بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٧٤,٥٠٠ ٧٤,٥٠٠ ٧٤,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٩٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٧٤,٥٠٠ ٧٤,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٦٣,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٢,٨٠٠ ٥٢,٨٠٠ ٥٢,٨٠٠ ٢٠ ٤٠ ٥٢,٨٠٠ ٢٠ ٥٢,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٠٥٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٢,٨٠٠ ٢٠ ٥٢,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٢٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩٢٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٢٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٢٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٥٠,٥٠٠ ٥٠,٥٠٠ ٥٠,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٥٠,٥٠٠ ٤٠ ٥٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٠٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٥٠,٥٠٠ ٥٠,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٥٠,٥٠٠ ٤٠ ٥٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ١٤٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٥٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤,٧١٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٦٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٦٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-6 IAC-AB6061BB-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٧,٠٠٠ ٢٠ ٤٧,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-6 IAC-AB6061BB-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٧,٠٠٠ ٤٧,٠٠٠ ٤٧,٠٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٧,٠٠٠ ٢٠ ٤٧,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٧٩,٥٠٠ ٧٩,٥٠٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٧٩,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,٥٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٧٩,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٧٩,٥٠٠ ٧٩,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٧٩,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٧٩,٥٠٠ ٧٩,٥٠٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٧٩,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,٥٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٤,٤٠٠ ٥٤,٤٠٠ ٥٤,٤٠٠ ٢٠ ٤٠ ٥٤,٤٠٠ ٢٠ ٥٤,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,٠٨٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٤,٤٠٠ ٢٠ ٥٤,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٤٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,٨٤٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٠ ٤٠ ٤٧,١٠٠ ٢٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٧,١٠٠ ٢٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩٤٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٢٠ ٤٠ ٧٤,١٠٠ ٢٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٤٨٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ٨٨,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ٠ ٤٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٨٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٤٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٧٨٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٨٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ٨٨,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٨٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١,٧٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ٨٨,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٤٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٨٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٦,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٥٥,٦٠٠ ٥٥,٦٠٠ ٠ ٦٠ ٥٥,٦٠٠ ٤٠ ٥٥,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٥٥,٦٠٠ ٥٥,٦٠٠ ٥٥,٦٠٠ ٤٠ ٦٠ ٥٥,٦٠٠ ٤٠ ٥٥,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٢٢٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٦٠ ٥٥,٦٠٠ ٤٠ ٥٥,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٤٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ٢,١٦٦,٨٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٥١٠ ٢٠ ٤٣,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٨٧٠,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٤٩,٩٥٠ ٤٩,٩٥٠ ٤٩,٩٥٠ ٤٠ ٤٠ ٤٩,٩٥٠ ٦٠ ٤٩,٩٥٠ --- ایرالکو نقدی ١,٩٩٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٩,٩٥٠ ٦٠ ٤٩,٩٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ٠ ٤٠ ٤٣,٥١٠ ٢٠ ٤٣,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٤,٢٠٠ ٤٤,٢٠٠ ٤٤,٢٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٢٠٠ ٢٠ ٤٤,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٨٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٣٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٦٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٩٠,٥٠٠ ٢٠ ٩٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٩٠,٥٠٠ ٩٠,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٩٠,٥٠٠ ٢٠ ٩٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٩٠,٥٠٠ ٩٠,٥٠٠ ٩٠,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٩٠,٥٠٠ ٢٠ ٩٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٨١٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٧٥٠ ٣٠,٧٥٠ ٣٠,٧٥٠ ٤٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ --- ایرالکو نقدی ١,٢٣٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٧٤,٥٠٠ ٧٤,٥٠٠ ٧٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ ٢٠ ٧٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٤٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,٧٠٠ ٨٩,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٨٩,٧٠٠ ٢٠ ٨٩,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٨٩,٧٠٠ ٢٠ ٨٩,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,٧٠٠ ٨٩,٧٠٠ ٨٩,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٨٩,٧٠٠ ٢٠ ٨٩,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٠٠٠ ٥٧,٠٠٠ ٥٧,٠٠٠ ٢٠ ٠ ٥٧,٠٠٠ ٢٠ ٥٧,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١,١٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٠٠٠ ٥٧,٠٠٠ ٥٧,٠٠٠ ٢٠ ٤٠ ٥٧,٠٠٠ ٢٠ ٥٧,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,١٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٧,٠٠٠ ٢٠ ٥٧,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,٣٧٠ ٥٤,٣٧٠ ٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,٣٧٠ ٥٤,٣٧٠ ٥٤,٣٧٠ ٤٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ --- ایرالکو نقدی ٢,١٧٤,٨٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٠,٣٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٢٠ ٠ ٥٠,٣٠٠ ٢٠ ٥٠,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١,٠٠٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٠,٣٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٢٠ ٤٠ ٥٠,٣٠٠ ٢٠ ٥٠,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٠٠٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٨٢٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٠,٣٠٠ ٢٠ ٥٠,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٤,٤٠٠ ٤٤,٤٠٠ ٤٤,٤٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٤٠٠ ٢٠ ٤٤,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٨٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٦٠٠ ٤٣,٦٠٠ ٤٣,٦٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٦٠٠ ٢٠ ٤٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٧٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٦٠٠ ٢٠ ٤٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٦٠٠ ٤٣,٦٠٠ ٠ ٤٠ ٤٣,٦٠٠ ٢٠ ٤٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٧,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٧٥٠ ٣٠,٧٥٠ ٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٣٥٠ ٣٠,٣٥٠ ٣٠,٣٥٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٣٥٠ ٢٠ ٣٠,٣٥٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠٧,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٤٠ ٣٠,١٥٠ ١,٠٣٠ ٣٠,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٤,١٠٠ ٥٠٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣٧,٠٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٣٢٠ ٤٠٠ ٧٤,١٠٠ ٣٢٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٣,٧١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ١٦٠ ٢٠٠ ٧٤,١٠٠ ١٦٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ١١,٨٥٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٧٦,٣٢٣ ٧٦,٣٢٣ ٧٦,٣٢٣ ٣٦٠ ٣٦٠ ٧٦,٣٢٣ ٣٦٠ ٧٦,٣٢٣ --- ایرالکو نسیه ٢٧,٤٧٦,٢٨٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ١٠٠ ٠ ٧٤,١٠٠ ١٠٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٧,٤١٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٧٦,٨٥٠ ٧٦,٨٥٠ ٧٦,٨٥٠ ٨٠ ٢٠٠ ٧٦,٨٥٠ ٨٠ ٧٦,٨٥٠ --- ایرالکو نسیه ٦,١٤٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,١١٥ ٨٩,٥٥٥ ٠ ١٠٠ ٨٩,١١٠ ١٢٠ ٨٩,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٨٩,١١٠ ١٢٠ ٨٩,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٧٤,٦٠٠ ٧٤,٦٠٠ ٧٤,٦٠٠ ١٠٠ ٠ ٧٤,٦٠٠ ١٠٠ ٧٤,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٧,٤٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٧٤,٦٠٠ ٧٤,٦٠٠ ٧٤,٦٠٠ ٣٤٠ ٥٤٠ ٧٤,٦٠٠ ٤٤٠ ٧٤,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٥,٣٦٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,١١٥ ٨٩,٢٠٣ ٨٩,٥٥٥ ١٠٠ ١٠٠ ٨٩,١١٠ ١٢٠ ٨٩,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ٨,٩٢٠,٣٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٧٥,٢٨٠ ٧٥,٢٨٠ ٠ ٢٠٠ ٧٥,٢٨٠ ٢٠٠ ٧٥,٢٨٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٤٠ ٠ ٧٣,٠٨٠ ٤٠ ٧٣,٠٨٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٢,٩٢٣,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٧٣,٠٨٠ ٦٠٠ ٧٣,٠٨٠ --- ایرالکو نقدی ١٤,٦١٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٨٦,٠٠٣ ٨٧,١٢٧ ٨٨,٠٠٢ ٦٠٠ ٦٠٠ ٧٦,٧٤٠ ١,٧٠٠ ٨٨,٠٠٢ --- ایرالکو نقدی ٥٢,٢٧٦,٣٢٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ١,٤٤٠ ٩٢,٢٢٢ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٧٣,٠٨٠ ٦٠٠ ٧٣,٠٨٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٨٨,٢١٦ ٩٢,٢٢٢ ٠ ١,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ١,٤٤٠ ٩٢,٢٢٢ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٠ ٤٠٠ ٧٣,٠٨٠ ٦٠٠ ٧٣,٠٨٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ١٤٠ ٠ ٧٣,٠٨٠ ١٤٠ ٧٣,٠٨٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١٠,٢٣١,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٨٨,٢١٦ ٨٨,٤٧٦ ٩٢,٢٢٢ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ١,٤٤٠ ٩٢,٢٢٢ --- ایرالکو نقدی ٨٨,٤٧٥,٦٤٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٨٩,٠١٢ ٨٩,١١٠ ٨٩,٥٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٨٨,٥٠٠ ١,١٨٠ ٨٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٦,٧٣٢,٨٨٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٨٨,٥٠٠ ١,١٨٠ ٨٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٧٥,٢٨٠ ٧٥,٢٨٠ ٧٥,٢٨٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧٥,٢٨٠ ٢٠٠ ٧٥,٢٨٠ --- ایرالکو نسیه ١٥,٠٥٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٧٧٧ ٥٧,٨٥٧ ٥٨,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٥,٦٠٠ ١,١٢٠ ٥٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٨,٩٢٨,٦٤٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥٥,٦٠٠ ١,١٢٠ ٥٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٥٥,٤٨٣ ٥٦,٧٩٣ ٠ ٤٠٠ ٥٤,٨٧٣ ٧٢٠ ٥٦,٧٩٣ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٥٧,٣٠٠ ٤٦٠ ٥٧,٧٠٦ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥٥,٦٠٠ ١,١٢٠ ٥٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٣١١ ٥٧,٧٠٦ ٠ ٣٠٠ ٥٧,٣٠٠ ٤٦٠ ٥٧,٧٠٦ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٨٠ ٠ ٥٦,٤٠٠ ٨٠ ٥٦,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه (مچینگ) ٤,٥١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٣,٥٥٠ ٥٤,٠٠٠ ٠ ٣٠٠ ٥٣,١٧٠ ٧٤٠ ٥٤,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٣٢٠ ٥٦,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٢٠ ٠ ٥٦,٤٠٠ ٢٠ ٥٦,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه (مچینگ) ١,١٢٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٣٢٠ ٥٦,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,١٢٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٦١٠ ٦٠٠ ٥٨,٠٠٠ ١,٦٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤٢,٤٥٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٥٥,٤٨٣ ٥٥,٥٨٧ ٥٦,٧٩٣ ٤٠٠ ٤٠٠ ٥٤,٨٧٣ ٧٢٠ ٥٦,٧٩٣ --- ایرالکو نقدی ٢٢,٢٣٤,٦٤٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٥٨,٠٠٠ ١,٦٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٥٤,٨٧٣ ٧٢٠ ٥٦,٧٩٣ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٣١١ ٥٧,٣٩٠ ٥٧,٧٠٦ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٧,٣٠٠ ٤٦٠ ٥٧,٧٠٦ --- ایرالکو نسیه ١٧,٢١٧,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٥٨,٠٠٠ ١,٥٤٠ ٦٨,٠٢٢ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٥٣,٩٧٨ ٥٤,٨٧٣ ٥٩,٨٨٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٣,٥٨٠ ٨٢٠ ٥٩,٨٨٠ --- ایرالکو نقدی ١٦,٤٦١,٩٦٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٠ ٦٠٠ ٥٨,٠٠٠ ١,٦٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٣,٥٥٠ ٥٣,٥٨٠ ٥٤,٠٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٣,١٧٠ ٧٤٠ ٥٤,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٦,٠٧٤,١٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٥٣,١٧٠ ٧٤٠ ٥٤,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ١١٦٠ ١,١٦٠ ٤٣,٥١٠ ١,١٦٠ ٤٣,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٥٠,٤٧١,٦٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٥,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٠,٦٢٣ ٥٠,٦٢٣ ٥٠,٦٢٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٩,٨٠٠ ٢,١٧٠ ٥٠,٦٢٣ --- ایرالکو نقدی ٢٥,٣١١,٥٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥١,٦٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٩٥٥ ٤٣,٩٥٥ ٤٣,٩٥٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٣,٦٢٠ ١,٣٤٠ ٤٣,٩٥٥ --- ایرالکو نقدی ٢١,٩٧٧,٥٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٤,٩٥٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٩,٨٠٠ ٢,١٧٠ ٥٠,٦٢٣ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٥٢,٠٠٠ ٩٢٠ ٥٣,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٥٣,١٥٠ ٥٣,١٦٧ ٥٣,٢٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٢,٠٠٠ ٩٢٠ ٥٣,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٥,٩٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ٠ ١,١٦٠ ٤٣,٥١٠ ١,١٦٠ ٤٣,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٤,٨٣٤ ٤٤,٨٣٤ ٤٤,٨٣٤ ٧٠٠ ٧٠٠ ٤٤,٢٠٠ ١,٤٢٠ ٤٤,٨٣٤ --- ایرالکو نقدی ٣١,٣٨٣,٨٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٥,٧٠٠ ٤٥,٧٠٠ ٤٥,٧٠٠ ١٨٠ ١٨٠ ٤٥,٧٠٠ ١٨٠ ٤٥,٧٠٠ --- ایرالکو نسیه ٨,٢٢٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٦٠٢ ٤٣,٦٠٥ ٤٣,٦١٦ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٩٢٠ ٤٣,٦١٦ --- ایرالکو نقدی ٢١,٨٠٢,٤٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٠٠ ٣٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٨,٩٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤١١ ٤٣,٥٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٢٦٠ ٤٣,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤٣,٤١١,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ١١,٦٤٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٩٢٠ ٤٣,٦١٦ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤١٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٥٦٠ ٤٣,٤١٠ --- ایرالکو نقدی ٦٥,١٠٠,٦٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٤٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ١٠,٧٥٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ١٠٠ ٠ ٤٤,٨٠٠ ١٠٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه (مچینگ) ٤,٤٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٢٠٠ ٤٤,٢٠٠ ٤٤,٢٠٠ ١٠٤٠ ١,٠٤٠ ٤٤,٢٠٠ ١,٠٤٠ ٤٤,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤٥,٩٦٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٥,٦٠٠ ٤٥,٦٠٠ ٤٥,٦٠٠ ٦٠ ١٠٠ ٤٥,٦٠٠ ٦٠ ٤٥,٦٠٠ --- ایرالکو نسیه ٢,٧٣٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٦٠٢ ٤٣,٦١٦ ٠ ٥٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٩٢٠ ٤٣,٦١٦ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٠ ٣٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤١١ ٤٣,٥٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٢٦٠ ٤٣,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤٣,٤١١,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ١١,٦٤٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٢٦٠ ٤٣,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤١٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٥٦٠ ٤٣,٤١٠ --- ایرالکو نقدی ٦٥,١٠٠,٦٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٤٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ١٠,٧٥٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٠ ٥٨٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٦٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٣,١٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٤٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ١١,٠١٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٤٧,٥٣٠ ٤٧,٥٣٠ ٠ ١٧٠ ٤٧,٥٣٠ ١٥٠ ٤٧,٥٣٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٢٣,١٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٠٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ ١,٠٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٢,٢٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٠ ٢٤٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٤٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٦٠ ٥٨٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٦٧٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٦٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٦٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٢,٧٥٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٢٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٦,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٨,٠٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٩,١٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٠ ٦٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٦,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ ١,٠٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ ١,٠٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٣,١٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٩١٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٣٠,٢٥٠ ٣٠,٢٥٠ ٣٠,٢٥٠ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣٠,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ٣٠,٢٥٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٤,٩٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٤٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٢٠ ٣٠,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٣١,٣٠٠ ٣١,٣٠٠ ٣١,٣٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣١,٣٠٠ ١٠٠ ٣١,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٣,١٣٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١٢/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٤٠ ٠ ٣٠,٥٠٠ ٤٠ ٣٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١,٢٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٠٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٠٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠ ٣١,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٠٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣١,٤٠٠ ٣١,٤٠٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠ ٣١,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,١٥٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٨/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ١٠٠٠ ٠ ٣٠,١٥٠ ١,٠٠٠ ٣٠,١٥٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٣٠,١٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠ ١,٠٤٠ ٣٠,١٥٠ ١,٠٣٠ ٣٠,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ٩٠٤,٥٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١٢/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ٣٠,٥٠٠ ١٠٠ ٣٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٠٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٠٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ٠ ١,٠٤٠ ٣٠,١٥٠ ١,٠٣٠ ٣٠,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٠٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ١٥,٢٧٥,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣١,٤٠٠ ٣١,٤٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠ ٣١,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٦٢٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٤٠ ٤٠ ٧٤,١٠٠ ٤٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٩٦٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,٢١٠ ٨٩,٢١٠ ٠ ٤٠ ٨٩,٢١٠ ٢٠ ٨٩,٢١٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٨٩,٢١٠ ٢٠ ٨٩,٢١٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,٢١٠ ٨٩,٢١٠ ٨٩,٢١٠ ٢٠ ٤٠ ٨٩,٢١٠ ٢٠ ٨٩,٢١٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٨٤,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٨٨,٥٠٠ ٢٠ ٨٨,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤,١٧٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٨٨,٥٠٠ ٨٨,٥٠٠ ٨٨,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٨٨,٥٠٠ ٢٠ ٨٨,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٧٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٨٨,٥٠٠ ٨٨,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٨٨,٥٠٠ ٢٠ ٨٨,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٧٣,٠٨٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٥٦,٥٠٠ ٥٦,٥٠٠ ٥٦,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٥٦,٥٠٠ ٦٠ ٥٦,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٢٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٦,٥٠٠ ٦٠ ٥٦,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٢٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٢٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٢٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ١,٠٨٣,٤٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٢٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٠,٥٥٠ ٥٠,٥٥٠ ٥٠,٥٥٠ ٤٠ ٤٠ ٤٩,٩٥٠ ١٢٠ ٥٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٠٢٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٦٢٠ ٤٣,٦٢٠ ٤٣,٦٢٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٦٢٠ ٢٠ ٤٣,٦٢٠ --- ایرالکو نقدی ٨٧٢,٤٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٩,٩٥٠ ١٢٠ ٥٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٤,٢٠٠ ٤٤,٢٠١ ٤٤,٢٠١ ٤٠ ٤٠ ٤٤,٢٠٠ ٦٠ ٤٤,٢٠١ --- ایرالکو نقدی ١,٧٦٨,٠٢٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٦٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٣٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٤ ٤٤,٥١٠ ١٠٠ ١٠٠ ٤٤,٥٠٠ ١٢٠ ٤٤,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٤,٤٥٠,٤٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥١٠ ٠ ١٠٠ ٤٤,٥٠٠ ١٢٠ ٤٤,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٤٠ ٤٠ ٤٦,٧٠٠ ٤٠ ٤٦,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٨٦٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٦,٧٠٠ ٤٠ ٤٦,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٤٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٤٠٠ ٢٠ ٣٠,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٦٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٨١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٢٠٠ ٤٤,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٨,٨٦٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٧٢,٢٨٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٧٢,٢٨٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٧١,٩٠٠ ٧١,٩٠٠ ٧١,٩٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٧١,٩٠٠ ١٠٠ ٧١,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٧,١٩٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٧٥,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٨٤,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٦٦,٧٨٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٧٤,٧٨٥ ٧٩,٧٤١ ٨٢,٨٣٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٧٠,٢٠٠ ١,٧٤٠ ٨٢,٨٣٠ --- ایرالکو نقدی ٣٩,٨٧٠,٣٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٨٣,٦٠٠ ٣٠٠ ٨٠,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٦٣,٦٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٨٣,٥٠٠ ١٠٠ ٨٠,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤٩,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٠ ١٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ٤٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥١,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ١٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ٤٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٩٤٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ٤٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥١,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٣,٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ ٢١٠ ٢٠٠ ٥٣,٠٠٠ ٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٣,٣٥٦,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٥٣,٠٠٠ ٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٤٠ ٠ ٤٩,٠٠٠ ٤٠ ٤٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١,٩٦٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ١٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ٤٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٩٤٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٣,٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ ٠ ٢٠٠ ٥٣,٠٠٠ ٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٦٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٩,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٩٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٥,١٠٠ ٤٥,١٠٠ ٤٥,١٠٠ ٢٠ ٠ ٤٥,١٠٠ ٢٠ ٤٥,١٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٩٠٢,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٥,١٠٠ ٤٥,١٠٠ ٤٥,١٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٥,١٠٠ ٢٠ ٤٥,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩٠٢,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٤٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٦,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٣,٠٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٠ ٤٠ ٤٣,٠٠٠ ٢٠ ٤٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٠ ٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٢٠٠ ٤٤,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ١٠٠ ٠ ٤٤,٣٠٠ ١٠٠ ٤٤,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه (مچینگ) ٤,٤٣٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٠٠٠ ٢٠ ٤٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٢٠٠ ٤٤,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٣,٠٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٠٠٠ ٢٠ ٤٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٦٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ ٨٠ ٢٧,٥٠٠ --- المهدی نقدی ١,١٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٣٩,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٣٩,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ ٨٠ ٢٧,٥٠٠ --- المهدی نقدی ١,١٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ ٨٠ ٢٧,٥٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٧٥٠ ٢٧,٧٥٠ ٢٧,٧٥٠ ٦٠ ٦٠ ٢٧,٧٥٠ ١٢٠ ٢٧,٧٥٠ --- المهدی نقدی ١,٦٦٥,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٠,٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٤٠,٥٠٠ --- المهدی نقدی ٢٠,٢٥٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٠,٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٤٠,٥٠٠ --- المهدی نقدی ٢٠,٢٥٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.5 IAC-AP15351-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٤٥,٣٢٠ ٤٥,٣٢٠ ٠ ٢٠٠ ٤٥,٣٢٠ ٢٢٠ ٤٥,٣٢٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٧٥٠ ٢٧,٧٥٠ ٢٧,٧٥٠ ٦٠ ٦٠ ٢٧,٧٥٠ ١٢٠ ٢٧,٧٥٠ --- المهدی نقدی ١,٦٦٥,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٧٥٠ ٢٧,٧٥٠ ٠ ٦٠ ٢٧,٧٥٠ ١٢٠ ٢٧,٧٥٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٧٧٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٦٠٩ ٥٠,٠٨٦ ٥٠,٢٥١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٩,١٠٠ ٨٨٠ ٥٠,٢٥١ --- ایرالکو نقدی ٢٥,٠٤٢,٩٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٩,١٠٠ ٨٨٠ ٥٠,٢٥١ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٩,١٠٠ ٨٨٠ ٥٠,٢٥١ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٧٧٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ١٠٠ ٠ ٤٨,٧٠٠ ١٠٠ ٤٨,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٤,٨٧٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٤,٣٥٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ١٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤,٨٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٢٩,٣٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١٥٦٠ ١,٨٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١,٥٦٠ ٦٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٠٨,٤٢٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ١٧٠٠ ٢,٥٠٠ ٦٩,٠٠٠ ١,٧٠٠ ٦٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی ١١٧,٣٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٧٢٠ ١,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١,٣٠٠ ٦٩,٥٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٥٠,٠٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١٨٠ ١,٠٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٨٨٠ ٦٩,٥٠٠ --- المهدی نقدی ١٢,٥١٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٠ ٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٠ ٦٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٤,١٧٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١٥٤٠ ١,٦٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١,٥٤٠ ٦٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٠٧,٠٣٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٠ ٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٠ ٦٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٤,١٧٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٢/١٠/١٣٩١ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٢٠٠ ٠ ٦٩,٠٠٠ ٢٠٠ ٦٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ١٣,٨٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٢/١٠/١٣٩١ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٢٦٠ ١,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٨٦٠ ٦٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی ١٧,٩٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ١٠٠ ٠ ٦٩,٠٠٠ ١٠٠ ٦٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٦,٩٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٤٠ ٠ ٦٩,٥٠٠ ٤٠ ٦٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٢,٧٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٤٢٠ ٨٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٥٨٠ ٦٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٩,١٩٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٢٠ ١,٠٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٢٠ ٦٩,٥٠٠ --- المهدی نقدی ١,٣٩٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٤٠ ٠ ٦٩,٥٠٠ ٤٠ ٦٩,٥٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی (مچینگ) ٢,٧٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٠ ٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٠ ٦٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٤,١٧٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٧١,٠٩٠ ٧١,١٧٢ ٧١,٤٨٩ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٧١,٠٨٠ ٤,٤٦٠ ٧١,٤٨٩ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ١٤٢,٣٤٣,٦٢٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٧١,٠٨٠ ٧١,٠٨٠ ٧١,٠٨٠ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٧١,٠٨٠ ٥,٣٠٠ ٧١,٠٨٠ --- المهدی نسیه ١٤٢,١٦٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١٦٠ ٠ ٦٩,٥٠٠ ١٦٠ ٦٩,٥٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی (مچینگ) ١١,١٢٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٤٠ ٠ ٦٩,٥٠٠ ٤٠ ٦٩,٥٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٢,٧٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ١٣٤٠ ١,٥٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٢,٣٤٠ ٦٩,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٩٢,٤٦٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٧١,٥٨٠ ٧١,٥٨٠ ٧١,٥٨٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٧١,٥٨٠ ١,٨٤٠ ٧١,٥٨٠ --- ایرالکو نسیه ١٠٧,٣٧٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٧١,٠٩٠ ٧١,١٧٢ ٧١,٤٨٩ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٧١,٠٨٠ ٤,٤٦٠ ٧١,٤٨٩ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ١٤٢,٣٤٣,٦٢٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٧١,٠٨٠ ٧١,٠٨٠ ٧١,٠٨٠ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٧١,٠٨٠ ٥,٣٠٠ ٧١,٠٨٠ --- المهدی نسیه ١٤٢,١٦٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١٦٠ ٠ ٦٩,٥٠٠ ١٦٠ ٦٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١١,١٢٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٣٠/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٢٠ ١,٠٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٢٠ ٦٩,٥٠٠ --- المهدی نقدی ١,٣٩٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٢/١٠/١٣٩١ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٢٢٠ ٠ ٦٩,٠٠٠ ٢٢٠ ٦٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ١٥,١٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١٥٦٠ ١,٨٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١,٥٦٠ ٦٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٠٨,٤٢٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٣٤٠ ٠ ٦٩,٠٠٠ ٣٤٠ ٦٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٢٣,٤٦٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ١٦٠ ٠ ٦٩,٠٠٠ ١٦٠ ٦٩,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی (مچینگ) ١١,٠٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ١٨٠ ٠ ٦٩,٥٠٠ ١٨٠ ٦٩,٥٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی (مچینگ) ١٢,٥١٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٣٦٠ ٠ ٦٩,٠٠٠ ٣٦٠ ٦٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٢٤,٨٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٦٩,٥٠٠ ٢٤٠ ٠ ٦٩,٥٠٠ ٢٤٠ ٦٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١٦,٦٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٢/١٠/١٣٩١ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٢٦٠ ١,٠٠٠ ٦٩,٠٠٠ ٨٦٠ ٦٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی ١٧,٩٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٢/٠٩/١٣٩١ ٧٢,١٥٠ ٧٢,١٥٠ ٧٢,١٥٠ ١٨٠ ٥٠٠ ٧٢,١٥٠ ٣٨٠ ٧٢,١٥٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ١٢,٩٨٧,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٢/٠٩/١٣٩١ ٧٢,١٥٠ ٧٢,١٥٠ ٧٢,١٥٠ ٢٠ ٢٠٠ ٧٢,١٥٠ ٢٠ ٧٢,١٥٠ --- المهدی نسیه ١,٤٤٣,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٧٢,١٥٠ ٧٢,١٥٠ ٧٢,١٥٠ ١٠٠ ٠ ٧٢,١٥٠ ١٠٠ ٧٢,١٥٠ --- ایرالکو نسیه (مچینگ) ٧,٢١٥,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٧٢,١٥٠ ٧٢,١٥٠ ٧٢,١٥٠ ٣٢٠ ٤٢٠ ٧٢,١٥٠ ٤٢٠ ٧٢,١٥٠ --- ایرالکو نسیه ٢٣,٠٨٨,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٢/٠٩/١٣٩١ ٧٢,١٥٠ ٧٢,١٥٠ ٧٢,١٥٠ ٤٠ ٠ ٧٢,١٥٠ ٤٠ ٧٢,١٥٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه (مچینگ) ٢,٨٨٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٢,١٣٠ ٨٢,٨٠٠ ٠ ٢٠٠ ٨٢,٠٠٠ ٥٨٠ ٨٢,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٨٢,٠٠٠ ٥٨٠ ٨٢,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٧٠,٠٥٠ ٧٠,٠٥٠ ٧٠,٠٥٠ ٢٠ ٥٠٠ ٧٠,٠٥٠ ٢٠ ٧٠,٠٥٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ١,٤٠١,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٥/٠٩/١٣٩١ ٧٠,٠٥٠ ٧٠,٠٥٠ ٧٠,٠٥٠ ٢٠ ٥٠٠ ٧٠,٠٥٠ ٤٠ ٧٠,٠٥٠ --- المهدی نقدی ١,٤٠١,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٢,١٣٠ ٨٢,٥٣٦ ٨٢,٨٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٨٢,٠٠٠ ٥٨٠ ٨٢,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٦,٥٠٧,٢٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٦١,٨٠٠ ٦١,٨٠٠ ٦١,٨٠٠ ٤٦٠ ٥٠٠ ٥١,٥٠٠ ٢,٩٨٠ ٦١,٨٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٢٨,٤٢٨,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ٦٠٠ ٠ ٨١,١٥٠ ٦٠٠ ٨١,١٥٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٤٨,٦٩٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ١٠٠ ٧٠٠ ٨١,١٥٠ ١,٤٤٠ ٨١,١٥٠ --- المهدی نقدی ٨,١١٥,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٣٦٠ ٠ ٦٤,٢٦٠ ٣٦٠ ٦٤,٢٦٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٢٣,١٣٣,٦٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٦٨٠ ٨٠٠ ٨١,٧١٤ ١,٤٤٠ ٨١,٧١٤ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٥٥,٥٦٥,٥٢٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٣٤٠ ٠ ٨١,٧١٤ ٣٤٠ ٨١,٧١٤ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٢٧,٧٨٢,٧٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٨/٠٧/١٣٩١ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٠ ٥٠٠ ٦٤,٢٦٠ ٤٤٠ ٦٤,٢٦٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٠ ٥٠٠ ٦٤,٢٦٠ ٤٦٠ ٦٤,٢٦٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٦٦,٤٩٩ ٦٧,٣٠٠ ٠ ٥٠٠ ٦٦,١٩٠ ٨٢٠ ٦٧,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ١٨٠ ٠ ٦٤,٢٦٠ ١٨٠ ٦٤,٢٦٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١١,٥٦٦,٨٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٨٢٠ ١,٠٠٠ ٦٤,٢٦٠ ١,٥٦٠ ٦٤,٢٦٠ --- ایرالکو نقدی ٥٢,٦٩٣,٢٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٨٠,٥٠١ ٨٠,٥٠١ ٨٠,٥٠١ ٧٠٠ ٧٠٠ ٦٧,٤٧٣ ٢,٤٤٠ ٨٠,٥٠١ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٥٦,٣٥٠,٧٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٧٧,٠٢٢ ٧٩,١٣٠ ٨١,٣٠٥ ٧٠٠ ٧٠٠ ٦٧,٤٧٣ ٢,٩٢٠ ٨١,٣٠٥ --- المهدی نقدی ٥٥,٣٩١,٢٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٧٥,٥٥٩ ٧٩,٩٦٥ ٨١,١١٣ ١٤٠٠ ١,٤٠٠ ٦٧,٤٨٠ ٣,٦٨٠ ٨١,١١٣ --- ایرالکو نقدی ١١١,٩٥١,٤٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٨١,١٥٠ ١,٧٦٠ ٨١,١٥٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٨١,١٥٠ ٣,٨٤٠ ٨٥,٢٦٢ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٦٤,٢٦٠ ١,٥٦٠ ٦٤,٢٦٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٩/٠٧/١٣٩١ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ٠ ٧٠٠ ٨١,١٥٠ ١,٧٦٠ ٨١,١٥٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٨١,٣٥٣ ٨٥,٢٦٢ ٠ ٢,٠٠٠ ٨١,١٥٠ ٣,٨٤٠ ٨٥,٢٦٢ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦٤,٢٦٠ ١,٥٦٠ ٦٤,٢٦٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٨/٠٧/١٣٩١ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ١٠٠ ٠ ٦٤,٢٦٠ ١٠٠ ٦٤,٢٦٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی (مچینگ) ٦,٤٢٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٩/٠٧/١٣٩١ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ٢٠٠ ٠ ٨١,١٥٠ ٢٠٠ ٨١,١٥٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی (مچینگ) ١٦,٢٣٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٩/٠٧/١٣٩١ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ٥٠٠ ٧٠٠ ٨١,١٥٠ ١,٧٦٠ ٨١,١٥٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٤٠,٥٧٥,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ٨١,١٥٠ ٦٠٠ ٠ ٨١,١٥٠ ٦٠٠ ٨١,١٥٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٤٨,٦٩٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٨١,٣٥٣ ٨١,٧١٤ ٨٥,٢٦٢ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨١,١٥٠ ٣,٨٤٠ ٨٥,٢٦٢ --- ایرالکو نقدی ١٦٣,٤٢٧,٧٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٢٠٠ ٠ ٦٤,٢٦٠ ٢٠٠ ٦٤,٢٦٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ١٢,٨٥٢,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٨١,١٥٠ ١,٤٤٠ ٨١,١٥٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٨١,١٥٠ ٣,٨٤٠ ٨٥,٢٦٢ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٣٢٠ ٠ ٨١,٧١٤ ٣٢٠ ٨١,٧١٤ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٢٦,١٤٨,٤٨٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٢٠ ٠ ٨١,٧١٤ ٢٠ ٨١,٧١٤ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی (مچینگ) ١,٦٣٤,٢٨٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٧٨٠ ٨٠٠ ٨١,٧١٤ ١,٤٤٠ ٨١,٧١٤ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٦٣,٧٣٦,٩٢٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٣٠٠ ٠ ٨١,٧١٤ ٣٠٠ ٨١,٧١٤ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٢٤,٥١٤,٢٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٨١,٧١٤ ٤٤٠ ٨٠٠ ٨١,٧١٤ ١,٥٦٠ ٨١,٧١٤ --- المهدی نقدی ٣٥,٩٥٤,١٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٨٢,٠٠٠ ٨٢,٠٠٠ ٨٢,٠٠٠ ٨٠ ٠ ٨٢,٠٠٠ ٨٠ ٨٢,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٦,٥٦٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٨٢,٠٠٠ ٨٢,٠٠٠ ٨٢,٠٠٠ ٩٢٠ ١,٠٠٠ ٨٢,٠٠٠ ٢,٨٨٠ ٨٢,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٧٥,٤٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٨١,٧١٤ ١,٤٤٠ ٨١,٧١٤ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٨١,٧١٤ ١,٥٦٠ ٨١,٧١٤ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٨٢,٠٠٠ ٢,٨٨٠ ٨٢,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٨/٠٧/١٣٩١ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٢٠٠ ٥٠٠ ٦٤,٢٦٠ ٤٤٠ ٦٤,٢٦٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ١٢,٨٥٢,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ٦٤,٢٦٠ ١٤٠ ٥٠٠ ٦٤,٢٦٠ ٤٦٠ ٦٤,٢٦٠ --- المهدی نقدی ٨,٩٩٦,٤٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٦٦,٤٩٩ ٦٦,٨٢٨ ٦٧,٣٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٦٦,١٩٠ ٨٢٠ ٦٧,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٣٣,٤١٤,٢٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٥١,٦٠٣ ٥١,٦٤٥ ٥١,٧٠١ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٩,٤٠٠ ٢,٧٨٠ ٥١,٧٠١ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٢٠,٦٥٨,٠٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٥١,٣٢٣ ٥١,٣٢٣ ٥١,٣٢٣ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٩,٤٠٠ ٣,١٤٠ ٥١,٣٢٣ --- المهدی نقدی ٢٠,٥٢٩,٢٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٥٠,٦٠٩ ٥٠,٩٨٠ ٥١,٣٢٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٤٩,٣٠٠ ١,٦٠٠ ٥١,٣٢٠ --- ایرالکو نقدی ٣٠,٥٨٧,٧٢٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٢٨٩ ٤٩,٢٩٤ ٤٩,٤١٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,١٨٠ ٤٩,٤١٩ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٢٤,٦٤٧,١٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٣٢٨ ٤٩,٣٣٨ ٤٩,٤٠١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,٠٤٠ ٤٩,٤٠١ --- المهدی نقدی ١٤,٨٠١,٣٢٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٥١,١٢٠ ٥١,١٥٧ ٥١,٣٠٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠,٨٠٠ ٨٠٠ ٥١,٣٠٣ --- ایرالکو نسیه ٢٥,٥٧٨,٣٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٤٩,٤٠٠ ٢,٧٨٠ ٥١,٧٠١ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٤٩,٤٠٠ ٣,١٤٠ ٥١,٣٢٣ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٤٩,٣٠٠ ١,٦٠٠ ٥١,٣٢٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٥٦ ٤٩,٠٢٠ ٠ ٤٠٠ ٤٨,٥٢٠ ٨٠٠ ٤٩,٠٢٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٢٣٢ ٤٩,٤٥٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤٨,٧٨٢ ١,٦٨٠ ٤٩,٤٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,١٨٠ ٤٩,٤١٩ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,٠٤٠ ٤٩,٤٠١ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥١,٠٠٠ ٢٤٠ ٥٢,٠٠٢ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥٠,٨٠٠ ٨٠٠ ٥١,٣٠٣ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٨٨٨ ٥٧,٨٨٨ ٥٧,٨٨٨ ٢٠٠ ٢٠٠ ٥٤,٣٠٠ ١,٣٦٠ ٥٧,٨٨٨ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ١١,٥٧٧,٦٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٤٩,٣٠٠ ١,٦٠٠ ٥١,٣٢٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٥/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٢٢ ٤٨,٧٣١ ٤٨,٨٥٩ ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٨,٣٠٠ ١,٣٤٠ ٤٨,٨٥٩ --- المهدی نقدی ١٤,٦١٩,٣٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٥/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٢٢ ٤٨,٨٥٩ ٠ ٣٠٠ ٤٨,٣٠٠ ١,٣٤٠ ٤٨,٨٥٩ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٧,٨٥٠ ٦٤٠ ٤٨,١٢٢ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٧,٨٥٠ ٤٨٠ ٤٨,٠٥٥ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٤٨,١٥٠ ١,٠٨٠ ٤٩,٣٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٥٤,٣٠٠ ١,٣٦٠ ٥٧,٨٨٨ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٢٨٩ ٤٩,٢٩٤ ٤٩,٤١٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,١٨٠ ٤٩,٤١٩ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٢٤,٦٤٧,١٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٥١,١٢٠ ٥١,١٥٧ ٥١,٣٠٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠,٨٠٠ ٨٠٠ ٥١,٣٠٣ --- ایرالکو نسیه ٢٥,٥٧٨,٣٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٢٨٩ ٤٩,٤١٩ ٠ ٥٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,١٨٠ ٤٩,٤١٩ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٣٢٨ ٤٩,٤٠١ ٠ ٣٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,٠٤٠ ٤٩,٤٠١ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٥١,٥٠٠ ٥٢,٠٠٢ ٠ ١٠٠ ٥١,٠٠٠ ٢٤٠ ٥٢,٠٠٢ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٥١,١٢٠ ٥١,٣٠٣ ٠ ٥٠٠ ٥٠,٨٠٠ ٨٠٠ ٥١,٣٠٣ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٨,٣٠٠ ١,٣٤٠ ٤٨,٨٥٩ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٨٨٨ ٥٧,٨٨٨ ٠ ٢٠٠ ٥٤,٣٠٠ ١,٣٦٠ ٥٧,٨٨٨ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٤٨,١٢٢ ٤٨,١٢٢ ٠ ٣٠٠ ٤٧,٨٥٠ ٦٤٠ ٤٨,١٢٢ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٤٧,٩٠١ ٤٨,٠٥٥ ٠ ٣٠٠ ٤٧,٨٥٠ ٤٨٠ ٤٨,٠٥٥ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٢٥٥ ٤٩,٣٥٥ ٠ ٧٠٠ ٤٨,١٥٠ ١,٠٨٠ ٤٩,٣٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٥٦ ٤٨,٧٨٢ ٤٩,٠٢٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٨,٥٢٠ ٨٠٠ ٤٩,٠٢٠ --- ایرالکو نقدی ١٩,٥١٢,٩٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٢٣٢ ٤٩,٤٥٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤٨,٧٨٢ ١,٦٨٠ ٤٩,٤٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٤٨,٥٢٠ ٨٠٠ ٤٩,٠٢٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٨٤٠ ٥٠,٥٥٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٥٠,٣٠٠ ٥٠,٣٦٨ ٥٠,٥٥٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٨٤٠ ٥٠,٥٥٠ --- ایرالکو نسیه ٢٥,١٨٤,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٦١,٨٠٠ ٦١,٨٠٠ ٦١,٨٠٠ ٤٨٠ ٥٠٠ ٥١,٥٠٠ ٢,٩٨٠ ٦١,٨٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٢٩,٦٦٤,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٦١,٨٠٠ ٦١,٨٠٠ ٦١,٨٠٠ ٤٨٠ ٥٠٠ ٥١,٥٠٠ ٢,٧٠٠ ٦١,٨٠٠ --- المهدی نقدی ٢٩,٦٦٤,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٠,٥٩٩ ٦١,١١٨ ٦١,١٧٦ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٩٨٠ ٣,١٠٠ ٦١,١٧٦ --- ایرالکو نقدی ٦١,١١٨,٣٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٢٣٢ ٤٩,٢٨٢ ٤٩,٤٥٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٨,٧٨٢ ١,٦٨٠ ٤٩,٤٥٠ --- ایرالکو نقدی ٤٩,٢٨٢,٢٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٥٠,٣٠٠ ٥٠,٣٦٧ ٥٠,٥٥٠ ٣٠٠ ٥٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٨٤٠ ٥٠,٥٥٠ --- ایرالکو نسیه ١٥,١١٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٥٦,٥٠٠ ٥٨,١٨٨ ٠ ٦٠٠ ٥٠,٩٨٠ ٢,٨٩٠ ٥٨,١٨٨ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,١٨٠ ٤٩,٤١٩ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,٠٤٠ ٤٩,٤٠١ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥١,٠٠٠ ٢٤٠ ٥٢,٠٠٢ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥٠,٨٠٠ ٨٠٠ ٥١,٣٠٣ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥١,٥٠٠ ٢,٩٨٠ ٦١,٨٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥١,٥٠٠ ٢,٧٠٠ ٦١,٨٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٩٨٠ ٣,١٠٠ ٦١,١٧٦ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٠,٥٩٩ ٦١,١١٨ ٦١,١٧٦ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٩٨٠ ٣,١٠٠ ٦١,١٧٦ --- ایرالکو نقدی ٦١,١١٨,٣٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٥٦ ٤٨,٧٥٦ ٤٩,٠٢٠ ٣٦٠ ٤٠٠ ٤٨,٥٢٠ ٨٠٠ ٤٩,٠٢٠ --- ایرالکو نقدی ١٧,٥٥٢,١٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤٨,٧٨٢ ١,٦٨٠ ٤٩,٤٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٢٨٩ ٤٩,٢٩٤ ٤٩,٤١٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,١٨٠ ٤٩,٤١٩ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٢٤,٦٤٧,١٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٣٢٨ ٤٩,٣٣٨ ٤٩,٤٠١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٨,٧٣١ ١,٠٤٠ ٤٩,٤٠١ --- المهدی نقدی ١٤,٨٠١,٣٢٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٥١,٥٠٠ ٥١,٧٠١ ٥٢,٠٠٢ ١٠٠ ١٠٠ ٥١,٠٠٠ ٢٤٠ ٥٢,٠٠٢ --- المهدی نسیه ٥,١٧٠,٠٨٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٥١,١٢٠ ٥١,١٥٧ ٥١,٣٠٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠,٨٠٠ ٨٠٠ ٥١,٣٠٣ --- ایرالکو نسیه ٢٥,٥٧٨,٣٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥١,٥٠٠ ٤,٣٤٠ ٦٠,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥١,٥٠٠ ٤,٠٨٠ ٦٠,١٥٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٥٦,٥٠٠ ٥٦,٨٢٠ ٥٨,١٨٨ ٦٠٠ ٦٠٠ ٥٠,٩٨٠ ٢,٨٩٠ ٥٨,١٨٨ --- ایرالکو نقدی ٣٤,٠٩٢,١٨٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٥٦ ٤٨,٧٨٢ ٤٩,٠٢٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٨,٥٢٠ ٨٠٠ ٤٩,٠٢٠ --- ایرالکو نقدی ١٩,٥١٢,٩٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٦١,٨٠٠ ٦١,٨٠٠ ٠ ٥٠٠ ٥١,٥٠٠ ٢,٩٨٠ ٦١,٨٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٦١,٨٠٠ ٦١,٨٠٠ ٠ ٥٠٠ ٥١,٥٠٠ ٢,٧٠٠ ٦١,٨٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٠,٥٩٩ ٦١,١٧٦ ٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٩٨٠ ٣,١٠٠ ٦١,١٧٦ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٤٨,١٢٢ ٤٨,١٢٢ ٤٨,١٢٢ ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٧,٨٥٠ ٦٤٠ ٤٨,١٢٢ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ١٤,٤٣٦,٦٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٤٧,٩٠١ ٤٧,٩٣١ ٤٨,٠٥٥ ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٧,٨٥٠ ٤٨٠ ٤٨,٠٥٥ --- المهدی نقدی ١٤,٣٧٩,٣٨٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٢٥٥ ٤٨,٥١٨ ٤٩,٣٥٥ ٧٠٠ ٧٠٠ ٤٨,١٥٠ ١,٠٨٠ ٤٩,٣٥٥ --- ایرالکو نقدی ٣٣,٩٦٢,٧٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٧,٨٥٠ ٦٤٠ ٤٨,١٢٢ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٧,٨٥٠ ٤٨٠ ٤٨,٠٥٥ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٤٨,١٥٠ ١,٠٨٠ ٤٩,٣٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٢٣٢ ٤٩,٢٨١ ٤٩,٤٥٠ ٩٦٠ ١,٠٠٠ ٤٨,٧٨٢ ١,٦٨٠ ٤٩,٤٥٠ --- ایرالکو نقدی ٤٧,٣٠٩,٤٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤١,٦١٠ ٤١,٦١٢ ٤١,٦١٩ ٤٨٠ ٥٠٠ ٤١,٥١٠ ١,٢٠٠ ٤١,٦١٩ --- ایرالکو نقدی ١٩,٩٧٣,٧٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٢,٧٥٠ ٤٢,٧٥٠ ٤٢,٧٥٠ ١٠٠ ١٢٠ ٤٢,٧٥٠ ١٢٠ ٤٢,٧٥٠ --- ایرالکو نسیه ٤,٢٧٥,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤١,٦١٠ ٤١,٦١٢ ٤١,٦١٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤١,٥١٠ ١,٢٠٠ ٤١,٦١٩ --- ایرالکو نقدی ٢٠,٨٠٦,٠٨٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٢,٧٥٠ ٤٢,٧٥٠ ٤٢,٧٥٠ ١٢٠ ١٢٠ ٤٢,٧٥٠ ١٢٠ ٤٢,٧٥٠ --- ایرالکو نسیه ٥,١٣٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٥٠٠ ٤٣,١٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٤٩,٠٢٢ ٤٩,٢٧٦ ٤٩,٦٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٨,٤٠٠ ١,٥٢٠ ٤٩,٦٠٠ --- ایرالکو نسیه ٢٤,٦٣٨,١٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٤٦,٦٠١ ٤٦,٧٨٢ ٤٧,٧٩٩ ١٩٤٠ ٢,٠٠٠ ٤٦,٥٤٠ ٣,٧٢٠ ٤٧,٧٩٩ --- ایرالکو نقدی ٩٠,٧٥٦,٤٢٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٤٩,٦٥٥ ٤٩,٧٠٦ ٤٩,٨٠٨ ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٩٨٠ ٤٩,٨٠٨ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ١٤,٩١١,٨٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٤٧,٠٠٠ ٤٧,٠٤٢ ٤٧,١٢٥ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤٦,٧٩٨ ٢,٠٠٠ ٤٧,١٢٥ --- المهدی نقدی ٧٠,٥٦٢,٥٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٦٠٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ٤٦,٥٣٤ ٤٦,٥٤٠ ٤٦,٥٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٣,٤٣٠ ٤٦,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٤,٦٥٤,٠٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٤١,٩٢٠ ٤١,٩٢٧ ٤١,٩٥٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤١,٦٢٠ ١,٤٠٠ ٤١,٩٥٣ --- ایرالکو نقدی ٢٠,٩٦٣,٣٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٤٣,١١٠ ٤٣,١٩١ ٤٣,٣١٢ ٢٠٠ ٢٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٣٣٠ ٤٣,٣١٢ --- ایرالکو نسیه ٨,٦٣٨,١٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٩٨٠ ٤٩,٨٠٨ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٤٦,٧٩٨ ٢,٠٠٠ ٤٧,١٢٥ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٨,٤٠٠ ١,٥٢٠ ٤٩,٦٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٠ ١٠٠ ٤٢,٠٠٠ ١٠٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٠/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٦١,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٠/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٢٠٠ ٤٣,٢٠٠ ٤٣,٢٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٣,٢٠٠ ١,٠٠٠ ٤٣,٢٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٤٣,٢٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٠/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٢٠,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤١,٦٢٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٤٦,٨٠٠ ٨٢٠ ٤٨,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٤٨,١٥٠ ٤٨,١٥٠ ٤٨,١٥٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٦,٨٠٠ ٨٢٠ ٤٨,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ١٩,٢٦٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤١,٦١٠ ٤١,٦١٩ ٠ ٥٠٠ ٤١,٥١٠ ١,٢٠٠ ٤١,٦١٩ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٢,٧٥٠ ٤٢,٧٥٠ ٠ ١٢٠ ٤٢,٧٥٠ ١٢٠ ٤٢,٧٥٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٤٦,٦٦٦ ٤٦,٧٩٧ ٤٦,٨٣٣ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤٦,٥٠٠ ٣,٠٤٠ ٤٦,٨٣٣ --- المهدی نقدی ٧٠,١٩٥,٦٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٤٦,٦٠١ ٤٦,٧٨٢ ٤٧,٧٩٩ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٤٦,٥٤٠ ٣,٧٢٠ ٤٧,٧٩٩ --- ایرالکو نقدی ٩٣,٥٦٣,٢٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٦٠ ٤٤,٠٠٠ ٦٦٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٤٦,٦٦٦ ٤٦,٨٣٣ ٠ ١,٥٠٠ ٤٦,٥٠٠ ٣,٠٤٠ ٤٦,٨٣٣ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٤٦,٦٠١ ٤٧,٧٩٩ ٠ ٢,٠٠٠ ٤٦,٥٤٠ ٣,٧٢٠ ٤٧,٧٩٩ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٥٤٠ ٠ ٤٢,٠٠٠ ٥٤٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٢٢,٦٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ١,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٦٠٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ١,٦٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٥٠٠ ٤٢,٥٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٦٠٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٨/٠٥/١٣٩١ ٤٦,٦٦٦ ٤٦,٨١١ ٤٦,٨٣٣ ١٣٦٠ ١,٥٠٠ ٤٦,٥٠٠ ٣,٠٤٠ ٤٦,٨٣٣ --- المهدی نقدی ٦٣,٦٦٢,٤٢٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٠٠٠ ١٠٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٤٤,٠٠٠ ٧٦٠ ٤٣,١٥٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤١,٦٣٢ ٤١,٦٣٣ ٤١,٦٣٣ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤١,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤١,٦٣٣ --- المهدی نقدی ٤١,٦٣٢,٥٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٢,٧٠٠ ٤٢,٧٠٠ ٤٢,٧٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٤٢,٢٠٠ ١,٠٠٠ ٤٢,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٥,٦٢٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٣,٤٣٠ ٤٦,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٧٠٠ ٤٣,٧٠٠ ٤٣,٧٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٤٣,٧٠٠ ١٥٠ ٤٣,٧٠٠ --- ایرالکو نسیه ٤,٣٧٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٢٠,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٤٢,٠٠٠ ١٠٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٤,٢٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ١٦٠ ١٦٠ ٤٤,٠٠٠ ٦٦٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٧,٠٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤١,٥٠٠ ٤١,٥٠٣ ٤١,٥٥٥ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ١,١٤٠ ٤١,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ١٦,٦٠١,١٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٧٠٠ ٤٢,٧٠٠ ٤٢,٧٠٠ ١٨٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ --- ایرالکو نسیه ٧,٦٨٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤١,٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤١,٤٠٠ ١,٠٠٠ ٤١,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤١,٤٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٨٠٠ ٤٢,٨٠٠ ٤٢,٨٠٠ ٥٤٠ ٥٤٠ ٤٢,٨٠٠ ٥٤٠ ٤٢,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٢٣,١١٢,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ١,٦٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٢٠٠ ٤٢,٣٦٠ ٤٢,٥٠٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤٢,٢٠٠ ١,٨٢٠ ٤٢,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٣,٥٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٥٠٠ ٤٣,٥٠٠ ٤٣,٥٠٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٤٣,٥٠٠ ٢٤٠ ٤٣,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ١٠,٤٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٠٠٠ ٤٣,١٢٠ ٤٣,٣٠١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٧٢٠ ٤٣,٣٠١ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٢١,٥٦٠,١٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٢٠ ٢٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٢٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٨٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ١,١٤٠ ٤١,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٤,٠٠٠ ١٠٠ ٤٠,٠٠٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ١,١٤٠ ٤١,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤١,١٠٠ ٠ ٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٢,١٠٠ ٠ ٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٢٦٠ ٤٢,٥٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤١,١٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٢,١٠٠ ٤٠ ٣٤,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤١,٥٠٠ ٤١,٥٢١ ٤١,٨٠٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤١,٤٠٠ ٢,٠٢٠ ٤١,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٢,٢٨١,٩٨٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٨٥٠ ٤٢,٨٥٠ ٤٢,٨٥٠ ٣٤٠ ٣٤٠ ٤٢,٨٥٠ ٣٤٠ ٤٢,٨٥٠ --- ایرالکو نسیه ١٤,٥٦٩,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٦١,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٢٠ ١٨٠ ٤٢,٠٠٠ ١٨٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٨٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ٤٤,٠٠٠ ١,١٠٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٤,٤٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤١,١٠٠ ٠ ٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤١,١٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤١,٥٠٠ ٤١,٥٠٣ ٤١,٥٥٥ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ١,١٤٠ ٤١,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ١٦,٦٠١,١٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٧٠٠ ٤٢,٧٠٠ ٤٢,٧٠٠ ١٨٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ --- ایرالکو نسیه ٧,٦٨٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٤٣,١٠٠ ٤٣,١٠٠ ٤٣,١٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٣,١٠٠ ١,٠٠٠ ٤٣,١٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٢١,٥٥٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ١,٠٢٠ ٣٩,٨٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٥٠ ٢٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٥٠ ٤٤,٠٠٠ --- المهدی نسیه ٢,٢٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٢٠٠ ٤٢,٣٦٠ ٤٢,٥٠٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤٢,٢٠٠ ١,٨٢٠ ٤٢,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٣,٥٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٥٠٠ ٤٣,٥٠٠ ٤٣,٥٠٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٤٣,٥٠٠ ٢٤٠ ٤٣,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ١٠,٤٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٠٠٠ ٤٣,١٢٠ ٤٣,٣٠١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٧٢٠ ٤٣,٣٠١ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٢١,٥٦٠,١٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٢٠ ٢٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٢٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٨٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ١,١٤٠ ٤١,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٤,٠٠٠ ١٠٠ ٤٠,٠٠٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٦١,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٦١,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤١,٥٠٠ ٤١,٥٥٥ ٠ ٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ١,١٤٠ ٤١,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٧٠٠ ٤٢,٧٠٠ ٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ ٠ ٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤١,٥٠٠ ٠ ٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٢٠,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤١,٥٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤١,١٠٠ ١,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٢,١٠٠ ٠ ٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٢٦٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤١,١٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٢,١٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣٣,٦٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٨٠٠ ٤٢,٨٠٠ ٤٢,٨٠٠ ٣٠٠ ٥٤٠ ٤٢,٨٠٠ ٥٤٠ ٤٢,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ١٢,٨٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤١,٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤١,٤٠٠ ١,٠٠٠ ٤١,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤١,٤٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٨٠٠ ٤٢,٨٠٠ ٤٢,٨٠٠ ٥٤٠ ٥٤٠ ٤٢,٨٠٠ ٥٤٠ ٤٢,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٢٣,١١٢,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٢٠,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤١,٤٠٠ ١,٠٠٠ ٤١,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٤٠ ٤٢,٨٠٠ ٥٤٠ ٤٢,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٣,١٠٠ ١,٠٠٠ ٤٣,١٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٥٠ ٤٤,٠٠٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ١,٦٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٦٤٠ ٤٣,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤١,٥٠٠ ٤١,٥٠٣ ٤١,٥٥٥ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤١,٤٠٠ ١,١٤٠ ٤١,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ١٦,٦٠١,١٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٧٠٠ ٤٢,٧٠٠ ٤٢,٧٠٠ ١٨٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ ١٨٠ ٤٢,٧٠٠ --- ایرالکو نسیه ٧,٦٨٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی (مچینگ) ٢٠,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٢٠ ١٨٠ ٤٢,٠٠٠ ١٨٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٨٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤١,٥٠٠ ٤١,٥٢١ ٤١,٨٠٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤١,٤٠٠ ٢,٠٢٠ ٤١,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٢,٢٨١,٩٨٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٢,٨٥٠ ٤٢,٨٥٠ ٤٢,٨٥٠ ٣٤٠ ٣٤٠ ٤٢,٨٥٠ ٣٤٠ ٤٢,٨٥٠ --- ایرالکو نسیه ١٤,٥٦٩,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٦١,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٨٠ ٤٢,٠٠٠ ١٨٠ ٤١,٥٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ٤٤,٠٠٠ ١,١٠٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٤,٤٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٢٠,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٠٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٦٤٠ ٤٣,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٢١,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٢٠,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٤١,٦٠٠ ٢٠٠ ٤٠,٥٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٥٦٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٤,٢٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٢٢٠ ٣٩,٩٩٩ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٦٠ ١,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٦٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٢,٦٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٥٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ١,٦٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٦٠ ٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٦٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ١٩,٣٢٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٦٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٠ ٥٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٢٠,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٦٠ ٧٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٦٨٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٢,٦٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٠ ٢٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٨٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ٥٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٦٠ ٠ ٤٢,٠٠٠ ٦٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی (مچینگ) ٢,٥٢٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٤٠ ١,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٤٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ١٨,٤٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٢٠ ٠ ٤٢,٠٠٠ ٢٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی (مچینگ) ٨٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٣,٨٠٠ ٤٣,٨٠٠ ٤٣,٨٠٠ ٢٧٠ ٠ ٤٣,٨٠٠ ٢٧٠ ٤٣,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه (مچینگ) ١١,٨٢٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٤٢,٠٠٠ ٥٢٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی (مچینگ) ٢١,٨٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٤٢,٠٠٠ ١٢٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٤,٢٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٥٠٠ ٤٢,٥٠٠ ٤٢,٥٠٠ ٦٨٠ ٦٨٠ ٤٢,٥٠٠ ٦٨٠ ٤٢,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٨,٩٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٣,٨٠٠ ٤٣,٨٠٠ ٤٣,٨٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٤٣,٨٠٠ ٦٠٠ ٤٣,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٢٦,٢٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ١٥٢٠ ١,٥٢٠ ٤١,٠٠٠ ١,٥٢٠ ٤١,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٦٢,٣٢٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٥٠٠ ٤٢,٥٠٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٦٠ ١,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٦٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٢,٦٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٥٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ١,٦٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠٠٠ ٤١,٠٠٠ ٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ ٥٠٠ ٤١,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ٧٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٦٨٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 IAC-AP10201-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٤٥,٥٢٠ ٤٥,٥٢٠ ٠ ٥٠٠ ٤٥,٥٢٠ ٤٠٠ ٤٥,٥٢٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٤٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٣٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٢٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٨٠ ٤٢,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ١,٦٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٢٦٠ ٥٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ١١,٤٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٢,٣٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٣٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠ ٤٦٠ ٤٤,٠٠٠ --- آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٢,٠٠٠ ٤٠ ٤٢,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٠٠٠ ٠ ٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١