بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

<
نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
قیر 100/120 PACT-BI100120B-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 100/120 PACT-BI100120B-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ٣,٣٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,٠٥٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٠٠ ٣,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٦٦٨,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٤٠٢ ٥,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٣,٤٠٢ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٢٢,٧٢٥,٣٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٤٢٢ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ٤٢٢ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,٩٥٨,٢٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٧٠٠ ٧,٠١٠ ٢,١٣٦ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٤٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣,٧٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٩١٨ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ١٣٤ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ١١٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٦,٦٨٠ ٥١٧ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٠/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٠١٠ ١,٧٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٢١٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٦,٧٤٦,٨٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٢٥٠٠ ٠ ٧,٤٧٩ ٢,٥٠٠ ٧,٤٧٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ١٨,٦٩٦,٥٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٣ ٠ ٧,٠١٠ ٢٣ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ١٦١,٢٣٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٢٥٠٠ ٠ ٧,٤٧٩ ٢,٥٠٠ ٧,٤٧٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ١٨,٦٩٦,٥٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٣٨٠ ٠ ٦,٦٨٠ ١,٣٨٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٩,٢١٨,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٠٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٣٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ٢,٠٠٤,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٣ ٠ ٧,٠١٠ ٢٣ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ١٦١,٢٣٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٢٥٠٠ ٠ ٧,٤٧٩ ٢,٥٠٠ ٧,٤٧٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ١٨,٦٩٦,٥٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٣٨٠ ٠ ٦,٦٨٠ ١,٣٨٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٩,٢١٨,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٠٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٣٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ٢,٠٠٤,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٣ ٠ ٧,٠١٠ ٢٣ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ١٦١,٢٣٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٢٥٠٠ ٠ ٧,٤٧٩ ٢,٥٠٠ ٧,٤٧٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ١٨,٦٩٦,٥٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٣٨٠ ٠ ٦,٦٨٠ ١,٣٨٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٩,٢١٨,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٠٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٣٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ٢,٠٠٤,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٠٧ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٠٧ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٤٥١,٠٧٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٣٦٠ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٣٦٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٩,٠٨٤,٨٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٥٤٩ ٤,٢٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٥٤٩ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٧,٠٢٧,٣٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ١,١٤٢ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٥,٦٠٨,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٤٥٦ ١,٧٥٦ ٦,٦٨٠ ١,٧٥٦ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی ٩,٧٢٦,٠٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٥٥٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٥٥٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٣,٦٧٤,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ١٣٣٦٠ ٠ ٧,٤٧٩ ١٣,٣٦٠ ٧,٤٧٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٩٩,٩١٤,٠٩٦ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٣,٣٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٥٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-تبریز ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٢٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٣٠٣٧ ٤,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٣,٠٣٧ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٢١,٢٨٩,٣٧٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٨ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٨ ١١٩٠٠ ١٧,٩٠٠ ٧,٤٧٨ ١٧,٩٠٠ ٧,٤٧٨ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٨٨,٩٩٥,٣٤٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٣٨٠ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٣٨٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٩,٢١٨,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٨ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٨ ٥٣٩٥ ٣٩,٥١٥ ٧,٤٧٨ ٣٩,٥١٥ ٧,٤٧٨ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٤٠,٣٤٧,٠٤٧ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٠٠٦ ٣,٨٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٠٠٦ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٣,٤٠٠,٠٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٣٩٣ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ٣٩٣ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,٧٥٤,٩٣٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٥٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٥٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٣٣٤,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٢٥٠٠ ٠ ٧,٤٧٩ ٢,٥٠٠ ٧,٤٧٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ١٨,٦٩٦,٥٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٤٢٥ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٤٢٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٢,٩٧٩,٢٥٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٩٥٠ ٢,٢٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٩٥٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ١٣,٠٢٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٤٠٠٠ ٠ ٧,٤٧٩ ٤,٠٠٠ ٧,٤٧٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٢٩,٩١٤,٤٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٥٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-تبریز ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٢٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٨ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٨ ١١٩٠٠ ١٧,٩٠٠ ٧,٤٧٨ ١٧,٩٠٠ ٧,٤٧٨ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٨٨,٩٩٥,٣٤٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٨ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٨ ٥٣٩٥ ٣٩,٥١٥ ٧,٤٧٨ ٣٩,٥١٥ ٧,٤٧٨ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٤٠,٣٤٧,٠٤٧ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٤٠٢ ٣,٧٠٠ ٦,٦٨٠ ٣,٤٠٢ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٢٢,٧٢٥,٣٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٧٠١,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٣٩٤ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ٣٩٤ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,٧٦١,٩٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٣ ٠ ٧,٠١٠ ٢٣ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ١٦١,٢٣٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٧,٤٧٩ ٢٥٠٠ ٠ ٧,٤٧٩ ٢,٥٠٠ ٧,٤٧٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ١٨,٦٩٦,٥٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٨٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٣٨٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٢,٥٣٨,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٠٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٣٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ٢,٠٠٤,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٦,٩٨٨ ٦,٩٨٨ ٦,٩٨٨ ٤٠ ٠ ٦,٩٨٨ ٤٠ ٦,٩٨٨ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($ مچینگ) ٢٧٩,٥٢٨ قیر قیر FCA-تبریز ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ١٠٠ ٠ ٧,٠١٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٧٠١,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٤٦ ٠ ٦,٦٨٠ ٤٦ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٣٠٧,٢٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٧,١١١ ٧,١١١ ٧,١١١ ٥٨٠ ٠ ٧,١١١ ٥٨٠ ٧,١١١ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٤,١٢٤,٢٦٤ قیر قیر FCA- تهران ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٦,٩٨٨ ٦,٩٨٨ ٦,٩٨٨ ١١٨٥ ٢,١٨٥ ٦,٩٨٨ ٢,١٨٥ ٦,٩٨٨ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٨,٢٨١,٠١٧ قیر قیر FCA-تبریز ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٥٦ ٢,٠٠٠ ٧,٢٣٣ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٧,١١٠ ٧,١١١ ٧,١١٠ ١١٨٠٠ ١٨,٨٠٠ ٧,١١٠ ١٨,٨٠٠ ٧,١١٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٨٣,٩٠٧,٤٤٠ قیر قیر FCA-اراک ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٨,٦٤٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بوشهر ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٧,١١٠ ٧,١١١ ٧,١١٠ ١٠٠٠ ٢٦,٥٠٠ ٧,١١٠ ٢٦,٥٠٠ ٧,١١٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٧,١١٠,٨٠٠ قیر قیر FCA- تهران ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070LEX-00 ١٥/٠٤/١٣٩١ ٧,١١٠ ٧,١١١ ٧,١١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧,١١٠ ٢٠٠ ٧,١١٠ --- قیر آکام نقدی ($) ١,٤٢٢,١٦٠ قیر