بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
شمش طلا 983 IMP-GOLD983-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٥٢٤,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 988 IMP-GOLD988-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٦٢,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 992 IMP-GOLD992-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١,٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٤,٦٦٨,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 992 IMP-GOLD992-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١,٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 993 IMP-GOLD993-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٨٢٢,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 993 IMP-GOLD993-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 993 IMP-GOLD993-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 993 IMP-GOLD993-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٢٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٠٢٦,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 993 IMP-GOLD993-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٩٣٩,٥٠٠,٠٠٠ ٩٣٩,٥٠٠,٠٠٠ ٩٣٩,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٣٩,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٣٩,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٩٣٩,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 993 IMP-GOLD993-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 993 IMP-GOLD993-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٢٢,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧,٧٩٠,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٠٢٧,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٨٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٨٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٩١,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٨٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٨٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٨٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٩١,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٤,٤٥٧,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٩٤٠,٥٠٠,٠٠٠ ٩٤٠,٥٠٠,٠٠٠ ٩٤٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٤٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٤٠,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٩٤٠,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٠١,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩١٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٩٦,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩١٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٩٦,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٤٦,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٤٦,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 994 IMP-GOLD994-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٩٦,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-10 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٢١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١,٥٣٨,٤٠٠,٠٠٠ ١,٥٣٨,٤٠٠,٠٠٠ ١,٥٣٨,٤٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٣٨,٤٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٣٨,٤٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٥٣٨,٤٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ١٨/١٠/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٨٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٥٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ١٦/١٠/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٨٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ١١/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ١٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٥٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ١٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٥٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٥٦٠,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٠١/٠٧/١٣٩١ ١,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٠١/٠٧/١٣٩١ ١,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٢٤٩,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٢,٠٥٦,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٩٧,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٩٧,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٨٩,٩٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٩٤١,٥٠٠,٠٠٠ ٩٤١,٥٠٠,٠٠٠ ٩٤١,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٤١,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٤١,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٩٤١,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ١,٨٠٠,٠٠٠ طلا طلا تهران ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٩٧,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ١٩/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٩٠٨,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٥٤,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٩٧,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩١١,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٨٦٦,٣٠٠,٠٠٠ ٨٦٦,٣٠٠,٠٠٠ ٨٦٦,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٦٦,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٦,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٨٦٦,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٨٦٦,٣٠٠,٠٠٠ ٨٦٦,٣٠٠,٠٠٠ ٨٦٦,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٦٦,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٦,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٨٦٦,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-089 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٩٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 995 IMZ-GOLD995-10 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- گروه صنعتی و معدنی زرمهر نقدی ٠ طلا طلا تهران ٢٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 995 IMP-GOLD995-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٢,٤٧٥,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١,٥٣٩,٦٠٠,٠٠٠ ١,٥٣٩,٦٠٠,٠٠٠ ١,٥٣٩,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٣٩,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٣٩,٦٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٥٣٩,٦٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٥٦٠,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٥٦٠,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٣٣٩,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٠١/٠٧/١٣٩١ ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٠١/٠٧/١٣٩١ ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٣,٧٥٠,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٩٨,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٣,٦٤٨,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٩١٠,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٠٤,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٩٨,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٩٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٩٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٩٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٠٤,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٨٠٨,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٩٩,٢٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٧٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٨٦٧,٢٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٧٣٤,٤٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٩٩,٢٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٧٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٨٦٧,٢٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٧,٢٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٧٣٤,٤٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٧٢٠,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧١٢,٩٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٨٨٠,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٨٨٠,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٢,٦٤١,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٨٠,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٠٦,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٩٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 996 IMP-GOLD996-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٨٢٥,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٤,٦٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١,٥٤٠,٨٠٠,٠٠٠ ١,٥٤٠,٨٠٠,٠٠٠ ١,٥٤٠,٨٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٤٠,٨٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٤٠,٨٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٥٤٠,٨٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١١/١٠/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١١/١٠/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٠ ١,١٠٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,١٠٧,٩٩٩,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٠٣٠,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٢١,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠١٣,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٩٤٣,٥٠٠,٠٠٠ ٩٤٣,٥٠٠,٠٠٠ ٩٤٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٤٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٤٣,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٩٤٣,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٩٤٣,٥٠٠,٠٠٠ ٩٤٣,٥٠٠,٠٠٠ ٩٤٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٤٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٤٣,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٩٤٣,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٩١٣,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٩٥٦,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٥٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٠ ٩٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٩٠٥,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٩٠٥,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٧٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٨٦٨,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٠ ٨٧٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٨٦٨,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٧١٣,٦٠٠,٠٠٠ ٧١٣,٦٠٠,٠٠٠ ٧١٣,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧١٣,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٧١٣,٦٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧١٣,٦٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠١,٨٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠١,٨٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠١,٨٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠١,٨٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٤,٦٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٤,٦٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٤,٦٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٢/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧١٧,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 997 IMP-GOLD997-00 ١٢/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧١٧,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٥,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١,٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٥٤٢,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٥٢٤,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٥٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٦١٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٦/٠٩/١٣٩١ ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٤٣٠,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٦/٠٩/١٣٩١ ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ١,٤٣٠,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٠ ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٦٩٧,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧١٤,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧١٤,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧١٤,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧١٤,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧١٤,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٦٩٧,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٣٩,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٣,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٢,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٢٦/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٢,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٢,٥٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٥,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٥,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٣,٥٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٢/٠٩/١٣٩٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧١٨,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٢/٠٩/١٣٩٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧١٨,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٢/٠٩/١٣٩٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧١٨,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ١٢/٠٩/١٣٩٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧١٨,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧١٨,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠١,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠١,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 998 IMP-GOLD998-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠١,٣٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠١,٣٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 999 IMP-GOLD999-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٦,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 999 IMP-GOLD999-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٦,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 999 IMP-GOLD999-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٢,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 999 IMP-GOLD999-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٢,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 999 IMP-GOLD999-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٧٠٦,٠٠٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 999 IMP-GOLD999-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 999 IMP-GOLD999-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 999 IMP-GOLD999-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش طلا 999 IMP-GOLD999-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠ --- تهیه و تولید مواد معدنی نقدی ٠ طلا طلا انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com