بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
تختال A HSTC-SSG09AG-00 ١٥/٠٦/١٣٩١ ١٠,٤٥٣ ١٠,٤٥٣ ١٠,٤٥٣ ٩٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٥٠٠ ١٥,٣٠٠ ١٠,٤٥٣ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٩٤,٠٧٧,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال A HSTC-SSG09AG-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٠٥٠٠ ٠ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٠٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف (مچینگ) ١١٠,٨٢٧,٥٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تختال A HSTC-SSG09AG-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ٧٠٠٠ ١٧,٥٠٠ ١٠,٥٥٥ ٧,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٧٣,٨٨٥,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تختال A HSTC-SSG09AG-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٧,٥٠٠ ١٠,٥٥٥ ٧,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تختال A HSTC-SSG09AG-00 ١٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٩,٠٠٠ ٩,٥٠٠ ١٥,٣٠٠ ١٠,٤٥٣ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال A MSC-SSG01AG-00 ١٦/٠٥/١٣٩١ ٠ ٦,٠٠٠ ٨,٦٢٠ ٢,٠٠٠ ٧,٨٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال A MSC-SSG01AG-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٩,١٥٣ ٩,١٨٤ ٩,١٩٩ ٦٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٦٢٠ ١٥,٠٠٠ ٩,١٩٩ --- فولاد مبارکه نقدی ٥٥,١٠٢,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال A MSC-SS09GAG-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٨,٠٠٠ ٨,٣١٦ ٤٨,٠٠٠ ٨,٨٨٨ --- فولاد مبارکه سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال A MSC-SS09GAG-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٨,٨٨٨ ٨,٨٨٨ ٨,٨٨٨ ١٨٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ٨,٣١٦ ٤٨,٠٠٠ ٨,٨٨٨ --- فولاد مبارکه سلف ١٥٩,٩٨٤,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال A MSC-SS09GAG-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٨,٨٨٨ ٨,٨٨٨ ٠ ١٨,٠٠٠ ٨,٣١٦ ٤٨,٠٠٠ ٨,٨٨٨ --- فولاد مبارکه سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال B MSC-SS09GPR-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٨,٦١٥ ٨,٦١٥ ٨,٦١٥ ١٥٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٥٩ ٣٤,٥٠٠ ٨,٦١٥ --- فولاد مبارکه سلف ١٢٩,٢٢٥,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال B MSC-SSG24PR-00 ١٦/٠٥/١٣٩١ ٨,٦٥٢ ٨,٦٦٣ ٨,٦٦٦ ٦٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٦١٥ ١٠,٠٠٠ ٨,٦٦٦ --- فولاد مبارکه نقدی ٥١,٩٧٥,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال B MSC-SS09GPR-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٥٩ ٣٤,٥٠٠ ٨,٦١٥ --- فولاد مبارکه سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال B MSC-SS09GPR-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٨,٦١٥ ٨,٦١٥ ٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٥٩ ٣٤,٥٠٠ ٨,٦١٥ --- فولاد مبارکه سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٠ ٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ٢٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٥٥٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ ٥٥,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٦٨٧,٥٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٠٠٠ ٠ ١٢,٥٠٠ ١,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف (مچینگ) ١٢,٥٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٤٦٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ ٤٦,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٨٥٠٠ ٠ ١٢,٥٠٠ ٨,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف (مچینگ) ١٠٦,٢٥٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٥١٥٠٠ ٦٠,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ ٥١,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٦٤٣,٧٥٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٤٠٠٠ ٠ ١٢,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف (مچینگ) ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٠٧/١١/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ ٠ ٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٥٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد خوزستان نقدی ١٨٧,٥٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٨٥٠٠٠ ٨٥,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ ٨٥,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ١,٠٦٢,٥٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٠٠٠٠ ٠ ١٤,٨٦٠ ١٠,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد خوزستان نقدی (مچینگ) ١٤٨,٦٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٥٠٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ ٧٠,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ١٢,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ٠ ٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٥/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ٠ ١٨,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ٢٣,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد خوزستان نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٨,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ٢٣,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد خوزستان نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٥٠٠٠ ٠ ١٢,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد خوزستان نقدی (مچینگ) ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٤,٨٦٠ ١٥,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد خوزستان نقدی (مچینگ) ٢٢٢,٩٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٨٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ٢٣,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد خوزستان نقدی ٢٦٧,٤٨٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠٠٠٠ ٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٦٠٠٠ ٠ ١٢,٥٠٠ ٦,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد خوزستان نقدی (مچینگ) ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٤٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ ٦,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد خوزستان نقدی ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ٥٠٠٠ ٠ ١٤,٨٦٠ ٥,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد خوزستان نقدی (مچینگ) ٧٤,٣٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ٣٠٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ٣٥,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد خوزستان نقدی ٤٤٥,٨٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٠٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ١٢,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ١٤٨,٦٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ ٦,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد خوزستان نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ٠ ٥٥,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ٣٥,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد خوزستان نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٠٤/١٠/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٠٠٠ ٠ ١٢,٥٠٠ ١,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف (مچینگ) ١٢,٥٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٠٤/١٠/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٥٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٥٠٠ ٦,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٦,٢٥٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ١٤/٠٨/١٣٩١ ١٢,٩٩٩ ١٣,٠١٥ ١٣,٠٧٩ ١٠٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٢٣,٥٠٠ ١٣,٠٧٩ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ١٣٠,١٤٥,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٧/٠٨/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ٥,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٠٠٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ١١,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف (مچینگ) ٦٦,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٤,٥٠٠ ١١,٩٩٩ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٤,٤٢٢ ١٥,٩٩٩ ٠ ١٨,٠٠٠ ١٣,٨٠٠ ٣٩,٠٠٠ ١٥,٩٩٩ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ١١,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٧/٠٨/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٠٠٠ ٠ ١٤,٨٦٠ ١,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف (مچینگ) ١٤,٨٦٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٧/٠٨/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ٤٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ٥,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٥٩,٤٤٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٧/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ٥,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ١٤/٠٨/١٣٩١ ١٢,٩٩٩ ١٣,٠١٥ ١٣,٠٧٩ ١٠٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٢٣,٥٠٠ ١٣,٠٧٩ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ١٣٠,١٤٥,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٨,٠٠٠ ١٣,٨٠٠ ٣٩,٠٠٠ ١٥,٩٩٩ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٠/٠٨/١٣٩١ ١٣,٨٨٨ ١٣,٩٥٢ ١٤,١١١ ١٢٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٣,٦٦٦ ٢٤,٠٠٠ ١٤,١١١ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ١٦٧,٤١٨,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٢,٠٠٠ ١٣,٦٦٦ ٢٤,٠٠٠ ١٤,١١١ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٤,٤٢٢ ١٤,٨٦٠ ١٥,٩٩٩ ١٨٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٣,٨٠٠ ٣٩,٠٠٠ ١٥,٩٩٩ --- فولاد خوزستان سلف ٢٦٧,٤٨١,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٧/٠٨/١٣٩١ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ١٤,٨٦٠ ٥٠٠٠ ٠ ١٤,٨٦٠ ٥,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف (مچینگ) ٧٤,٣٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C KSC-SSG09XR-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠,٠٠٠ ١٤,٨٦٠ ٠ ٠ --- فولاد خوزستان نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ١٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٢٣,٥٠٠ ١٣,٠٧٩ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٥٠٠٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١١,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف (مچینگ) ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٤٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ١١,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ٠ ١٠,١٠٠ ١٠,٥٥٥ ١٦,١٦٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ ١٠,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٠٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ ١٠,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ١٠٥,٥٥٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ ١٠,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٠٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ ١٠,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ١٠٥,٥٥٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٠١٠٠ ١٠,١٠٠ ١٠,٥٥٥ ١٦,١٦٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ١٠٦,٦٠٥,٥٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠,١٠٠ ١٠,٥٥٥ ١٦,١٦٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SSG03XR-00 ١٦/٠٥/١٣٩١ ٨,٧٥٠ ٨,٨٦٧ ٩,١٠٢ ٣٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٧١٠ ٦,٠٠٠ ٩,١٠٢ --- فولاد مبارکه نقدی ٢٦,٦٠٢,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ١٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٥٠٠ ٣٠,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SSG09XR-00 ١٥/٠٦/١٣٩١ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٠,٥٥٥ ١٢٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٥٠٠ ٣٠,٠٠٠ ١٠,٥٥٥ --- فولاد هرمزگان جنوب سلف ١٢٦,٦٦٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥٠٠ ٠ ٨,٠٠٠ ٥٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی (مچینگ) ٤,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٨,٢٠٠ ٨,٢٠٠ ٨,٢٠٠ ١١٥٠٠ ٠ ٨,٢٠٠ ١١,٥٠٠ ٨,٢٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی (مچینگ) ٩٤,٣٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٨,٢٠٠ ٨,٢٠٠ ٨,٢٠٠ ١٨٥٠٠ ٢٨,٠٠٠ ٨,٢٠٠ ٢١,٥٠٠ ٨,٢٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ١٥١,٧٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٨,٢٠٠ ٨,٢٠٠ ٨,٢٠٠ ٨٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٢٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٢٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٦٥,٦٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٨,٠٠٠ ٨,٢٠٠ ٢١,٥٠٠ ٨,٢٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٢٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٢٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨٠٠٠ ٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی (مچینگ) ٦٤,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٢٠٠٠ ٠ ٨,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی (مچینگ) ١٦,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٩٥٠٠ ٠ ٨,٠٠٠ ٩,٥٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی (مچینگ) ٧٦,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٩٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥٠٠٠ ٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی (مچینگ) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال بندر عباس ٠٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٤,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال بندر عباس ٠٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٤,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال بندر عباس ٠٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-73 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٨,٠١٠ ٨,٠١٠ ٠ ٥,٠٠٠ ٨,٠١٠ ٥,٥٠٠ ٨,٠١٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ٠٢/١٢/١٣٩٠ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ٠٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ٠٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٠ ٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ٠٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٠ ١٣,٥٠٠ ٨,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٣٥٠٠ ١٣,٥٠٠ ٨,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C HSTC-SS09GXR-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٠ ٠ --- فولاد هرمزگان جنوب نقدی ٠ فولاد تختال انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٨,٥٠٠ ٠ ٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ١١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ١٦/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٨,٢٥٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ١١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٣٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال بندر عباس ٢٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٠ ٥,٢٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٢٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٧,٥٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ١٩/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٨,٥٠٠ ٠ ٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ١٩/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥,٢٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٢٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٧,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥٢٠٠ ٥,٢٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٢٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٤١,٦٠٠,٠٠٠ فولاد تختال بندر عباس ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٠ ٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٣٠٠٠ ٠ ٨,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی (مچینگ) ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال بندر عباس ٢٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال C MSC-SS09GXR-537 ٢٦/٠٢/١٣٩١ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٣٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تختال بندر عباس ٢٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تختال D MSC-SSG03PG-00 ١٦/٠٥/١٣٩١ ٩,٢٣٧ ٩,٢٧٣ ٩,٢٨٠ ١٣٠٠٠ ١٣,٠٠٠ ٨,٨٨٨ ٢٣,٠٠٠ ٩,٢٨٠ --- فولاد مبارکه نقدی ١٢٠,٥٥٤,٠٠٠ فولاد تختال انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تختال E MSC-SS09GXG-73 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٨,٠١٠ ٨,٠١٠ ٠ ٣٥٢ ٨,٠١٠ ١,٠٥٦ ٨,٠١٠ --- فولاد مبارکه نقدی ٠ فولاد تختال بندر عباس ٠٢/١٢/١٣٩٠ صنعتی
تیر آهن 14 ESC-MBUAA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٩,٠٥٠ ٩,٠٥٠ ٠ ٣,٣٠٠ ٩,٠٥٠ ٣,٣٠٠ ٩,٠٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیر آهن 14 ESC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٠,٥٥٠ ٣٣٠ ١٠,٤٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیر آهن 14 ESC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٠,٤٥٣ ٣٣٠ ١٠,٤٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیر آهن 14 ESC-MBUAA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣٣,٠٠٠ ٨,٧٥٠ ٨٨,٠٠٠ ٨,٩١٢ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیر آهن 14 ESC-MBUAA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣,٣٠٠ ٩,٠٥٠ ٣,٣٠٠ ٩,٠٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیر آهن 14 ESC-MBUAA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٩١٢ ٨,٩١٢ ٨,٩١٢ ٣٣٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٨,٧٥٠ ٨٨,٠٠٠ ٨,٩١٢ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٢٩٤,٠٩٦,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیر آهن 14 ESC-MBUAA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٩,٠٥٠ ٩,٠٥٠ ٩,٠٥٠ ١١٠٠ ٣,٣٠٠ ٩,٠٥٠ ٣,٣٠٠ ٩,٠٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٩,٩٥٥,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیر آهن 14 ESC-MBUAA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٩,٠٥٠ ٩,٠٥٠ ٩,٠٥٠ ٢٢٠٠ ٠ ٩,٠٥٠ ٢,٢٠٠ ٩,٠٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١٩,٩١٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیر آهن 14 ESC-MBUAA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٩١٢ ٨,٩١٢ ٠ ٣٣,٠٠٠ ٨,٧٥٠ ٨٨,٠٠٠ ٨,٩١٢ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٨٠٠ ٨,٨٠٠ ٨,٨٠٠ ١٥٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٨٠٠ ١,٥٠٠ ٨,٨٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ١٣,٢٠٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٦,٧٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٦/١٠/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٧,٠٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٠٧/١١/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٦,٧٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٠٣/١١/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٦,٧٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ١٠/١١/١٣٩١ ١٦,٨٠٠ ١٦,٨٠٠ ١٦,٨٠٠ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١٦,٨٠٠ ٥٠٠ ١٦,٨٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٨,٤٠٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ١٦,٩٠٠ ١٦,٩٠٠ ١٦,٩٠٠ ٦٦٠ ١,١٠٠ ١٦,٩٠٠ ٦٦٠ ١٦,٩٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ١١,١٥٤,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٠١/١٠/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٧,١٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٦,٩٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٦,٧٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٦,٧٠٠ ٢٥٠ ١٦,٧٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٤,٧٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٤,٧٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٣,٠٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ٧٥٠ ١٤,٠٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٣,٣٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ٢٥٠ ٠ ١٤,٠٠٠ ٢٥٠ ١٤,٠٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف (مچینگ) ٣,٥٠٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ٧٥٠ ١,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ٧٥٠ ١٤,٠٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ١٠,٥٠٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ٧٥٠ ١٤,٠٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٧,٠٠٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ٧٥٠ ١٤,٠٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ١١,٨٠٠ ١١,٨٠٠ ١١,٨٠٠ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١١,٨٠٠ ٥٠٠ ١١,٨٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٥,٩٠٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١١,٨٠٠ ٥٠٠ ١١,٨٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ١١,٨٠٠ ١١,٨٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ١١,٨٠٠ ٥٠٠ ١١,٨٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٥٠ ١١,٠٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,٨٠٠ ١٠,٨٠٠ ١٠,٨٠٠ ٧٥٠ ٠ ١٠,٨٠٠ ٧٥٠ ١٠,٨٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف (مچینگ) ٨,١٠٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,٨٠٠ ١٠,٨٠٠ ١٠,٨٠٠ ٢٥٠ ١,٠٠٠ ١٠,٨٠٠ ٢٥٠ ١٠,٨٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٢,٧٠٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٧٥٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٧٥٠ ١١,٠٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف (مچینگ) ٨,٢٥٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٥٠ ١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٥٠ ١١,٠٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٢,٧٥٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٩٠٠ ٨,٩٠٠ ٨,٩٠٠ ٣٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٩٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٩٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٢٦,٧٠٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 14 WSC-MBUAA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٩٠٠ ٨,٩٠٠ ٠ ٣,٠٠٠ ٨,٩٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٩٠٠ --- جهان فولاد غرب سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 14 تا 18 ESC-MBKGE03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥١٠ ١٦,٥٢٥ ٢٢٠٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٥٠٠ ٢,٣١٠ ١٦,٥٢٥ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٣٦,٣٢١,٠١٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14 تا 18 ESC-MBKGE03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٦,٣٧٢ ١٦,٤١٩ ١٦,٤٣٩ ٤٧٥٢٠ ٤٧,٥٢٠ ١٦,٣٠٠ ٥٢,٨٠٠ ١٦,٤٣٩ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٧٨٠,٢٤١,٤٤٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14,16 ESC-MBMIA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٦,٥٠٠ ٣٣٠ ١٦,٥٠٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 14,16 ESC-MBMIA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٦٣ ١٦,٥٨٧ ١٦,٦١٢ ٤٢٢٤٠ ٤٢,٢٤٠ ١٦,٢٥٠ ٨٩,٧٦٠ ١٦,٦١٢ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٧٠٠,٦٤٥,٤٤٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٩,٤٠٠ ٩,٤٠٠ ٠ ١,٣٢٠ ٩,٤٠٠ ١,٣٢٠ ٩,٤٠٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,١٥٠ ١٠,١٥٠ ٠ ٣١,٦٨٠ ١٠,١٥٠ ٤٢,٢٤٠ ١٠,١٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,٢٥٠ ١٠,٢٥٠ ٠ ٢,٢٠٠ ١٠,٢٥٠ ٩٩٠ ١٠,٢٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ١٣/٠٤/١٣٩١ ١٠,٢٥٠ ١٠,٢٥٠ ١٠,٢٥٠ ٢٢٠ ٠ ١٠,٢٥٠ ٢٢٠ ١٠,٢٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٢,٢٥٥,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ١٣/٠٤/١٣٩١ ١٠,١٥٠ ١٠,١٥٠ ١٠,١٥٠ ١٠٥٦٠ ٠ ١٠,١٥٠ ١٠,٥٦٠ ١٠,١٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١٠٧,١٨٤,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,١٥٠ ١٠,١٥٠ ١٠,١٥٠ ٢١١٢٠ ٣١,٦٨٠ ١٠,١٥٠ ٤٢,٢٤٠ ١٠,١٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٢١٤,٣٦٨,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,٢٥٠ ١٠,٢٥٠ ١٠,٢٥٠ ٦٦٠ ٢,٢٠٠ ١٠,٢٥٠ ٩٩٠ ١٠,٢٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٦,٧٦٥,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣١,٦٨٠ ١٠,١٥٠ ٤٢,٢٤٠ ١٠,١٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٠,٢٥٠ ٩٩٠ ١٠,٢٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣٦,٩٦٠ ٩,٠٠٠ ٨٦,٢٤٠ ٩,٢٠٧ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٣٢٠ ٩,٤٠٠ ١,٣٢٠ ٩,٤٠٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٩,٢٠٢ ٩,٢٠٥ ٩,٢٠٧ ٣٦٩٦٠ ٣٦,٩٦٠ ٩,٠٠٠ ٨٦,٢٤٠ ٩,٢٠٧ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٣٤٠,٢٢٩,١٢٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٩,٤٠٠ ٩,٤٠٠ ٩,٤٠٠ ٢٢٠ ١,٣٢٠ ٩,٤٠٠ ١,٣٢٠ ٩,٤٠٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٢,٠٦٨,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 16 ASCO-MBAUA03E-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٨,٨٠٠ ٨,٨٠٠ ٨,٨٠٠ ٢٢٠ ٠ ٨,٨٠٠ ٢٢٠ ٨,٨٠٠ --- نورد آریان فولاد نقدی (مچینگ) ١,٩٣٦,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 16 ASCO-MBAUA03E-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٨,٨٠٠ ٨,٨٠٠ ٨,٨٠٠ ٦٦٠ ١,١٠٠ ٨,٨٠٠ ٦٦٠ ٨,٨٠٠ --- نورد آریان فولاد نقدی ٥,٨٠٨,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٩,٤٠٠ ٩,٤٠٠ ٩,٤٠٠ ١١٠٠ ٠ ٩,٤٠٠ ١,١٠٠ ٩,٤٠٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١٠,٣٤٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 16 ESC-MBAUA03E-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٩,٢٠٢ ٩,٢٠٧ ٠ ٣٦,٩٦٠ ٩,٠٠٠ ٨٦,٢٤٠ ٩,٢٠٧ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٠,٢٥٠ ٣,١٩٠ ١٠,٢٧١ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٥,٢٣٣ ١٥,٢٥٢ ١٥,٢٥٧ ٢٦٤٠٠ ٢٦,٤٠٠ ١٥,٠٠٠ ٦٣,٣٦٠ ١٥,٢٥٧ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٤٠٢,٦٥٨,٠٨٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٥,٢٦٩ ١٥,٣١٨ ١٥,٣٥٨ ١١٠٠ ١,١٠٠ ١٥,٢٠٠ ٣,٠٨٠ ١٥,٣٥٨ --- ذوب آهن اصفهان سلف ١٦,٨٤٩,٦٩٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١١,٤٦٧ ١١,٥٦٩ ٠ ٨,٨٠٠ ١١,٢٥٩ ١٧,٦٠٠ ١١,٥٦٩ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٢,٦٠٩ ١٢,٦٢٢ ١٢,٦٣٩ ٢٦٤٠٠ ٢٦,٤٠٠ ١١,٦٠٠ ٥٠,٦٠٠ ١٢,٦٣٩ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٣٣٣,٢٠٧,٦٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٢,٣٣٣ ١٢,٣٥٦ ١٢,٥٩٨ ٤٤٠٠ ٤,٤٠٠ ١١,٧٠٠ ١٤,١٩٠ ١٢,٥٩٨ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٥٤,٣٦٤,٨٦٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١١,٤٦٧ ١١,٤٩٥ ١١,٥٦٩ ٨٨٠٠ ٨,٨٠٠ ١١,٢٥٩ ١٧,٦٠٠ ١١,٥٦٩ --- ذوب آهن اصفهان سلف ١٠١,١٥٢,٧٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٨,٨٠٠ ١١,٢٥٩ ١٧,٦٠٠ ١١,٥٦٩ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١١,١١١ ١١,٢٢٩ ١١,٩٨٩ ٢٢٠٠٠ ٢٦,٤٠٠ ١٠,٧٠٠ ٦٦,٠٠٠ ١١,٩٨٩ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٢٤٧,٠٤٦,٨٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١١,١١١ ١١,٩٨٩ ٠ ٢٦,٤٠٠ ١٠,٧٠٠ ٦٦,٠٠٠ ١١,٩٨٩ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١١,١٩٠ ١١,٤٢٥ ٠ ٣,٣٠٠ ١٠,٨٠٠ ١٢,٩٨٠ ١١,٤٢٥ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١١,١١١ ١١,٣٥٦ ١١,٩٨٩ ٢٦٤٠٠ ٢٦,٤٠٠ ١٠,٧٠٠ ٦٦,٠٠٠ ١١,٩٨٩ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٢٩٩,٧٩٨,٤٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١١,١٩٠ ١١,٢٥٢ ١١,٤٢٥ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٠,٨٠٠ ١٢,٩٨٠ ١١,٤٢٥ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٣٧,١٣٠,٥٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,١٥٠ ١٠,١٥٠ ٠ ٤٢,٢٤٠ ١٠,١٥٠ ٢١,١٢٠ ١٠,١٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,٢٥٠ ١٠,٢٧١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٠,٢٥٠ ٣,١٩٠ ١٠,٢٧١ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ١٣/٠٤/١٣٩١ ١٠,١٥٠ ١٠,١٥٠ ١٠,١٥٠ ١٠٥٦٠ ٠ ١٠,١٥٠ ١٠,٥٦٠ ١٠,١٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١٠٧,١٨٤,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,١٥٠ ١٠,١٥٠ ١٠,١٥٠ ٢١١٢٠ ٤٢,٢٤٠ ١٠,١٥٠ ٢١,١٢٠ ١٠,١٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٢١٤,٣٦٨,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,٢٥٠ ١٠,٢٥٦ ١٠,٢٧١ ٢٢٠٠ ٢,٢٠٠ ١٠,٢٥٠ ٣,١٩٠ ١٠,٢٧١ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٢٢,٥٦٣,٩٧٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن 18 ESC-MBAAU03E-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٢,٢٤٠ ١٠,١٥٠ ٢١,١٢٠ ١٠,١٥٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تیرآهن طول کوتاه 18 ESC-MBAAU03EN-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٣,٠٠٠ ١٣,٠٠٠ ١٣,٠٠٠ ٢٦٤٠ ٢,٦٤٠ ١٣,٠٠٠ ٢,٦٤٠ ١٣,٠٠٠ --- ذوب آهن اصفهان سلف ٣٤,٣٢٠,٠٠٠ فولاد تیرآهن متوسط انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن 20 ESC-TMEX-S-1283-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ٢٠,٥٥٠ ٢٠,٥٥٧ ٢٠,٦١٨ ٥٥٠٠ ٥,٥٠٠ ١٩,٠٠٠ ٢٥,٨٥٠ ٢٠,٦١٨ [تیرآهن 20 SBUA03E :... ذوب آهن اصفهان سلف ١١٣,٠٦٢,٤٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن 22 ESC-TMEX-S-1268-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٩,٧٧٧ ٢٠,١٧٥ ٢٠,٦٣٢ ٨٨٠٠ ٨,٨٠٠ ١٩,٦٥٠ ١٣,٢٠٠ ٢٠,٦٣٢ [تیر آهن 22 SBAU03E... ذوب آهن اصفهان سلف ١٧٧,٥٣٧,٣٦٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن 24 ESC-TMEX-S-1269-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ٢٠,٥٨٠ ٢٠,٥٨٠ ٢٠,٥٨٠ ٦٦٠٠ ٧,٧٠٠ ١٩,٦٠٠ ١٩,٨٠٠ ٢٠,٥٨٠ [تیرآهن 24 HBUAA03E... ذوب آهن اصفهان سلف ١٣٥,٨٢٨,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن 27 ESC-TMEX-S-1276-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ١١,٩٩٩ ١١,٩٩٩ ١١,٩٩٩ ٣٨٠٠ ٣,٨٠٠ ١١,٠٠٠ ١٥,٢٠٠ ١١,٩٩٩ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٤٥,٥٩٦,٢٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد تیرآهن 27 ESC-TMEX-S-1276-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ٢٠,٣٣٠ ٢٠,٣٣٠ ٢٠,٣٣٠ ٥٠٦٠ ٥,٠٦٠ ١٩,٠٠٠ ٢١,٧٥٨ ٢٠,٣٣٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ١٠٢,٨٦٩,٨٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن 27 ESC-TMEX-S-1276-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ٢٠,٣٣٠ ٢٠,٣٣٠ ٢٠,٣٣٠ ٥٠٦٠ ٥,٠٦٠ ١٩,٠٠٠ ٢١,٧٥٨ ٢٠,٣٣٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ١٠٢,٨٦٩,٨٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-752-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٧,١٦٠ ١٧,٥٠٠ ٠ ٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-752-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٢٠٠ ٨,٥٨٠ ١٥,٠٠٠ ٢,٢٠٠ ١٥,٠٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-754-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٧,٩٢٠ ١٥,٥١٠ ٢٢٠ ١٥,٣٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-752-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٢٠٠ ٨,٥٨٠ ١٥,٠٠٠ ٢,٢٠٠ ١٥,٠٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-754-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٧,٩٢٠ ١٥,٥١٠ ٢٢٠ ١٥,٣٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-752-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٠ ٨,٥٨٠ ١٥,٠٠٠ ٢,٢٠٠ ١٥,٠٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-752-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٨,٥٨٠ ١٥,٠٠٠ ٢,٢٠٠ ١٥,٠٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-754-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٧,٩٢٠ ١٥,٥١٠ ٢٢٠ ١٥,٣٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-752-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٤٦٢٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٤,٦٢٠ ١٥,٠٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٦٩,٣٠٠,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-752-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٢٠٠ ٨,٥٨٠ ١٥,٠٠٠ ٢,٢٠٠ ١٥,٠٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-754-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٤٨٩ ١٣,٦٢٨ ٠ ٧,٨٤٠ ١٣,٠٥٠ ٢٣,٥٢٠ ١٣,٦٢٨ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-752-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٥٣٩ ١٣,٥٧٩ ٠ ٨,٦٤٠ ١٣,٠١٠ ٢١,٦٠٠ ١٣,٥٧٩ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-754-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٤٨٩ ١٣,٥٥٢ ١٣,٦٢٨ ٢٣٥٢٠ ٧,٨٤٠ ١٣,٠٥٠ ٢٣,٥٢٠ ١٣,٦٢٨ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٣١٨,٧٤٣,٠٤٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-754-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٤٨٩ ١٣,٥٥٤ ١٣,٦٢٨ ٣١٣٦٠ ٧,٨٤٠ ١٣,٠٥٠ ٢٣,٥٢٠ ١٣,٦٢٨ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٤٢٥,٠٤٥,٦٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-752-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٥٣٩ ١٣,٥٥٧ ١٣,٥٧٩ ٣٤٥٦٠ ٨,٦٤٠ ١٣,٠١٠ ٢١,٦٠٠ ١٣,٥٧٩ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٤٦٨,٥٢٩,٩٢٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن سنگین و نیمه سنگین ESC-IMEX-754-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٤٨٩ ١٣,٥١٤ ١٣,٦٢٨ ١٥٦٨٠ ٧,٨٤٠ ١٣,٠٥٠ ٢٣,٥٢٠ ١٣,٦٢٨ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٢١١,٨٩٩,٥٢٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-747-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١١,٥٠٠ ١١,٥٠٠ ١١,٥٠٠ ١٧٦٠ ٧,٠٤٠ ١١,٥٠٠ ٢,٦٤٠ ١١,٥٠٠ [تیر آهن 24,27 HBMIA... ذوب آهن اصفهان سلف ٢٠,٢٤٠,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-768-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٩,٩٠٠ ١٧,٦٠٠ ١١,٠٠٠ ١٨,٠٢٢ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-773-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٢,٥٥٢ ٢٣,١٦٥ ٠ ٩,٨٦٤ ٢٠,٥٠٠ ٢٦,٣٠٤ ٢٣,١٦٥ [تیرآهن 24 HBUAA03E... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-773-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ٩,٨٦٤ ٢٠,٥٠٠ ٢٦,٣٠٤ ٢٣,١٦٥ [تیرآهن 24 HBUAA03E... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-773-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٢٢,٥٥٢ ٢٢,٧١٣ ٢٣,١٦٥ ٩٨٦٤ ٩,٨٦٤ ٢٠,٥٠٠ ٢٦,٣٠٤ ٢٣,١٦٥ [تیرآهن 24 HBUAA03E... ذوب آهن اصفهان سلف ٢٢٤,٠٣٨,٨٤٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-768-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦١١ ١٨,٠٢٢ ٠ ٩,٩٠٠ ١٧,٦٠٠ ١١,٠٠٠ ١٨,٠٢٢ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-768-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦١١ ١٧,٧٦٣ ١٨,٠٢٢ ٩٩٠٠ ٩,٩٠٠ ١٧,٦٠٠ ١١,٠٠٠ ١٨,٠٢٢ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ١٧٥,٨٥٣,٧٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-763-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,٦١٩ ١٥,٦٧٨ ١٥,٧٠٣ ٦٦٠٠ ٦,٦٠٠ ١٥,٤٠٠ ٩,٠٢٠ ١٥,٧٠٣ [تیر آهن 24,27 HBMIA... ذوب آهن اصفهان سلف ١٠٣,٤٧٥,٠٢٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-763-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,٦١٩ ١٥,٦٧٨ ١٥,٧٠٣ ٦٦٠٠ ٦,٦٠٠ ١٥,٤٠٠ ٩,٠٢٠ ١٥,٧٠٣ [تیر آهن 24,27 HBMIA... ذوب آهن اصفهان سلف ١٠٣,٤٧٥,٠٢٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-763-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,٦١٩ ١٥,٧٠٣ ٠ ٦,٦٠٠ ١٥,٤٠٠ ٩,٠٢٠ ١٥,٧٠٣ [تیر آهن 24,27 HBMIA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-763-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦,٦٠٠ ١٥,٤٠٠ ٩,٠٢٠ ١٥,٧٠٣ [تیر آهن 24,27 HBMIA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-763-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,٦١٩ ١٥,٦٧٨ ١٥,٧٠٣ ٦٦٠٠ ٦,٦٠٠ ١٥,٤٠٠ ٩,٠٢٠ ١٥,٧٠٣ [تیر آهن 24,27 HBMIA... ذوب آهن اصفهان سلف ١٠٣,٤٧٥,٠٢٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-754-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٤٨٩ ١٣,٦٢٨ ٠ ٧,٨٤٠ ١٣,٠٥٠ ٢٣,٥٢٠ ١٣,٦٢٨ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-752-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٥٣٩ ١٣,٥٧٩ ٠ ٨,٦٤٠ ١٣,٠١٠ ٢١,٦٠٠ ١٣,٥٧٩ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-754-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٤٨٩ ١٣,٥٥٤ ١٣,٦٢٨ ٣١٣٦٠ ٧,٨٤٠ ١٣,٠٥٠ ٢٣,٥٢٠ ١٣,٦٢٨ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٤٢٥,٠٤٥,٦٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-752-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٥٣٩ ١٣,٥٥٧ ١٣,٥٧٩ ٣٤٥٦٠ ٨,٦٤٠ ١٣,٠١٠ ٢١,٦٠٠ ١٣,٥٧٩ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٤٦٨,٥٢٩,٩٢٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-754-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٧,٨٤٠ ١٣,٠٥٠ ٢٣,٥٢٠ ١٣,٦٢٨ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-752-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٨,٦٤٠ ١٣,٠١٠ ٢١,٦٠٠ ١٣,٥٧٩ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-754-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٩٦٠ ١٣,٣٨٠ ٠ ٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-753-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٣٥٠ ١٣,٣٥٠ ٠ ٧,٤٨٠ ١٣,٣٥٠ ٥,٦١٠ ١٣,٣٥٠ [تیرآهن 24و 27 HBRDA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-752-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٨,٦٤٠ ١٣,٣١٠ ٨,٦٤٠ ١٢,٠٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-753-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٣٥٠ ١٣,٣٥٠ ١٣,٣٥٠ ٣٧٤٠ ٠ ١٣,٣٥٠ ٣,٧٤٠ ١٣,٣٥٠ [تیرآهن 24و 27 HBRDA... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٤٩,٩٢٩,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-753-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٣,٣٥٠ ١٣,٣٥٠ ١٣,٣٥٠ ١١٢٢٠ ٧,٤٨٠ ١٣,٣٥٠ ٥,٦١٠ ١٣,٣٥٠ [تیرآهن 24و 27 HBRDA... ذوب آهن اصفهان سلف ١٤٩,٧٨٧,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-753-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١١,٥٥٠ ١١,٥٥٠ ١١,٥٥٠ ٢٢٢٠ ٠ ١١,٥٥٠ ٢,٢٢٠ ١١,٥٥٠ [تیرآهن 24و 27 HBRDA... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٢٥,٦٤١,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-754-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١١,٦٠٠ ١١,٦٠٠ ١١,٦٠٠ ٨٧٢٠ ٨,٧٢٠ ١١,٦٠٠ ١٠,٩٠٠ ١١,٦٠٠ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ١٠١,١٥٢,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-753-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١١,٥٥٠ ١١,٥٥٠ ١١,٥٥٠ ٦٦٦٠ ٨,٨٨٠ ١١,٥٥٠ ٦,٦٦٠ ١١,٥٥٠ [تیرآهن 24و 27 HBRDA... ذوب آهن اصفهان سلف ٧٦,٩٢٣,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-752-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١٢,٠٠١ ١٢,٠٠٣ ١٢,٠٠٨ ٧٠٥٠ ٧,٠٥٠ ١١,٥٠٠ ١٨,٨٠٠ ١٢,٠٠٨ [تیرآهن 27 HBAUA03E ... ذوب آهن اصفهان سلف ٨٤,٦٢٣,٥٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-747-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١١,٥٠٠ ١١,٥٠٠ ٠ ٧,٠٤٠ ١١,٥٠٠ ٢,٦٤٠ ١١,٥٠٠ [تیر آهن 24,27 HBMIA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-747-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١١,٥٠٠ ١١,٥٠٠ ١١,٥٠٠ ٣٥٢٠ ٠ ١١,٥٠٠ ٣,٥٢٠ ١١,٥٠٠ [تیر آهن 24,27 HBMIA... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٤٠,٤٨٠,٠٠٠ فولاد سبد تیرآهن مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد طول کوتاه میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-707-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٧٥٦ ٨,٧٥٨ ٨,٧٥٩ ١١٧٦٠ ١١,٧٦٠ ٨,٢٠٠ ٨٢,٣٢٠ ٨,٧٥٩ [میلگرد طول کوتاه 32... ذوب آهن اصفهان سلف ١٠٢,٩٨٨,٢٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد طول کوتاه میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-774-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٤٢٩ ١٧,٤٦٦ ١٧,٦١٨ ٨٨٠٠ ٨,٨٠٠ ١٥,٣٠٠ ٣٨,٢٨٠ ١٧,٦١٨ [میلگرد کوتاه A3-22 ... ذوب آهن اصفهان سلف ١٥٣,٦٩٩,٩٢٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد طول کوتاه میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-774-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٤٢٩ ١٧,٦١٨ ٠ ٨,٨٠٠ ١٥,٣٠٠ ٣٨,٢٨٠ ١٧,٦١٨ [میلگرد کوتاه A3-22 ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد طول کوتاه میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-774-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ٨,٨٠٠ ١٥,٣٠٠ ٣٨,٢٨٠ ١٧,٦١٨ [میلگرد کوتاه A3-22 ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد طول کوتاه میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-769-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٤,٩٥٥ ١٥,٤١٩ ٠ ١٠,٥٦٠ ١٤,١٥٠ ٢٨,٦٠٠ ١٥,٤١٩ [میلگرد طول کوتاه A3... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد طول کوتاه میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-769-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٤,٩٥٥ ١٥,٠٤٦ ١٥,٤١٩ ١٠٥٦٠ ١٠,٥٦٠ ١٤,١٥٠ ٢٨,٦٠٠ ١٥,٤١٩ [میلگرد طول کوتاه A3... ذوب آهن اصفهان سلف ١٥٨,٨٨٣,١٢٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد طول کوتاه میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-750-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٩,٤٤٨ ٩,٤٦٠ ٩,٤٨٨ ١٩٨٠٠ ١٩,٨٠٠ ٩,٤٠٠ ٣١,٦٨٠ ٩,٤٨٨ [میلگرد طول کوتاه 32... ذوب آهن اصفهان سلف ١٨٧,٣٠٦,٦٨٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد کلاف 8 YSC-IMEX-675-00 ٢٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٢٣٠٠ ٢,٣٠٠ ٨,٤٠٠ ٢,٣٠٠ ٨,٤٠٠ [کلاف 8 -A2 LRUAAA2A... فولاد یزد سلف ١٩,٣٢٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 12 تا 25-A3 ESC-IMEX-783-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٦,٦٠٠ ١٦,٦٠٠ ١٦,٦٠٠ ١٣٢٠ ١,٥٤٠ ١٦,٦٠٠ ٢,٣١٠ ١٦,٦٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRP... ذوب آهن اصفهان سلف ٢١,٩١٢,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 12 تا 25-A3 ESC-IMEX-783-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٦,٦٠٠ ١٦,٦٠٠ ١٦,٦٠٠ ٢٢٠ ٠ ١٦,٦٠٠ ٢٢٠ ١٦,٦٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRP... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٣,٦٥٢,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 12 تا 25-A3 ESC-IMEX-783-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٦,٦٠٠ ١٦,٦٠٠ ١٦,٦٠٠ ١١٠ ٠ ١٦,٦٠٠ ١١٠ ١٦,٦٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRP... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١,٨٢٦,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 12 تا 25-A3 ESC-IMEX-783-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٦,٤٠٠ ١٦,٤٠٠ ١٦,٤٠٠ ٦٣٣٦٠ ٦٣,٣٦٠ ١٦,٤٠٠ ٧٩,٢٠٠ ١٦,٤٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRP... ذوب آهن اصفهان سلف ١,٠٣٩,١٠٤,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 20تا12-A2 ASCO-IMEX-679-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٩,٠٨٢ ٠ ٠ [میلگرد A2-12 LRAAUA... نورد آریان فولاد نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 20تا12-A2 ASCO-IMEX-679-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٩,٠٨٢ ٠ ٠ [میلگرد A2-12 LRAAUA... نورد آریان فولاد نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ١٧/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٢٦٠ ٨,٥١٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٣٢٠ ١,٣٢٠ ١٦,٥٠٠ ١,٣٢٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٢١,٧٨٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ASC-IMEX-627-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٥٠٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آذربایجان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٦/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٣٤ ١٦,٦٣٠ ١٦,٧٠٣ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٦,٥٠٠ ٤,٨٤٠ ١٦,٧٠٣ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر نقدی ٥٤,٨٧٧,٩٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٦/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٣٤ ١٦,٦٣٠ ١٦,٧٠٣ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٦,٥٠٠ ٤,٨٤٠ ١٦,٧٠٣ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر نقدی ٥٤,٨٧٧,٩٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٤/١٠/١٣٩١ ١٦,٦٣٠ ١٦,٦٣٠ ١٦,٦٣٠ ١٥٤٠ ١,٥٤٠ ١٦,٦٣٠ ١,٥٤٠ ١٦,٦٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر نقدی ٢٥,٦١٠,٢٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٥٠٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٦,٧٥٠ ٤٤٠ ١٥,٠٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ١٨,٠٤٢ ١٨,٠٤٢ ٠ ٣,٣٠٠ ١٨,٠٤٢ ٣,٣٠٠ ١٨,٠٤٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ١٨,٧٣٢ ١٨,٧٣٧ ٠ ١,٧٦٠ ١٨,٦٠٠ ٢,٦٤٠ ١٨,٧٣٧ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ١٩,٨١٦ ٢٠,٠١٢ ٢٠,٧٩٦ ٢٨٦٠ ٢,٨٦٠ ١٨,٧٣٥ ٦,١٦٠ ٢٠,٧٩٦ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٥٧,٢٣٥,٤٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ASC-IMEX-627-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٠٩٩ ٢٠,١٦٢ ٢٠,١٧١ ١٧٦٠ ١,٧٦٠ ١٨,٧٣٥ ٥,٢٨٠ ٢٠,١٧١ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آذربایجان سلف ٣٥,٤٨٤,٢٤٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٠ ١,٥٤٠ ١٦,٧٩٠ ١,٧٦٠ ١٦,٧٩٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ١٩,٨١٦ ٢٠,٧٩٦ ٠ ٢,٨٦٠ ١٨,٧٣٥ ٦,١٦٠ ٢٠,٧٩٦ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ASC-IMEX-627-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٠٩٩ ٢٠,١٧١ ٠ ١,٧٦٠ ١٨,٧٣٥ ٥,٢٨٠ ٢٠,١٧١ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آذربایجان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ١٦,٧٩٠ ١٦,٧٩٠ ٠ ١,٥٤٠ ١٦,٧٩٠ ١,٧٦٠ ١٦,٧٩٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٧,٣١٢ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢,٨٦٠ ١٨,٧٣٥ ٦,١٦٠ ٢٠,٧٩٦ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ASC-IMEX-627-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٧٦٠ ١٨,٧٣٥ ٥,٢٨٠ ٢٠,١٧١ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آذربایجان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢,٨٦٠ ١٨,٧٣٥ ٦,١٦٠ ٢٠,٧٩٦ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ASC-IMEX-627-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٧٦٠ ١٨,٧٣٥ ٥,٢٨٠ ٢٠,١٧١ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آذربایجان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ١٨,٠٤٢ ١٨,٠٤٢ ١٨,٠٤٢ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٨,٠٤٢ ٣,٣٠٠ ١٨,٠٤٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٥٩,٥٣٨,٦٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ١٨,٧٣٢ ١٨,٧٣٥ ١٨,٧٣٧ ١٧٦٠ ١,٧٦٠ ١٨,٦٠٠ ٢,٦٤٠ ١٨,٧٣٧ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٣٢,٩٧٣,٨٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ١٩,٨١٦ ٢٠,٠١٢ ٢٠,٧٩٦ ٢٨٦٠ ٢,٨٦٠ ١٨,٧٣٥ ٦,١٦٠ ٢٠,٧٩٦ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٥٧,٢٣٥,٤٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ASC-IMEX-627-00 ٢٦/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٠٩٩ ٢٠,١٦٢ ٢٠,١٧١ ١٧٦٠ ١,٧٦٠ ١٨,٧٣٥ ٥,٢٨٠ ٢٠,١٧١ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آذربایجان سلف ٣٥,٤٨٤,٢٤٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ١٦,٧٩٠ ١٦,٧٩٠ ١٦,٧٩٠ ١٥٤٠ ١,٥٤٠ ١٦,٧٩٠ ١,٧٦٠ ١٦,٧٩٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٢٥,٨٥٦,٦٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ١٨,٠٤٢ ١٨,٠٤٢ ١٨,٠٤٢ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٨,٠٤٢ ٣,٣٠٠ ١٨,٠٤٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٥٩,٥٣٨,٦٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ١٨,٧٣٢ ١٨,٧٣٥ ١٨,٧٣٧ ١٧٦٠ ١,٧٦٠ ١٨,٦٠٠ ٢,٦٤٠ ١٨,٧٣٧ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٣٢,٩٧٣,٨٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ASC-IMEX-627-00 ١٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٨,٦٠٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آذربایجان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ٠ ٣,٣٠٠ ١٨,٠٤٢ ٣,٣٠٠ ١٨,٠٤٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٧٦٠ ١٨,٦٠٠ ٢,٦٤٠ ١٨,٧٣٧ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٣/٠٩/١٣٩١ ٢٠,٥٦٩ ٢٠,٥٩٤ ٢٠,٦٠٥ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ٢٠,٠١٢ ٦,٣٨٠ ٢٠,٦٠٥ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٦٧,٩٦٠,٢٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣,٣٠٠ ٢٠,٠١٢ ٦,٣٨٠ ٢٠,٦٠٥ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ١٨,٠٤٢ ١٨,٠٤٢ ١٨,٠٤٢ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٨,٠٤٢ ٣,٣٠٠ ١٨,٠٤٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٥٩,٥٣٨,٦٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ١٨,٧٣٢ ١٨,٧٣٥ ١٨,٧٣٧ ١٧٦٠ ١,٧٦٠ ١٨,٦٠٠ ٢,٦٤٠ ١٨,٧٣٧ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٣٢,٩٧٣,٨٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ASC-IMEX-627-00 ١٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٨,٦٠٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آذربایجان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٦,٧٣٠ ١٦,٧٣٠ ٠ ١,١٠٠ ١٦,٧٣٠ ١,١٠٠ ١٦,٧٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٦,٧٣٠ ١٦,٧٣٠ ١٦,٧٣٠ ٢٢٠٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٧٣٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٧٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٣٦,٨٠٦,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١٧,٠٥٠ ١٧,٠٥٠ ٠ ١,١٠٠ ١٧,٠٥٠ ٤٤٠ ١٧,٠٥٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٧٣٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٧٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١٧,٠٥٠ ١٧,٠٥٠ ١٧,٠٥٠ ٤٤٠ ١,١٠٠ ١٧,٠٥٠ ٤٤٠ ١٧,٠٥٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٧,٥٠٢,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٧/٠٧/١٣٩١ ١٧,١٧٣ ١٧,٧١٩ ٠ ٣,٣٠٠ ١٧,٠٥٠ ٦,٦٠٠ ١٧,٧١٩ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٦,٧٣٠ ١٦,٧٣٠ ١٦,٧٣٠ ٨٨٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٧٣٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٧٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ١٤,٧٢٢,٤٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٧,٠٥٠ ٤٤٠ ١٧,٠٥٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٧/٠٧/١٣٩١ ١٧,١٧٣ ١٧,٣١٢ ١٧,٧١٩ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٧,٠٥٠ ٦,٦٠٠ ١٧,٧١٩ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٥٧,١٢٨,٩٤٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٥/٠٧/١٣٩١ ١٧,٠٥٠ ١٧,٠٥٠ ١٧,٠٥٠ ٤٤٠ ١,١٠٠ ١٧,٠٥٠ ٤٤٠ ١٧,٠٥٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٧,٥٠٢,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٦,٧٣٠ ١٦,٧٣٠ ١٦,٧٣٠ ٢٢٠٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٧٣٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٧٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٣٦,٨٠٦,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٦,٧٣٠ ١٦,٧٣٠ ١٦,٧٣٠ ١١٠٠ ١,١٠٠ ١٦,٧٣٠ ١,١٠٠ ١٦,٧٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ١٨,٤٠٣,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٦,٧٣٠ ١,١٠٠ ١٦,٧٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٧/٠٧/١٣٩١ ١٣,٤٨٩ ١٣,٥٥٠ ١٣,٦٢٩ ١٤٠٨٠ ٧,٧٠٠ ١٢,٧٣٣ ١٩,٨٠٠ ١٣,٦٢٩ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ١٩٠,٧٨٠,٠٤٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٧/٠٧/١٣٩١ ١٣,٤٨٩ ١٣,٥٤٦ ١٣,٦٢٩ ١٥٤٠٠ ٧,٧٠٠ ١٢,٧٣٣ ١٩,٨٠٠ ١٣,٦٢٩ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٢٠٨,٦٠١,٣٦٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١١/٠٨/١٣٩١ ١٤,٤٧١ ١٤,٥١٢ ١٤,٦٠٦ ٧٧٠٠ ٧,٧٠٠ ١٣,٥٤٦ ١٧,٦٠٠ ١٤,٦٠٦ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ١١١,٧٤١,٣٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ١٣,٥٤٦ ١٣,٥٤٦ ١٣,٥٤٦ ٩٦٨٠ ٤,٨٤٠ ١٣,٥٤٦ ٤,٨٤٠ ١٣,٥٤٦ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ١٣١,١٢٥,٢٨٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٧/٠٧/١٣٩١ ١٣,٤٨٩ ١٣,٦٢٩ ٠ ٧,٧٠٠ ١٢,٧٣٣ ١٩,٨٠٠ ١٣,٦٢٩ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢١/٠٧/١٣٩١ ١٢,٧١٠ ١٢,٧٣٣ ١٢,٨٠١ ٥٥٠٠ ٥,٥٠٠ ١٢,٧٠٠ ٦,١٦٠ ١٢,٨٠١ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٧٠,٠٣١,٥٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢١/٠٧/١٣٩١ ١٢,٧١٠ ١٢,٨٠١ ٠ ٥,٥٠٠ ١٢,٧٠٠ ٦,١٦٠ ١٢,٨٠١ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢١/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥,٥٠٠ ١٢,٧٠٠ ٦,١٦٠ ١٢,٨٠١ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٤/٠٧/١٣٩١ ١٢,٦٦٠ ١٢,٨٥٥ ٠ ٥,٥٠٠ ١٢,٥٩٠ ٧,٧٠٠ ١٢,٨٥٥ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١١,٧٥٥ ١١,٨٢٩ ١١,٨٦٢ ٥٢٨٠ ٥,٢٨٠ ١١,٧٢٩ ٥,٩٤٠ ١١,٨٦٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٦٢,٤٥٦,٦٨٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١٢,٦٠٩ ١٢,٦٤٤ ١٢,٧٣٩ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٢,٤٧٨ ٥,٥٠٠ ١٢,٧٣٩ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٤١,٧٢٥,٨٦٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٤/٠٧/١٣٩١ ١٢,٦٦٠ ١٢,٦٨٤ ١٢,٨٥٥ ٥٥٠٠ ٥,٥٠٠ ١٢,٥٩٠ ٧,٧٠٠ ١٢,٨٥٥ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٦٩,٧٦١,١٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥,٥٠٠ ١٢,٥٩٠ ٧,٧٠٠ ١٢,٨٥٥ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 YSC-IMEX-627-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١٢,١٠٠ ١٢,١٠٠ ١٢,١٠٠ ١١٧٠ ١,٣٠٠ ١٢,١٠٠ ٢,٦٠٠ ١٢,١٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ١٤,١٥٧,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٥٩٠ ١١,٥٩٠ ١١,٥٩٠ ٥٢٨٠ ٥,٢٨٠ ١١,٥٩٠ ٥,٢٨٠ ١١,٥٩٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٦١,١٩٥,٢٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٢,٢٢٠ ١٢,٢٣٠ ١٢,٢٧٠ ١١٠٠ ١,١٠٠ ١٢,٢٢٠ ١,٩٨٠ ١٢,٢٧٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ١٣,٤٥٣,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٠/٠٦/١٣٩١ ١١,٥٢١ ١١,٦٨٨ ٠ ٣,٣٠٠ ١١,٤٠٠ ٧,٠٤٠ ١١,٦٨٨ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٢,١٣٠ ١٢,٢٨٨ ٠ ٢,٢٠٠ ١١,٩٣٠ ٥,٢٨٠ ١٢,٢٨٨ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ٦٦٠ ٠ ١١,٩٣٠ ٦٦٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف (مچینگ) ٧,٨٧٣,٨٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ١٠/٠٣/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩٩٠ ٠ ١٢,٠٠٠ ٩٩٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران نقدی (مچینگ) ١١,٨٨٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٠٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ٢٢٠ ١,١٠٠ ١١,٤٠٠ ٢٢٠ ١١,٤٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٢,٥٠٨,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ٤٤٠ ١,١٠٠ ١١,٩٣٠ ٤٤٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٥,٢٤٩,٢٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ١٠/٠٣/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٣٣٠ ١,٣٢٠ ١٢,٠٠٠ ٣٣٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران نقدی ٣,٩٦٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 YSC-IMEX-627-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١٢,١٠٠ ١٢,١٠٠ ١٢,١٠٠ ١٣٠ ٠ ١٢,١٠٠ ١٣٠ ١٢,١٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف (مچینگ) ١,٥٧٣,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٠/٠٦/١٣٩١ ١١,٥٢١ ١١,٥٩٠ ١١,٦٨٨ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١١,٤٠٠ ٧,٠٤٠ ١١,٦٨٨ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٣٨,٢٤٥,٤٦٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٢,١٣٠ ١٢,٢٢١ ١٢,٢٨٨ ٢٢٠٠ ٢,٢٠٠ ١١,٩٣٠ ٥,٢٨٠ ١٢,٢٨٨ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٢٦,٨٨٥,٣٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣,٣٠٠ ١١,٤٠٠ ٧,٠٤٠ ١١,٦٨٨ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١١,٩٣٠ ٥,٢٨٠ ١٢,٢٨٨ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٤/٠٦/١٣٩١ ١١,٦٦٠ ١١,٧٢٨ ١١,٨٣٨ ٤٤٠٠ ٤,٤٠٠ ١١,٥٩٠ ٦,١٦٠ ١١,٨٣٨ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٥١,٦٠٤,٣٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ١٢,٣٤٩ ١٢,٤٧٨ ١٢,٥٨٨ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٢,٢٢٠ ٤,٨٤٠ ١٢,٥٨٨ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٤١,١٧٦,٥٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 YSC-IMEX-627-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١٢,١٠٠ ١٢,١٠٠ ٠ ١,٣٠٠ ١٢,١٠٠ ٢,٦٠٠ ١٢,١٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٥٩٠ ١١,٥٩٠ ٠ ٥,٢٨٠ ١١,٥٩٠ ٥,٢٨٠ ١١,٥٩٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٢,٢٢٠ ١٢,٢٧٠ ٠ ١,١٠٠ ١٢,٢٢٠ ١,٩٨٠ ١٢,٢٧٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 YSC-IMEX-627-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٣٠٠ ١٢,١٠٠ ٢,٦٠٠ ١٢,١٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥,٢٨٠ ١١,٥٩٠ ٥,٢٨٠ ١١,٥٩٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٢,٢٢٠ ١,٩٨٠ ١٢,٢٧٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSO-IMEX-627-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٨,٧٢٢ ٨,٧٢٢ ٨,٧٢٢ ١٠٠٠ ٠ ٨,٧٢٢ ١,٠٠٠ ٨,٧٢٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ٨,٧٢٢,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSO-IMEX-627-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٨,٧٢٢ ٨,٧٢٢ ٨,٧٢٢ ١٣٢٠ ٦,٦٠٠ ٨,٧٢٢ ١,٥٤٠ ٨,٧٢٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد خراسان نقدی ١١,٥١٣,٠٤٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ٩٩٠ ١٢,٠٠٠ ١,٢١٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٩٩٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١١٠ ٩٩٠ ١٢,٠٠٠ ١,٢١٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران نقدی ١,٣٢٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٩٩٠ ١٢,٠٠٠ ١,٢١٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSO-IMEX-627-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٨,٧٢٢ ٨,٧٢٢ ٠ ٦,٦٠٠ ٨,٧٢٢ ١,٥٤٠ ٨,٧٢٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ٢٤/٠٥/١٣٩١ ١١,٤٨٠ ١١,٤٨٠ ١١,٤٨٠ ٢٦٤٠ ٢,٨٦٠ ١١,٤٨٠ ٢,٨٦٠ ١١,٤٨٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٣٠,٣٠٧,٢٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSCO-IMEX-627-00 ١٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١١,٩٣٠ ٨٨٠ ١١,٣٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٩٩٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSO-IMEX-627-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢,٢٠٠ ٨,٧٢٢ ٧٩٢ ٨,٧٢٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد خراسان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 YSC-IMEX-627-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٣٠٠ ٨,٥٥٠ ٢٣٠ ٨,٥٥٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٢٦٠ ٨,٥١٠ ٢٨٠ ٨,٥١٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٢١/١٠/١٣٩٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ٠ ١,٢٦٠ ٨,٥١٠ ٧٠٠ ٨,٥١٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 YSC-IMEX-627-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٥٥٠ ٨,٥٥٠ ٨,٥٥٠ ٢٣٠ ١,٣٠٠ ٨,٥٥٠ ٢٣٠ ٨,٥٥٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ١,٩٦٦,٥٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ٢٨٠ ١,٢٦٠ ٨,٥١٠ ٢٨٠ ٨,٥١٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران سلف ٢,٣٨٢,٨٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSO-IMEX-627-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٨,٧٢٢ ٨,٧٢٢ ٠ ٢,٢٠٠ ٨,٧٢٢ ٧٩٢ ٨,٧٢٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد خراسان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 YSC-IMEX-627-00 ٢٠/١١/١٣٩٠ ٠ ١,٣٠٠ ٨,٥٥٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSO-IMEX-627-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢,٢٠٠ ٨,٧٢٢ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ١٨٢٠ ١,٨٢٠ ٨,٥١٠ ١,٨٢٠ ٨,٥١٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران سلف ١٥,٤٨٨,٢٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٢١/١٠/١٣٩٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ٥٦٠ ٠ ٨,٥١٠ ٥٦٠ ٨,٥١٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران سلف (مچینگ) ٤,٧٦٥,٦٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٢١/١٠/١٣٩٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ٧٠٠ ١,٢٦٠ ٨,٥١٠ ٧٠٠ ٨,٥١٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران سلف ٥,٩٥٧,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 YSC-IMEX-627-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٥٥٠ ٨,٥٥٠ ٠ ١,٣٠٠ ٨,٥٥٠ ٢٣٠ ٨,٥٥٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSO-IMEX-627-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢,٢٠٠ ٨,٧٢٢ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ٠ ١,٢٦٠ ٨,٥١٠ ٢٨٠ ٨,٥١٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSO-IMEX-627-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٨,٧٢٢ ٨,٧٢٢ ٨,٧٢٢ ٧٩٢ ٢,٢٠٠ ٨,٧٢٢ ٧٩٢ ٨,٧٢٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد خراسان سلف ٦,٩٠٧,٨٢٤ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ١٧/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٢٦٠ ٨,٥١٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 YSC-IMEX-627-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٥٥٠ ٨,٥٥٠ ٠ ١,٣٠٠ ٨,٥٥٠ ٢٣٠ ٨,٥٥٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSO-IMEX-627-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢,٢٠٠ ٨,٧٢٢ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 ALCO-IMEX-627-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٥١٠ ٨,٥١٠ ٠ ١,٢٦٠ ٨,٥١٠ ٢٨٠ ٨,٥١٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آلیاژی ایران سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا 14-A3 KSO-IMEX-627-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢,٢٠٠ ٨,٧٢٢ ٧٩٢ ٨,٧٢٢ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد خراسان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 YSC-IMEX-771-00 ٢٠/٠٨/١٣٩١ ١٨,٦٠٠ ١٨,٦٠٠ ١٨,٦٠٠ ٧٠٤ ١,٠٥٦ ١٨,٦٠٠ ٧٠٤ ١٨,٦٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ١٣,٠٩٤,٤٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 KSCO-IMEX-771-00 ٢٠/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٣٢٠ ١,٣٢٠ ١٦,٥٠٠ ١,٣٢٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر نقدی ٢١,٧٨٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 KSCO-IMEX-771-00 ٢٠/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٣٢٠ ١,٣٢٠ ١٦,٥٠٠ ١,٣٢٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر نقدی ٢١,٧٨٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 KSCO-IMEX-771-00 ٢٠/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٣٢٠ ١,٣٢٠ ١٦,٥٠٠ ١,٣٢٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد کویر نقدی ٢١,٧٨٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 YSC-IMEX-771-00 ٢٠/٠٨/١٣٩١ ١٨,٦٠٠ ١٨,٦٠٠ ٠ ١,٠٥٦ ١٨,٦٠٠ ٧٠٤ ١٨,٦٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 YSC-IMEX-771-00 ٢٠/٠٨/١٣٩١ ١٨,٦٠٠ ١٨,٦٠٠ ١٨,٦٠٠ ١٧٦ ٠ ١٨,٦٠٠ ١٧٦ ١٨,٦٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف (مچینگ) ٣,٢٧٣,٦٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 YSC-IMEX-771-00 ٢٠/٠٨/١٣٩١ ١٨,٦٠٠ ١٨,٦٠٠ ١٨,٦٠٠ ٧٠٤ ١,٠٥٦ ١٨,٦٠٠ ٧٠٤ ١٨,٦٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ١٣,٠٩٤,٤٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 YSC-IMEX-771-00 ٢٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٠٥٦ ١٨,٦٠٠ ٧٠٤ ١٨,٦٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 YSC-IMEX-771-00 ٢٠/٠٨/١٣٩١ ١٨,٦٠٠ ١٨,٦٠٠ ١٨,٦٠٠ ٣٥٢ ٠ ١٨,٦٠٠ ٣٥٢ ١٨,٦٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد یزد سلف (مچینگ) ٦,٥٤٧,٢٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-789-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٦,٦٥٥ ١٦,٦٨٤ ١٦,٧٥٠ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٦,٦٠٠ ٤,٦٢٠ ١٦,٧٥٠ [میلگرد A3-22,25 HRO... ذوب آهن اصفهان سلف ٥٥,٠٥٧,٠٩٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا12-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-789-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٦,٦٥٥ ١٦,٦٨٤ ١٦,٧٥٠ ٣٣٠٠ ٣,٣٠٠ ١٦,٦٠٠ ٤,٦٢٠ ١٦,٧٥٠ [میلگرد A3-22,25 HRO... ذوب آهن اصفهان سلف ٥٥,٠٥٧,٠٩٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢١٠ ٠ ١٢,٠٠٠ ١,٢١٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١٤,٥٢٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ١٩,٢٢٥ ١٩,٢٢٥ ٠ ٢٠,٢٤٠ ١٩,٢٢٥ ١٠,٤٥٠ ١٩,٢٢٥ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠,٢٤٠ ١٩,٢٢٥ ١٠,٤٥٠ ١٩,٢٢٥ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ١٩,٢٢٥ ١٩,٢٢٥ ١٩,٢٢٥ ٦٦٠ ٠ ١٩,٢٢٥ ٦٦٠ ١٩,٢٢٥ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١٢,٦٨٨,٥٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ١٩,٢٢٥ ١٩,٢٢٥ ١٩,٢٢٥ ٢٥٣٠ ٢٠,٢٤٠ ١٩,٢٢٥ ١٠,٤٥٠ ١٩,٢٢٥ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٤٨,٦٣٩,٢٥٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ١١٤٤٠ ٠ ١٧,٦٢٣ ١١,٤٤٠ ١٧,٦٢٣ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ٢٠١,٦٠٧,١٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٧/٠٧/١٣٩١ ١٨,٩١٢ ١٩,٠٨٢ ١٩,٢٢٥ ٢٢٤٤٠ ٢٢,٤٤٠ ١٨,٢٠٠ ٤٩,٨٣٠ ١٩,٢٢٥ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٤٢٨,١٩٧,٩٩٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ٠ ٢٢,٤٤٠ ١٧,٦٢٣ ١١,٠٠٠ ١٧,٦٢٣ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ٩٩٠ ٠ ١٧,٦٢٣ ٩٩٠ ١٧,٦٢٣ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١٧,٤٤٦,٧٧٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ٥١٧٠ ٢٢,٤٤٠ ١٧,٦٢٣ ٦,٣٨٠ ١٧,٦٢٣ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٩١,١١٠,٩١٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ٠ ٢٢,٤٤٠ ١٧,٦٢٣ ٦,٣٨٠ ١٧,٦٢٣ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ٧٧٠ ٠ ١٧,٦٢٣ ٧٧٠ ١٧,٦٢٣ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١٣,٥٦٩,٧١٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ٧٢٦٠ ٠ ١٧,٦٢٣ ٧,٢٦٠ ١٧,٦٢٣ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١٢٧,٩٤٢,٩٨٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ١٧,٦٢٣ ١١٠٠٠ ٢٢,٤٤٠ ١٧,٦٢٣ ١١,٠٠٠ ١٧,٦٢٣ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ١٩٣,٨٥٣,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ١٧,٣٢١ ١٧,٣٢١ ١٧,٣٢١ ٢٠٩٠ ٢,٢٠٠ ١٧,٣٢١ ٢,٠٩٠ ١٧,٣٢١ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٣٦,٢٠٠,٨٩٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ١٧,٤٤٨ ١٧,٦١٤ ٠ ١٤,٥٢٠ ١٧,٣٢١ ١٨,٣٧٠ ١٧,٦١٤ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ١٧,٤٤٨ ١٧,٤٧٣ ١٧,٦١٤ ١٤٣٠٠ ١٤,٥٢٠ ١٧,٣٢١ ١٨,٣٧٠ ١٧,٦١٤ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٢٤٩,٨٥٨,٢٩٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ١٧,٤٤٨ ١٧,٤٧٣ ١٧,٦١٤ ١٤٥٢٠ ١٤,٥٢٠ ١٧,٣٢١ ١٨,٣٧٠ ١٧,٦١٤ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٢٥٣,٧٠٥,٨٧٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ١٧,٣٢١ ١٧,٣٢١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٧,٣٢١ ٢,٠٩٠ ١٧,٣٢١ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ١٧,٣٢١ ١٧,٣٢١ ١٧,٣٢١ ٢٠٩٠ ٢,٢٠٠ ١٧,٣٢١ ٢,٠٩٠ ١٧,٣٢١ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٣٦,٢٠٠,٨٩٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ١٧,٢٨٨ ١٧,٣٢١ ١٧,٤٠٠ ٢٠٢٤٠ ٢٠,٢٤٠ ١٧,٠٢٥ ٣٥,٣١٠ ١٧,٤٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٣٥٠,٥٧٠,٤٤٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠,٢٤٠ ١٧,٠٢٥ ٣٥,٣١٠ ١٧,٤٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٤,٥٢٠ ١٧,٣٢١ ١٨,٣٧٠ ١٧,٦١٤ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ١٧,٤٧٣ ١٧,٩٠٩ ٠ ٢٢,٤٤٠ ١٧,٤٧٣ ٢٧,٢٨٠ ١٧,٩٠٩ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٧,٣٢١ ٢,٠٩٠ ١٧,٣٢١ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ١٧,٢٨٨ ١٧,٣١٧ ١٧,٤٠٠ ١٤٣٠٠ ٢٠,٢٤٠ ١٧,٠٢٥ ٣٥,٣١٠ ١٧,٤٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٢٤٧,٦٣٩,٩٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ١٧,٣٢١ ١٧,٣٢١ ١٧,٣٢١ ١١٠ ٠ ١٧,٣٢١ ١١٠ ١٧,٣٢١ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١,٩٠٥,٣١٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ١٧,٤٧٣ ١٧,٦٢٣ ١٧,٩٠٩ ٢٢٤٤٠ ٢٢,٤٤٠ ١٧,٤٧٣ ٢٧,٢٨٠ ١٧,٩٠٩ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٣٩٥,٤٦٠,٣٤٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ١٧,٣٢١ ١٧,٣٢١ ١٧,٣٢١ ٢٠٩٠ ٢,٢٠٠ ١٧,٣٢١ ٢,٠٩٠ ١٧,٣٢١ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٣٦,٢٠٠,٨٩٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ١٧,٢٨٨ ١٧,٣٢١ ١٧,٤٠٠ ٢٠٢٤٠ ٢٠,٢٤٠ ١٧,٠٢٥ ٣٥,٣١٠ ١٧,٤٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٣٥٠,٥٧٠,٤٤٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ١٧,٠٠٠ ١٧,١٠٩ ٠ ١٠,١٢٠ ١٧,٠٠٠ ٢٢,٢٢٠ ١٧,١٠٩ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ١٧,٠٠٠ ١٧,٠٢٥ ١٧,١٠٩ ١٠١٢٠ ١٠,١٢٠ ١٧,٠٠٠ ٢٢,٢٢٠ ١٧,١٠٩ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ١٧٢,٢٩٦,٩٦٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠,١٢٠ ١٧,٠٠٠ ٢٢,٢٢٠ ١٧,١٠٩ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ١٧,٠٠٠ ١٧,٠٢٦ ١٧,١٠٩ ٩٩٠٠ ١٠,١٢٠ ١٧,٠٠٠ ٢٢,٢٢٠ ١٧,١٠٩ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ١٦٨,٥٥٦,٩٦٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١٣,٦٤٠ ١٣,٧٤٥ ٠ ٣٢,٢٣٠ ١٢,٩٥٠ ٨٠,٥٢٠ ١٣,٧٤٥ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١٣,٦٤٠ ١٣,٦٨٥ ١٣,٧٤٥ ٣٢٢٣٠ ٣٢,٢٣٠ ١٢,٩٥٠ ٨٠,٥٢٠ ١٣,٧٤٥ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان سلف ٤٤١,٠٦٥,٥٧٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٢,٢٣٠ ١٢,٩٥٠ ٨٠,٥٢٠ ١٣,٧٤٥ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ١٠,١٢٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٦٩٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ١٢,١١٠ ١٢,٢٣٠ ٠ ٣٠,٣٦٠ ١٢,٠٠٠ ٤٣,٤٦٠ ١٢,٢٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٥٤٠ ٠ ١٢,٠٠٠ ١,٥٤٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١٨,٤٨٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٧٦٠ ١٠,١٢٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٦٩٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٢١,١٢٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ١٢,١١٠ ١٢,١٣٨ ١٢,٢٣٠ ٣٠٣٦٠ ٣٠,٣٦٠ ١٢,٠٠٠ ٤٣,٤٦٠ ١٢,٢٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٣٦٨,٤٩٩,٢٦٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠,١٢٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٦٩٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠,٣٦٠ ١٢,٠٠٠ ٤٣,٤٦٠ ١٢,٢٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠,١٢٠ ١٢,٠٠٠ ٢٢,١١٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٦٦٠ ٠ ١٢,٠٠٠ ٦٦٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ٧,٩٢٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٧٧٠ ١٠,١٢٠ ١٢,٠٠٠ ٢٢,١١٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٩,٢٤٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 KSO-IMEX-S-782-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ١٠,١٢٠ ١٢,٠٠٠ ٢٢,١١٠ ١٢,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-743-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣,٦٠٠ ١١,٩٣٠ ١,٤٤٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRH... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-738-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ٢٢٠ ٠ ١١,٩٣٠ ٢٢٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRN... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٢,٦٢٤,٦٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-738-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ٥٦١٠ ٤٤,٠٠٠ ١١,٩٣٠ ١٥,٩٥٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد 22,25-A3 HRN... ذوب آهن اصفهان سلف ٦٦,٩٢٧,٣٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-743-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ٩٦٠ ٣,٦٠٠ ١١,٩٣٠ ١,٤٤٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRH... ذوب آهن اصفهان سلف ١١,٤٥٢,٨٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-743-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ٢٤٠٠ ٠ ١١,٩٣٠ ٢,٤٠٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRH... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٢٨,٦٣٢,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا14-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-743-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ٠ ٣,٦٠٠ ١١,٩٣٠ ١,٤٤٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRH... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا16-A3 ASC-IMEX-785-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٢٢٠٠ ١١,٠٠٠ ١٦,٥٠٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد آذربایجان نقدی ٣٦,٣٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا16-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-741-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ٣٠٠٠ ٤,٥٠٠ ١١,٩٣٠ ٣,٠٠٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ٣٥,٧٩٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا16-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-756-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٦,٢٢٩ ١٦,٢٥٢ ١٦,٣٥٨ ٢٣١٠٠ ٢٣,٦٥٠ ١٤,٨٠٠ ٨١,١٨٠ ١٦,٣٥٨ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ٣٧٥,٤١١,٠٨٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا16-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-756-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٦,٢٢٩ ١٦,٢٥٢ ١٦,٣٥٨ ٢٣٦٥٠ ٢٣,٦٥٠ ١٤,٨٠٠ ٨١,١٨٠ ١٦,٣٥٨ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ٣٨٤,٣٦٦,٠٧٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا16-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-741-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ٠ ٤,٥٠٠ ١١,٩٣٠ ٣,٠٠٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا16-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-741-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١٥٠٠ ٠ ١١,٩٣٠ ١,٥٠٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١٧,٨٩٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا16-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-741-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤,٥٠٠ ١١,٩٣٠ ٣,٠٠٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا16-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-741-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١٥٠٠ ٠ ١١,٩٣٠ ١,٥٠٠ ١١,٩٣٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١٧,٨٩٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 25تا18-A3 NSCO-IMEX-649-00 ٠٣/١١/١٣٩١ ٠ ١,١٠٠ ١٦,٣٠٠ ٠ ٠ [میلگرد 22,25-A3 HRK... فولاد نطنز سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٥٤٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ١,٥٤٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 20تا 14-A3 M... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ٢٥,٤١٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٥٣٩٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ٥,٣٩٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ٨٨,٩٣٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٠٤/١٠/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٥٠٠ ٠ ٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٢٠/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٣١٩٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ٣,١٩٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ٥٢,٦٣٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٢٠/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٣٥٢٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ٣,٥٢٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ٥٨,٠٨٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ١١/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٣٦ ١٦,٥٨١ ١٦,٦٧٩ ٢٨١٨٢ ٢٨,١٨٢ ١٦,٥٠٠ ٣٣,٥٩٤ ١٦,٦٧٩ [میلگرد 20تا 14-A3 M... فولاد خراسان نقدی ٤٦٧,٢٨٤,٩٠٦ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٥٨٣٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ٥,٨٣٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ٩٦,١٩٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٨١ ١٦,٥٨١ ١٦,٥٨١ ٩٩٠ ٢٢,٤٤٠ ١٦,٥٨١ ١,١٠٠ ١٦,٥٨١ [میلگرد 20تا 14-A3 M... فولاد خراسان نقدی ١٦,٤١٥,١٩٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ١١/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٣٦ ١٦,٥٨١ ١٦,٦٧٩ ٢٨١٨٢ ٢٨,١٨٢ ١٦,٥٠٠ ٣٣,٥٩٤ ١٦,٦٧٩ [میلگرد 20تا 14-A3 M... فولاد خراسان نقدی ٤٦٧,٢٨٤,٩٠٦ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٦٦٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٥٠٠ ٦٦٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 20تا 14-A3 M... فولاد خراسان نقدی ١٠,٨٩٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٢٠/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٢٥٣٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ٢,٥٣٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ٤١,٧٤٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١١٠٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ١,١٠٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 20تا 14-A3 M... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١٨,١٥٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ١٨/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٨١ ١٦,٥٨١ ١٦,٥٨١ ٩٩٠ ٠ ١٦,٥٨١ ٩٩٠ ١٦,٥٨١ [میلگرد 20تا 14-A3 M... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١٦,٤١٥,١٩٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٩٩٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ٩٩٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 20تا 14-A3 M... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١٦,٣٣٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٦٦٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٥٠٠ ٦٦٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 20تا 14-A3 M... فولاد خراسان نقدی ١٠,٨٩٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٦٦٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ٦٦٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ١٠,٨٩٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٨١٤٠ ٢٢,٤٤٠ ١٦,٥٠٠ ٩,٤٦٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی ١٣٤,٣١٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٢٠/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٢٠٩٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ٢,٠٩٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی (مچینگ) ٣٤,٤٨٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا14-A3 KSO-IMEX-782-00 ٢٠/٠٩/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٤٢٩٠ ٢٢,٤٤٠ ١٦,٥٠٠ ٨,٨٠٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی ٧٠,٧٨٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا16-A3 KSO-IMEX-749-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ١٢,٥١٢ ١٢,٥٦٥ ١٢,٦٢٩ ٣٠٣٦٠ ٣٠,٣٦٠ ١٢,٢٣٠ ٦٧,٩٣٦ ١٢,٦٢٩ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی ٣٨١,٤٨٨,٢٩٤ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا16-A3 KSO-IMEX-749-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ١٢,٥١٢ ١٢,٥٦٥ ١٢,٦٢٩ ٣٠٣٦٠ ٣٠,٣٦٠ ١٢,٢٣٠ ٦٧,٩٣٦ ١٢,٦٢٩ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد خراسان نقدی ٣٨١,٤٨٨,٢٩٤ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا18-A3 KSCO-IMEX-784-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٥٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٦,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد کویر سلف ٨٢,٥٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 28تا18-A3 KSCO-IMEX-784-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ١٦,٥٠٠ ٥٠٠٠ ٠ ١٦,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ١٦,٥٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... فولاد کویر سلف (مچینگ) ٨٢,٥٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 32تا12-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-790-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٦,٤٤٥ ١٦,٥١٧ ١٦,٦١٩ ٨٤٤٨٠ ٨٤,٤٨٠ ١٦,٤٠٠ ١٢١,٤٤٠ ١٦,٦١٩ [میلگرد 32تا22-A3 HR... ذوب آهن اصفهان سلف ١,٣٩٥,٣٦٦,٧٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد 32تا12-A3 (آلیاژسازی) ESC-IMEX-790-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٦,٤٤٥ ١٦,٥١٧ ١٦,٦١٩ ٨٤٤٨٠ ٨٤,٤٨٠ ١٦,٤٠٠ ١٢١,٤٤٠ ١٦,٦١٩ [میلگرد 32تا22-A3 HR... ذوب آهن اصفهان سلف ١,٣٩٥,٣٦٦,٧٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ٠٢/١٢/١٣٩٠ ٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ١,٣٢٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ٢٧/١٢/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٣٣٠٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ٣,٣٠٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ٢٧,٧٢٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ٢٣/١٢/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ١١٠٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ١,١٠٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ٩,٢٤٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ٢٧/١٢/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ٣,٣٠٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ٠٢/١٢/١٣٩٠ ٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ١,٣٢٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ٠٦/١٢/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ١,٣٢٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ٠٢/١٢/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ١,٣٢٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ٢٠/١٢/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ١٧٦٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ٢,٤٢٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ١٤,٧٨٤,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ١٣/١٢/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ١١٠٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ١,١٠٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ٩,٢٤٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ١٦/١٢/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ١٥٤٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ١,٥٤٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ١٢,٩٣٦,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ١٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ٠٦/١٢/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ١٣٢٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ١,٣٢٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ١١,٠٨٨,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط KSCO-IMEX-684-00 ٠٢/١٢/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ١٣٢٠ ٦,٦٠٠ ٨,٤٠٠ ١,٣٢٠ ٨,٤٠٠ [میلگرد 32تا 22-A3 H... مجتمع فولاد کویر سلف ١١,٠٨٨,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-700-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٧٣٠ ٨,٧٣٠ ٨,٧٣٠ ٦٦٠ ١,٣٢٠ ٨,٧٣٠ ٨٨٠ ٨,٧٣٠ [میلگرد 32و 25-A3 HR... ذوب آهن اصفهان سلف ٥,٧٦١,٨٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-746-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١٢,٤٩٩ ١٢,٥٥٦ ٠ ١٠,١٠١ ١٢,٢٠٠ ٢٩,٦٣٧ ١٢,٥٥٦ [میلگرد سنگین 32تا22... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-746-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١٢,٤٩٩ ١٢,٥٢٤ ١٢,٥٥٦ ١٠١٠١ ١٠,١٠١ ١٢,٢٠٠ ٢٩,٦٣٧ ١٢,٥٥٦ [میلگرد سنگین 32تا22... ذوب آهن اصفهان سلف ١٢٦,٥٠٨,٢٥٤ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-739-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ١١,٩٣٠ ٢٢٤ ٢,٢٤٠ ١١,٩٣٠ ٢,٦٨٨ ١١,٩٣٠ [میلگرد 32تا 25-A3 H... ذوب آهن اصفهان سلف ٢,٦٧٢,٣٢٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-701-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٧٥٠ ٨,٧٥٠ ٠ ٨٨٠ ٨,٧٥٠ ٨٨٠ ٨,٧٥٠ [میلگرد 25,32-A3 HRA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-700-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٧٣٠ ٨,٧٣٠ ٠ ١,٣٢٠ ٨,٧٣٠ ٨٨٠ ٨,٧٣٠ [میلگرد 32و 25-A3 HR... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-701-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٨,٧٥٠ ٨,٧٥٠ ٨,٧٥٠ ٨٨٠ ٨٨٠ ٨,٧٥٠ ٨٨٠ ٨,٧٥٠ [میلگرد 25,32-A3 HRA... ذوب آهن اصفهان سلف ٧,٧٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد مخلوط انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-708-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٩,٤٥١ ٩,٤٨٧ ٩,٥٣٣ ١٠٥٦٠ ١٠,٥٦٠ ٩,٤٠٠ ١٧,١٦٠ ٩,٥٣٣ [میلگرد A3-22,25 HRL... ذوب آهن اصفهان سلف ١٠٠,١٨٢,٢٨٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-775-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٨,٨٦٠ ١٨,٨٦٠ ١٨,٨٦٠ ٥١٧٠ ٠ ١٨,٨٦٠ ٥,١٧٠ ١٨,٨٦٠ [تیرآهن 14 تا 18 MBK... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٩٧,٥٠٦,٢٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-775-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٨,٨٦٠ ١٨,٨٦٠ ١٨,٨٦٠ ٤٩٥٠ ٠ ١٨,٨٦٠ ٤,٩٥٠ ١٨,٨٦٠ [تیرآهن 14 تا 18 MBK... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٩٣,٣٥٧,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-775-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٨,٨٦٠ ١٨,٨٦٠ ١٨,٨٦٠ ٢٤٠٩٠ ٣٨,٥٠٠ ١٨,٨٦٠ ٣٧,٤٠٠ ١٨,٨٦٠ [تیرآهن 14 تا 18 MBK... ذوب آهن اصفهان سلف ٤٥٤,٣٣٧,٤٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-775-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٨,٨٦٠ ١٨,٨٦٠ ٠ ٣٨,٥٠٠ ١٨,٨٦٠ ٣٧,٤٠٠ ١٨,٨٦٠ [تیرآهن 14 تا 18 MBK... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-772-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ٦٤٩٠ ٠ ١٧,٥٠٠ ٦,٤٩٠ ١٧,٥٠٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١١٣,٥٧٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-772-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ٦٢٤٨٠ ٧٠,١٨٠ ١٧,٥٠٠ ٦٣,٣٦٠ ١٧,٥٠٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ١,٠٩٣,٤٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-772-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ٠ ٧٠,١٨٠ ١٧,٥٠٠ ٦٣,٣٦٠ ١٧,٥٠٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-766-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٧,٨٥٠ ١٦,٦٥٠ ٣١,١٣٠ ١٦,٦٥٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-775-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ٠ ٣٨,٥٠٠ ١٨,٨٦٠ ٣٧,٤٠٠ ١٨,٨٦٠ [تیرآهن 14 تا 18 MBK... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-766-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٦,٦٥٠ ١٦,٦٥٠ ٠ ٤٧,٨٥٠ ١٦,٦٥٠ ٣١,١٣٠ ١٦,٦٥٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-772-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ٦٨٢٠ ٠ ١٧,٥٠٠ ٦,٨٢٠ ١٧,٥٠٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١١٩,٣٥٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-772-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ٦٣٣٦٠ ٧٠,١٨٠ ١٧,٥٠٠ ٦٣,٣٦٠ ١٧,٥٠٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ١,١٠٨,٨٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-770-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ١٨١٥٠ ٠ ١٧,٥٠٠ ١٨,١٥٠ ١٧,٥٠٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٣١٧,٦٢٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-770-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ٣٦٧٤٠ ٥٩,٩٥٠ ١٧,٥٠٠ ٣٨,٣٩٠ ١٧,٥٠٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٦٤٢,٩٥٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-766-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٦,٦٥٠ ١٦,٦٥٠ ١٦,٦٥٠ ١٨٢٦٠ ٠ ١٦,٦٥٠ ١٨,٢٦٠ ١٦,٦٥٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٣٠٤,٠٢٩,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-766-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٦,٦٥٠ ١٦,٦٥٠ ١٦,٦٥٠ ٢٩٥٩٠ ٤٧,٨٥٠ ١٦,٦٥٠ ٣١,١٣٠ ١٦,٦٥٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٤٩٢,٦٧٣,٥٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-767-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٦,٧٤٨ ١٧,٠٠٩ ٠ ٥٢,٠٣٠ ١٦,٦٦٠ ٥٦,٣٢٠ ١٧,٠٠٩ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-772-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ٧٠,١٨٠ ١٧,٥٠٠ ٦٣,٣٦٠ ١٧,٥٠٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-767-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٦,٧٤٨ ١٦,٨٤٠ ١٧,٠٠٩ ٥٢٠٣٠ ٥٢,٠٣٠ ١٦,٦٦٠ ٥٦,٣٢٠ ١٧,٠٠٩ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٨٧٦,٢٠٨,٩٦٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-772-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ٦٢١٥٠ ٧٠,١٨٠ ١٧,٥٠٠ ٦٣,٣٦٠ ١٧,٥٠٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ١,٠٨٧,٦٢٥,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-761-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٥٩ ١٦,٣٨٥ ١٦,٤٦١ ٥٥٩٩٠ ٥٥,٩٩٠ ١٦,٠٠٠ ٨٣,٧١٠ ١٦,٤٦١ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٩١٧,٣٧٧,٣٤٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-761-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٤,٩٩٠ ١٦,٠٠٠ ٨٣,٧١٠ ١٦,٠٠٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-761-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٥٩ ١٦,٣٨٥ ١٦,٤٦١ ٥٥٩٩٠ ٥٥,٩٩٠ ١٦,٠٠٠ ٨٣,٧١٠ ١٦,٤٦١ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٩١٧,٣٧٧,٣٤٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-761-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٥٩ ١٦,٤٦١ ٠ ٥٥,٩٩٠ ١٦,٠٠٠ ٨٣,٧١٠ ١٦,٤٦١ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-761-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٥,٩٩٠ ١٦,٠٠٠ ٨٣,٧١٠ ١٦,٤٦١ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-761-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٥٩ ١٦,٣٨٥ ١٦,٤٦١ ٥٥٩٩٠ ٥٥,٩٩٠ ١٦,٠٠٠ ٨٣,٧١٠ ١٦,٤٦١ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٩١٧,٣٧٧,٣٤٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-751-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣٣ ١٣,٧١١ ١٣,٨٨٨ ٣٠٣٦٠٠ ١٠١,٢٠٠ ١٢,٩٨٠ ١٧٥,٥٦٠ ١٣,٨٨٨ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ٤,١٦٢,٥٣٢,٢٢٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-751-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣٣ ١٣,٧١١ ١٣,٨٨٨ ١٠١٢٠٠ ١٠١,٢٠٠ ١٢,٩٨٠ ١٧٥,٥٦٠ ١٣,٨٨٨ ذوب آهن اصفهان سلف ١,٣٨٧,٥١٠,٧٤٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-757-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ٢٢٠٠ ٠ ١٦,٠٠٠ ٢,٢٠٠ ١٦,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٣٥,٢٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-757-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١١٨٨٠ ٠ ١٦,٠٠٠ ١١,٨٨٠ ١٦,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١٩٠,٠٨٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-757-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ٩١٣٠ ١٠٨,٩٠٠ ١٦,٠٠٠ ٢٩,٣٧٠ ١٦,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ١٤٦,٠٨٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-757-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٦٥٠ ٠ ١٦,٠٠٠ ١,٦٥٠ ١٦,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٢٦,٤٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-757-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢١٠٠ ٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,١٠٠ ١٦,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١٩٣,٦٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-757-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ٩٤٦٠ ١٠٨,٩٠٠ ١٦,٠٠٠ ٢٩,٣٧٠ ١٦,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ١٥١,٣٦٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-757-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٦,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ٠ ١٠٨,٩٠٠ ١٦,٠٠٠ ٢٩,٣٧٠ ١٦,٠٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-751-00 ٣١/٠٦/١٣٩١ ١٣,٦٣٣ ١٣,٧١١ ١٣,٨٨٨ ١٠١٢٠٠ ١٠١,٢٠٠ ١٢,٩٨٠ ١٧٥,٥٦٠ ١٣,٨٨٨ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ١,٣٨٧,٥١٠,٧٤٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-751-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١١,٩٢٠ ١١,٩٦٥ ١٢,٠٢٣ ٧٥٠٢٠ ٧٥,٠٢٠ ١١,٨٩٠ ٨٠,٥٢٠ ١٢,٠٢٣ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ٨٩٧,٦١٣,٨٦٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-751-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٧٢,٦٠٠ ١١,٩٦٥ ١٣٥,٣٠٠ ١٢,٦٥٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-751-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٢,٣٧٨ ١٢,٤٥٧ ١٢,٦٥٠ ٧٢٦٠٠ ٧٢,٦٠٠ ١١,٩٦٥ ١٣٥,٣٠٠ ١٢,٦٥٠ [میلگرد A3-22,25 HRK... ذوب آهن اصفهان سلف ٩٠٤,٣٧٠,٠٦٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-748-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١١,٢٣٧ ١١,٣٧٠ ٠ ٤٨,٤٠٠ ١١,٢٠٠ ٥٦,٣٢٠ ١١,٣٧٠ [میلگرد A3-22,25 HRP... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-744-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٨٨ ١١,١٢٩ ١١,٢٠٠ ٥٢٨٠ ٥,٢٨٠ ١١,٠٠٠ ١٠,١٢٠ ١١,٢٠٠ [میلگرد A3-22,25 HRM... ذوب آهن اصفهان سلف ٥٨,٧٦٠,٤٦٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-748-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١١,٢٣٧ ١١,٢٨٣ ١١,٣٧٠ ٤٨٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ١١,٢٠٠ ٥٦,٣٢٠ ١١,٣٧٠ [میلگرد A3-22,25 HRP... ذوب آهن اصفهان سلف ٥٤٦,٠٩٥,٦٦٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-740-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٣٨٠٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٢٣,٨٠٠ ١١,٠٠٠ [تیرآهن 24 HBUAA03E... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٢٦١,٨٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-740-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٣٥٧٠٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٣٥,٧٠٠ ١١,٠٠٠ [تیرآهن 24 HBUAA03E... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٣٩٢,٧٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-740-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٣٨٠٠ ٣٥,٧٠٠ ١١,٠٠٠ ١٠٧,١٠٠ ١١,٠٠٠ [تیرآهن 24 HBUAA03E... ذوب آهن اصفهان سلف ٢٦١,٨٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-740-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٢٠٠ ١١,٢٠٠ ٠ ٠ [تیرآهن 24 HBUAA03E... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-740-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٣٥٧٠٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٣٥,٧٠٠ ١١,٠٠٠ [تیرآهن 24 HBUAA03E... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٣٩٢,٧٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) ESC-IMEX-708-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٩,٤٢٨ ٩,٤٤٣ ٩,٤٤٨ ٧٢٨٠٠ ٧٢,٨٠٠ ٩,٣٥٠ ١١٤,٤٠٠ ٩,٤٤٨ [میلگرد A3-22,25 HRL... ذوب آهن اصفهان سلف ٦٨٧,٤٤٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه (آلیاژسازی) ESC-IMEX-755-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٠,٢٢٩ ١٠,٢٨٠ ١٠,٥١٨ ٦٤٢٤٠ ١٦,٠٦٠ ٩,٩٤٠ ٢٨,٩٠٨ ١٠,٥١٨ [میلگرد طول کوتاه 32... ذوب آهن اصفهان سلف ٦٦٠,٣٦٧,٩٢٨ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه (آلیاژسازی) ESC-IMEX-762-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠٠٢٠ ٢٠,٠٢٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠,٠٢٠ ١٢,٥٠٠ [میلگرد کوتاه A3-22 ... ذوب آهن اصفهان سلف ٢٥٠,٢٥٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه (آلیاژسازی) ESC-IMEX-762-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠٠٢٠ ٢٠,٠٢٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠,٠٢٠ ١٢,٥٠٠ [میلگرد کوتاه A3-22 ... ذوب آهن اصفهان سلف ٢٥٠,٢٥٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه (آلیاژسازی) ESC-IMEX-762-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٠ ٢٠,٠٢٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠,٠٢٠ ١٢,٥٠٠ [میلگرد کوتاه A3-22 ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه (آلیاژسازی) ESC-IMEX-762-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠,٠٢٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠,٠٢٠ ١٢,٥٠٠ [میلگرد کوتاه A3-22 ... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه (آلیاژسازی) ESC-IMEX-762-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠٠٢٠ ٢٠,٠٢٠ ١٢,٥٠٠ ٢٠,٠٢٠ ١٢,٥٠٠ [میلگرد کوتاه A3-22 ... ذوب آهن اصفهان سلف ٢٥٠,٢٥٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه (آلیاژسازی) ESC-IMEX-755-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ١٠,٢٢٩ ١٠,٥١٨ ٠ ١٦,٠٦٠ ٩,٩٤٠ ٢٨,٩٠٨ ١٠,٥١٨ [میلگرد طول کوتاه 32... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-787-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٣٢٠ ١٠,٥٦٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٥٦٠ ١٥,٠٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... ذوب آهن اصفهان سلف ١٩,٨٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-787-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٢٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٢,٢٠٠ ١٥,٠٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ٣٣,٠٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط ESC-IMEX-787-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٣٢٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ١,٣٢٠ ١٥,٠٠٠ [میلگرد 28تا22-A3 HR... ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) ١٩,٨٠٠,٠٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-742-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,٣٨٧ ١٠,٤٤٣ ١٠,٥٥٧ ٥٨٥٠٠ ٥٨,٥٠٠ ١٠,٢٠٠ ١٢٦,٠٠٠ ١٠,٥٥٧ [تیرآهن کوتاه 27 HBA... ذوب آهن اصفهان سلف ٦١٠,٩٤٢,٥٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-788-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٦,٠٨٨ ١٦,١٤٧ ١٦,٣٨٠ ٦٦٠٠ ٦,٦٠٠ ١٥,٦٠٠ ٩,٩٠٠ ١٦,٣٨٠ [تیرآهن کوتاه 24 و 2... ذوب آهن اصفهان سلف ١٠٦,٥٧٢,٤٠٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-788-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ٠ ٦,٦٠٠ ١٥,٢٠٠ ١٧,٦٠٠ ١٥,٩٦٠ [تیرآهن کوتاه 24 و 2... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-765-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١١,٠٠٠ ١٦,٦٥٠ ٥٢,١٤٠ ١٦,٦٥٠ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-765-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٦,٦٥٠ ١٦,٧٧١ ١٦,٨٨٩ ٤١٠٣٠ ٤١,٠٣٠ ١٦,٦٥٠ ٥٢,٤٧٠ ١٦,٨٨٩ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٦٨٨,١٠٦,٦٥٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-765-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٦,٦٥٠ ١٦,٨٨٩ ٠ ٤١,٠٣٠ ١٦,٦٥٠ ٥٢,٤٧٠ ١٦,٨٨٩ [میلگرد A3-22 HRUAAA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-745-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ١٠,٩٨٩ ١١,٠٥٠ ١١,٢١٩ ١٤٧٨٤٠ ١٤٧,٨٤٠ ١٠,٩٠٠ ١٧٩,٥٢٠ ١١,٢١٩ [میلگرد 32تا 22-A3 H... ذوب آهن اصفهان سلف ١,٦٣٣,٥٧٣,٩٢٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-742-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,٣٨٧ ١٠,٥٥٧ ٠ ٥٨,٥٠٠ ١٠,٢٠٠ ١٢٦,٠٠٠ ١٠,٥٥٧ [تیرآهن کوتاه 27 HBA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط (آلیاژسازی) ESC-IMEX-742-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٨,٥٠٠ ١٠,٢٠٠ ١٢٦,٠٠٠ ١٠,٥٥٧ [تیرآهن کوتاه 27 HBA... ذوب آهن اصفهان سلف ٠ فولاد سبد میلگرد و تیرآهن انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١٨,٧٠٠ ١٥,٠٠٠ ٠ ٠ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٧٥٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٢٧,٥٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ٤١٢,٥٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٢٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٨/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٢١٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٢٢,١٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ٣٣١,٥٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٩٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٩,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٤١٢٠٠ ٤١,٢٠٠ ١٥,٠٠٠ ٤١,٢٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٦١٨,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٢/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٢٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١١٠٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٢/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١١/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٧٥٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٢٧,٥٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ٤١٢,٥٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٢١٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٢٢,١٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ٣٣١,٥٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٦٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٦,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ٥٠,٠٠٠ ١٦,٢٦٧ ٢٠,٥٠٠ ١٥,١٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٢/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٢٥٠٠ ٧٢,٥٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٢,٥٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ١,٠٨٧,٥٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٢٥٠٠ ٧٢,٥٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٢,٥٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ١,٠٨٧,٥٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ١٧,٦٢٧ ٢,٠٠٠ ١٦,٨٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٨٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٢,٨٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٢٥٠٠ ٧٢,٥٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٢,٥٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ١,٠٨٧,٥٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٢٥٠٠ ٧٢,٥٠٠ ١٥,٠٠٠ ٧٢,٥٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ١,٠٨٧,٥٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٨٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٢,٨٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢١,٨٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ٥٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢١,٨٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٠٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٠٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف (مچینگ) ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/١٠/١٣٩١ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ --- فولاد خوزستان سلف ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٧,٢٧١ ١٧,٦٢٧ ١٨,٠٣٢ ٤٠٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ١٥,٩٩٧ ٥٧,٧٠٠ ١٨,٠٣٢ --- فولاد خوزستان سلف ٧٠٥,٠٦٦,٨٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٥,٩٩٧ ١٥,٩٩٧ ١٥,٩٩٧ ٢٢٢٦٠ ٣٠,٠٠٠ ١٥,٩٩٧ ٢٢,٢٦٠ ١٥,٩٩٧ --- فولاد خوزستان سلف ٣٥٦,٠٩٣,٢٢٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٥,٩٩٧ ١٥,٩٩٧ ٠ ٣٠,٠٠٠ ١٥,٩٩٧ ٢٢,٢٦٠ ١٥,٩٩٧ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٧,٢٧١ ١٨,٠٣٢ ٠ ٤٠,٠٠٠ ١٥,٩٩٧ ٥٧,٧٠٠ ١٨,٠٣٢ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٥,٠٠٠ ١٧,٦٢٧ ٣٦,٠١٠ ١٧,٦٢٧ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٥,١٢٦ ١٥,١٢٦ ٠ ١٧,٠٠٠ ١٥,١٢٦ ١٧,٠٠٠ ١٥,١٢٦ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,١٢٦ ١٥,١٢٦ ١٥,١٢٦ ٢٧٤٠٠ ٣٠,٢١٠ ١٥,١٢٦ ٢٧,٤٠٠ ١٥,١٢٦ --- فولاد خوزستان سلف ٤١٤,٤٥٢,٤٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠,٠٠٠ ١٥,٩٩٧ ٥٧,٧٠٠ ١٨,٠٣٢ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٥,٩٩٧ ١٥,٩٩٧ ١٥,٩٩٧ ٢٢٢٦٠ ٣٠,٠٠٠ ١٥,٩٩٧ ٢٢,٢٦٠ ١٥,٩٩٧ --- فولاد خوزستان سلف ٣٥٦,٠٩٣,٢٢٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠,٠٠٠ ١٥,٩٩٧ ٥٧,٧٠٠ ١٨,٠٣٢ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٣٠,٢١٠ ١٥,١٢٦ ٢٧,٤٠٠ ١٥,١٢٦ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٥,٩٥٧ ١٥,٩٩٧ ١٦,٠٤٩ ٢٢٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ ١٥,١٢٦ ٢٧,٥٠٠ ١٦,٠٤٩ --- فولاد خوزستان سلف ٣٥١,٩٣٤,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٧,٢٧١ ١٧,٦٢٧ ١٨,٠٣٢ ٤٠٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ١٥,٩٩٧ ٥٧,٧٠٠ ١٨,٠٣٢ --- فولاد خوزستان سلف ٧٠٥,٠٦٦,٨٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٥,١٢٦ ١٥,١٢٦ ٠ ٣٠,٢١٠ ١٥,١٢٦ ٢٧,٤٠٠ ١٥,١٢٦ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٥,١٢٦ ١٥,١٢٦ ٠ ٣٠,٠٠٠ ١٥,١٢٦ ٢٤,٥٨٠ ١٥,١٢٦ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦٢٧ ١٧,٦٢٧ ١٧,٦٢٧ ١٥٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ١٧,٦٢٧ ٣٦,٠١٠ ١٧,٦٢٧ --- فولاد خوزستان سلف ٢٦٤,٤٠٥,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦٢٧ ١٧,٦٢٧ ١٧,٦٢٧ ٣٦٠١٠ ٥٥,٠٠٠ ١٧,٦٢٧ ٣٦,٠١٠ ١٧,٦٢٧ --- فولاد خوزستان سلف ٦٣٤,٧٤٨,٢٧٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠,٠٠٠ ١٥,٩٩٧ ٢٢,٢٦٠ ١٥,٩٩٧ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٥,١٢٦ ١٥,١٢٦ ١٥,١٢٦ ٢٤٥٨٠ ٣٠,٠٠٠ ١٥,١٢٦ ٢٤,٥٨٠ ١٥,١٢٦ --- فولاد خوزستان سلف ٣٧١,٧٩٧,٠٨٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ١٧,٦٢٧ ١٧,٦٢٧ ١٧,٦٢٧ ٢٧٠٠٠ ٢٧,٠٠٠ ١٧,٦٢٧ ٣٠,٠٠٠ ١٧,٦٢٧ --- فولاد خوزستان سلف ٤٧٥,٩٢٩,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٧,٠٠٠ ١٧,٦٢٧ ٣٠,٠٠٠ ١٧,٦٢٧ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦٢٧ ١٧,٦٢٧ ٠ ٥٥,٠٠٠ ١٧,٦٢٧ ٣٦,٠١٠ ١٧,٦٢٧ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٨/١٣٩١ ١٥,١٢٦ ١٥,١٢٦ ١٥,١٢٦ ١٧٠٠٠ ١٧,٠٠٠ ١٥,١٢٦ ١٧,٠٠٠ ١٥,١٢٦ --- فولاد خوزستان سلف ٢٥٧,١٤٢,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٤,٢٥٩ ١٤,٣٥٩ ١٤,٥٦٩ ٢٤٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٣,٤٦٠ ٣٥,٠٠٠ ١٤,٥٦٩ --- فولاد خوزستان سلف ٣٤٤,٦١٦,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٤,٣٥٩ ١٤,٣٥٩ ١٤,٣٥٩ ٦١٧٨٠ ٦٤,٤٦٠ ١٤,٣٥٩ ٦١,٧٨٠ ١٤,٣٥٩ --- فولاد خوزستان سلف ٨٨٧,٠٩٩,٠٢٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٤,٢٥٩ ١٤,٣٥٩ ١٤,٥٦٩ ٢٤٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٣,٤٦٠ ٣٥,٠٠٠ ١٤,٥٦٩ --- فولاد خوزستان سلف ٣٤٤,٦١٦,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٤,٤٦٠ ١٤,٣٥٩ ٦١,٧٨٠ ١٤,٣٥٩ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٤,٢٥٩ ١٤,٥٦٩ ٠ ٢٤,٠٠٠ ١٣,٤٦٠ ٣٥,٠٠٠ ١٤,٥٦٩ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٤,٣٥٩ ١٤,٣٥٩ ٠ ٦٤,٤٦٠ ١٤,٣٥٩ ٦١,٧٨٠ ١٤,٣٥٩ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٤,٢٥٩ ١٤,٣٥٩ ١٤,٥٦٩ ٢٤٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٣,٤٦٠ ٣٥,٠٠٠ ١٤,٥٦٩ --- فولاد خوزستان سلف ٣٤٤,٦١٦,٠٠٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ١٤,٩٩٩ ١٥,٢٦٦ ٠ ١٦,٠٠٠ ١٤,٣٥٩ ٢٣,٥٠٠ ١٥,٢٦٦ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 ٣٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٤,٠٠٠ ١٣,٤٦٠ ٣٥,٠٠٠ ١٤,٥٦٩ --- فولاد خوزستان سلف ٠ فولاد بلوم و بیلت فولادی انبار کارخانه