قیر EXWORK- تهران ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٥٨٠ ٥٨٠ ٠ ١٦٠ ٥٨٠ ١٦٠ ٥٨٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٠٨٨ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٠ ٦,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٣,٦٣٩ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EABI-BI6070BEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٥٨٠ ٥٨٠ ٠ ١٠٠ ٥٨٠ ١٠٠ ٥٨٠ --- تولیدی قیر شرق نقدی ($) ٠ قیر قیر EXW - مشهد ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070B-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٠ ٢٠٠ ٦,٦٨٠ ٢٠٠ ٦,٦٨٠ --- قیر آکام نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ١٧٦٩ ٢,٥٠٠ ٧,٠١٠ ٢,٢٨٩ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١٢,٤٠٠,٦٩٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٠٧ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٠٧ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٤٥١,٠٧٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٣٦٠ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٣٦٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٩,٠٨٤,٨٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٥٤٩ ٤,٢٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٥٤٩ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٧,٠٢٧,٣٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ١,١٤٢ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٥,٦٠٨,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٤٥٦ ١,٧٥٦ ٦,٦٨٠ ١,٧٥٦ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی ٩,٧٢٦,٠٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٣٥ ٧,١١٠ ٠ ٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٩٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٩٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٢,٠٣٢,٩٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٤٦٢ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٤٦٢ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٣,٠٨٦,١٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٥٩٤ ٤,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٥٩٤ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٧,٣٢٧,٩٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ١٠٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٧٠١,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٤٠٥ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ٤٠٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,٨٣٩,٠٥٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٨,٥٨٢ ٨,٥٨٢ ٨,٥٨٢ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٨,٥٨٢ ١,٥٠٠ ٨,٥٨٢ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ١٢,٨٧٣,٠٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١٥٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٧١٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٠ ٢,٧٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٥٩٨ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ٢٤٦ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070LEX-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٥٨٠ ٥٨٠ ٠ ٢٠٠ ٥٨٠ ٢٠٠ ٥٨٠ --- قیر آکام نقدی ($) ٠ قیر قیر EXWORK- تهران ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٧,١١٠ ٧,١١١ ٧,١١٠ ١٦٠ ١٦٠ ٧,١١٠ ١٦٠ ٧,١١٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ١,١٣٧,٧٢٨ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٠٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٤٠٢,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٠٨٨ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٠٨٨ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٧,٢٦٧,٨٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٦٣٩ ٦,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٣,٦٣٩ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٢٤,٣٠٨,٥٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EABI-BI6070BEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٧,١١٠ ٧,١١١ ٧,١١٠ ١٠٠ ١٠٠ ٧,١١٠ ١٠٠ ٧,١١٠ --- تولیدی قیر شرق نقدی ($) ٧١١,٠٨٠ قیر قیر EXW - مشهد ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070B-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٦,٦٨٠ ٢٠٠ ٦,٦٨٠ --- قیر آکام نقدی ١,٣٣٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٣,٣٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٥٠ ٠ ٦,٦٨٠ ١٥٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ١,٠٠٢,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٧٠٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٧٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٤,٦٧٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٠٣٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٢,٠٣٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ١٣,٥٦٠,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070LEX-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٧,١١٠ ٧,١١١ ٧,١١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧,١١٠ ٢٠٠ ٧,١١٠ --- قیر آکام نقدی ($) ١,٤٢٢,١٦٠ قیر قیر EXWORK- تهران ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٣٥ ٧,١١٠ ٠ ٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٩٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٩٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٢,٠٣٢,٩٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٤٦٢ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٤٦٢ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٣,٠٨٦,١٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٥٩٤ ٤,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٥٩٤ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٧,٣٢٧,٩٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ١٠٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٧٠١,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٤٠٥ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ٤٠٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,٨٣٩,٠٥٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٨,٥٨٢ ٨,٥٨٢ ٨,٥٨٢ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٨,٥٨٢ ١,٥٠٠ ٨,٥٨٢ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ١٢,٨٧٣,٠٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٧٠٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٧٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٤,٦٧٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٠٣٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٢,٠٣٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ١٣,٥٦٠,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ١٢٧٤ ١,٥٠٠ ٧,٠١٠ ١,٢٧٤ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٨,٩٣٠,٧٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٣٣٦ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٣٣٦ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٨,٩٢٤,٤٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٨٩٥ ١,٥٠٠ ٦,٦٨٠ ٨٩٥ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٥,٩٧٨,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٤٢٣ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٤٢٣ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٢,٩٦٥,٢٣٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٣٠٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ٣٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,١٠٣,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١٥٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٢٥٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٥٠٠ ٧,٠١٠ ٤١ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ٢١ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٧,١١٠ ٧,١١١ ٧,١١٠ ١٣٥ ١٣٥ ٧,١١٠ ١٣٥ ٧,١١٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٩٥٩,٩٥٨ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٠٨٩ ٢,٥٠٠ ٧,٠١٠ ٢,١٠٦ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١٤,٦٤٣,٨٩٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٤٢١ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٤٢١ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٩,٤٩٢,٢٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٩٧٣٥ ١٠,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٩,٧٣٥ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٦٥,٠٢٩,٨٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٣٠٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٣٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٢,١٠٣,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٧,١١٠ ٧,١١١ ٧,١١٠ ١٦٠ ١٦٠ ٧,١١٠ ١٦٠ ٧,١١٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ١,١٣٧,٧٢٨ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٠٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٤٠٢,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٠٨٨ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٠٨٨ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٧,٢٦٧,٨٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٦٣٩ ٦,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٣,٦٣٩ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٢٤,٣٠٨,٥٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EABI-BI6070BEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٧,١١٠ ٧,١١١ ٧,١١٠ ١٠٠ ١٠٠ ٧,١١٠ ١٠٠ ٧,١١٠ --- تولیدی قیر شرق نقدی ($) ٧١١,٠٨٠ قیر قیر EXW - مشهد ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070B-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٦,٦٨٠ ٢٠٠ ٦,٦٨٠ --- قیر آکام نقدی ١,٣٣٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١٥٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٢٥٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٧,٠١٠ ٤١ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ٢١ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٦,٦٨٠ ٤٨ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٠ ٣٠٠ ٦,٦٨٠ ٤٨ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٠٠ ٣,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٤٠٢,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٠٠ ٣,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٦٦٨,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٤٠٢ ٥,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٣,٤٠٢ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٢٢,٧٢٥,٣٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٤٢٢ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ٤٢٢ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,٩٥٨,٢٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٦,٩٨٨ ٦,٩٨٨ ٦,٩٨٨ ٤٤٦٥ ٠ ٦,٩٨٨ ٤,٤٦٥ ٦,٩٨٨ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($ مچینگ) ٣١,٢٠٢,٣١٣ قیر قیر FCA-تبریز ١٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٧,١١١ ٧,١١١ ٧,١١١ ٩٧٠٠ ٠ ٧,١١١ ٩,٧٠٠ ٧,١١١ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٦٨,٩٧٤,٧٦٠ قیر قیر FCA- تهران ١٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٣,٣٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٩٢ ٠ ٧,٠١٠ ٩٢ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی (مچینگ) ٦٤٤,٩٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٥٧٠ ٥٧٠ ٠ ٢,١٨٥ ٥٧٠ ٢,١٨٥ ٥٧٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-تبریز ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١٩٨ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٥٨٠ ٥٨٠ ٠ ١٨,٨٠٠ ٥٨٠ ١٨,٨٠٠ ٥٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-اراک ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٢٦٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٥٨٠ ٥٨٠ ٠ ٢٦,٥٠٠ ٥٨٠ ٢٦,٥٠٠ ٥٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٠ ١,٥٠٠ ٦,٦٨٠ ٩٥٣ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٦٠٨ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ٤٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070LEX-00 ١٥/٠٤/١٣٩١ ٥٨٠ ٥٨٠ ٠ ٢٠٠ ٥٨٠ ٢٠٠ ٥٨٠ --- قیر آکام نقدی ($) ٠ قیر قیر EXWORK- تهران ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٩٥ ٠ ٧,٠١٠ ٢٩٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٢,٠٦٧,٩٥٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٤٥ ٠ ٦,٦٨٠ ٤٥ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٣٠٠,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٢٧٦ ٠ ٦,٦٨٠ ٢,٢٧٦ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ١٥,٢٠٣,٦٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ١٠٠ ٠ ٧,٠١٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) ٧٠١,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٦,٩٨٨ ٦,٩٨٨ ٦,٩٨٨ ٤٤٦٥ ٠ ٦,٩٨٨ ٤,٤٦٥ ٦,٩٨٨ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($ مچینگ) ٣١,٢٠٢,٣١٣ قیر قیر FCA-تبریز ١٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٧,١١١ ٧,١١١ ٧,١١١ ٩٧٠٠ ٠ ٧,١١١ ٩,٧٠٠ ٧,١١١ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٦٨,٩٧٤,٧٦٠ قیر قیر FCA- تهران ١٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٣,٣٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٩٢ ٠ ٧,٠١٠ ٩٢ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی (مچینگ) ٦٤٤,٩٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٩/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٥٩٣ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٨٢٣ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٤,١٥٦,٩٣٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٩/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٨٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٨٢٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٢,٥٣٨,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٩/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٢٧٦ ٣,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٨٧٦ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٥,٢٠٣,٦٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢١٣٦ ٢,٧٠٠ ٧,٠١٠ ٢,١٣٦ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١٤,٩٧٣,٣٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٤٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٤٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٢,٦٧٢,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٧٩٢ ٣,٧٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٩١٨ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٥,٢٩٠,٥٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ١٣٤ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ١٣٤ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٩٣٩,٣٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ١١٥ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ١١٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٨٠٦,١٥٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٥١٧ ٨٠٠ ٦,٦٨٠ ٥١٧ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی ٣,٤٥٣,٥٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٠٠ ٣,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٤٠٢,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٠٠ ٣,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٦٦٨,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٣٤٠٢ ٥,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٣,٤٠٢ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٢٢,٧٢٥,٣٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٤٢٢ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ٤٢٢ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,٩٥٨,٢٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٤٥ ٠ ٦,٦٨٠ ٤٥ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٣٠٠,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٢٠٧ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٠٧ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٤٥١,٠٧٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٣٦٠ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ١,٣٦٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٩,٠٨٤,٨٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٢٥٤٩ ٤,٢٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٥٤٩ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٧,٠٢٧,٣٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٠١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ١,١٤٢ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٥,٦٠٨,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ١٤٥٦ ١,٧٥٦ ٦,٦٨٠ ١,٧٥٦ ٦,٦٨٠ --- نفت جی نقدی ٩,٧٢٦,٠٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٢٠ ٠ ٦,١٨٠ ٣٢٠ ٦,١٨٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ١,٩٧٧,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣,٠٠٠ ٧,٥٣٩ ٣,٠٠٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-تبریز ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٢٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٤١ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٤١ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٣٩٥,٧٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٧,٥٣٩ ٧,٥٤٠ ٧,٥٣٩ ١٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٧,٥٣٩ ١٩,٧٠٠ ٧,٥٣٩ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٧,٥٣٩,٩٠٠ قیر قیر FCA-اراک ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٩٤ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١٩٤ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ١,٤١٦,٢٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٩٤٩ ١٥,٠٠٠ ٨,٣٣٦ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بوشهر ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠,٠٠٠ ٧,٧٢٣ ١٢,٢٣٠ ٦,٩٨٨ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٤٣٩ ٣,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٢,٤٣٩ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٧,٨٠٤,٧٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٨٣ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ١٨٣ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ١,٤٠٩,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٣ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٣ ٥٠ ٥٠ ٧,٧٢٣ ٥٠ ٧,٧٢٣ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٣٨٦,١٩٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٤١٨ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١,٤١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١٠,٩١٨,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٥ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٦٢٠,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٩٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٩٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٦,٤٩٧,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٧٧٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٧٥٢ ٢,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ٧٥٢ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٤,٨٨٠,٤٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٤٨٣ ٤,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٣,٤٨٣ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٢١,٥٢٤,٩٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٤٥ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٢٤٥ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١,٥١٤,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٣٨ ١,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ١٣٨ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٨٩٥,٦٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,١٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٤٦ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٣٤٦ ٦,١٨٠ --- نفت جی نقدی ٢,١٣٨,٢٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٥٠٠ ٠ ٧,٧٢٤ ٥٠٠ ٧,٧٢٤ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٣,٨٦١,٩٠٠ قیر قیر FCA- تهران ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٦٣٠ ٦٣٠ ٠ ٥٠ ٦٣٠ ٥٠ ٦٣٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١,٤١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٩٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٧٥٢ ٢,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ٧٥٢ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٤,٨٨٠,٤٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٤٨٣ ٤,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٣,٤٨٣ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٢١,٥٢٤,٩٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٤٥ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٢٤٥ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١,٥١٤,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٣٨ ١,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ١٣٨ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٨٩٥,٦٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,١٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٤٦ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٣٤٦ ٦,١٨٠ --- نفت جی نقدی ٢,١٣٨,٢٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٣٤٠ ٢,٥٠٠ ٦,٤٩٠ ١,٣٤٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٨,٦٩٦,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٧١٣ ٢,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٧١٣ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٤,٤٠٦,٣٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ١٧٧٨ ٣,٠٠٠ ٦,١٨٠ ١,٧٧٨ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٠,٩٨٨,٠٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ١٥٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ١٥٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٩٢٧,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٥ ٠ ٧,٧٠٠ ٤٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٣٤٦,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ١٠٠٠ ٠ ٧,٦٦٣ ١,٠٠٠ ٧,٦٦٣ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($ مچینگ) ٧,٦٦٢,٥٠٠ قیر قیر FCA-اراک ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٦٥ ٠ ٧,٧٠٠ ٦٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی (مچینگ) ٥٠٠,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ٣,٦٥٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٦٤٩,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٥٠٠ ٠ ٦,١٨٠ ٥٠٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٣,٠٩٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٩٢ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٦,٢١٠ ٦٠٠ ١٦,٢١٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٩٠١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٦٢٥ ٧,٧٠٢ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٣٠٠ ٢,٠٩٢ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٥ ٠ ٧,٧٠٠ ٤٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٣٤٦,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ١٠٠٠ ٠ ٧,٦٦٣ ١,٠٠٠ ٧,٦٦٣ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($ مچینگ) ٧,٦٦٢,٥٠٠ قیر قیر FCA-اراک ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٦٥ ٠ ٧,٧٠٠ ٦٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی (مچینگ) ٥٠٠,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ٣,٦٥٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٢٤ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١,٥٦٩ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١١,٧٣٤,٨٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٦٤٩,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٥٠٠ ٠ ٦,١٨٠ ٥٠٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٣,٠٩٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٤٨١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٨ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٧٥٠ ١,٥٠٠ ٧٥٠ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٨١ ٠ ٧,٧٠٠ ٣٨١ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٢,٩٣٣,٧٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٥٤٠ ٧,٥٤٠ ٧,٥٤٠ ٢٣ ٠ ٧,٥٤٠ ٢٣ ٧,٥٤٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($ مچینگ) ١٧٣,٤١٨ قیر قیر FCA-اراک ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٩١٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٩١٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٦,٦٤٣,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٨١٣ ٠ ٧,٣٠٠ ٨١٣ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٥,٩٣٤,٩٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٠٠ ٠ ٧,٧٠٠ ٣٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) ٢,٣١٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٩٧٧ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٩٧٧ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٤,٤٣٢,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ١,٥٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٧٧٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٥٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ١,٠٩٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٩,١٩٥ ٩,١٩٥ ٩,١٩٥ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٩,١٩٥ ١,٥٠٠ ٩,١٩٥ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ١٣,٧٩٢,٥٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٦,٠٨٣ ٦,٠٨٣ ٦,٠٨٣ ١٠٢٠ ٠ ٦,٠٨٣ ١,٠٢٠ ٦,٠٨٣ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٦,٢٠٤,٣٨٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ١٠٨٦ ٠ ٦,١٨٠ ١,٠٨٦ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٦,٧١١,٤٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٠٠ ٠ ٦,١٨٠ ٢٠٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) ١,٢٣٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٥٣ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٥٣ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٩٤٨,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٢,١٩٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٠ ٣,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١,٤٦٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٥٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٢٦٤ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١,٥٦٩ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٩,٧٣٢,٨٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٧٢٧ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٩٧٧ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٢,٦٠٧,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٧٧٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٩,١٩٥ ٩,١٩٥ ٠ ١,٥٠٠ ٩,١٩٥ ١,٥٠٠ ٩,١٩٥ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-تبریز ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٨٥٩ ٢,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ٨٥٩ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٥,٥٧٤,٩١٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٦,٠٥٨ ٦,٠٥٩ ٦,٠٥٨ ٢١٤٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٦,٠٥٨ ٢١,٤٠٠ ٦,٠٥٨ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ١٢٩,٦٥٤,٧٨٩ قیر قیر FCA-اراک ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٨٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٨٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٤٩٤,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٨٠٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٦,٠٨٢ ٦,٠٨٣ ٦,٠٨٢ ٥٠٠ ١٥,٠٠٠ ٦,٠٨٢ ٣,٥٠٠ ٦,٠٨٢ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٣,٠٤١,٣٦٣ قیر قیر FCA- تهران ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٣٠٤ ٤,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٢,٣٠٤ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٤,٢٣٨,٧٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٩٦ ١,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ٩٦ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٦٢٣,٠٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-آبادان ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-آبادان ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٥٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٣٥٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,١٦٣,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٦٠٠ ٦٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦٠٠ ٧٢ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-تبریز ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٦١٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٥١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٦٠٠ ٦٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-اراک ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٦٠٠ ٦٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٦٠٠ ١٤,٣٥٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٦٨ ٠ ٧,٣٠٠ ٦٨ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٤٩٦,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٥١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٣,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٧٦ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٢٠ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٢٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٠ ٧,٣٠٠ --- قیر آکام نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٧٧٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ١٧٠ ٠ ٧,٦٦٣ ١٧٠ ٧,٦٦٣ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($ مچینگ) ١,٣٠٢,٦٢٥ قیر قیر FCA-اراک ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ١١٢٠ ٠ ٧,٧٢٤ ١,١٢٠ ٧,٧٢٤ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٨,٦٥٠,٦٥٦ قیر قیر FCA- تهران ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٨٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٨٨٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٦,٤٢٤,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٥٥ ٠ ٧,٧٠٠ ٥٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) ٤٢٣,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٤٥ ٠ ٧,٣٠٠ ٤٥ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ٣٢٨,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧٢ ١,٠٠٠ ٧,٣٥٦ ٧٢ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٥٢٩,٦٣٢ قیر قیر FCA-تبریز ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٥٣٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٥١٨ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٥١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٩٨٨,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٣٠٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٥٦ ٣٠٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٢,٢٠٦,٨٠٠ قیر قیر FCA-اراک ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٠٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٥,١١٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٨,٧٠٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٨٥٠ ١٥,٠٠٠ ٧,٣٥٦ ١٤,٣٥٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٦,٢٥٢,٦٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٥٧٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٣,٨٥٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٢/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٤٥ ٠ ٧,٣٠٠ ٢٤٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ١,٧٨٨,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٥١٨ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٥١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٩٨٨,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٨١ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٥٩١,٣٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٧٦ ٣,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٧٦ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٥,٦٦٤,٨٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,١٥٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٢٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٢٠ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٢,٣٣٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٠ ٧,٣٠٠ --- قیر آکام نقدی ١,٤٦٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٦,٠٨٣ ٦,٠٨٣ ٦,٠٨٣ ١٥٢٠ ٠ ٦,٠٨٣ ١,٥٢٠ ٦,٠٨٣ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٩,٢٤٥,٧٤٢ قیر قیر FCA- تهران ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ١١٥٢ ٠ ٦,١٨٠ ١,١٥٢ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٧,١١٩,٣٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٠٠ ٠ ٦,١٨٠ ٢٠٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) ١,٢٣٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-تبریز ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٨٥٩ ٢,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ٨٥٩ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٥,٥٧٤,٩١٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٦,٠٥٨ ٦,٠٥٩ ٦,٠٥٨ ٢١٤٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٦,٠٥٨ ٢١,٤٠٠ ٦,٠٥٨ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ١٢٩,٦٥٤,٧٨٩ قیر قیر FCA-اراک ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٢/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١١١٢ ١,٥٠٠ ٧,٧٠٠ ١,١١٢ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٨,٥٦٢,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٢/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٧٣٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٢/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٨٧٤ ٤,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣,٨٧٤ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٢٨,٢٨٠,٢٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٢/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٢/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٢٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ١٢٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٩٢٤,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٩,٦٨٥ ٩,٦٨٥ ٩,٦٨٥ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٩,٦٨٥ ١,٠٠٠ ٩,٦٨٥ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ٩,٦٨٥,٤٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٨٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٨٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٤٩٤,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٨٠٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٦,٠٨٢ ٦,٠٨٣ ٦,٠٨٢ ٥٠٠ ١٥,٠٠٠ ٦,٠٨٢ ٣,٥٠٠ ٦,٠٨٢ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٣,٠٤١,٣٦٣ قیر قیر FCA- تهران ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٣٠٤ ٤,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٢,٣٠٤ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٤,٢٣٨,٧٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٩٦ ١,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ٩٦ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٦٢٣,٠٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-آبادان ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-آبادان ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٥٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٣٥٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,١٦٣,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٦,٠٨٣ ٦,٠٨٣ ٦,٠٨٣ ٥٢٠ ٠ ٦,٠٨٣ ٥٢٠ ٦,٠٨٣ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٣,١٦٣,٠١٧ قیر قیر FCA- تهران ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-تبریز ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٦,٠٥٨ ٦,٠٥٩ ٦,٠٥٨ ٢١٤٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٦,٠٥٨ ٢١,٤٠٠ ٦,٠٥٨ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ١٢٩,٦٥٤,٧٨٩ قیر قیر FCA-اراک ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٨٠٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٦,٠٨٢ ٦,٠٨٣ ٦,٠٨٢ ٥٠٠ ١٥,٠٠٠ ٦,٠٨٢ ٣,٥٠٠ ٦,٠٨٢ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٣,٠٤١,٣٦٣ قیر قیر FCA- تهران ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-آبادان ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070BEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-آبادان ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٥٧٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٦١٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٦٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٦٠٥ ١٠٠ ٦٠٥ --- قیر آکام نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٠٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٣٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٢,١٩٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٢٠٠ ٠ ٧,٣٥٦ ٢٠٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($ مچینگ) ١,٤٧١,٢٠٠ قیر قیر FCA-تبریز ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٧,٤١٧ ٧,٤١٧ ٠ ١٠٠ ٧,٤١٧ ١٠٠ ٧,٤١٧ --- قیر آکام نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٣,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٥٠ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٤,٠١٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ١,٥٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٢٣ ٠ ٧,٣٠٠ ١٢٣ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٨٩٧,٩٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٨,٢١٤ ٨,٢١٤ ٨,٢١٤ ١٨٠٠٠ ٠ ٨,٢١٤ ١٨,٠٠٠ ٨,٢١٤ --- نفت پاسارگاد نقدی ($ مچینگ) ١٤٧,٨٥٥,٦٠٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٧٥ ٠ ٧,٣٠٠ ٥٧٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٤,١٩٧,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٨٥ ٠ ٧,٧٠٠ ١٨٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) ١,٤٢٤,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٥٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠٠ ١,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٧,٣٠٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٢٢٥ ٢,٧٠٠ ٧,٣٠٠ ٢,٢٢٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٦,٢٤٢,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٣ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٣ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ١٧٧,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٧٥ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٧٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,٨٨٧,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٣٠٠ ٣٠٠ ٧,٣٥٦ ٣٠٠ ٧,٣٥٦ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٢,٢٠٦,٨٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤١٨ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٤١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٢١٨,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١١٥٠ ٣,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,١٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٨,٣٩٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٢٣٧ ١٠,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٥,٢٣٧ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٣٨,٢٣٠,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٧٧,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٧٥ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٧٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,١١٧,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٨,٤٥٩ ٨,٤٥٩ ٨,٤٥٩ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٨,٤٥٩ ١,٥٠٠ ٨,٤٥٩ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ١٢,٦٨٩,١٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٣,٦٥٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠١ ٧,٧٠١ ٢٨ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٢٨ ٧,٧٠١ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٢١٥,٦٢٨ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٦٠٠ ٧٢ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-تبریز ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٦١٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٥١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-اراک ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٥,٠٠٠ ٦٠٠ ١٤,٣٥٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٥٧٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٥٠٠ ٠ ٧,٣٥٦ ٥٠٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٣,٦٧٨,٠٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ١٢١٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٥٦ ١,٢١٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٨,٩٠٠,٧٦٠ قیر قیر FCA-تبریز ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٧٢٣ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٣ ٤٦ ١,٠٠٠ ٧,٧٢٣ ٤٦ ٧,٧٢٣ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٣٥٥,٢٩٥ قیر قیر FCA-شیراز ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١٥,٤٠٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤,٠٠٠ ٧,٥٣٩ ٤,٠٠٠ ٦,١٣٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٥ ١,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ١٨٢,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٨,٢١٤ ٨,٢١٤ ٨,٢١٤ ٢٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٨,٢١٤ ٢٠,٠٠٠ ٨,٢١٤ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ١٦,٤٢٨,٤٠٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٥٣٩ ٨,٥٠٠ ٧,٢٣٣ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٥٠ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٦,٢٠٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ١,١٥٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢١٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢١٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٦١٧,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٨,٤٥٩ ٨,٤٥٩ ٨,٤٥٩ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٨,٤٥٩ ١,٥٠٠ ٨,٤٥٩ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ١٢,٦٨٩,١٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٨,٢١٤ ٨,٢١٤ ٨,٢١٤ ١٨٠٠٠ ٠ ٨,٢١٤ ١٨,٠٠٠ ٨,٢١٤ --- نفت پاسارگاد نقدی ($ مچینگ) ١٤٧,٨٥٥,٦٠٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٩٥ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٩٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٠٤١,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٤٠٤ ٥,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٣,٤٠٤ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٢٤,٨٤٩,٢٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٣ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٣ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ١٧٧,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٦٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ١٦٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٢٣٢,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٨١٥ ٨١٥ ٧,٣٠٠ ٨١٥ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٥,٩٤٩,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٦٣٠ ٥٠ ٦٣٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١,٤١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٩٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٣٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٣٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ١,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٦١٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٥,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٦٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ١٢١٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٥٦ ١,٢١٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٨,٩٠٠,٧٦٠ قیر قیر FCA-تبریز ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٧٢٣ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٣ ٤٦ ١,٠٠٠ ٧,٧٢٣ ٤٦ ٧,٧٢٣ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٣٥٥,٢٩٥ قیر قیر FCA-شیراز ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤,٠٠٠ ٧,٥٣٩ ٤,٠٠٠ ٦,١٣٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٨,٢١٤ ٨,٢١٤ ٨,٢١٤ ٢٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٨,٢١٤ ٢٠,٠٠٠ ٨,٢١٤ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ١٦,٤٢٨,٤٠٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٥٣٩ ٨,٥٠٠ ٧,٢٣٣ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٨,٤٥٩ ٨,٤٥٩ ٨,٤٥٩ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٨,٤٥٩ ١,٥٠٠ ٨,٤٥٩ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ١٢,٦٨٩,١٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٥٤٠ ٧,٥٤٠ ٧,٥٤٠ ٢٣ ٠ ٧,٥٤٠ ٢٣ ٧,٥٤٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($ مچینگ) ١٧٣,٤١٨ قیر قیر FCA-اراک ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٧٢ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٤٨١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٢,٧١٥,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ١١/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٢٥٠٠٠ ٠ ٧,٧٢٤ ٢٥,٠٠٠ ٧,٧٢٤ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($ مچینگ) ١٩٣,٠٩٥,٠٠٠ قیر قیر FCA-شیراز ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ١١/٠٣/١٣٩١ ٩,٥٦٢ ٩,٥٦٢ ٠ ١,٠٠٠ ٩,٥٦٢ ١,٠٠٠ ٩,٥٦٢ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٦٠٥ ٦٠٥ ٠ ١٠٠ ٦٠٥ ١٠٠ ٦٠٥ --- قیر آکام نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٤٨١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٨ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩١ ٧٥٠ ٧٥٠ ٠ ١,٥٠٠ ٧٥٠ ١,٥٠٠ ٧٥٠ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١١٥ ٠ ٦,٤٩٠ ١١٥ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٧٤٦,٣٥٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢,٧٠٠ ٧,٣٠٠ ٢,٢٢٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٣ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٧٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٤٨١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٨ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩١ ٧٥٠ ٧٥٠ ٠ ١,٥٠٠ ٧٥٠ ١,٥٠٠ ٧٥٠ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢٩/١٠/١٣٩٠ ٦,١١٠ ٦,١١١ ٦,١١٠ ٥٤٩٠ ٥,٤٩٠ ٦,١١٠ ٥,٤٩٠ ٦,١١٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ٣٣,٥٤٦,٦٤٥ قیر قیر FCA-تبریز ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٢٩/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-شیراز ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٩١ ١,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ٢٠٦ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٥٩٠,٥٩٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢٩/١٠/١٣٩٠ ٦,١١٠ ٦,١١١ ٦,١١٠ ٢٠٧٠٠ ٢٠,٧٠٠ ٦,١١٠ ٢٠,٧٠٠ ٦,١١٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ١٢٦,٤٨٧,٣٥٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ١٥٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ١٥٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٩٢٧,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٢٩/١٠/١٣٩٠ ٦,٧١٥ ٦,٧١٦ ٦,٧١٥ ٦٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٥ ٦٠٠ ٦,٧١٥ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ٤,٠٢٩,٣٠٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٩/١٠/١٣٩٠ ٦,١١٠ ٦,١١١ ٦,١١٠ ١٥٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٦,١١٠ ١٥,٠٠٠ ٦,١١٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٩١,٦٥٧,٥٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣١ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٣١ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٩١,٥٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٢٥٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ٢٥٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ١,٦٢٢,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070BEX-00 ٢٩/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-آبادان ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070BEX-00 ٢٩/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٧١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-آبادان ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٥٤ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٣٥٤ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,١٨٧,٧٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٥٠٠ ٠ ٧,٧٢٤ ٥٠٠ ٧,٧٢٤ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٣,٨٦١,٩٠٠ قیر قیر FCA- تهران ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٠٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٣٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٢,١٩٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٣١ ٧٣١ ٧,٣٠٠ ٧٣١ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٥,٣٣٦,٣٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٦٠٠ ٦٠٠ ٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٤١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٣,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,١٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٥,٢٣٧ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٧٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٦٩٠ ٦٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٦٩٠ ١,٥٠٠ ٦٩٠ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٠٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٢٠٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٢٣٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٧٥٥ ٤,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٢,٧٥٥ ٦,١٨٠ --- نفت جی نقدی ١٧,٠٢٥,٩٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٩٦ ٠ ٦,١٨٠ ٢٩٦ ٦,١٨٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ١,٨٢٩,٢٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٩/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٣٦٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٩/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٢٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٢٢٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ١,٦٠٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٤١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,١٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٥,٢٣٧ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٧٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٦٩٠ ١,٥٠٠ ٦٩٠ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٣٦٠٠ ٠ ٧,٣٥٦ ٣,٦٠٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($ مچینگ) ٢٦,٤٨١,٦٠٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧٠٠٠ ٠ ٧,٣٥٦ ٧,٠٠٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٥١,٤٩٢,٠٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٧١٨ ٤,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ١,٧١٨ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١١,١٤٩,٨٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,١٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,١٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,١٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٩/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤١٧ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٤١٧ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٢١٠,٩٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٩/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٥٩١ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٥٩١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ١١,٦١٤,٣٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٩/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠١٥ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٢,٠١٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٤,٧٠٩,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٩/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٩/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٢٥٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٧٧٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٢٠٠ ٠ ٧,٣٥٦ ٢٠٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($ مچینگ) ١,٤٧١,٢٠٠ قیر قیر FCA-تبریز ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٠ ٠ ٧,٧٠٠ ٤٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٣٠٨,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٣٨ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٣٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٠٦٢,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٥٠٠ ٠ ٧,٣٥٦ ٥٠٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٣,٦٧٨,٠٠٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٦١٥ ١,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٦١٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٤,٤٨٩,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٦٥٠ ٥,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٦٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٢,٠٤٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٥٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٧,٤١٧ ٧,٤١٧ ٧,٤١٧ ١٠٠ ١٠٠ ٧,٤١٧ ١٠٠ ٧,٤١٧ --- قیر آکام نقدی ($) ٧٤١,٧٣٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٦١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٩٣ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٧٣١ ٧,٣٠٠ ٧٣١ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٣٤٠ ٢,٥٠٠ ٦,٤٩٠ ١,٣٤٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٨,٦٩٦,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٧١٣ ٢,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٧١٣ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٤,٤٠٦,٣٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ١٧٧٨ ٣,٠٠٠ ٦,١٨٠ ١,٧٧٨ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٠,٩٨٨,٠٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ١٥٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ١٥٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٩٢٧,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٢٠٠ ٠ ٧,٣٥٦ ٢٠٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($ مچینگ) ١,٤٧١,٢٠٠ قیر قیر FCA-تبریز ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٠ ٠ ٧,٧٠٠ ٤٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٣٠٨,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٥٣ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٥٣ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٩٤٨,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٢,١٩٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٠ ٣,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١,٤٦٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٥٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) ٧٧٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٩٦ ٠ ٦,١٨٠ ٢٩٦ ٦,١٨٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ١,٨٢٩,٢٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٣٨ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٣٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ١,٠٦٢,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٦١٥ ١,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٦١٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٤,٤٨٩,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٦٥٠ ٥,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٦٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٢,٠٤٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٥٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٧,٤١٧ ٧,٤١٧ ٧,٤١٧ ١٠٠ ١٠٠ ٧,٤١٧ ١٠٠ ٧,٤١٧ --- قیر آکام نقدی ($) ٧٤١,٧٣٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٣٠ ١,٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٣٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٣١١,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٩١ ١,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٩١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٥,٧٧٤,٣٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٧٥ ٧,٢٩٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ١,١٥٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٥٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٧٣٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٦١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٩٣ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٧٣١ ٧,٣٠٠ ٧٣١ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠ ٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ٧٣٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ١٠٠٠ ٠ ٧,٦٦٣ ١,٠٠٠ ٧,٦٦٣ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($ مچینگ) ٧,٦٦٢,٥٠٠ قیر قیر FCA-اراک ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ١١/٠٣/١٣٩١ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ١٠٠٠ ٠ ٧,٦٦٣ ١,٠٠٠ ٧,٦٦٣ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($ مچینگ) ٧,٦٦٢,٥٠٠ قیر قیر FCA-اراک ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٣٦٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١١/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ١٦٤٣٠ ٠ ٧,٧٢٤ ١٦,٤٣٠ ٧,٧٢٤ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ١٢٦,٩٠٢,٠٣٤ قیر قیر FCA- تهران ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٠٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٣٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٢,١٩٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩١ ٧,٥٤٠ ٧,٥٤٠ ٧,٥٤٠ ٢٢٣٠ ٠ ٧,٥٤٠ ٢,٢٣٠ ٧,٥٤٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($ مچینگ) ١٦,٨١٣,٩٧٧ قیر قیر FCA-اراک ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٥٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٢٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ١,٨٢٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٤٨١ ٢,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٤٨١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٠,٨١١,٣٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٣,٠٨٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٨ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٨ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٣,٧٠٨,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩١ ٩,١٩٥ ٩,١٩٥ ٩,١٩٥ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٩,١٩٥ ١,٥٠٠ ٩,١٩٥ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ١٣,٧٩٢,٥٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠ ٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ٧٣٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٣٠ ١,٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٣٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٣١١,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٩١ ١,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٩١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٥,٧٧٤,٣٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ١١/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٣ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٣ ٣٠٠ ٣٠٠ ٧,٧٢٣ ٣٠٠ ٧,٧٢٣ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٢,٣١٧,١٤٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACT-BI6070BEX-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٧,٦٦٢ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٢ ٢١٠ ٥,٠٠٠ ٧,٦٦٢ ٢١٠ ٧,٦٦٢ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ($) ١,٦٠٩,١٢٥ قیر قیر FCA-تبریز ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070BEX-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٣ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٣ ٥٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٧,٧٢٣ ٣٠,٠٠٠ ٧,٧٢٣ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ($) ٣٨,٦١٩,٠٠٠ قیر قیر FCA-شیراز ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠١ ١٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٢٨ ٧,٧٠١ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٧٧٠,٠٢٨ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٧,٦٦٢ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٢ ٢٤٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧,٦٦٢ ٨,٤٠٠ ٧,٦٦٢ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ١٨,٣٩٠,٠٠٠ قیر قیر FCA-اراک ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٥٥ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ١,١٣١,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٨,٩٤٩ ٨,٩٥٠ ٨,٩٤٩ ١٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ٨,٩٤٩ ١١,٠٠٠ ٨,٩٤٩ --- نفت پاسارگاد نقدی ($) ٨,٩٤٩,٨٠٠ قیر قیر FOB-بوشهر ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٣ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٣ ٩٢٨٥ ٤٥,٠٠٠ ٧,٧٢٣ ٤١,١٨٥ ٧,٧٢٣ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٧١,٧١٥,٤٨٣ قیر قیر FCA- تهران ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٦٠٧٣ ٦,٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٦,٠٧٣ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٤٤,٣٣٢,٩٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٩٢ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٦٠٠ ٦٠٠ ٠ ١٦,٢١٠ ٦٠٠ ١٦,٢١٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٦٠٠ ٦٠٠ ٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٩٠١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠١ ٧,٧٠٢ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٦٢٥ ٧,٧٠٢ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٨٠٠ ٧,٣٠٠ ٢,٠٩٢ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٥١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٠ ٣,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٧٦ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٢٠ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070B-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٠ ٧,٣٠٠ --- قیر آکام نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٧٥ ٧,٢٩٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ١,١٥٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٥٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٧٣٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٠٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,٣١٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ١١/٠٣/١٣٩١ ٩,٥٦٢ ٩,٥٦٣ ٩,٥٦٢ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٩,٥٦٢ ١,٠٠٠ ٩,٥٦٢ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ٩,٥٦٢,٨٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ABCO-BI6070B-00 ١٤/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧,٣٠٠ ٢٠٠ ٧,٣٠٠ --- قیر آکام نقدی ١,٤٦٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٣,٦٥٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٢٦١٠ ١٦,٢١٠ ٧,٣٥٦ ١٦,٢١٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ١٩,١٩٩,١٦٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ٧,٣٥٦ ١١٤٦٠ ٥٢,٤٦٠ ٧,٣٥٦ ٥٢,٤٦٠ ٧,٣٥٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٨٤,٢٩٩,٧٦٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٩٢ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٢٠ ٠ ٦,١٨٠ ٣٢٠ ٦,١٨٠ --- نفت جی نقدی (مچینگ) ١,٩٧٧,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ١١٢٠ ٠ ٧,٧٢٤ ١,١٢٠ ٧,٧٢٤ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٨,٦٥٠,٦٥٦ قیر قیر FCA- تهران ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٦,٢١٠ ٦٠٠ ١٦,٢١٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٩٠١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٦٢٥ ٧,٧٠٢ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٣٠٠ ٢,٠٩٢ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ٧,٦٦٣ ١٧٠ ٠ ٧,٦٦٣ ١٧٠ ٧,٦٦٣ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($ مچینگ) ١,٣٠٢,٦٢٥ قیر قیر FCA-اراک ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٧,٧٢٤ ٣٠٠ ٠ ٧,٧٢٤ ٣٠٠ ٧,٧٢٤ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($ مچینگ) ٢,٣١٧,١٤٠ قیر قیر FCA- تهران ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٠ ٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٣,٦٥٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٠ ٢,٥٠٠ ٦,٤٩٠ ١,٣٤٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٧١٣ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٠ ٣,٠٠٠ ٦,١٨٠ ١,٧٧٨ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ١٥٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٩٢ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٩٢ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٧٨٨,٤٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٦٠٠ ٧,٣٥٦ ٦٠٠ ٢٦١٠ ١٦,٢١٠ ٦٠٠ ١٦,٢١٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ١٩,١٩٩,١٦٠ قیر قیر FCA-اراک ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٦٠٠ ٧,٣٥٦ ٦٠٠ ١١٤٦٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٨٤,٢٩٩,٧٦٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٩٠١ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٩٠١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٣,٨٧٧,٣٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠١ ٧,٧٠٢ ٧,٧٠٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٦٢٥ ٧,٧٠٢ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٣,٨٥٠,٩١٥ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٧,٣٠٠ ٢,٠٩٢ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٥,٨٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٩٥ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٣٩٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٠٤١,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٣٤٠٤ ٥,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٣,٤٠٤ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٢٤,٨٤٩,٢٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٣ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٣ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ١٧٧,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٦٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ١٦٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٢٣٢,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ١٣/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٨١٥ ٨١٥ ٧,٣٠٠ ٨١٥ ٧,٣٠٠ --- نفت جی نقدی ٥,٩٤٩,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٦٤٩,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٥٠٠ ٠ ٦,١٨٠ ٥٠٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٣,٠٩٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٤١٨ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ٤١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٣,٢١٨,٦٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١١٥٠ ٣,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,١٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٨,٣٩٥,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٥٢٣٧ ١٠,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٥,٢٣٧ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٣٨,٢٣٠,١٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠ ١,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٧٧,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٧٥ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٧٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٢,١١٧,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٦٤٩,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٧٣٩ ٥,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٣,٧٣٩ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٢٣,١٠٧,٠٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٥١٢ ٤,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٢,٥١٢ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٥,٥٢٤,١٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٦٤٩,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 ZACO-BI6070BEX-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٦٣٠ ٥٠ ٦٣٠ --- بام گستر زرین شرق نقدی ($) ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٧٠٠ ١,٤١٨ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ٨٩٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٩/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٥٠ ٠ ٦,٤٩٠ ١٥٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ٩٧٣,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٩/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٤٦ ٠ ٦,١٨٠ ٤٦ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٢٨٤,٢٨٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی (مچینگ) ١,٥٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ١٢٣ ٠ ٧,٣٠٠ ١٢٣ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ٨٩٧,٩٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACO-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٨,٢١٤ ٨,٢١٤ ٨,٢١٤ ١٨٠٠٠ ٠ ٨,٢١٤ ١٨,٠٠٠ ٨,٢١٤ --- نفت پاسارگاد نقدی ($ مچینگ) ١٤٧,٨٥٥,٦٠٠ قیر قیر FOB-بوشهر ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٢٥ ٠ ٧,٣٠٠ ٧٢٥ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ٥,٢٩٢,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٨٥ ٠ ٧,٧٠٠ ١٨٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) ١,٤٢٤,٥٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 EKDC-BI6070BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩١ ٧٥٠ ٩,١٩٥ ٧٥٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٧٥٠ ١,٥٠٠ ٧٥٠ --- توسعه کروس انرژی نقدی ($) ١٣,٧٩٢,٥٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٦٤٩,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٣٧٣٩ ٥,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٣,٧٣٩ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٢٣,١٠٧,٠٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٥١٢ ٤,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٢,٥١٢ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ١٥,٥٢٤,١٦٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACB-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٦,٤٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٠٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٢٠٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ١,٢٣٦,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٢٧٥٥ ٤,٠٠٠ ٦,١٨٠ ٢,٧٥٥ ٦,١٨٠ --- نفت جی نقدی ١٧,٠٢٥,٩٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACS-BI6070B-00 ٢٩/٠٩/١٣٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٦,٤٩٠ ٣٧٧ ٣,٠٠٠ ٦,٤٩٠ ٣٧٧ ٦,٤٩٠ --- نفت پاسارگاد شیراز نقدی ٢,٤٤٦,٧٣٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACR-BI6070B-00 ٢٩/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ١٠١٩ ٣,٠٠٠ ٦,١٨٠ ١,٠١٩ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد اراک نقدی ٦,٢٩٧,٤٢٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی