢,١١٠ ٥٢,٩٢٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٢٣٤,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٤٥,٧١٩ ٤٥,٧١٩ ٤٥,٧١٩ ٨٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ١,٧٠٠ ٤٥,٧١٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٦٥٧,٥٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ١,٧٠٠ ٤٥,٧١٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٥٠ ٠ ١٠٠ ٥٥,٥٧١ ١,٧١٠ ٥٨,٣٥٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٤٥,٧١٩ ٤٥,٧١٩ ٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ١,٧٠٠ ٤٥,٧١٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٥٠ ١١٠ ١٠٠ ٥٥,٥٧١ ١,٧١٠ ٥٨,٣٥٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٦,٤١٨,٥٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٨,٣٥٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٨,٣٥٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٥٠ ١١٠ ١٠٠ ٥٥,٥٧١ ١,٧١٠ ٥٨,٣٥٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٦,٤١٨,٥٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٥٠,٤٠٥ ٥٠,٤٠٥ ٠ ١٠٠ ٤٨,٠٠٥ ٢,٠٠٠ ٥٠,٤٠٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٥,٥٧١ ١,٧١٠ ٥٨,٣٥٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٥٢,٩٢٥ ٥٢,٩٢٥ ٥٢,٩٢٥ ٨٠ ١٠٠ ٥٠,٤٠٥ ٢,١١٠ ٥٢,٩٢٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٢٣٤,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٣٧,٣٧١ ٣٧,٦١٥ ٣٧,٧٧٧ ١٠٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ١٦٠ ٣٧,٧٧٧ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٧٦١,٤٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٣٧,٣٧١ ٣٧,٧٧٧ ٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ١٦٠ ٣٧,٧٧٧ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٤١,٤٦٩ ٤١,٤٦٩ ٠ ١٠٠ ٣٩,٤٩٦ ٥٨٠ ٤١,٤٦٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٧,٦١٥ ٤٧٠ ٣٩,٤٩٦ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٤/٠٦/١٣٩١ ٣٩,٤٩٦ ٣٩,٤٩٦ ٣٩,٤٩٦ ١٠٠ ١٠٠ ٣٧,٦١٥ ٤٧٠ ٣٩,٤٩٦ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٩٤٩,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ٨٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ٢,١٩٠ ٤٣,٥٤٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٤٨٣,٣٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ٠ ١٠٠ ٤١,٤٦٩ ١,٥٠٠ ٤٣,٥٤٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٩,٤٩٦ ٥٨٠ ٤١,٤٦٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ٢,١٩٠ ٤٣,٥٤٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٤١,٤٦٩ ٤١,٤٦٩ ٤١,٤٦٩ ١١٠ ١٠٠ ٣٩,٤٩٦ ٥٨٠ ٤١,٤٦٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٥٦١,٥٩٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ١٠٠ ١٠٠ ٤١,٤٦٩ ١,٥٠٠ ٤٣,٥٤٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٣٥٤,٢٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٤/٠٦/١٣٩١ ٣٩,٤٩٦ ٣٩,٤٩٦ ٣٩,٤٩٦ ١٠٠ ١٠٠ ٣٧,٦١٥ ٤٧٠ ٣٩,٤٩٦ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٩٤٩,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ١٦٠ ٣٧,٧٧٧ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ٢,١٩٠ ٤٣,٥٤٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٤١,٤٦٩ ٤١,٤٦٩ ٤١,٤٦٩ ٧٠ ١٠٠ ٣٩,٤٩٦ ٥٨٠ ٤١,٤٦٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٢,٩٠٢,٨٣٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٣,٧٢٣ ٣٠ ٣٢,٢٢٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٣,٧٢٣ ٣٠ ٣٢,٢٢٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ٠ ١٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٦,٦٧٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٤٠ ٠ ٣٥,٤٠٠ ٤٠ ٣٥,٤٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ١,٤١٦,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٠ ٣٥,٤٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٧٠٨,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٦٠ ٠ ٣٥,٤٠٠ ٦٠ ٣٥,٤٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ٢,١٢٤,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٦,٦٧٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٧١٧,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٦,٦٧٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ٣٠٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٧/٠٥/١٣٩١ ٣٣,٤٥٨ ٣٤,١٣٩ ٠ ١٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٨٠ ٣٤,١٣٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ٣٠٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٧/٠٥/١٣٩١ ٣٣,٤٥٨ ٣٣,٧٢٣ ٣٤,١٣٩ ١٠٠ ١٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٨٠ ٣٤,١٣٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٣٧٢,٣٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٠ ٣٥,٤٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٧٠٨,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ٣٠٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٧١٧,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٥/٠٤/١٣٩١ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٢٠٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٣٠,٨١٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ١,٢٣٢,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٥٠ ٣٢,٧٦٠ ٤٦٠ ٣٣,٥٧٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٢٣٠ ٢٥٠ ٣١,٢٠٠ ١,٩٠٠ ٣٢,٧٦٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٧,٥٣٤,٨٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٥/٠٤/١٣٩١ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٢٠٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٣٠,٨١٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ١,٢٣٢,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٣٣,١٥١ ٣٣,٤٦٤ ٣٣,٥٧٩ ٢٥٠ ٢٥٠ ٣٢,٧٦٠ ٤٦٠ ٣٣,٥٧٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٨,٣٦٦,٠٣٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٣٠,٨٠٩ ٣٠,٨٠٩ ٣٠,٨٠٩ ١٠٠ ٠ ٣٠,٨٠٩ ١٠٠ ٣٠,٨٠٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ٣,٠٨٠,٩٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٥/٠٤/١٣٩١ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٢٠٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٣٠,٨١٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ١,٢٣٢,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٥٠ ٣٢,٧٦٠ ٤٦٠ ٣٣,٥٧٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٣٣,١٥١ ٣٣,٤٦٤ ٣٣,٥٧٩ ٢٥٠ ٢٥٠ ٣٢,٧٦٠ ٤٦٠ ٣٣,٥٧٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٨,٣٦٦,٠٣٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٣٣,١٥١ ٣٣,٥٧٩ ٠ ٢٥٠ ٣٢,٧٦٠ ٤٦٠ ٣٣,٥٧٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٣١,٢٠٠ ١,٩٠٠ ٣٢,٧٦٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٨,١٩٠,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٥٠ ٣١,٢٠٠ ١,٩٠٠ ٣٢,٧٦٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٣١,٢٠٠ ١,٩٠٠ ٣٢,٧٦٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٨,١٩٠,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٠,١٢٧ ٣٠,٩٧٥ ٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ٨٠٠ ٣٠,٩٧٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٠,١٢٧ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٩٧٥ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ٨٠٠ ٣٠,٩٧٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٧,٧٠٢,٤٧٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٠ ٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٠ ٢٩,٥٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ٥٩٠,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ١٣٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ١٧٠ ٢٩,٥٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٨٣٥,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ١٠٠ ٠ ٢٩,٥٠٠ ١٠٠ ٢٩,٥٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ٢,٩٥٠,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ١٧٠ ٢٩,٥٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ١٧٠ ٢٩,٥٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٥٩٦ ٣٠,٩٣٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٥٠,٣٤٩ ٥٠,٨٨١ ٥٢,٨٣١ ٢٩٤ ٢٩٤ ٥٠,٣١٥ ١,٠٥٠ ٥٢,٨٣١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,٩٥٨,٩٧٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٨,٩٩٨ ٤٩,٥٩٠ ٥١,٣٦٤ ٢٥٢ ٢٥٢ ٤٨,٩١٨ ٦٧٢ ٥١,٣٦٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٤٩٦,٥٥٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٥٠,٣٤٩ ٥٠,٨٨١ ٥٢,٨٣١ ٢٩٤ ٢٩٤ ٥٠,٣١٥ ١,٠٥٠ ٥٢,٨٣١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,٩٥٨,٩٧٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٤٩,٥٣٩ ٤٩,٥٣٩ ٤٩,٥٣٩ ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٩,٥٣٩ ٢٩٤ ٤٩,٥٣٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,٥٦٤,٤٦٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٧/١٠/١٣٩١ ٥٠,٣٥٩ ٥٠,٤٩١ ٥١,٥٥٧ ٥٠٤ ٥٠٤ ٥٠,٣١٥ ١,٠٧١ ٥١,٥٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٥,٤٤٧,٦٧٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٢/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٤٩,٥٣٩ ٤٩,٥٣٩ ٤٩,٥٣٩ ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٩,٥٣٩ ٢٩٤ ٤٩,٥٣٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,٥٦٤,٤٦٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٥١,٣٣٤ ٥١,٣٣٤ ٥١,٣٣٤ ٥٠٤ ٥٠٤ ٥١,٣٣٤ ٥٠٤ ٥١,٣٣٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٥,٨٧٢,٣٣٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٩٤ ٤٣,٣٠٧ ٨٦١ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٣,٣٠٧ ٨٦١ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٣,٣٦٨,٧٦٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٠ ٢٩٤ ٤٥,٤٧٢ ٧٩٨ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٥,٤٧٢ ٧٩٨ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٣,٣٦٨,٧٦٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٥٢,٦٤٠ ٥٢,٦٤٠ ٥٢,٦٤٠ ٢٩٤ ٢٩٤ ٥٠,١٣٣ ١,١١٣ ٥٢,٦٤٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٥,٤٧٦,١٦٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٥٢,٦٤٠ ٥٢,٦٤٠ ٥٢,٦٤٠ ٢٩٤ ٢٩٤ ٥٠,١٣٣ ١,١١٣ ٥٢,٦٤٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٥,٤٧٦,١٦٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٧٤٦ ٤٧,٧٤٦ ٤٧,٧٤٦ ٢٥٢ ٢٥٢ ٤٧,٧٤٦ ٤٤١ ٤٧,٧٤٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٠٣١,٩٩٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٩/٠٨/١٣٩١ ٤٣,٣٠٧ ٤٣,٣٠٧ ٤٣,٣٠٧ ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٣,٣٠٧ ٢٩٤ ٤٣,٣٠٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٧٣٢,٢٥٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٠ ٢٩٤ ٤٥,٤٧٢ ٧٩٨ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٩٤ ٤٥,٤٧٢ ٧٩٨ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢,٥٧٤,٦٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٧,٤١٠ ٣٧,٤١٠ ٣٧,٤١٠ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٧,٤١٠ ٥٠٤ ٣٧,٤١٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٨,٨٥٤,٦٤٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-540 ١٧/٠٨/١٣٩١ ٤٣,٣٠٧ ٤٣,٣٠٧ ٤٣,٣٠٧ ٢٥٢ ٢٥٢ ٤١,٢٤٥ ٩٦٦ ٤٣,٣٠٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٠,٩١٣,٣٦٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره بندر ماهشهر ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢,٥٧٤,٦٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-540 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٨٥٠ ٣٥,٣٦٦ ٢١٠ ٢١٠ ٣٣,٦٨٢ ١,٠٧١ ٣٥,٣٦٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٧,١٠٨,٥٨٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره بندر ماهشهر ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٣٩,٢٨١ ٣٩,٢٨١ ٠ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-540 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢١٠ ٣٣,٦٨٢ ١,٠٧١ ٣٥,٣٦٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره بندر ماهشهر ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-540 ١٧/٠٨/١٣٩١ ٤٣,٣٠٧ ٤٣,٣٠٧ ٠ ٢٥٢ ٤١,٢٤٥ ٩٦٦ ٤٣,٣٠٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره بندر ماهشهر ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٣٥,٥٥٥ ٣٧,٣٢٠ ٠ ٥٠٤ ٣٥,٥٤٣ ١,٠٩٢ ٣٧,٣٢٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٧,٤١٠ ٣٧,٤١٠ ٣٧,٤١٠ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٧,٤١٠ ٥٠٤ ٣٧,٤١٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٨,٨٥٤,٦٤٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٣٥,٥٥٥ ٣٥,٦٢٩ ٣٧,٣٢٠ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٥,٥٤٣ ١,٠٩٢ ٣٧,٣٢٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٧,٩٥٦,٧٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٣٩,٢٨١ ٣٩,٢٨١ ٣٩,٢٨١ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٥,٦٧٣,١١٩ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٦٨٢ ٠ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-540 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٣٣,٦٨٢ ٣٥,٣٦٦ ٠ ٢١٠ ٣٣,٦٨٢ ١,٠٧١ ٣٥,٣٦٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره بندر ماهشهر ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٦٣ ٠ ٣٢,٠٧٨ ٦٣ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٢,٠٢٠,٩١٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٤٤١ ٥٠٤ ٣٢,٠٧٨ ٤٤١ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,١٤٦,٣٩٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٠ ٥٠٤ ٣٢,٠٧٨ ٤٤١ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٠ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٢١ ٠ ٣٢,٠٧٨ ٢١ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٦٧٣,٦٣٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٢٧٣ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ ٢٧٣ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٨,٧٥٧,٢٩٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٠ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ ٢٧٣ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٤٣٠,٩٣٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٤ ٣٢,٠٧٨ ٤٤١ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ ٢٧٣ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٤٨٣ ٧٩٨ ٣١,٨٧٧ ٥٦٧ ٣١,٨٧٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٥,٣٩٦,٥٩١ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٩٤ ٣٢,٠٦٥ ١,٠٢٩ ٣٢,١٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ٣١,٩٩٩ ٣٢,٠٦٥ ٣٢,٥٣٦ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣١,٩٣٩ ٥٨٨ ٣٢,٥٣٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,١٦٠,٦٧٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ٣١,٩٩٩ ٣٢,٠٦٥ ٣٢,٥٣٦ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣١,٩٣٩ ٥٨٨ ٣٢,٥٣٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,١٦٠,٦٧٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٣١٥ ٠ ٣١,٨٧٧ ٣١٥ ٣١,٨٧٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١٠,٠٤١,٢٥٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٠ ١,٠٠٨ ٣١,٨٧٧ ٧٩٨ ٣١,٨٧٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٦٥ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,١٠٠ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٢,٠٦٥ ١,٠٢٩ ٣٢,١٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٤٣٠,٧٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٢١٠ ٠ ٣١,٨٧٧ ٢١٠ ٣١,٨٧٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٦,٦٩٤,١٧٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٧٩٨ ١,٠٠٨ ٣١,٨٧٧ ٧٩٨ ٣١,٨٧٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٥,٤٣٧,٨٤٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣١,٩٣٦ ٣١,٩٣٩ ٣٢,٠١٢ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣١,٨٧٧ ٧٧٧ ٣٢,٠١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,٠٩٧,٣٤٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٦٥ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,١٠٠ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٢,٠٦٥ ١,٠٢٩ ٣٢,١٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٤٣٠,٧٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٤ ٣١,٩٣٩ ٥٨٨ ٣٢,٥٣٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٧٣ ٣٥,٥٦٢ ٣٥,٨٨٨ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٥,٤٥٨ ٨٦١ ٣٥,٨٨٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٠,٤٥٥,٢٠٧ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٧٣ ٣٥,٥٦٢ ٣٥,٨٨٨ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٥,٤٥٨ ٨٦١ ٣٥,٨٨٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٠,٤٥٥,٢٠٧ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٤ ٣٢,٧٧٠ ٧٥٦ ٣٢,٧٧٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٣٢,٧٧٠ ٣٢,٧٧٠ ٣٢,٧٧٠ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٢,٧٧٠ ٧٥٦ ٣٢,٧٧٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,٥١٦,٠٨٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٤ ٣٢,٧٧٠ ٧٥٦ ٣٢,٧٧٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٣٢,٧٧٠ ٣٢,٧٧٠ ٣٢,٧٧٠ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٢,٧٧٠ ٧٥٦ ٣٢,٧٧٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,٥١٦,٠٨٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٣٣,٧٨٤ ٣٣,٧٨٤ ٣٣,٧٨٥ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٣,٧٨٤ ٨٨٢ ٣٣,٧٨٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٧,٠٢٧,٢٦٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٤ ٣٣,٧٨٤ ٨٨٢ ٣٣,٧٨٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٥,٤٥٨ ١,٣٢٣ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,١٤٧,٧٤٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١,٤٨٩,٢٣٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٢٨٩ ٣٥,٤٥٨ ٣٦,٩٢٤ ٦٠٩ ٦٠٩ ٣٥,١٦٦ ٢,٥٨٣ ٣٦,٩٢٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢١,٥٩٤,٠٠٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٠ ١,٠٠٨ ٣٥,٤٥٨ ٩٢٤ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٥,٤٥٨ ١,٣٢٣ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,١٤٧,٧٤٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١,٤٨٩,٢٣٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١,٤٨٩,٢٣٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١,٤٨٩,٢٣٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١,٤٨٩,٢٣٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٤٢ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١,٤٨٩,٢٣٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٩٢٤ ١,٠٠٨ ٣٥,٤٥٨ ٩٢٤ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣٢,٧٦٣,١٩٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٠ ٣٩٩ ٣٥,٤٥٨ ١,٣٢٣ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/١٠/١٣٩٠ ٢٥,٥٣٥ ٢٥,٥٣٦ ٢٥,٥٣٩ ١٩٩٥ ١,٩٩٥ ٢٤,٣١٢ ٣,٣٨١ ٢٥,٥٣٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٥٠,٩٤٣,٣٣٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٠ ٥٠٤ ٢٤,٣١٢ ٥٠٤ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٥٠٤ ٥٠٤ ٢٤,٣١٢ ٥٠٤ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٢٥٣,٢٤٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٤٢ ٢,٠١٦ ٢٤,٣١٢ ٤٢ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١,٠٢١,١٠٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢١ ٤٨٣ ٢٤,٣١٢ ٢١ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٥١٠,٥٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٣٠ ٠ ٢٤,٣١٢ ٢٣٠ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٥,٥٩١,٧٦٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢١ ٤٨٣ ٢٤,٣١٢ ٢١ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٥١٠,٥٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٨٤ ٠ ٢٤,٣١٢ ٨٤ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٢,٠٤٢,٢٠٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢١ ٠ ٢٤,٣١٢ ٢١ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٥١٠,٥٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٠ ٢,٠١٦ ٢٤,٣١٢ ٤٢ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢,٠١٦ ٢٤,٣١٢ ٤٢ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢١٠ ٠ ٢٤,٣١٢ ٢١٠ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٥,١٠٥,٥٢٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٤٢ ٢,٠١٦ ٢٤,٣١٢ ٤٢ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١,٠٢١,١٠٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٩٣ ٠ ٢٤,٣١٢ ٢٩٣ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٧,١٢٣,٤١٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٥٩٦ ٣٠,٩٣٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٩٦ ٥٠١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥٦ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣,٣٨٨,٠١٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٨٠ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٨٠ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٢,٨٣٩,٤٧٧ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٢٠ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٢٠ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٧٠٩,٨٦٩ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٦٠ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٦٠ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٢,١٢٩,٦٠٧ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٢٠ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٢٠ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٧٠٩,٨٦٩ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٨٠ ٠ ٣٥,٤٥٨ ٨٠ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٢,٨٣٩,٤٧٧ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٩٦ ٥٠١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥٦ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣,٣٨٨,٠١٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٧ ٢٦,١٥٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٤٩,٠٧٠ ٤٩,٠٧٠ ٤٩,٠٧٠ ٤٠ ٤٠ ٤٦,٧٣٣ ٩٠ ٤٩,٠٧٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ١,٩٦٢,٨٠٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٤٩,٠٧٠ ٤٩,٠٧٠ ٠ ٤٠ ٤٦,٧٣٣ ٩٠ ٤٩,٠٧٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٤٩,٠٧٠ ٤٩,٠٧٠ ٤٩,٠٧٠ ٤٠ ٤٠ ٤٦,٧٣٣ ٩٠ ٤٩,٠٧٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ١,٩٦٢,٨٠٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٦,٧٣٣ ٩٠ ٤٩,٠٧٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ٦٠ ٣٥,٣٢٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر خارج از گونه انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٦٠ ٣٦,٤١٩ ٦٠ ٣٦,٤١٩ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر خارج از گونه انبار کارخانه ١٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٣٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر خارج از گونه انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٣٦,٤١٩ ٣٦,٤١٩ ٣٦,٤١٩ ٦٠ ٦٠ ٣٦,٤١٩ ٦٠ ٣٦,٤١٩ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٢,١٨٥,١٤٠ پلیمر خارج از گونه انبار کارخانه ١٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٣٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر خارج از گونه انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠ ٣٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠ ٣٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠ ٣٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ١٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠ ٣٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠ ٣٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٣٦,٩٩٢ ٣٦,٩٩٢ ٣٦,٩٩٢ ٣٠ ٣٠ ٣٦,٩٩٢ ٣٠ ٣٦,٩٩٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١,١٠٩,٧٦٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٣٦,٩٩٢ ٣٦,٩٩٢ ٣٦,٩٩٢ ١٠ ٣٠ ٣٦,٩٩٢ ١٠ ٣٦,٩٩٢ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٣٦٩,٩٢٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٣٦,٩٩٢ ٣٦,٩٩٢ ٠ ٣٠ ٣٦,٩٩٢ ١٠ ٣٦,٩٩٢ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠ ٣٦,٩٩٢ ١٠ ٣٦,٩٩٢ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1502 درجه 1 IPC-LSBR1502WO1P-00 ٢٨/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠ ٣٦,٩٩٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه 2 IPC-DSBR1712WO2P-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤٨٠ ٢٠,٦٦٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه 2 IPC-DSBR1712WO2P-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٢٦,٠١٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه 2 IPC-DSBR1712WO2P-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٣٠ ٢٦,٠١٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه 2 IPC-DSBR1712WO2P-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤٨٠ ٢٠,٦٦٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه 2 IPC-DSBR1712WO2P-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٦٦٥ ٢٠,٦٦٥ ٢٠,٦٦٥ ٢٠ ٤٨٠ ٢٠,٦٦٥ ٢٠ ٢٠,٦٦٥ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٤١٣,٣٠٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه 2 IPC-DSBR1712WO2P-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤٣٨ ٢٠,٦٦٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤٦٠ ٢٣,٠٩٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٤٠,٩٢٥ ٤٠,٩٢٥ ٠ ٤٠ ٤٠,٩٢٥ ٢٠ ٤٠,٩٢٥ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٠,٩٢٥ ٢٠ ٤٠,٩٢٥ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٤٠,٩٢٥ ٤٠,٩٢٥ ٤٠,٩٢٥ ٢٠ ٤٠ ٤٠,٩٢٥ ٢٠ ٤٠,٩٢٥ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٨١٨,٥٠٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٤٠,٩٢٥ ٤٠,٩٢٥ ٤٠,٩٢٥ ٢٠ ٠ ٤٠,٩٢٥ ٢٠ ٤٠,٩٢٥ --- پتروشیمی بندر امام نقدی (مچینگ) ٨١٨,٥٠٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٤٠,٩٢٥ ٤٠,٩٢٥ ٤٠,٩٢٥ ٢٠ ٤٠ ٤٠,٩٢٥ ٢٠ ٤٠,٩٢٥ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٨١٨,٥٠٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٤٠,٩٢٥ ٤٠,٩٢٥ ٠ ٤٠ ٤٠,٩٢٥ ٢٠ ٤٠,٩٢٥ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٠,٩٢٥ ٢٠ ٤٠,٩٢٥ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٣٠,٣١٤ ٣٠,٣١٤ ٣٠,٣١٤ ٨٠ ٨٠ ٢٨,٨٧٠ ٧٦٠ ٣٠,٣١٤ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٢,٤٢٥,١٢٠ پلیمر خارج از گونه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٨٠ ٢٨,٨٧٠ ٧٦٠ ٣٠,٣١٤ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر خارج از گونه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٣٠,٣١٤ ٣٠,٣١٤ ٠ ٨٠ ٢٨,٨٧٠ ٧٦٠ ٣٠,٣١٤ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر خارج از گونه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٣٠ ٢٩,٩٧١ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤٦٠ ٢٣,٠٩٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٨/٠٢/١٣٩١ ٣٠,٨٧٠ ٣٠,٨٧٠ ٣٠,٨٧٠ ٣٠ ٣٠ ٢٩,٩٧١ ٣٥٠ ٣٠,٨٧٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٩٢٦,١٠٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٣,٠٩٦ ٢٣,٠٩٦ ٢٣,٠٩٦ ٢٦٠ ٤٦٠ ٢٣,٠٩٦ ٢٦٠ ٢٣,٠٩٦ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٦,٠٠٤,٩٦٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر OFF -1712 درجه1 IPC-DSBR1712WO1P-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤٠٧ ٢٤,٦٢٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٦٠٢ ٣٥,٦٥٧ ٦٠ ٣٥,٦٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٦٠,٥٧٨ ٦٠,٥٧٨ ٦٠,٥٧٨ ٢٠٠ ٢٦٥ ٥٧,٦٩٣ ١,٧٢٢ ٦٠,٥٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,١٢٧,٧١٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٥٨,٣٨٦ ٥٨,٣٨٦ ٥٨,٣٨٦ ٣٢٠ ٣٤٠ ٥٥,٦٠٥ ٢,٠٢٢ ٥٨,٣٨٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٨,٧٠٢,٢٠٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٥٤,٨٠٨ ٥٤,٨٠٨ ٥٤,٨٠٨ ٢٠٠ ٢٠٠ ٥٤,٨٠٨ ٢٠٠ ٥٤,٨٠٨ --- پتروشیمی بندر امام نقدی ١٠,٩٧٢,٥٦٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٥٧,٥٤٨ ٥٧,٥٤٨ ٥٧,٥٤٨ ٨٠ ١٢٠ ٥٤,٨٠٨ ٦٦١ ٥٧,٥٤٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٤,٦٠٨,٤٤٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٨/١٠/١٣٩١ ٥٨,٣٨٥ ٥٨,٣٨٥ ٥٨,٣٨٥ ١٢٠ ١٢٠ ٥٥,٦٠٥ ٦٢١ ٥٨,٣٨٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٧,٠١٣,٢٠٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ١٢/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٧/١٠/١٣٩١ ٥٥,٦٠٥ ٥٥,٦٠٥ ٥٥,٦٠٥ ٢٨٠ ٢٨٠ ٥٥,٦٠٥ ١,٤٤١ ٥٥,٦٠٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٥,٥٨٤,٩٦٩ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ١٢/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠١/١٠/١٣٩١ ٦٠,٧٢٩ ٦٠,٧٢٩ ٦٠,٧٢٩ ٨٠ ١٢٠ ٥٧,٨٣٧ ٥٨١ ٦٠,٧٢٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٤,٨٦٣,١٧٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٥٧,٨٣٧ ٥٧,٨٣٧ ٥٧,٨٣٧ ٣٨٠ ٣٨٠ ٥٧,٨٣٧ ٣٨٠ ٥٧,٨٣٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٢,٠٠٠,٠٣٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-540 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٦٣,١١٤ ٦٣,١١٤ ٠ ٢٢٠ ٦٠,١٠٩ ١,١٦١ ٦٣,١١٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن بندر ماهشهر ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٥٧,١٠٤ ١,٣٨١ ٥٩,٩٥٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٦٢,٩٥٧ ٦٢,٩٥٧ ٠ ٢٠٠ ٥٩,٩٥٩ ١,٥٦٢ ٦٢,٩٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٥٩,٩٥٩ ٥٩,٩٥٩ ٥٩,٩٥٩ ١٦٠ ٢٠٠ ٥٧,١٠٤ ١,٣٨١ ٥٩,٩٥٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٦٠٣,٠٣٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٥٩,٨٠٩ ٥٩,٨٠٩ ٥٩,٨٠٩ ١٤٠ ١٤٠ ٥٩,٨٠٩ ٨٦١ ٥٩,٨٠٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٨,٣٨١,٦٣٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٦٢,٨٠٠ ٦٢,٨٠٠ ٦٢,٨٠٠ ٨٠ ١٠٠ ٥٩,٨٠٩ ٤٨٠ ٦٢,٨٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٥,٠٢٩,٠٢٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-540 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ٦٠,١٠٩ ١,١٦١ ٦٣,١١٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن بندر ماهشهر ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٦٢,٩٥٧ ٦٢,٩٥٧ ٦٢,٩٥٧ ١٦٠ ٢٠٠ ٥٩,٩٥٩ ١,٥٦٢ ٦٢,٩٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٠,٠٨٣,١٩٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٦٠,٧٢٩ ٦٠,٧٢٩ ٦٠,٧٢٩ ٢٨٠ ٣٠٠ ٥٧,٨٣٧ ٢,٣٨٢ ٦٠,٧٢٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٧,٠٢١,١٢٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٥٩,٨٠٩ ٥٩,٨٠٩ ٥٩,٨٠٩ ١٤٠ ١٤٠ ٥٩,٨٠٩ ٨٦١ ٥٩,٨٠٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٨,٣٨١,٦٣٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٦٢,٨٠٠ ٦٢,٨٠٠ ٦٢,٨٠٠ ٨٠ ١٠٠ ٥٩,٨٠٩ ٤٨٠ ٦٢,٨٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٥,٠٢٩,٠٢٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٦٢,٩٥٧ ٦٢,٩٥٧ ٠ ٢٠٠ ٥٩,٩٥٩ ١,٥٦٢ ٦٢,٩٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٥٩,٩٥٩ ١,٥٦٢ ٦٢,٩٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٥٩,٩٥٩ ٥٩,٩٥٩ ٥٩,٩٥٩ ١٦٠ ٢٠٠ ٥٧,١٠٤ ١,٣٨١ ٥٩,٩٥٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٦٠٣,٠٣٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-540 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٦٣,١١٤ ٦٣,١١٤ ٦٣,١١٤ ٢٢٠ ٢٢٠ ٦٠,١٠٩ ١,١٦١ ٦٣,١١٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٣,٨٩٨,٩٦٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن بندر ماهشهر ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٥١,٩٢٥ ٥١,٩٢٥ ٥١,٩٢٥ ٥٠١ ٥٠١ ٤٩,٤٥٢ ١,٦٤٢ ٥١,٩٢٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٥,٩٨٨,٤٦٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٨/١٣٩١ ٦٣,١١٤ ٦٣,١١٤ ٦٣,١١٤ ٢٨٠ ٣٠٠ ٦٠,١٠٩ ١,٩٤٢ ٦٣,١١٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٧,٦٨٩,٥٩٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٥٧,٢٤٧ ٥٧,٢٤٧ ٠ ٣٠٠ ٥٤,٥٢١ ١,٤٠٧ ٥٧,٢٤٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٨/١٣٩١ ٦٣,١١٤ ٦٣,١١٤ ٠ ٣٠٠ ٦٠,١٠٩ ١,٩٤٢ ٦٣,١١٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٥٧,٢٤٧ ٥٧,٢٤٧ ٥٧,٢٤٧ ٢٦٠ ٣٠٠ ٥٤,٥٢١ ١,٤٠٧ ٥٧,٢٤٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,٨٩٩,١٠٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٥٤,٥٢١ ١,٤٠٧ ٥٧,٢٤٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٥١,٩٢٥ ٥١,٩٢٥ ٥١,٩٢٥ ٥٠١ ٥٠١ ٤٩,٤٥٢ ١,٦٤٢ ٥١,٩٢٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٥,٩٨٨,٤٦٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر روشن انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ٤٧,٠٩٧ ٤٧,٠٩٧ ٠ ٣٠٠ ٤٤,٨٥٤ ١,٤٢١ ٤٧,٠٩٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٣٩,٥٤٢ ٣٩,٧٣٥ ٤١,٤٨٤ ٥٠١ ٥٠١ ٣٩,٥٠٩ ٦٤١ ٤١,٤٨٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٩,٨٨٧,٢٢٧ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٣٩,٥٤٢ ٤١,٤٨٤ ٠ ٥٠١ ٣٩,٥٠٩ ٦٤١ ٤١,٤٨٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٣٩,٨٤٩ ٤١,٧٢٢ ٠ ٣٠٠ ٣٩,٧٣٥ ٤٦٠ ٤١,٧٢٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٤٢,٧١٨ ٤٢,٧١٨ ٤٢,٧١٨ ٢٨٠ ٣٠٠ ٤٠,٦٨٤ ١,٢٦١ ٤٢,٧١٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١١,٩٧٣,٠٠١ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٩,٧٣٥ ٤٦٠ ٤١,٧٢٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٤٢,٧١٨ ٤٢,٧١٨ ٠ ٣٠٠ ٤٠,٦٨٤ ١,٢٦١ ٤٢,٧١٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٣٩,٨٤٩ ٤٠,٦٨٤ ٤١,٧٢٢ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٩,٧٣٥ ٤٦٠ ٤١,٧٢٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٢١٧,٣٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠١ ٣٩,٥٠٩ ٦٤١ ٤١,٤٨٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٠,٦٨٤ ١,٢٦١ ٤٢,٧١٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٢٢٠ ٣٠٠ ٣٨,٠٧٣ ٢٢٠ ٣٨,٠٧٣ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٨,٣٨٤,٤٣٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,١٨٨ ٣٩,٠٠٠ ٥٠١ ٥٠١ ٣٨,٠٧٣ ٦٢١ ٣٩,٠٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٩,١١٢,٩٥٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,١٨٨ ٣٩,٠٠٠ ٥٠١ ٥٠١ ٣٨,٠٧٣ ٦٢١ ٣٩,٠٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٩,١١٢,٩٥٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٨٠ ٠ ٣٨,٠٧٣ ٨٠ ٣٨,٠٧٣ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٣,٠٤٨,٨٨٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٠ ١,٠٠١ ٣٨,٠٧٣ ٧٦١ ٣٨,٠٧٣ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٣/٠٦/١٣٩١ ٣٩,٥٠٩ ٣٩,٥٠٩ ٣٩,٥٠٩ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٨,١٨٨ ٨٦١ ٣٩,٥٠٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١١,٨٦٤,٥٥٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٣٨,١٨٨ ٨٦١ ٣٩,٥٠٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٢٤٠ ٠ ٣٨,٠٧٣ ٢٤٠ ٣٨,٠٧٣ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٩,١٤٦,٦٥٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٧٦١ ١,٠٠١ ٣٨,٠٧٣ ٧٦١ ٣٨,٠٧٣ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٨,٩٦٤,٤١٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٣٨,٠٧٣ ٥٠١ ٥٠١ ٣٨,٠٧٣ ٥٠١ ٣٨,٠٧٣ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٩,٠٥٥,٥٣٧ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٣/٠٦/١٣٩١ ٣٩,٥٠٩ ٣٩,٥٠٩ ٣٩,٥٠٩ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٨,١٨٨ ٨٦١ ٣٩,٥٠٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١١,٨٦٤,٥٥٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠١ ٣٨,٠٧٣ ٦٢١ ٣٩,٠٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٢,٥٩٥ ٩٢١ ٤٢,٥٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٧٩١,٢٧٩ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٢,٥٩٥ ٩٢١ ٤٢,٥٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٧٩١,٢٧٩ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٣٩,٢٥١ ٣٩,٢٥١ ٣٩,٢٥١ ١٦٠ ٠ ٣٩,٢٥١ ١٦٠ ٣٩,٢٥١ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٦,٢٨٦,٤٤٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠١ ٣٩,٢٥١ ٣٤٠ ٣٩,٢٥١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٣٩,٢٥١ ٣٩,٢٥١ ٣٩,٢٥١ ٣٤٠ ٥٠١ ٣٩,٢٥١ ٣٤٠ ٣٩,٢٥١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٣,٣٥٨,٦٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٦٠ ٠ ٤٢,٥٩٥ ٦٠ ٤٢,٥٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٢,٥٥٨,٢٥٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠١ ٣٩,٢٥١ ٣٤٠ ٣٩,٢٥١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٣٩,٢٥١ ٣٩,٢٥١ ٣٩,٢٥١ ٣٤٠ ٥٠١ ٣٩,٢٥١ ٣٤٠ ٣٩,٢٥١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٣,٣٥٨,٦٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٤٠,٤٦٥ ٤٠,٤٦٥ ٤٠,٤٦٦ ٥٠١ ٥٠١ ٤٠,٤٦٥ ٧٨١ ٤٠,٤٦٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٠,٢٥٢,٧٩٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠١ ٤٠,٤٦٥ ٧٨١ ٤٠,٤٦٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٤٠,٤٦٥ ٤٠,٤٦٥ ٤٠,٤٦٦ ٥٠١ ٥٠١ ٤٠,٤٦٥ ٧٨١ ٤٠,٤٦٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٠,٢٥٢,٧٩٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٨٠ ٠ ٤٢,٥٩٥ ٨٠ ٤٢,٥٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٣,٤١١,٠٠٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٠ ٥٠١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢٠ ٤٢,٥٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٢٠ ٠ ٤٢,٥٩٥ ٢٠ ٤٢,٥٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٨٥٢,٧٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٢٠ ٠ ٤٢,٥٩٥ ٢٠ ٤٢,٥٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٨٥٢,٧٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٦٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٣,٠٠٠ ٨٠١ ٨٠١ ٤٢,٥٤٩ ٩٠١ ٤٣,٠٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣٤,١٠٩,٨٧٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٢٠ ٥٠١ ٤٢,٥٩٥ ١,٠٢١ ٤٢,٥٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٨٥٢,٧٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٢٠ ٥٠١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢٠ ٤٢,٥٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٧,٩٠٧,٧٩٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٤٢,٥٩٥ ٢٠ ٥٠١ ٤٢,٥٩٥ ١,٠٢١ ٤٢,٥٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٨٥٢,٧٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٨٠ ٥٠١ ٤٢,٥٤٩ ٨٠ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣,٤٠٧,٣٢٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٦٠ ٠ ٤٢,٥٤٩ ٦٠ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٢,٥٥٥,٤٩٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٦٠ ٠ ٤٢,٥٤٩ ٦٠ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٢,٥٥٥,٤٩٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-540 ١٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠١ ٤٢,٥٤٩ ٧٨١ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر بندر ماهشهر ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٧/١٠/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٢ ٢٨,٠٦٥ ٢٩,٥٠٩ ٩٨١ ٩٨١ ٢٧,٥٣٠ ١,٨٢٢ ٢٩,٥٠٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٧,٥٣٠,٨٢٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-540 ١٠/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٠ ١,٠٠١ ٤٢,٥٤٩ ٧٨١ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر بندر ماهشهر ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٠ ٠ ٤٢,٥٤٩ ٤٠ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١,٧٠٣,٦٦٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢٠ ٠ ٤٢,٥٤٩ ٤٢٠ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١٧,٨٨٨,٤٥١ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٨٠ ٥٠١ ٤٢,٥٤٩ ٨٠ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣,٤٠٧,٣٢٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢٠ ٠ ٤٢,٥٤٩ ٤٢٠ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١٧,٨٨٨,٤٥١ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٠ ١,٠٠١ ٢٧,٥٣٠ ٢,٣٦٢ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-540 ١٠/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٧٨١ ١,٠٠١ ٤٢,٥٤٩ ٧٨١ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣٣,٢٢١,٤٠٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر بندر ماهشهر ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ١٠٠١ ١,٠٠١ ٢٧,٥٣٠ ٢,٣٦٢ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٧,٥٥٧,٥٣٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٦٠ ٠ ٤٢,٥٤٩ ٦٠ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٢,٥٥٥,٤٩٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-540 ١٠/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٧٨١ ١,٠٠١ ٤٢,٥٤٩ ٧٨١ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣٣,٢٢١,٤٠٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر بندر ماهشهر ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٢/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٢٠ ٠ ٤٢,٥٤٩ ٢٠ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٨٥١,٨٣١ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢٠ ٠ ٤٢,٥٤٩ ٤٢٠ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١٧,٨٨٨,٤٥١ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٤٢,٥٤٩ ٩٤١ ٢,٤٨٢ ٤٢,٥٤٩ ١,٠٠١ ٤٢,٥٤٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٤٠,٠٣٦,٠٥٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ١٣٢١ ٢,٠٠٢ ٢٧,٥٣٠ ١,٣٢١ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣٦,٣٧٥,٩٤٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٥,٦٥٧ ٣٥,٦٥٧ ٠ ١,٦٠٢ ٣٥,٦٥٧ ٦٠ ٣٥,٦٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠١ ٢٧,٥٣٠ ٤١٥ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ١٤٠ ٠ ٢٧,٥٣٠ ١٤٠ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٣,٨٥٨,٠٥٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٣٨٠ ٠ ٢٧,٥٣٠ ٣٨٠ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١٠,٤٧١,٨٦١ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٣٦٠ ٥٠١ ٢٧,٥٣٠ ٣٩٧ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٩٢٠,٧١١ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٠ ٢,٠٠٢ ٢٧,٥٣٠ ١,٣٢١ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٢ ٢٧,٥٣٠ ١,٣٢١ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٣٠٠ ٠ ٢٧,٥٣٠ ٣٠٠ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٨,٢٦٧,٢٥٩ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٥,٦٥٧ ٣٥,٦٥٧ ٣٥,٦٥٧ ٤٠ ١,٦٠٢ ٣٥,٦٥٧ ٦٠ ٣٥,٦٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١,٤٢٧,٧٠٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ١٣٢١ ٢,٠٠٢ ٢٧,٥٣٠ ١,٣٢١ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣٦,٣٧٥,٩٤٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٢٧,٥٣٠ ٣٨٠ ٠ ٢٧,٥٣٠ ٣٨٠ ٢٧,٥٣٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١٠,٤٧١,٨٦١ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرین بوتادین رابر1502 IPC-LSBR1502WP-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٥,٦٥٧ ٣٥,٦٥٧ ٣٥,٦٥٧ ٤٠ ١,٦٠٢ ٣٥,٦٥٧ ٦٠ ٣٥,٦٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١,٤٢٧,٧٠٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن منومر PPCO-STYB-34 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ١٣,١٣٨ ١٣,١٣٨ ١٣,١٣٨ ١٣٠ ٠ ١٣,١٣٨ ١٣٠ ١٣,١٣٨ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١,٧٠٧,٩٤٠ پلیمر پلی استایرن بندر امام خمینی ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٥,٦٥٦ ٢٥,٦٥٦ ٢٥,٦٥٦ ٦٦ ٠ ٢٥,٦٥٦ ٦٦ ٢٥,٦٥٦ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١,٦٩٣,٢٩٦ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٢٢ ٠ ٢٦,١٣٠ ٢٢ ٢٦,١٣٠ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٥٧٤,٨٦٠ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٨٨ ٠ ٢٨,٨٠٩ ٨٨ ٢٨,٨٠٩ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٢,٥٣٥,١٩٢ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٤٤ ٠ ٢٨,٨٠٩ ٤٤ ٢٨,٨٠٩ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١,٢٦٧,٥٩٦ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٥,٦٥٦ ٢٥,٦٥٦ ٢٥,٦٥٦ ١٣٢ ٠ ٢٥,٦٥٦ ١٣٢ ٢٥,٦٥٦ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٣,٣٨٦,٥٩٢ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٢٢ ٠ ٢٦,١٣٠ ٢٢ ٢٦,١٣٠ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٥٧٤,٨٦٠ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٢٢ ٠ ٢٦,١٣٠ ٢٢ ٢٦,١٣٠ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٥٧٤,٨٦٠ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٢٧,٤٣٧ ٢٧,٤٣٧ ٢٧,٤٣٧ ١٩٨ ٠ ٢٧,٤٣٧ ١٩٨ ٢٧,٤٣٧ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٥,٤٣٢,٥٢٦ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٢٧,٤٣٧ ٢٧,٤٣٧ ٢٧,٤٣٧ ٦٦ ١,٠١٢ ٢٧,٤٣٧ ٦٦ ٢٧,٤٣٧ --- پتروشیمی پارس سلف ١,٨١٠,٨٤٢ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٥٠٦ ٠ ٢٨,٨٠٩ ٥٠٦ ٢٨,٨٠٩ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١٤,٥٧٧,٣٥٤ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٠٢/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٥٧٢ ٠ ٢٦,١٣٠ ٥٧٢ ٢٦,١٣٠ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١٤,٩٤٦,٣٦٠ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٤٤ ٠ ٢٨,٨٠٩ ٤٤ ٢٨,٨٠٩ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١,٢٦٧,٥٩٦ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٢٢٠ ١,٠١٢ ٢٨,٨٠٩ ٢٢٠ ٢٨,٨٠٩ --- پتروشیمی پارس سلف ٦,٣٣٧,٩٨٠ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٥,٦٥٦ ٢٥,٦٥٦ ٢٥,٦٥٦ ٤٤ ٠ ٢٥,٦٥٦ ٤٤ ٢٥,٦٥٦ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١,١٢٨,٨٦٤ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٥,٦٥٦ ٢٥,٦٥٦ ٢٥,٦٥٦ ٨٨ ٢,٠٠٢ ٢٥,٦٥٦ ٨٨ ٢٥,٦٥٦ --- پتروشیمی پارس سلف ٢,٢٥٧,٧٢٨ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٤١٨ ١,٠١٢ ٢٦,١٣٠ ٤١٨ ٢٦,١٣٠ --- پتروشیمی پارس سلف ١٠,٩٢٢,٣٤٠ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٢٧,٤٣٧ ٢٧,٤٣٧ ٢٧,٤٣٧ ١٩٨ ٠ ٢٧,٤٣٧ ١٩٨ ٢٧,٤٣٧ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٥,٤٣٢,٥٢٦ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٢٦,١٣٠ ٥٧٢ ٠ ٢٦,١٣٠ ٥٧٢ ٢٦,١٣٠ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١٤,٩٤٦,٣٦٠ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ١٤/١٠/١٣٩١ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٢٨,٨٠٩ ٧٠٤ ٠ ٢٨,٨٠٩ ٧٠٤ ٢٨,٨٠٩ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٢٠,٢٨١,٥٣٦ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٠٢/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٢٧,٤٣٧ ٢٧,٤٣٧ ٢٧,٤٣٧ ٧٤٨ ٠ ٢٧,٤٣٧ ٧٤٨ ٢٧,٤٣٧ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٢٠,٥٢٢,٨٧٦ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٠٧/١٠/١٣٩١ ٢٧,٤٣٧ ٢٧,٤٣٧ ٢٧,٤٣٧ ٢٢ ٠ ٢٧,٤٣٧ ٢٢ ٢٧,٤٣٧ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٦٠٣,٦١٤ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٢٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢٤,٨٨٦ ٢٤,٨٨٦ ٢٤,٨٨٦ ٤٤ ٠ ٢٤,٨٨٦ ٤٤ ٢٤,٨٨٦ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١,٠٩٤,٩٨٤ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ٣٠١٤ ٣,٠١٤ ٢٢,١٦٢ ٤,٨٦٢ ٢٣,٢٧٠ --- پتروشیمی پارس سلف ٧٠,١٣٥,٧٨٠ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢٤,٨٨٦ ٢٤,٨٨٦ ٢٤,٨٨٦ ٤٤ ٠ ٢٤,٨٨٦ ٤٤ ٢٤,٨٨٦ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١,٠٩٤,٩٨٤ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢٤,٤٣٤ ٢٤,٤٣٤ ٢٤,٤٣٤ ٢٢ ٢,٠٠٢ ٢٤,٤٣٤ ٢٢٠ ٢٤,٤٣٤ --- پتروشیمی پارس سلف ٥٣٧,٥٤٨ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢٤,٨٨٦ ٢٤,٨٨٦ ٢٤,٨٨٦ ٤٤٠ ١,٠١٢ ٢٤,٨٨٦ ٤٨٤ ٢٤,٨٨٦ --- پتروشیمی پارس سلف ١٠,٩٤٩,٨٤٠ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ١٤٣٠ ٠ ٢٣,٢٧٠ ١,٤٣٠ ٢٣,٢٧٠ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٣٣,٢٧٦,١٠٠ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ١٥٨٤ ٣,٠١٤ ٢٣,٢٧٠ ١,٦٠٦ ٢٣,٢٧٠ --- پتروشیمی پارس سلف ٣٦,٨٥٩,٦٨٠ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ١١٠ ٠ ٢٣,٢٧٠ ١١٠ ٢٣,٢٧٠ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ٢,٥٥٩,٧٠٠ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ٣٠ ١٠٠ ٢٣,٢٧٠ ٣٠ ٢٣,٢٧٠ --- پتروشیمی پارس سلف ٦٩٨,١٠٠ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢٣,٥٧٠ ٢٣,٧٠١ ٢٤,٠٥٩ ١٠١٢ ١,٠١٢ ٢٣,٢٧٠ ١,٣٦٤ ٢٤,٠٥٩ --- پتروشیمی پارس سلف ٢٣,٩٨٤,٩٥٠ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ٧٩٢ ٢,٠٠٢ ٢٣,٢٧٠ ٨٣٦ ٢٣,٢٧٠ --- پتروشیمی پارس سلف ١٨,٤٢٩,٨٤٠ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ٢٥/٠٨/١٣٩١ ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠ ٠ ٣,٠١٤ ٢٢,١٦٢ ٤,٨٦٢ ٢٣,٢٧٠ --- پتروشیمی پارس سلف ٠ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢٤,٨٨٦ ٢٤,٨٨٦ ٢٤,٨٨٦ ٤٤ ٠ ٢٤,٨٨٦ ٤٤ ٢٤,٨٨٦ --- پتروشیمی پارس سلف (مچینگ) ١,٠٩٤,٩٨٤ شیمیایی استایرن انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-532 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢٤,٤٣٤ ٢٤,٤٣٤ ٢٤,٤٣٤ ٢٢ ٢,٠٠٢ ٢٤,٤٣٤ ٢٢٠ ٢٤,٤٣٤ --- پتروشیمی پارس سلف ٥٣٧,٥٤٨ شیمیایی استایرن بندر امام خمینی ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن منومر PPCO-STYB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢٤,٨٨٦ ٢٤,٨٨٦ ٢٤,٨٨٦ ٤٤٠ ١,٠١٢ ٢٤,٨٨٦