بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ١٥٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ ١٥٠ ٨,٤٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ١,٢٦٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٩,٦٨٥ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٩,٦٨٥ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ١١,٧٤٢ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ١٢,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ١١,٧٤٢ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ١١,٧٤٢ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ١٢,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ ١٥٠ ٨,٤٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ١٣,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٩,٤٦١ ٩,٤٦١ ٠ ٢٥٠ ٩,٤٦١ ٢٥٠ ٩,٤٦١ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٩,٤٦١ ٩,٤٦١ ٠ ٢٥٠ ٩,٤٦١ ٢٥٠ ٩,٤٦١ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٤٩٣,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٤٩٣,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٩,٤٦١ ٩,٤٦١ ٩,٤٦١ ٢٥٠ ٢٥٠ ٩,٤٦١ ٢٥٠ ٩,٤٦١ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٣٦٥,٢٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٤٩٣,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٧٤٧,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٠ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٧٤٧,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٠ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٩٧٣,٧٠٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٣,٦٤٢,٠٩٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ٢٣٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٩٩٦,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٣,٦٤٢,٠٩٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ٢٣٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٩٩٦,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ٣٣٦ ٣٦٠ ١٣,٨٥٦ ٢,٤٢٤ ١٤,٥٨٥ --- نفت بهران نقدی ٤,٩٠٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٣ ١٦٨ ١٦٨ ١١,٣٩٢ ٣٨٤ ١١,٣٩٣ --- نفت بهران نقدی ١,٩١٣,٩٠٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٧٢ ٠ ١٠,٨٥٠ ٧٢ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٧٨١,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٤,٧٥٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٦٨ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٠٤١,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٣,٦٤٢,٠٩٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ٢٣٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٩٩٦,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٦٨ ١٣,١٩٦ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,٨٥٠ ٣٢٢ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٩٩٤,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ٠ ٣٦٠ ١٣,٨٥٦ ٢,٤٢٤ ١٤,٥٨٥ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٣ ٠ ١٦٨ ١١,٣٩٢ ٣٨٤ ١١,٣٩٣ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ٣٣٦ ٣٦٠ ١٣,٨٥٦ ٢,٤٢٤ ١٤,٥٨٥ --- نفت بهران نقدی ٤,٩٠٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٣ ١٦٨ ١٦٨ ١١,٣٩٢ ٣٨٤ ١١,٣٩٣ --- نفت بهران نقدی ١,٩١٣,٩٠٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ٣٣٦ ٣٦٠ ١٣,٨٥٦ ٢,٤٢٤ ١٤,٥٨٥ --- نفت بهران نقدی ٤,٩٠٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٣ ١٦٨ ١٦٨ ١١,٣٩٢ ٣٨٤ ١١,٣٩٣ --- نفت بهران نقدی ١,٩١٣,٩٠٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٤,٧٥٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٦٨ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٠٤١,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٧٢ ٠ ١٠,٨٥٠ ٧٢ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٧٨١,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٤,٧٥٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٦٨ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٠٤١,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٦٨ ١٣,١٩٦ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,٨٥٠ ٣٢٢ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٩٩٤,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٦,٦٧٧,١٧٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٦١ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٧٤٦,٨٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٦,٦٧٧,١٧٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٦١ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٧٤٦,٨٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٤١٤ ٤١٤ ١٢,٥٦٨ ١,٢٨٨ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٥,٤٦٣,١٤٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,٨٥٠ ٤١٤ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٩٩٤,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٦,٦٧٧,١٧٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٦١ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٧٤٦,٨٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٤١٤ ٤١٤ ١٢,٥٦٨ ١,٢٨٨ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٥,٤٦٣,١٤٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,٨٥٠ ٤١٤ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٩٩٤,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ١٠,٣٣٠ ١٠,٣٣٠ ١٠,٣٣٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١٠,٣٣٠ ٢٠٧ ١٠,٣٣٠ --- نفت بهران نقدی ٢,١٣٨,٣١٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٠ ٦٩ ١١,٩٧٠ ٦٩ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٥٠٦ ١٢,٥٦٨ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٣٣٣ ٤٦٠ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ٠ ٢٧٦ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ١١,٤٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ٠ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ١٢,٥٦٨ ١٢,٥٦٨ ١٢,٥٦٨ ٦٩ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٥٠٦ ١٢,٥٦٨ --- نفت بهران نقدی ٨٦٧,١٩٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٩٢ ٢٠٧ ١٠,٣٣٣ ٤٦٠ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٩٩٨,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١٨٤ ٢٠٧ ١١,٤٠٠ ٥٠٦ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٠٢,٤٨٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ١٠,٣٣٠ ١٠,٣٣٠ ١٠,٣٣٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١٠,٣٣٠ ٢٠٧ ١٠,٣٣٠ --- نفت بهران نقدی ٢,١٣٨,٣١٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ٢٧٦ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ١١,٤٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٩٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٧٨٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١٨٤ ٢٠٧ ١١,٤٠٠ ٥٠٦ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٠٢,٤٨٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٤٧٧,٧٩٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٤٧٧,٧٩٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٤٧٧,٧٩٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١١٥ ١٠,١٠٠ ٢٣٠ ١٠,٣٣٣ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ١٠,٣٣٣ ١٠,٣٣٣ ٠ ١١٥ ١٠,١٠٠ ٢٣٠ ١٠,٣٣٣ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ١٠,٣٣٣ ١٠,٣٣٣ ١٠,٣٣٣ ١١٥ ١١٥ ١٠,١٠٠ ٢٣٠ ١٠,٣٣٣ --- نفت بهران نقدی ١,١٨٨,٢٩٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٩ ١١,٩٧٠ ٦٩ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ١٢,٥٦٨ ١٢,٥٦٨ ٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٥٠٦ ١٢,٥٦٨ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٠ ٢٠٧ ١٠,٣٣٣ ٤٦٠ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٦٩ ٦٩ ١١,٩٧٠ ٦٩ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٨٢٥,٩٣٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ٢٧٦ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ١١,٤٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٩٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٧٨٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ٢٧٦ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ١١,٤٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٩٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٧٨٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٣٦٨ ٩,٧٦٦ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٣٦٨ ١١,٠٦٦ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٩,٧٠٥ ٩,٧٥١ ٩,٧٦٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٣٦٨ ٩,٧٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٦٩١,٢٠٧ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٣٦٨ ١١,٠٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٩٠,٦٦٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٩,٧٠٥ ٩,٧٦٦ ٠ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٣٦٨ ٩,٧٦٦ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٣٦٨ ١١,٠٦٦ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٩,٧٠٥ ٩,٧٥١ ٩,٧٦٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٣٦٨ ٩,٧٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٦٩١,٢٠٧ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٣٦٨ ١١,٠٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٩٠,٦٦٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١٦١ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١٦١ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٧٧١,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٥٦١,٧٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١٦١ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١٦١ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٧٧١,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٥٦١,٧٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١٦١ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١٦١ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٩,٧٠٥ ٩,٧٥١ ٩,٧٦٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٣٦٨ ٩,٧٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٦٩١,٢٠٧ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٣٦٨ ١١,٠٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٩٠,٦٦٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١٦١ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٩٢ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٧٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٠٧,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٧٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٠٧,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٠ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٩٢ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٩٢ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩٢ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٩٢ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٨٩٢,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٧٥٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,١١٥,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٥٢ ١١,٣٦٣ ١١,٥٥٠ ١٨٤ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٤٨٣ ١١,٥٥٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٩٠,٨٣٨ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٢٧٦ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٧٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٧٦ ٩,٦٠٠ ٦٩ ٩,٦٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٧٥٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٩,١٩٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,١١٥,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٧٥٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٩,١٩٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٩,٦٠٠ ٩,٦٠٠ ٠ ٢٧٦ ٩,٦٠٠ ٦٩ ٩,٦٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٧٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٩,٦٠٠ ٩,٦٠٠ ٩,٦٠٠ ٦٩ ٢٧٦ ٩,٦٠٠ ٦٩ ٩,٦٠٠ --- نفت بهران نقدی ٦٦٢,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٤٨٣ ١١,٥٥٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٢٧٦ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٥٢ ١١,٥٥٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٤٨٣ ١١,٥٥٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٢٧٦ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٧,٣١٥ ٧,٣١٦ ٧,٣١٥ ٥١٠٠ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ --- نفت بهران نقدی ($) ٣٧,٣٠٩,٢٦٤ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠١٠ ١١٥ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠١٠ ١١٥ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٥٩٦ ٧,٣١٦ ٥٩٦ ٥١٠٠ ٥,١٠٠ ٥٩٦ ٥,١٠٠ ٥٩٦ --- نفت بهران نقدی ($) ٣٧,٣٠٩,٢٦٤ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٥٩٦ ٥٩٦ ٠ ٥,١٠٠ ٥٩٦ ٥,١٠٠ ٥٩٦ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١١٥ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠١٠ ١١٥ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٧,٣١٥ ٧,٣١٦ ٧,٣١٥ ٥١٠٠ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ --- نفت بهران نقدی ($) ٣٧,٣٠٩,٢٦٤ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١٥ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١١٥ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٢٦٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٩,٣٠٠ ٩,٣٠٠ ٠ ٢٩٩ ٩,٣٠٠ ٢٩٩ ٩,٣٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٠ ٢٩٩ ٨,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١٣٨ ٠ ١١,٠٠٠ ١٣٨ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ١,٥١٨,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٠٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٩,٨٠٨ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٩٢ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٩٢ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٩٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٧,٣١٥ ٧,٣١٦ ٧,٣١٥ ٥١٠٠ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ --- نفت بهران نقدی ($) ٣٧,٣٠٩,٢٦٤ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١٥ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١١٥ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٢٦٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٩,٢٠٥ ٩,٢٧٨ ٩,٢٧٨ ٣٠٠ ٣٠٠ ٩,١٥٠ ٧١٣ ٩,٢٧٨ --- نفت بهران نقدی ٢,٧٨٣,٣٢٧ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٢,١١٣ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٢٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ٩٢ ٠ ١٢,١١٣ ٩٢ ١٢,١١٣ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ١,١١٤,٣٩٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٣٠ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ١٦١ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٣٠ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٧٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٦١ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ١٦١ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٦١٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٣٠ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ١٦١ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٢,١١٣ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٢٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٢,١١٣ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٢٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٢,١١٣ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٢٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ٩٢ ٠ ١٢,١١٣ ٩٢ ١٢,١١٣ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ١,١١٤,٣٩٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ١١٥ ٢٠٧ ١٢,١١٣ ١١٥ ١٢,١١٣ --- نفت بهران نقدی ١,٣٩٢,٩٩٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٢٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٠ ٥٠٦ ٨,٤٦٧ ٤١٤ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٠ ٥٠٠ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٤١٤ ٥٠٦ ٨,٤٦٧ ٤١٤ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٣,٥٠٥,٣٣٨ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٥٠٠ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٢,٥٣١,٦٣٣ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٠ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٩٧٣,٧٠٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٠ ٥٠٦ ٨,٤٦٧ ٤١٤ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٥٠٠ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٢,٥٣١,٦٣٣ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨٦ ٠ ٨,٤٦٧ ٨٦ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٧٢٨,١٦٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٠ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٩٧٣,٧٠٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ١٥٠ ٣٥٠ ٨,٩٥٣ ١٥٠ ٨,٩٥٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٣٤٢,٩٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٥٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٥٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٩٥٣ ١٥٠ ٨,٩٥٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین - صادراتي BOC-HSWBEX-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٩٦٩ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین - صادراتي BOC-HSWBEX-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٩٦٩ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین - صادراتي BOC-HSWBEX-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٩٦٩ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین - صادراتي BOC-HSWBEX-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٩٦٩ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٢,٩٩٤ ١٢,٩٩٤ ١٢,٩٩٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٢,٣٤٥ ٣,٥٤٥ ١٢,٩٩٤ --- نفت سپاهان نقدی ٦,٤٩٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٢,٩٩٤ ١٢,٩٩٤ ٠ ٥٠٠ ١٢,٣٤٥ ٣,٥٤٥ ١٢,٩٩٤ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٢,٩٩٤ ١٢,٩٩٤ ١٢,٩٩٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٢,٣٤٥ ٣,٥٤٥ ١٢,٩٩٤ --- نفت سپاهان نقدی ٦,٤٩٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٢,٣٤٥ ٣,٥٤٥ ١٢,٩٩٤ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٣٦٥ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٣٦٥ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٧٨٨,٣٣٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٣٦٥ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٣٦٥ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٧٨٨,٣٣٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٠٧٥,٨٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٠٠ ٤,٠٤٥ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١٩,٨٦٥ ١٩,٨٦٥ ١٩,٨٦٥ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ --- نفت سپاهان نقدی ٥,٩٥٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ١٩,٨٦٥ ٢٠,٣٣٨ ٢٠,٨٥٨ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ ٤٤٣ ٢٠,٨٥٨ --- نفت سپاهان نقدی ٦,١٠١,٤٩٩ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١٩,٨٦٥ ١٩,٨٦٥ ١٩,٨٦٥ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ --- نفت سپاهان نقدی ٥,٩٥٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ١٩,٨٦٥ ٢٠,٣٣٨ ٢٠,٨٥٨ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ ٤٤٣ ٢٠,٨٥٨ --- نفت سپاهان نقدی ٦,١٠١,٤٩٩ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ٩٨ ١٠٠ ١٥,٦٤٥ ٨٠٠ ١٦,٤٢٧ --- نفت سپاهان نقدی ١,٦٠٩,٨٤٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ٠ ١٠٠ ١٥,٦٤٥ ٨٠٠ ١٦,٤٢٧ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٥,٦٤٥ ٨٠٠ ١٦,٤٢٧ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ٩٨ ١٠٠ ١٥,٦٤٥ ٨٠٠ ١٦,٤٢٧ --- نفت سپاهان نقدی ١,٦٠٩,٨٤٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ٩٨ ١٠٠ ١٥,٦٤٥ ٨٠٠ ١٦,٤٢٧ --- نفت سپاهان نقدی ١,٦٠٩,٨٤٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ١٤,٢١١ ١٤,٢١١ ١٤,٢١١ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٤,٢٦٣,٣٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ١٤,٢١١ ١٤,٢١١ ٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ١٥,٦٤٥ ١٥,٦٤٥ ١٥,٦٤٥ ٢٢٥ ٣٥٠ ١٤,٩٠٠ ٢,٤١٠ ١٥,٦٤٥ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٥٢٠,١٢٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ١٤,٢١١ ١٤,٢١١ ١٤,٢١١ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٤,٢٦٣,٣٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٥٠ ١٤,٩٠٠ ٢,٤١٠ ١٥,٦٤٥ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٩٢٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٩٢٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٩٢٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٣/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٢٠٩ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٢٠٩ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٦٨٥,٦٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٢٠٩ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٩ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٠٠ ٤,٠٤٥ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٩ ٥٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٩ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٠٤٣,١٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٠٠ ٤,٠٤٥ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ١٨,٩٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٨٥٢,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ٠ ١٠٠ ١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ١٨,٩٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ١٨,٩٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ١٨,٩٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٨٥٢,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ١٨,٩٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٨٥٢,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ١٤,٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ١٠٠ ١٤,٢٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٤٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ١٤,٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ١٠٠ ١٤,٢٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٤,١٦٤ ١٤,١٦٤ ١٤,١٦٤ ١٩٩ ٢٠٠ ١٣,٤٥٦ ١,١٤٥ ١٤,١٦٤ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٨١٨,٦٣٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٤,١٦٤ ١٤,١٦٤ ٠ ٢٠٠ ١٣,٤٥٦ ١,١٤٥ ١٤,١٦٤ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٤,١٦٤ ١٤,١٦٤ ١٤,١٦٤ ١٩٩ ٢٠٠ ١٣,٤٥٦ ١,١٤٥ ١٤,١٦٤ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٨١٨,٦٣٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٣,٤٥٦ ١,١٤٥ ١٤,١٦٤ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٢٠٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٢٠٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150B-00 ٢٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٧,٣٦٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٧٩٠,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ١٥٠ ١٥٠ ٢٠,٨٧٥ ١٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی ٣,١٣١,٢٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ١٠٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ١٥٠ ١٥٠ ٢٠,٨٧٥ ١٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی ٣,١٣١,٢٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ١٠٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٥٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٢٣,١٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٥٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٢٣,١٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٥٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٢٣,١٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٥٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٢٣,١٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦٨٢ ١٧,٦٨٢ ١٧,٦٨٢ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٣,٨٩٠,٠٤٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦٨٢ ١٧,٦٨٢ ٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩١ ١٩,٤٨٨ ١٩,٤٨٨ ٠ ١٥٤ ١٨,٥٦٠ ١,٢١٠ ١٩,٤٨٨ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦٨٢ ١٧,٦٨٢ ١٧,٦٨٢ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٣,٨٩٠,٠٤٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٥٤ ١٨,٥٦٠ ١,٢١٠ ١٩,٤٨٨ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٣,٥٦٤,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٣,٥٦٤,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٣,٥٦٤,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٦٦ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٣,٥٦٤,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٦٦ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٦٦ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ١,٠٦٩,٢٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٥/١٣٩١ ١٦,٢٧٥ ١٦,٢٧٥ ٠ ٢٠٠ ١٥,٥٠٠ ٣,٦٨٨ ١٦,٢٧٥ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٥/١٣٩١ ١٦,٢٧٥ ١٦,٢٧٥ ٠ ٢٠٠ ١٥,٥٠٠ ٣,٦٨٨ ١٦,٢٧٥ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٥/١٣٩١ ١٦,٢٧٥ ١٦,٢٧٥ ١٦,٢٧٥ ١٤٨ ٢٠٠ ١٥,٥٠٠ ٣,٦٨٨ ١٦,٢٧٥ --- نفت سپاهان سلف ٢,٤٠٨,٧٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٥,٥٠٠ ٣,٦٨٨ ١٦,٢٧٥ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٨٨٠ ١٧,٠١٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧,٠١٠ ١٧,٠١٠ ٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٨٨٠ ١٧,٠١٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧,٠١٠ ١٧,٠١٠ ١٧,٠١٠ ١٩٨ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٨٨٠ ١٧,٠١٠ --- نفت سپاهان سلف ٣,٣٦٧,٩٨٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٨/٠٦/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٦٦ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٦٦ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ١,٠٦٩,٢٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٨/٠٦/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٦٦ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٤/٠٥/١٣٩١ ١٦,٥٩٠ ١٦,٥٩٠ ١٦,٥٩٠ ١٥٤ ٢٢٠ ١٥,٨٠٠ ١,١٦٦ ١٦,٥٩٠ --- نفت سپاهان سلف ٢,٥٥٤,٨٦٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧,٠١٠ ١٧,٠١٠ ١٧,٠١٠ ٨٨ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٨٨٠ ١٧,٠١٠ --- نفت سپاهان سلف ١,٤٩٦,٨٨٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٥,٠٤٤ ٤٤٦ ١٥,٧٩٦ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٤,٨٠٠ ١٥,٠٤٤ ١٥,٥٤٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٤,٨٠٠ ٢٦٦ ١٥,٥٤٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٠٠٨,٨٤٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ١٥,٧٩٦ ١٥,٧٩٦ ١٥,٧٩٦ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٥,٠٤٤ ٤٤٦ ١٥,٧٩٦ --- نفت سپاهان نقدی ٣,١٥٩,٢٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٤,٨٠٠ ١٥,٠٤٤ ١٥,٥٤٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٤,٨٠٠ ٢٦٦ ١٥,٥٤٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٠٠٨,٨٤٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٤,٨٠٠ ١٥,٠٤٤ ١٥,٥٤٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٤,٨٠٠ ٢٦٦ ١٥,٥٤٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٠٠٨,٨٤٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٧٩٠,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٧٩٠,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٧٩٠,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٧٩٠,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٧٩٠,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN650 TIOC-BOSN650B-00 ٢٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٥,٣٢١ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٤,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن موتور D4000 SOC-ALD4000G-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٢٠,٢٨٧ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن موتور انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com