بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
اکسید مس 85 % NCI-CUO85-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٢٠٦,٠٦١ ٢٠٦,٠٦١ ٢٠٦,٠٦١ ٦ ٦ ٢٠٦,٠٦١ ٦ ٢٠٦,٠٦١ --- ملی مس نقدی ١,٢٣٦,٣٦٦ مس اکسید مس انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ صنعتی
اکسید مس 85 % NCI-CUO85-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٢٠٣,١٠٥ ٢٠٣,١٠٥ ٢٠٣,١٠٥ ٤ ١٠ ٢٠٣,١٠٥ ٤ ٢٠٣,١٠٥ --- ملی مس نقدی ٨١٢,٤٢٠ مس اکسید مس انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠ ١٥٠,٠٠٠ ٤٠ ١٦٢,٣٦٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٧,٨٦٣ ٢١٧,٨٦٣ ٢١٧,٨٦٣ ١٠ ١٠ ٢١٧,٨٦٣ ١٠ ٢١٧,٨٦٣ --- ملی مس نقدی ٢,١٧٨,٦٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٧,٨٣٢ ٢١٧,٨٣٢ ٢١٧,٨٣٢ ١٠ ١٠ ٢١٧,٨٣٢ ١٠ ٢١٧,٨٣٢ --- ملی مس نقدی ٢,١٧٨,٣٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٧,١٧٥ ٢١٧,١٧٥ ٢١٧,١٧٥ ١٠ ١٠ ٢١٧,١٧٥ ١٠ ٢١٧,١٧٥ --- ملی مس نقدی ٢,١٧١,٧٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٦,٨١٨ ٢١٦,٨١٨ ٢١٦,٨١٨ ١٠ ١٠ ٢١٦,٨١٨ ١٠ ٢١٦,٨١٨ --- ملی مس نقدی ٢,١٦٨,١٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٦,٣٨٨ ٢١٦,٣٨٨ ٢١٦,٣٨٨ ١٠ ١٠ ٢١٦,٣٨٨ ١٠ ٢١٦,٣٨٨ --- ملی مس نقدی ٢,١٦٣,٨٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٣,٥٤١ ٢١٣,٥٤١ ٢١٣,٥٤١ ١٠ ١٠ ٢١٣,٥٤١ ١٠ ٢١٣,٥٤١ --- ملی مس نقدی ٢,١٣٥,٤١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٣,٦٢٤ ٢٩٣,٦٢٤ ٠ ١٠ ٢٩٣,٦٢٤ ١٠ ٢٩٣,٦٢٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢٦,٨٦٩ ٢٢٦,٨٦٩ ٢٢٦,٨٦٩ ١٠ ١٠ ٢٢٦,٨٦٩ ١٠ ٢٢٦,٨٦٩ --- ملی مس نقدی ٢,٢٦٨,٦٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢٦,٦٠٩ ٢٢٦,٦٠٩ ٢٢٦,٦٠٩ ١٠ ١٠ ٢٢٦,٦٠٩ ١٠ ٢٢٦,٦٠٩ --- ملی مس نقدی ٢,٢٦٦,٠٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢٦,٥٨٥ ٢٢٦,٥٨٥ ٢٢٦,٥٨٥ ١٠ ١٠ ٢٢٦,٥٨٥ ١٠ ٢٢٦,٥٨٥ --- ملی مس نقدی ٢,٢٦٥,٨٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢٥,٩٠٠ ٢٢٥,٩٠٠ ٢٢٥,٩٠٠ ١٠ ١٠ ٢٢٥,٩٠٠ ١٠ ٢٢٥,٩٠٠ --- ملی مس نقدی ٢,٢٥٩,٠٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢٥,٢٠١ ٢٢٥,٢٠١ ٢٢٥,٢٠١ ١٠ ١٠ ٢٢٥,٢٠١ ١٠ ٢٢٥,٢٠١ --- ملی مس نقدی ٢,٢٥٢,٠١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢٥,١٧٧ ٢٢٥,١٧٧ ٢٢٥,١٧٧ ١٠ ١٠ ٢٢٥,١٧٧ ١٠ ٢٢٥,١٧٧ --- ملی مس نقدی ٢,٢٥١,٧٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢٣,٣٢٩ ٢٢٣,٣٢٩ ٢٢٣,٣٢٩ ١٠ ١٠ ٢٢٣,٣٢٩ ١٠ ٢٢٣,٣٢٩ --- ملی مس نقدی ٢,٢٣٣,٢٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٢٢,٧٢٠ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢٢,٤٩٢ ٢٢٢,٤٩٢ ٢٢٢,٤٩٢ ١٠ ١٠ ٢٢٢,٤٩٢ ١٠ ٢٢٢,٤٩٢ --- ملی مس نقدی ٢,٢٢٤,٩٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢٢,٢٢٣ ٢٢٢,٢٢٣ ٢٢٢,٢٢٣ ١٠ ١٠ ٢٢٢,٢٢٣ ١٠ ٢٢٢,٢٢٣ --- ملی مس نقدی ٢,٢٢٢,٢٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٢١,٩٩٠ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢١,٥١٣ ٢٢١,٥١٣ ٢٢١,٥١٣ ١٠ ١٠ ٢٢١,٥١٣ ١٠ ٢٢١,٥١٣ --- ملی مس نقدی ٢,٢١٥,١٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢١,٢٢٠ ٢٢١,٢٢٠ ٢٢١,٢٢٠ ١٠ ١٠ ٢٢١,٢٢٠ ١٠ ٢٢١,٢٢٠ --- ملی مس نقدی ٢,٢١٢,٢٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢١,٠٢٤ ٢٢١,٠٢٤ ٢٢١,٠٢٤ ١٠ ١٠ ٢٢١,٠٢٤ ١٠ ٢٢١,٠٢٤ --- ملی مس نقدی ٢,٢١٠,٢٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢٢٠,٩٩٨ ٢٢٠,٩٩٨ ٢٢٠,٩٩٨ ١٠ ١٠ ٢٢٠,٩٩٨ ١٠ ٢٢٠,٩٩٨ --- ملی مس نقدی ٢,٢٠٩,٩٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢١٩,٩٧٨ ٢١٩,٩٧٨ ٢١٩,٩٧٨ ١٠ ١٠ ٢١٩,٩٧٨ ١٠ ٢١٩,٩٧٨ --- ملی مس نقدی ٢,١٩٩,٧٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,١٢٥ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٢١ ١٠ ٢٢٥,٩٤٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٤,٩٨٨ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٤,١٤٠ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦١,٢٥٨ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٠,٦٧٥ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٩,٨٤٢ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٩,٤٩٩ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٩,٢٦٩ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢١٩,١٣٦ ٢١٩,١٣٦ ٢١٩,١٣٦ ١٠ ١٠ ٢١٩,١٣٦ ١٠ ٢١٩,١٣٦ --- ملی مس نقدی ٢,١٩١,٣٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢١٨,٥٣٥ ٢١٨,٥٣٥ ٢١٨,٥٣٥ ١٠ ١٠ ٢١٨,٥٣٥ ١٠ ٢١٨,٥٣٥ --- ملی مس نقدی ٢,١٨٥,٣٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢١٢,٥١٠ ٢١٢,٥١٠ ٢١٢,٥١٠ ١٠ ١٠ ٢١٢,٥١٠ ١٠ ٢١٢,٥١٠ --- ملی مس نقدی ٢,١٢٥,١٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٢١١,٨١٣ ٢١١,٨١٣ ٢١١,٨١٣ ١٠ ١٠ ٢١١,٨١٣ ١٠ ٢١١,٨١٣ --- ملی مس نقدی ٢,١١٨,١٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٨,٧٥٩ ٢٦٨,٧٥٩ ٢٦٨,٧٥٩ ١٠ ١٠ ٢٦٨,٧٥٩ ١٠ ٢٦٨,٧٥٩ --- ملی مس نقدی ٢,٦٨٧,٥٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٦,٧٢٧ ٢٦٦,٧٢٧ ٢٦٦,٧٢٧ ١٠ ١٠ ٢٦٦,٧٢٧ ١٠ ٢٦٦,٧٢٧ --- ملی مس نقدی ٢,٦٦٧,٢٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٦,٧٢٥ ٢٦٦,٧٢٥ ٢٦٦,٧٢٥ ١٠ ١٠ ٢٦٦,٧٢٥ ١٠ ٢٦٦,٧٢٥ --- ملی مس نقدی ٢,٦٦٧,٢٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٦,٥٥٣ ٢٦٦,٥٥٣ ٢٦٦,٥٥٣ ١٠ ١٠ ٢٦٦,٥٥٣ ١٠ ٢٦٦,٥٥٣ --- ملی مس نقدی ٢,٦٦٥,٥٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٦,٤٩٠ ٢٦٦,٤٩٠ ٢٦٦,٤٩٠ ١٠ ١٠ ٢٦٦,٤٩٠ ١٠ ٢٦٦,٤٩٠ --- ملی مس نقدی ٢,٦٦٤,٩٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٦,٠٨٦ ٢٦٦,٠٨٦ ٢٦٦,٠٨٦ ١٠ ١٠ ٢٦٦,٠٨٦ ١٠ ٢٦٦,٠٨٦ --- ملی مس نقدی ٢,٦٦٠,٨٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٥,٨٩٩ ٢٦٥,٨٩٩ ٢٦٥,٨٩٩ ١٠ ١٠ ٢٦٥,٨٩٩ ١٠ ٢٦٥,٨٩٩ --- ملی مس نقدی ٢,٦٥٨,٩٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٥,٨٨٥ ٢٦٥,٨٨٥ ٢٦٥,٨٨٥ ١٠ ١٠ ٢٦٥,٨٨٥ ١٠ ٢٦٥,٨٨٥ --- ملی مس نقدی ٢,٦٥٨,٨٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٥,٣٨٠ ٢٦٥,٣٨٠ ٢٦٥,٣٨٠ ١٠ ١٠ ٢٦٥,٣٨٠ ١٠ ٢٦٥,٣٨٠ --- ملی مس نقدی ٢,٦٥٣,٨٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٣,٢٤٠ ٢٦٣,٢٤٠ ٢٦٣,٢٤٠ ١٠ ١٠ ٢٦٣,٢٤٠ ١٠ ٢٦٣,٢٤٠ --- ملی مس نقدی ٢,٦٣٢,٤٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦١,٩٤٥ ٢٦١,٩٤٥ ٢٦١,٩٤٥ ١٠ ١٠ ٢٦١,٩٤٥ ١٠ ٢٦١,٩٤٥ --- ملی مس نقدی ٢,٦١٩,٤٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦١,٣٠٥ ٢٦١,٣٠٥ ٢٦١,٣٠٥ ١٠ ١٠ ٢٦١,٣٠٥ ١٠ ٢٦١,٣٠٥ --- ملی مس نقدی ٢,٦١٣,٠٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦١,٣٠٢ ٢٦١,٣٠٢ ٢٦١,٣٠٢ ١٠ ١٠ ٢٦١,٣٠٢ ١٠ ٢٦١,٣٠٢ --- ملی مس نقدی ٢,٦١٣,٠٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٠,٥٣٦ ٢٦٠,٥٣٦ ٢٦٠,٥٣٦ ١٠ ١٠ ٢٦٠,٥٣٦ ١٠ ٢٦٠,٥٣٦ --- ملی مس نقدی ٢,٦٠٥,٣٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٨,٨٠١ ٢٥٨,٨٠١ ٢٥٨,٨٠١ ١٠ ١٠ ٢٥٨,٨٠١ ١٠ ٢٥٨,٨٠١ --- ملی مس نقدی ٢,٥٨٨,٠١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٨,٠٤٢ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٤٩,٢٨١ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٨,٠٥٦ ٢٥٨,٠٥٦ ٢٥٨,٠٥٦ ١٠ ١٠ ٢٥٨,٠٥٦ ١٠ ٢٥٨,٠٥٦ --- ملی مس نقدی ٢,٥٨٠,٥٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٧,٧٦٢ ٢٥٧,٧٦٢ ٢٥٧,٧٦٢ ١٠ ١٠ ٢٥٧,٧٦٢ ١٠ ٢٥٧,٧٦٢ --- ملی مس نقدی ٢,٥٧٧,٦٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٧,٠٧٢ ٢٥٧,٠٧٢ ٢٥٧,٠٧٢ ١٠ ١٠ ٢٥٧,٠٧٢ ١٠ ٢٥٧,٠٧٢ --- ملی مس نقدی ٢,٥٧٠,٧٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٦,١٤٦ ٢٥٦,١٤٦ ٢٥٦,١٤٦ ١٠ ١٠ ٢٥٦,١٤٦ ١٠ ٢٥٦,١٤٦ --- ملی مس نقدی ٢,٥٦١,٤٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٦,١٤٥ ٢٥٦,١٤٥ ٢٥٦,١٤٥ ١٠ ١٠ ٢٥٦,١٤٥ ١٠ ٢٥٦,١٤٥ --- ملی مس نقدی ٢,٥٦١,٤٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٢٧,٣٠٧ ٢٢٧,٣٠٧ ٢٢٧,٣٠٧ ١٠ ١٠ ٢٢٧,٣٠٧ ١٠ ٢٢٧,٣٠٧ --- ملی مس نقدی ٢,٢٧٣,٠٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٢٦,٥٦٢ ٢٢٦,٥٦٢ ٢٢٦,٥٦٢ ١٠ ١٠ ٢٢٦,٥٦٢ ١٠ ٢٢٦,٥٦٢ --- ملی مس نقدی ٢,٢٦٥,٦٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٢٢,١٨٧ ٢٢٢,١٨٧ ٢٢٢,١٨٧ ١٠ ١٠ ٢٢٢,١٨٧ ١٠ ٢٢٢,١٨٧ --- ملی مس نقدی ٢,٢٢١,٨٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٢٠,٩٩٩ ٢٢٠,٩٩٩ ٢٢٠,٩٩٩ ١٠ ١٠ ٢٢٠,٩٩٩ ١٠ ٢٢٠,٩٩٩ --- ملی مس نقدی ٢,٢٠٩,٩٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٢٠,٧٣٣ ٢٢٠,٧٣٣ ٢٢٠,٧٣٣ ١٠ ١٠ ٢٢٠,٧٣٣ ١٠ ٢٢٠,٧٣٣ --- ملی مس نقدی ٢,٢٠٧,٣٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٩,٩٣٣ ٢١٩,٩٣٣ ٢١٩,٩٣٣ ١٠ ١٠ ٢١٩,٩٣٣ ١٠ ٢١٩,٩٣٣ --- ملی مس نقدی ٢,١٩٩,٣٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٩,٨٧٠ ٢١٩,٨٧٠ ٢١٩,٨٧٠ ١٠ ١٠ ٢١٩,٨٧٠ ١٠ ٢١٩,٨٧٠ --- ملی مس نقدی ٢,١٩٨,٧٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٩,٦٣٢ ٢١٩,٦٣٢ ٢١٩,٦٣٢ ١٠ ١٠ ٢١٩,٦٣٢ ١٠ ٢١٩,٦٣٢ --- ملی مس نقدی ٢,١٩٦,٣٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٩,٥٧٩ ٢١٩,٥٧٩ ٢١٩,٥٧٩ ١٠ ١٠ ٢١٩,٥٧٩ ١٠ ٢١٩,٥٧٩ --- ملی مس نقدی ٢,١٩٥,٧٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٨,٦٢٩ ٢١٨,٦٢٩ ٢١٨,٦٢٩ ١٠ ١٠ ٢١٨,٦٢٩ ١٠ ٢١٨,٦٢٩ --- ملی مس نقدی ٢,١٨٦,٢٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٧,٨٦٣ ٢١٧,٨٦٣ ٢١٧,٨٦٣ ١٠ ١٠ ٢١٧,٨٦٣ ١٠ ٢١٧,٨٦٣ --- ملی مس نقدی ٢,١٧٨,٦٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٧,٨٣٢ ٢١٧,٨٣٢ ٢١٧,٨٣٢ ١٠ ١٠ ٢١٧,٨٣٢ ١٠ ٢١٧,٨٣٢ --- ملی مس نقدی ٢,١٧٨,٣٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٧,١٧٥ ٢١٧,١٧٥ ٢١٧,١٧٥ ١٠ ١٠ ٢١٧,١٧٥ ١٠ ٢١٧,١٧٥ --- ملی مس نقدی ٢,١٧١,٧٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٦,٨١٨ ٢١٦,٨١٨ ٢١٦,٨١٨ ١٠ ١٠ ٢١٦,٨١٨ ١٠ ٢١٦,٨١٨ --- ملی مس نقدی ٢,١٦٨,١٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٦,٣٨٨ ٢١٦,٣٨٨ ٢١٦,٣٨٨ ١٠ ١٠ ٢١٦,٣٨٨ ١٠ ٢١٦,٣٨٨ --- ملی مس نقدی ٢,١٦٣,٨٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٣,٥٤١ ٢١٣,٥٤١ ٢١٣,٥٤١ ١٠ ١٠ ٢١٣,٥٤١ ١٠ ٢١٣,٥٤١ --- ملی مس نقدی ٢,١٣٥,٤١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٢٧,٣٠٧ ٢٢٧,٣٠٧ ٢٢٧,٣٠٧ ١٠ ١٠ ٢٢٧,٣٠٧ ١٠ ٢٢٧,٣٠٧ --- ملی مس نقدی ٢,٢٧٣,٠٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٢٦,٥٦٢ ٢٢٦,٥٦٢ ٢٢٦,٥٦٢ ١٠ ١٠ ٢٢٦,٥٦٢ ١٠ ٢٢٦,٥٦٢ --- ملی مس نقدی ٢,٢٦٥,٦٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٢٢,١٨٧ ٢٢٢,١٨٧ ٢٢٢,١٨٧ ١٠ ١٠ ٢٢٢,١٨٧ ١٠ ٢٢٢,١٨٧ --- ملی مس نقدی ٢,٢٢١,٨٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢٢٠,٧٣٣ ٢٢٠,٧٣٣ ٢٢٠,٧٣٣ ١٠ ١٠ ٢٢٠,٧٣٣ ١٠ ٢٢٠,٧٣٣ --- ملی مس نقدی ٢,٢٠٧,٣٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٩,٨٧٠ ٢١٩,٨٧٠ ٢١٩,٨٧٠ ١٠ ١٠ ٢١٩,٨٧٠ ١٠ ٢١٩,٨٧٠ --- ملی مس نقدی ٢,١٩٨,٧٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٩,٦٣٢ ٢١٩,٦٣٢ ٢١٩,٦٣٢ ١٠ ١٠ ٢١٩,٦٣٢ ١٠ ٢١٩,٦٣٢ --- ملی مس نقدی ٢,١٩٦,٣٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٩,٥٧٩ ٢١٩,٥٧٩ ٢١٩,٥٧٩ ١٠ ١٠ ٢١٩,٥٧٩ ١٠ ٢١٩,٥٧٩ --- ملی مس نقدی ٢,١٩٥,٧٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٨,٦٢٩ ٢١٨,٦٢٩ ٢١٨,٦٢٩ ١٠ ١٠ ٢١٨,٦٢٩ ١٠ ٢١٨,٦٢٩ --- ملی مس نقدی ٢,١٨٦,٢٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٧,٨٦٣ ٢١٧,٨٦٣ ٢١٧,٨٦٣ ١٠ ١٠ ٢١٧,٨٦٣ ١٠ ٢١٧,٨٦٣ --- ملی مس نقدی ٢,١٧٨,٦٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٧,٨٣٢ ٢١٧,٨٣٢ ٢١٧,٨٣٢ ١٠ ١٠ ٢١٧,٨٣٢ ١٠ ٢١٧,٨٣٢ --- ملی مس نقدی ٢,١٧٨,٣٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٧,١٧٥ ٢١٧,١٧٥ ٢١٧,١٧٥ ١٠ ١٠ ٢١٧,١٧٥ ١٠ ٢١٧,١٧٥ --- ملی مس نقدی ٢,١٧١,٧٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٦,٨١٨ ٢١٦,٨١٨ ٢١٦,٨١٨ ١٠ ١٠ ٢١٦,٨١٨ ١٠ ٢١٦,٨١٨ --- ملی مس نقدی ٢,١٦٨,١٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٦,٣٨٨ ٢١٦,٣٨٨ ٢١٦,٣٨٨ ١٠ ١٠ ٢١٦,٣٨٨ ١٠ ٢١٦,٣٨٨ --- ملی مس نقدی ٢,١٦٣,٨٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢١٣,٥٤١ ٢١٣,٥٤١ ٢١٣,٥٤١ ١٠ ١٠ ٢١٣,٥٤١ ١٠ ٢١٣,٥٤١ --- ملی مس نقدی ٢,١٣٥,٤١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٣٠٤,٦٤٧ ٣٠٤,٦٤٧ ٠ ١٠ ٣٠٤,٦٤٧ ١٠ ٣٠٤,٦٤٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٨٢٥ ٣٠١,٨٢٥ ٠ ١٠ ٣٠١,٨٢٥ ١٠ ٣٠١,٨٢٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠٠,٦٩٢ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠٠,٤٩٨ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠٠,٤٢٧ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,٩٢٧ ٢٩٥,٩٢٧ ٠ ١٠ ٢٩٥,٩٢٧ ١٠ ٢٩٥,٩٢٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,٤٣١ ٢٩٥,٤٣١ ٠ ١٠ ٢٩٥,٤٣١ ١٠ ٢٩٥,٤٣١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,٣٤٧ ٢٩٥,٣٤٧ ٠ ١٠ ٢٩٥,٣٤٧ ١٠ ٢٩٥,٣٤٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٤,٩٦٤ ٢٩٤,٩٦٤ ٠ ١٠ ٢٩٤,٩٦٤ ١٠ ٢٩٤,٩٦٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٤,٥٧٩ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٤,٤٢٨ ٢٩٤,٤٢٨ ٠ ١٠ ٢٩٤,٤٢٨ ١٠ ٢٩٤,٤٢٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٣,٧١٥ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٥,٤٣١ ١٠ ٢٩٥,٤٣١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٥,٣٤٧ ١٠ ٢٩٥,٣٤٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٤,٩٦٤ ١٠ ٢٩٤,٩٦٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٣,٦٢٤ ١٠ ٢٩٣,٦٢٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٠,٣٣٧ ١٠ ٢٩٠,٣٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٨,٧٥٩ ١٠ ٢٦٨,٧٥٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,٧٢٥ ١٠ ٢٦٦,٧٢٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,٥٥٣ ١٠ ٢٦٦,٥٥٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,٤٩٠ ١٠ ٢٦٦,٤٩٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,٠٨٦ ١٠ ٢٦٦,٠٨٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٩٩ ١٠ ٢٦٥,٨٩٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٨٥ ١٠ ٢٦٥,٨٨٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٣,٢٤٠ ١٠ ٢٦٣,٢٤٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦١,٣٠٢ ١٠ ٢٦١,٣٠٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٠,٥٣٦ ١٠ ٢٦٠,٥٣٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٦,١٤٦ ١٠ ٢٥٦,١٤٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٦,١٤٥ ١٠ ٢٥٦,١٤٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٨,٧٥٩ ٢٦٨,٧٥٩ ٠ ١٠ ٢٦٨,٧٥٩ ١٠ ٢٦٨,٧٥٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٦,٧٢٧ ٢٦٦,٧٢٧ ٠ ١٠ ٢٦٦,٧٢٧ ١٠ ٢٦٦,٧٢٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٦,٧٢٥ ٢٦٦,٧٢٥ ٠ ١٠ ٢٦٦,٧٢٥ ١٠ ٢٦٦,٧٢٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٦,٥٥٣ ٢٦٦,٥٥٣ ٠ ١٠ ٢٦٦,٥٥٣ ١٠ ٢٦٦,٥٥٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٦,٤٩٠ ٢٦٦,٤٩٠ ٠ ١٠ ٢٦٦,٤٩٠ ١٠ ٢٦٦,٤٩٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٦,٠٨٦ ٢٦٦,٠٨٦ ٠ ١٠ ٢٦٦,٠٨٦ ١٠ ٢٦٦,٠٨٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٥,٨٩٩ ٢٦٥,٨٩٩ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٩٩ ١٠ ٢٦٥,٨٩٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٥,٨٨٥ ٢٦٥,٨٨٥ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٨٥ ١٠ ٢٦٥,٨٨٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٥,٣٨٠ ٢٦٥,٣٨٠ ٠ ١٠ ٢٦٥,٣٨٠ ١٠ ٢٦٥,٣٨٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٣,٢٤٠ ٢٦٣,٢٤٠ ٠ ١٠ ٢٦٣,٢٤٠ ١٠ ٢٦٣,٢٤٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦١,٩٤٥ ٢٦١,٩٤٥ ٠ ١٠ ٢٦١,٩٤٥ ١٠ ٢٦١,٩٤٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦١,٣٠٥ ٢٦١,٣٠٥ ٠ ١٠ ٢٦١,٣٠٥ ١٠ ٢٦١,٣٠٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦١,٣٠٢ ٢٦١,٣٠٢ ٠ ١٠ ٢٦١,٣٠٢ ١٠ ٢٦١,٣٠٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٦٠,٥٣٦ ٢٦٠,٥٣٦ ٠ ١٠ ٢٦٠,٥٣٦ ١٠ ٢٦٠,٥٣٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٨,٨٠١ ٢٥٨,٨٠١ ٠ ١٠ ٢٥٨,٨٠١ ١٠ ٢٥٨,٨٠١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٨,٠٥٦ ٢٥٨,٠٥٦ ٠ ١٠ ٢٥٨,٠٥٦ ١٠ ٢٥٨,٠٥٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٧,٧٦٢ ٢٥٧,٧٦٢ ٠ ١٠ ٢٥٧,٧٦٢ ١٠ ٢٥٧,٧٦٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٧,٠٧٢ ٢٥٧,٠٧٢ ٠ ١٠ ٢٥٧,٠٧٢ ١٠ ٢٥٧,٠٧٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٦,١٤٦ ٢٥٦,١٤٦ ٠ ١٠ ٢٥٦,١٤٦ ١٠ ٢٥٦,١٤٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٢٥٦,١٤٥ ٢٥٦,١٤٥ ٠ ١٠ ٢٥٦,١٤٥ ١٠ ٢٥٦,١٤٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٨,٧٥٩ ١٠ ٢٦٨,٧٥٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,٧٢٧ ١٠ ٢٦٦,٧٢٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,٧٢٥ ١٠ ٢٦٦,٧٢٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,٥٥٣ ١٠ ٢٦٦,٥٥٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,٤٩٠ ١٠ ٢٦٦,٤٩٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,٠٨٦ ١٠ ٢٦٦,٠٨٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٩٩ ١٠ ٢٦٥,٨٩٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٨٥ ١٠ ٢٦٥,٨٨٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٥,٣٨٠ ١٠ ٢٦٥,٣٨٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٣,٢٤٠ ١٠ ٢٦٣,٢٤٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦١,٩٤٥ ١٠ ٢٦١,٩٤٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦١,٣٠٥ ١٠ ٢٦١,٣٠٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦١,٣٠٢ ١٠ ٢٦١,٣٠٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٠,٥٣٦ ١٠ ٢٦٠,٥٣٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٨,٨٠١ ١٠ ٢٥٨,٨٠١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٨,٠٥٦ ١٠ ٢٥٨,٠٥٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٧,٧٦٢ ١٠ ٢٥٧,٧٦٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٧,٠٧٢ ١٠ ٢٥٧,٠٧٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢١/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٣٠٤,٦٤٧ ٣٠٤,٦٤٧ ٣٠٤,٦٤٧ ١٠ ١٠ ٣٠٤,٦٤٧ ١٠ ٣٠٤,٦٤٧ --- ملی مس نقدی ٣,٠٤٦,٤٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٨٢٥ ٣٠١,٨٢٥ ٣٠١,٨٢٥ ١٠ ١٠ ٣٠١,٨٢٥ ١٠ ٣٠١,٨٢٥ --- ملی مس نقدی ٣,٠١٨,٢٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,٩٢٧ ٢٩٥,٩٢٧ ٢٩٥,٩٢٧ ١٠ ١٠ ٢٩٥,٩٢٧ ١٠ ٢٩٥,٩٢٧ --- ملی مس نقدی ٢,٩٥٩,٢٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,٤٣١ ٢٩٥,٤٣١ ٢٩٥,٤٣١ ١٠ ١٠ ٢٩٥,٤٣١ ١٠ ٢٩٥,٤٣١ --- ملی مس نقدی ٢,٩٥٤,٣١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,٣٤٧ ٢٩٥,٣٤٧ ٢٩٥,٣٤٧ ١٠ ١٠ ٢٩٥,٣٤٧ ١٠ ٢٩٥,٣٤٧ --- ملی مس نقدی ٢,٩٥٣,٤٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٤,٩٦٤ ٢٩٤,٩٦٤ ٢٩٤,٩٦٤ ١٠ ١٠ ٢٩٤,٩٦٤ ١٠ ٢٩٤,٩٦٤ --- ملی مس نقدی ٢,٩٤٩,٦٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٤,٤٢٨ ٢٩٤,٤٢٨ ٢٩٤,٤٢٨ ١٠ ١٠ ٢٩٤,٤٢٨ ١٠ ٢٩٤,٤٢٨ --- ملی مس نقدی ٢,٩٤٤,٢٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٣,٦٢٤ ٢٩٣,٦٢٤ ٢٩٣,٦٢٤ ١٠ ١٠ ٢٩٣,٦٢٤ ١٠ ٢٩٣,٦٢٤ --- ملی مس نقدی ٢,٩٣٦,٢٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٠,٣٣٧ ٢٩٠,٣٣٧ ٢٩٠,٣٣٧ ١٠ ١٠ ٢٩٠,٣٣٧ ١٠ ٢٩٠,٣٣٧ --- ملی مس نقدی ٢,٩٠٣,٣٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٤,٨٩١ ٣٠٤,٨٩١ ٠ ١٠ ٣٠٤,٨٩١ ١٠ ٣٠٤,٨٩١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٣,٨٨٣ ٣٠٣,٨٨٣ ٠ ١٠ ٣٠٣,٨٨٣ ١٠ ٣٠٣,٨٨٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٢,٧٥٥ ٣٠٢,٧٥٥ ٠ ١٠ ٣٠٢,٧٥٥ ١٠ ٣٠٢,٧٥٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٧٥٨ ٣٠١,٧٥٨ ٠ ١٠ ٣٠١,٧٥٨ ١٠ ٣٠١,٧٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٦٦٥ ٣٠١,٦٦٥ ٠ ١٠ ٣٠١,٦٦٥ ١٠ ٣٠١,٦٦٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٥٦٩ ٣٠١,٥٦٩ ٠ ١٠ ٣٠١,٥٦٩ ١٠ ٣٠١,٥٦٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٢٨٠ ٣٠١,٢٨٠ ٠ ١٠ ٣٠١,٢٨٠ ١٠ ٣٠١,٢٨٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,١٧٩ ٣٠١,١٧٩ ٠ ١٠ ٣٠١,١٧٩ ١٠ ٣٠١,١٧٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٠,٨٥٩ ٣٠٠,٨٥٩ ٠ ١٠ ٣٠٠,٨٥٩ ١٠ ٣٠٠,٨٥٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٠,٧٩٧ ٣٠٠,٧٩٧ ٠ ١٠ ٣٠٠,٧٩٧ ١٠ ٣٠٠,٧٩٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٩,٦٤٧ ٢٩٩,٦٤٧ ٠ ١٠ ٢٩٩,٦٤٧ ١٠ ٢٩٩,٦٤٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٨,٨٨٥ ٢٩٨,٨٨٥ ٠ ١٠ ٢٩٨,٨٨٥ ١٠ ٢٩٨,٨٨٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٧,٨٣٧ ٢٩٧,٨٣٧ ٠ ١٠ ٢٩٧,٨٣٧ ١٠ ٢٩٧,٨٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٦,٣٣٧ ٢٩٦,٣٣٧ ٠ ١٠ ٢٩٦,٣٣٧ ١٠ ٢٩٦,٣٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,٨٢٧ ٢٩٥,٨٢٧ ٠ ١٠ ٢٩٥,٨٢٧ ١٠ ٢٩٥,٨٢٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,١٧٨ ٢٩٥,١٧٨ ٠ ١٠ ٢٩٥,١٧٨ ١٠ ٢٩٥,١٧٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٤,١٠٢ ٢٩٤,١٠٢ ٠ ١٠ ٢٩٤,١٠٢ ١٠ ٢٩٤,١٠٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٢,٧٥٥ ٣٠٢,٧٥٥ ٣٠٢,٧٥٥ ١٠ ١٠ ٣٠٢,٧٥٥ ١٠ ٣٠٢,٧٥٥ --- ملی مس نقدی ٣,٠٢٧,٥٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٧٥٨ ٣٠١,٧٥٨ ٣٠١,٧٥٨ ١٠ ١٠ ٣٠١,٧٥٨ ١٠ ٣٠١,٧٥٨ --- ملی مس نقدی ٣,٠١٧,٥٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٦٦٥ ٣٠١,٦٦٥ ٣٠١,٦٦٥ ١٠ ١٠ ٣٠١,٦٦٥ ١٠ ٣٠١,٦٦٥ --- ملی مس نقدی ٣,٠١٦,٦٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٥٦٩ ٣٠١,٥٦٩ ٣٠١,٥٦٩ ١٠ ١٠ ٣٠١,٥٦٩ ١٠ ٣٠١,٥٦٩ --- ملی مس نقدی ٣,٠١٥,٦٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠٤,٨٩١ ١٠ ٣٠٤,٨٩١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠٣,٨٨٣ ١٠ ٣٠٣,٨٨٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠٢,٧٥٥ ١٠ ٣٠٢,٧٥٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠١,٧٥٨ ١٠ ٣٠١,٧٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠١,٦٦٥ ١٠ ٣٠١,٦٦٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠١,٥٦٩ ١٠ ٣٠١,٥٦٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠١,٢٨٠ ١٠ ٣٠١,٢٨٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠١,١٧٩ ١٠ ٣٠١,١٧٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠٠,٨٥٩ ١٠ ٣٠٠,٨٥٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠٠,٧٩٧ ١٠ ٣٠٠,٧٩٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٩,٦٤٧ ١٠ ٢٩٩,٦٤٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٨,٨٨٥ ١٠ ٢٩٨,٨٨٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٧,٨٣٧ ١٠ ٢٩٧,٨٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٦,٣٣٧ ١٠ ٢٩٦,٣٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٥,٨٢٧ ١٠ ٢٩٥,٨٢٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٥,١٧٨ ١٠ ٢٩٥,١٧٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٤,١٠٢ ١٠ ٢٩٤,١٠٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٨٩,٦٠٣ ١٠ ٢٨٩,٦٠٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٢٨٠ ٣٠١,٢٨٠ ٣٠١,٢٨٠ ١٠ ١٠ ٣٠١,٢٨٠ ١٠ ٣٠١,٢٨٠ --- ملی مس نقدی ٣,٠١٢,٨٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,١٧٩ ٣٠١,١٧٩ ٣٠١,١٧٩ ١٠ ١٠ ٣٠١,١٧٩ ١٠ ٣٠١,١٧٩ --- ملی مس نقدی ٣,٠١١,٧٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٠,٨٥٩ ٣٠٠,٨٥٩ ٣٠٠,٨٥٩ ١٠ ١٠ ٣٠٠,٨٥٩ ١٠ ٣٠٠,٨٥٩ --- ملی مس نقدی ٣,٠٠٨,٥٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٠,٧٩٧ ٣٠٠,٧٩٧ ٣٠٠,٧٩٧ ١٠ ١٠ ٣٠٠,٧٩٧ ١٠ ٣٠٠,٧٩٧ --- ملی مس نقدی ٣,٠٠٧,٩٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٩,٦٤٧ ٢٩٩,٦٤٧ ٢٩٩,٦٤٧ ١٠ ١٠ ٢٩٩,٦٤٧ ١٠ ٢٩٩,٦٤٧ --- ملی مس نقدی ٢,٩٩٦,٤٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٨,٨٨٥ ٢٩٨,٨٨٥ ٢٩٨,٨٨٥ ١٠ ١٠ ٢٩٨,٨٨٥ ١٠ ٢٩٨,٨٨٥ --- ملی مس نقدی ٢,٩٨٨,٨٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٧,٨٣٧ ٢٩٧,٨٣٧ ٢٩٧,٨٣٧ ١٠ ١٠ ٢٩٧,٨٣٧ ١٠ ٢٩٧,٨٣٧ --- ملی مس نقدی ٢,٩٧٨,٣٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٦,٣٣٧ ٢٩٦,٣٣٧ ٢٩٦,٣٣٧ ١٠ ١٠ ٢٩٦,٣٣٧ ١٠ ٢٩٦,٣٣٧ --- ملی مس نقدی ٢,٩٦٣,٣٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,٨٢٧ ٢٩٥,٨٢٧ ٢٩٥,٨٢٧ ١٠ ١٠ ٢٩٥,٨٢٧ ١٠ ٢٩٥,٨٢٧ --- ملی مس نقدی ٢,٩٥٨,٢٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,١٧٨ ٢٩٥,١٧٨ ٢٩٥,١٧٨ ١٠ ١٠ ٢٩٥,١٧٨ ١٠ ٢٩٥,١٧٨ --- ملی مس نقدی ٢,٩٥١,٧٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٤,١٠٢ ٢٩٤,١٠٢ ٢٩٤,١٠٢ ١٠ ١٠ ٢٩٤,١٠٢ ١٠ ٢٩٤,١٠٢ --- ملی مس نقدی ٢,٩٤١,٠٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٨٩,٦٠٣ ٢٨٩,٦٠٣ ٢٨٩,٦٠٣ ١٠ ١٠ ٢٨٩,٦٠٣ ١٠ ٢٨٩,٦٠٣ --- ملی مس نقدی ٢,٨٩٦,٠٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٩,٥٣٧ ٢٦٩,٥٣٧ ٠ ١٠ ٢٦٩,٥٣٧ ١٠ ٢٦٩,٥٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٥,٨٥٩ ٢٦٥,٨٥٩ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٥٩ ١٠ ٢٦٥,٨٥٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٥,٨٠٦ ٢٦٥,٨٠٦ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٠٦ ١٠ ٢٦٥,٨٠٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٥,٧٨٢ ٢٦٥,٧٨٢ ٠ ١٠ ٢٦٥,٧٨٢ ١٠ ٢٦٥,٧٨٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٥,٦٥٤ ٢٦٥,٦٥٤ ٠ ١٠ ٢٦٥,٦٥٤ ١٠ ٢٦٥,٦٥٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٤,٨٠٨ ٢٦٤,٨٠٨ ٠ ١٠ ٢٦٤,٨٠٨ ١٠ ٢٦٤,٨٠٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٤,١٧٠ ٢٦٤,١٧٠ ٠ ١٠ ٢٦٤,١٧٠ ١٠ ٢٦٤,١٧٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٣,٤٥٨ ٢٦٣,٤٥٨ ٠ ١٠ ٢٦٣,٤٥٨ ١٠ ٢٦٣,٤٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٠,٦٤١ ٢٦٠,٦٤١ ٠ ١٠ ٢٦٠,٦٤١ ١٠ ٢٦٠,٦٤١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٠,٠٣٣ ٢٦٠,٠٣٣ ٠ ١٠ ٢٦٠,٠٣٣ ١٠ ٢٦٠,٠٣٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٥٨,٨٣٦ ٢٥٨,٨٣٦ ٠ ١٠ ٢٥٨,٨٣٦ ١٠ ٢٥٨,٨٣٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٥٧,٤٩٦ ٢٥٧,٤٩٦ ٠ ١٠ ٢٥٧,٤٩٦ ١٠ ٢٥٧,٤٩٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٥٦,٦٧١ ٢٥٦,٦٧١ ٠ ١٠ ٢٥٦,٦٧١ ١٠ ٢٥٦,٦٧١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٥٥,٦٥٤ ٢٥٥,٦٥٤ ٠ ١٠ ٢٥٥,٦٥٤ ١٠ ٢٥٥,٦٥٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٢٩٠,٣٣٧ ٢٩٠,٣٣٧ ٠ ١٠ ٢٩٠,٣٣٧ ١٠ ٢٩٠,٣٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٨٨,٧٦٥ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٥,٤٣١ ١٠ ٢٩٥,٤٣١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٥,٣٤٧ ١٠ ٢٩٥,٣٤٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٩٤,٩٦٤ ١٠ ٢٩٤,٩٦٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٤,٨٩١ ٣٠٤,٨٩١ ٣٠٤,٨٩١ ١٠ ١٠ ٣٠٤,٨٩١ ١٠ ٣٠٤,٨٩١ --- ملی مس نقدی ٣,٠٤٨,٩١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٣,٨٨٣ ٣٠٣,٨٨٣ ٣٠٣,٨٨٣ ١٠ ١٠ ٣٠٣,٨٨٣ ١٠ ٣٠٣,٨٨٣ --- ملی مس نقدی ٣,٠٣٨,٨٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٥٥,٦٥٤ ٢٥٥,٦٥٤ ٢٥٥,٦٥٤ ١٠ ١٠ ٢٥٥,٦٥٤ ١٠ ٢٥٥,٦٥٤ --- ملی مس نقدی ٢,٥٥٦,٥٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٩,٥٣٧ ٢٦٩,٥٣٧ ٢٦٩,٥٣٧ ١٠ ١٠ ٢٦٩,٥٣٧ ١٠ ٢٦٩,٥٣٧ --- ملی مس نقدی ٢,٦٩٥,٣٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٥,٨٥٩ ٢٦٥,٨٥٩ ٢٦٥,٨٥٩ ١٠ ١٠ ٢٦٥,٨٥٩ ١٠ ٢٦٥,٨٥٩ --- ملی مس نقدی ٢,٦٥٨,٥٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٥,٨٠٦ ٢٦٥,٨٠٦ ٢٦٥,٨٠٦ ١٠ ١٠ ٢٦٥,٨٠٦ ١٠ ٢٦٥,٨٠٦ --- ملی مس نقدی ٢,٦٥٨,٠٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٥,٧٨٢ ٢٦٥,٧٨٢ ٢٦٥,٧٨٢ ١٠ ١٠ ٢٦٥,٧٨٢ ١٠ ٢٦٥,٧٨٢ --- ملی مس نقدی ٢,٦٥٧,٨٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٥,٦٥٤ ٢٦٥,٦٥٤ ٢٦٥,٦٥٤ ١٠ ١٠ ٢٦٥,٦٥٤ ١٠ ٢٦٥,٦٥٤ --- ملی مس نقدی ٢,٦٥٦,٥٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٤,٨٠٨ ٢٦٤,٨٠٨ ٢٦٤,٨٠٨ ١٠ ١٠ ٢٦٤,٨٠٨ ١٠ ٢٦٤,٨٠٨ --- ملی مس نقدی ٢,٦٤٨,٠٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٤,١٧٠ ٢٦٤,١٧٠ ٢٦٤,١٧٠ ١٠ ١٠ ٢٦٤,١٧٠ ١٠ ٢٦٤,١٧٠ --- ملی مس نقدی ٢,٦٤١,٧٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٣,٤٥٨ ٢٦٣,٤٥٨ ٢٦٣,٤٥٨ ١٠ ١٠ ٢٦٣,٤٥٨ ١٠ ٢٦٣,٤٥٨ --- ملی مس نقدی ٢,٦٣٤,٥٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٠,٦٤١ ٢٦٠,٦٤١ ٢٦٠,٦٤١ ١٠ ١٠ ٢٦٠,٦٤١ ١٠ ٢٦٠,٦٤١ --- ملی مس نقدی ٢,٦٠٦,٤١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٦٠,٠٣٣ ٢٦٠,٠٣٣ ٢٦٠,٠٣٣ ١٠ ١٠ ٢٦٠,٠٣٣ ١٠ ٢٦٠,٠٣٣ --- ملی مس نقدی ٢,٦٠٠,٣٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٥٨,٨٣٦ ٢٥٨,٨٣٦ ٢٥٨,٨٣٦ ١٠ ١٠ ٢٥٨,٨٣٦ ١٠ ٢٥٨,٨٣٦ --- ملی مس نقدی ٢,٥٨٨,٣٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٥٧,٤٩٦ ٢٥٧,٤٩٦ ٢٥٧,٤٩٦ ١٠ ١٠ ٢٥٧,٤٩٦ ١٠ ٢٥٧,٤٩٦ --- ملی مس نقدی ٢,٥٧٤,٩٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٢٥٦,٦٧١ ٢٥٦,٦٧١ ٢٥٦,٦٧١ ١٠ ١٠ ٢٥٦,٦٧١ ١٠ ٢٥٦,٦٧١ --- ملی مس نقدی ٢,٥٦٦,٧١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٦,٠٥٤ ٢٣٦,٠٥٤ ٢٣٦,٠٥٤ ١٠ ١٠ ٢٣٦,٠٥٤ ١٠ ٢٣٦,٠٥٤ --- ملی مس نقدی ٢,٣٦٠,٥٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٥,٠٢٤ ٢٣٥,٠٢٤ ٢٣٥,٠٢٤ ١٠ ١٠ ٢٣٥,٠٢٤ ١٠ ٢٣٥,٠٢٤ --- ملی مس نقدی ٢,٣٥٠,٢٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٤,٥٦٢ ٢٣٤,٥٦٢ ٢٣٤,٥٦٢ ١٠ ١٠ ٢٣٤,٥٦٢ ١٠ ٢٣٤,٥٦٢ --- ملی مس نقدی ٢,٣٤٥,٦٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٣,٩٣٥ ٢٣٣,٩٣٥ ٢٣٣,٩٣٥ ١٠ ١٠ ٢٣٣,٩٣٥ ١٠ ٢٣٣,٩٣٥ --- ملی مس نقدی ٢,٣٣٩,٣٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٠,٣٧٩ ٢٣٠,٣٧٩ ٢٣٠,٣٧٩ ١٠ ١٠ ٢٣٠,٣٧٩ ١٠ ٢٣٠,٣٧٩ --- ملی مس نقدی ٢,٣٠٣,٧٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٢٨,٣٨٨ ٢٢٨,٣٨٨ ٢٢٨,٣٨٨ ١٠ ١٠ ٢٢٨,٣٨٨ ١٠ ٢٢٨,٣٨٨ --- ملی مس نقدی ٢,٢٨٣,٨٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٢٤,٦٠٨ ٢٢٤,٦٠٨ ٢٢٤,٦٠٨ ١٠ ١٠ ٢٢٤,٦٠٨ ١٠ ٢٢٤,٦٠٨ --- ملی مس نقدی ٢,٢٤٦,٠٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٣,٠٠٢ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٩,٢١٢ ٢٣٩,٢١٢ ٠ ١٠ ٢٣٩,٢١٢ ١٠ ٢٣٩,٢١٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٧,١١١ ٢٣٧,١١١ ٠ ١٠ ٢٣٧,١١١ ١٠ ٢٣٧,١١١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٦,٧٧٩ ٢٣٦,٧٧٩ ٠ ١٠ ٢٣٦,٧٧٩ ١٠ ٢٣٦,٧٧٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٥,٨٧٩ ٢٣٥,٨٧٩ ٠ ١٠ ٢٣٥,٨٧٩ ١٠ ٢٣٥,٨٧٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٥,٥٧٧ ٢٣٥,٥٧٧ ٠ ١٠ ٢٣٥,٥٧٧ ١٠ ٢٣٥,٥٧٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٥,٢٢٩ ٢٣٥,٢٢٩ ٠ ١٠ ٢٣٥,٢٢٩ ١٠ ٢٣٥,٢٢٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٣,٤٦٧ ٢٣٣,٤٦٧ ٠ ١٠ ٢٣٣,٤٦٧ ١٠ ٢٣٣,٤٦٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٣,٣٥٥ ٢٣٣,٣٥٥ ٠ ١٠ ٢٣٣,٣٥٥ ١٠ ٢٣٣,٣٥٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٢,٩٨٤ ٢٣٢,٩٨٤ ٠ ١٠ ٢٣٢,٩٨٤ ١٠ ٢٣٢,٩٨٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٢,٩٣٣ ٢٣٢,٩٣٣ ٠ ١٠ ٢٣٢,٩٣٣ ١٠ ٢٣٢,٩٣٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣١,٦٥١ ٢٣١,٦٥١ ٠ ١٠ ٢٣١,٦٥١ ١٠ ٢٣١,٦٥١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣١,٤١٣ ٢٣١,٤١٣ ٠ ١٠ ٢٣١,٤١٣ ١٠ ٢٣١,٤١٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٢٩,٧٤٩ ٢٢٩,٧٤٩ ٠ ١٠ ٢٢٩,٧٤٩ ١٠ ٢٢٩,٧٤٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٢٦,٩٢٤ ٢٢٦,٩٢٤ ٠ ١٠ ٢٢٦,٩٢٤ ١٠ ٢٢٦,٩٢٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠٤,٨٩١ ٣٠٤,٨٩١ ٠ ١٠ ٣٠٤,٨٩١ ١٠ ٣٠٤,٨٩١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٧٥٨ ٣٠١,٧٥٨ ٠ ١٠ ٣٠١,٧٥٨ ١٠ ٣٠١,٧٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٠١,٢٨٠ ٣٠١,٢٨٠ ٠ ١٠ ٣٠١,٢٨٠ ١٠ ٣٠١,٢٨٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠ ٣٠١,١٧٩ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٩,٦٤٧ ٢٩٩,٦٤٧ ٠ ١٠ ٢٩٩,٦٤٧ ١٠ ٢٩٩,٦٤٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٧,٨٣٧ ٢٩٧,٨٣٧ ٠ ١٠ ٢٩٧,٨٣٧ ١٠ ٢٩٧,٨٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٦,٣٣٧ ٢٩٦,٣٣٧ ٠ ١٠ ٢٩٦,٣٣٧ ١٠ ٢٩٦,٣٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٩٥,١٧٨ ٢٩٥,١٧٨ ٠ ١٠ ٢٩٥,١٧٨ ١٠ ٢٩٥,١٧٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٢٨٩,٦٠٣ ٢٨٩,٦٠٣ ٠ ١٠ ٢٨٩,٦٠٣ ١٠ ٢٨٩,٦٠٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٣٠/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٤١,٩٠٧ ٢٤١,٩٠٧ ٠ ١٠ ٢٤١,٩٠٧ ١٠ ٢٤١,٩٠٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٤٠,٢٦٦ ٢٤٠,٢٦٦ ٠ ١٠ ٢٤٠,٢٦٦ ١٠ ٢٤٠,٢٦٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٤٠,١٧٦ ٢٤٠,١٧٦ ٠ ١٠ ٢٤٠,١٧٦ ١٠ ٢٤٠,١٧٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٩,٢٥٦ ٢٣٩,٢٥٦ ٠ ١٠ ٢٣٩,٢٥٦ ١٠ ٢٣٩,٢٥٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٩,٢١٢ ٢٣٩,٢١٢ ٠ ١٠ ٢٣٩,٢١٢ ١٠ ٢٣٩,٢١٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٨,٧٢١ ٢٣٨,٧٢١ ٠ ١٠ ٢٣٨,٧٢١ ١٠ ٢٣٨,٧٢١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٨,٠١٣ ٢٣٨,٠١٣ ٠ ١٠ ٢٣٨,٠١٣ ١٠ ٢٣٨,٠١٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٦,٠٥٤ ٢٣٦,٠٥٤ ٠ ١٠ ٢٣٦,٠٥٤ ١٠ ٢٣٦,٠٥٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٥,٠٢٤ ٢٣٥,٠٢٤ ٠ ١٠ ٢٣٥,٠٢٤ ١٠ ٢٣٥,٠٢٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٤,٥٦٢ ٢٣٤,٥٦٢ ٠ ١٠ ٢٣٤,٥٦٢ ١٠ ٢٣٤,٥٦٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٣,٩٣٥ ٢٣٣,٩٣٥ ٠ ١٠ ٢٣٣,٩٣٥ ١٠ ٢٣٣,٩٣٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٠,٣٧٩ ٢٣٠,٣٧٩ ٠ ١٠ ٢٣٠,٣٧٩ ١٠ ٢٣٠,٣٧٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٢٨,٣٨٨ ٢٢٨,٣٨٨ ٠ ١٠ ٢٢٨,٣٨٨ ١٠ ٢٢٨,٣٨٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٢٤,٦٠٨ ٢٢٤,٦٠٨ ٠ ١٠ ٢٢٤,٦٠٨ ١٠ ٢٢٤,٦٠٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٩,٥٣٧ ١٠ ٢٦٩,٥٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٥٩ ١٠ ٢٦٥,٨٥٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٥,٨٠٦ ١٠ ٢٦٥,٨٠٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٥,٧٨٢ ١٠ ٢٦٥,٧٨٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٥,٦٥٤ ١٠ ٢٦٥,٦٥٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٤,٨٠٨ ١٠ ٢٦٤,٨٠٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٤,١٧٠ ١٠ ٢٦٤,١٧٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٣,٤٥٨ ١٠ ٢٦٣,٤٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٠,٦٤١ ١٠ ٢٦٠,٦٤١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٠,٠٣٣ ١٠ ٢٦٠,٠٣٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٨,٨٣٦ ١٠ ٢٥٨,٨٣٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٧,٤٩٦ ١٠ ٢٥٧,٤٩٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٦,٦٧١ ١٠ ٢٥٦,٦٧١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٥٥,٦٥٤ ١٠ ٢٥٥,٦٥٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٣/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٩,٢١٢ ٢٣٩,٢١٢ ٢٣٩,٢١٢ ١٠ ١٠ ٢٣٩,٢١٢ ١٠ ٢٣٩,٢١٢ --- ملی مس نقدی ٢,٣٩٢,١٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٧,١١١ ٢٣٧,١١١ ٢٣٧,١١١ ١٠ ١٠ ٢٣٧,١١١ ١٠ ٢٣٧,١١١ --- ملی مس نقدی ٢,٣٧١,١١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٦,٧٧٩ ٢٣٦,٧٧٩ ٢٣٦,٧٧٩ ١٠ ١٠ ٢٣٦,٧٧٩ ١٠ ٢٣٦,٧٧٩ --- ملی مس نقدی ٢,٣٦٧,٧٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٥,٨٧٩ ٢٣٥,٨٧٩ ٢٣٥,٨٧٩ ١٠ ١٠ ٢٣٥,٨٧٩ ١٠ ٢٣٥,٨٧٩ --- ملی مس نقدی ٢,٣٥٨,٧٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٥,٥٧٧ ٢٣٥,٥٧٧ ٢٣٥,٥٧٧ ١٠ ١٠ ٢٣٥,٥٧٧ ١٠ ٢٣٥,٥٧٧ --- ملی مس نقدی ٢,٣٥٥,٧٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٥,٢٢٩ ٢٣٥,٢٢٩ ٢٣٥,٢٢٩ ١٠ ١٠ ٢٣٥,٢٢٩ ١٠ ٢٣٥,٢٢٩ --- ملی مس نقدی ٢,٣٥٢,٢٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٣,٤٦٧ ٢٣٣,٤٦٧ ٢٣٣,٤٦٧ ١٠ ١٠ ٢٣٣,٤٦٧ ١٠ ٢٣٣,٤٦٧ --- ملی مس نقدی ٢,٣٣٤,٦٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٣,٣٥٥ ٢٣٣,٣٥٥ ٢٣٣,٣٥٥ ١٠ ١٠ ٢٣٣,٣٥٥ ١٠ ٢٣٣,٣٥٥ --- ملی مس نقدی ٢,٣٣٣,٥٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٢,٩٨٤ ٢٣٢,٩٨٤ ٢٣٢,٩٨٤ ١٠ ١٠ ٢٣٢,٩٨٤ ١٠ ٢٣٢,٩٨٤ --- ملی مس نقدی ٢,٣٢٩,٨٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣٢,٩٣٣ ٢٣٢,٩٣٣ ٢٣٢,٩٣٣ ١٠ ١٠ ٢٣٢,٩٣٣ ١٠ ٢٣٢,٩٣٣ --- ملی مس نقدی ٢,٣٢٩,٣٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣١,٦٥١ ٢٣١,٦٥١ ٢٣١,٦٥١ ١٠ ١٠ ٢٣١,٦٥١ ١٠ ٢٣١,٦٥١ --- ملی مس نقدی ٢,٣١٦,٥١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٣١,٤١٣ ٢٣١,٤١٣ ٢٣١,٤١٣ ١٠ ١٠ ٢٣١,٤١٣ ١٠ ٢٣١,٤١٣ --- ملی مس نقدی ٢,٣١٤,١٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٢٩,٧٤٩ ٢٢٩,٧٤٩ ٢٢٩,٧٤٩ ١٠ ١٠ ٢٢٩,٧٤٩ ١٠ ٢٢٩,٧٤٩ --- ملی مس نقدی ٢,٢٩٧,٤٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٢٢٦,٩٢٤ ٢٢٦,٩٢٤ ٢٢٦,٩٢٤ ١٠ ١٠ ٢٢٦,٩٢٤ ١٠ ٢٢٦,٩٢٤ --- ملی مس نقدی ٢,٢٦٩,٢٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٤١,٩٠٧ ٢٤١,٩٠٧ ٢٤١,٩٠٧ ١٠ ١٠ ٢٤١,٩٠٧ ١٠ ٢٤١,٩٠٧ --- ملی مس نقدی ٢,٤١٩,٠٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٤٠,٢٦٦ ٢٤٠,٢٦٦ ٢٤٠,٢٦٦ ١٠ ١٠ ٢٤٠,٢٦٦ ١٠ ٢٤٠,٢٦٦ --- ملی مس نقدی ٢,٤٠٢,٦٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٤٠,١٧٦ ٢٤٠,١٧٦ ٢٤٠,١٧٦ ١٠ ١٠ ٢٤٠,١٧٦ ١٠ ٢٤٠,١٧٦ --- ملی مس نقدی ٢,٤٠١,٧٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٩,٢٥٦ ٢٣٩,٢٥٦ ٢٣٩,٢٥٦ ١٠ ١٠ ٢٣٩,٢٥٦ ١٠ ٢٣٩,٢٥٦ --- ملی مس نقدی ٢,٣٩٢,٥٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٩,٢١٢ ٢٣٩,٢١٢ ٢٣٩,٢١٢ ١٠ ١٠ ٢٣٩,٢١٢ ١٠ ٢٣٩,٢١٢ --- ملی مس نقدی ٢,٣٩٢,١٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٨,٧٢١ ٢٣٨,٧٢١ ٢٣٨,٧٢١ ١٠ ١٠ ٢٣٨,٧٢١ ١٠ ٢٣٨,٧٢١ --- ملی مس نقدی ٢,٣٨٧,٢١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٨,٠١٣ ٢٣٨,٠١٣ ٢٣٨,٠١٣ ١٠ ١٠ ٢٣٨,٠١٣ ١٠ ٢٣٨,٠١٣ --- ملی مس نقدی ٢,٣٨٠,١٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٦,٠٥٤ ٢٣٦,٠٥٤ ٢٣٦,٠٥٤ ١٠ ١٠ ٢٣٦,٠٥٤ ١٠ ٢٣٦,٠٥٤ --- ملی مس نقدی ٢,٣٦٠,٥٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٥,٠٢٤ ٢٣٥,٠٢٤ ٢٣٥,٠٢٤ ١٠ ١٠ ٢٣٥,٠٢٤ ١٠ ٢٣٥,٠٢٤ --- ملی مس نقدی ٢,٣٥٠,٢٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٤,٥٦٢ ٢٣٤,٥٦٢ ٢٣٤,٥٦٢ ١٠ ١٠ ٢٣٤,٥٦٢ ١٠ ٢٣٤,٥٦٢ --- ملی مس نقدی ٢,٣٤٥,٦٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٣,٩٣٥ ٢٣٣,٩٣٥ ٢٣٣,٩٣٥ ١٠ ١٠ ٢٣٣,٩٣٥ ١٠ ٢٣٣,٩٣٥ --- ملی مس نقدی ٢,٣٣٩,٣٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٠,٣٧٩ ٢٣٠,٣٧٩ ٢٣٠,٣٧٩ ١٠ ١٠ ٢٣٠,٣٧٩ ١٠ ٢٣٠,٣٧٩ --- ملی مس نقدی ٢,٣٠٣,٧٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٢٨,٣٨٨ ٢٢٨,٣٨٨ ٢٢٨,٣٨٨ ١٠ ١٠ ٢٢٨,٣٨٨ ١٠ ٢٢٨,٣٨٨ --- ملی مس نقدی ٢,٢٨٣,٨٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٢٤,٦٠٨ ٢٢٤,٦٠٨ ٢٢٤,٦٠٨ ١٠ ١٠ ٢٢٤,٦٠٨ ١٠ ٢٢٤,٦٠٨ --- ملی مس نقدی ٢,٢٤٦,٠٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٧٣,٥٠٠ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٧٣,٤٤٦ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٧٣,٤٢١ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٧٣,٢٨٩ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٧٢,٤١٩ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٧١,٧٦٢ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٧١,٠٣٠ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٢٦٨,٨١٨ ٢٦٨,٨١٨ ٢٦٨,٨١٨ ١٠ ١٠ ٢٦٨,٨١٨ ١٠ ٢٦٨,٨١٨ --- ملی مس نقدی ٢,٦٨٨,١٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٢٦٨,١٥٧ ٢٦٨,١٥٧ ٢٦٨,١٥٧ ١٠ ١٠ ٢٦٨,١٥٧ ١٠ ٢٦٨,١٥٧ --- ملی مس نقدی ٢,٦٨١,٥٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٨,١٣٣ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٧,٥٠٦ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٦,٢٧٦ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٦٤,٠٤٨ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٤١,٩٠٧ ٢٤١,٩٠٧ ٢٤١,٩٠٧ ١٠ ١٠ ٢٤١,٩٠٧ ١٠ ٢٤١,٩٠٧ --- ملی مس نقدی ٢,٤١٩,٠٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٤٠,٢٦٦ ٢٤٠,٢٦٦ ٢٤٠,٢٦٦ ١٠ ١٠ ٢٤٠,٢٦٦ ١٠ ٢٤٠,٢٦٦ --- ملی مس نقدی ٢,٤٠٢,٦٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٤٠,١٧٦ ٢٤٠,١٧٦ ٢٤٠,١٧٦ ١٠ ١٠ ٢٤٠,١٧٦ ١٠ ٢٤٠,١٧٦ --- ملی مس نقدی ٢,٤٠١,٧٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٩,٢٥٦ ٢٣٩,٢٥٦ ٢٣٩,٢٥٦ ١٠ ١٠ ٢٣٩,٢٥٦ ١٠ ٢٣٩,٢٥٦ --- ملی مس نقدی ٢,٣٩٢,٥٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٩,٢١٢ ٢٣٩,٢١٢ ٢٣٩,٢١٢ ١٠ ١٠ ٢٣٩,٢١٢ ١٠ ٢٣٩,٢١٢ --- ملی مس نقدی ٢,٣٩٢,١٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٨,٧٢١ ٢٣٨,٧٢١ ٢٣٨,٧٢١ ١٠ ١٠ ٢٣٨,٧٢١ ١٠ ٢٣٨,٧٢١ --- ملی مس نقدی ٢,٣٨٧,٢١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٢٣٨,٠١٣ ٢٣٨,٠١٣ ٢٣٨,٠١٣ ١٠ ١٠ ٢٣٨,٠١٣ ١٠ ٢٣٨,٠١٣ --- ملی مس نقدی ٢,٣٨٠,١٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٢/٠٧/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٢,١١٦ ٢٠٢,١١٦ ٠ ١٠ ٢٠٢,١١٦ ١٠ ٢٠٢,١١٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٢,٠١٣ ٢٠٢,٠١٣ ٠ ١٠ ٢٠٢,٠١٣ ١٠ ٢٠٢,٠١٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٠,١٢١ ٢٠٠,١٢١ ٠ ١٠ ٢٠٠,١٢١ ١٠ ٢٠٠,١٢١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٠,١١٤ ٢٠٠,١١٤ ٠ ١٠ ٢٠٠,١١٤ ١٠ ٢٠٠,١١٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٩,٠٦٤ ١٩٩,٠٦٤ ٠ ١٠ ١٩٩,٠٦٤ ١٠ ١٩٩,٠٦٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٨,٦٢٦ ١٩٨,٦٢٦ ٠ ١٠ ١٩٨,٦٢٦ ١٠ ١٩٨,٦٢٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٧,٥٦٧ ١٩٧,٥٦٧ ٠ ١٠ ١٩٧,٥٦٧ ١٠ ١٩٧,٥٦٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٧,٤٢٥ ١٩٧,٤٢٥ ٠ ١٠ ١٩٧,٤٢٥ ١٠ ١٩٧,٤٢٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٧,٢٠٢ ١٩٧,٢٠٢ ٠ ١٠ ١٩٧,٢٠٢ ١٠ ١٩٧,٢٠٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٦,٦٦٨ ١٩٦,٦٦٨ ٠ ١٠ ١٩٦,٦٦٨ ١٠ ١٩٦,٦٦٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٥,٩٥٨ ١٩٥,٩٥٨ ٠ ١٠ ١٩٥,٩٥٨ ١٠ ١٩٥,٩٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢١٣,٢١٣ ٢١٣,٢١٣ ٠ ١٠ ٢١٣,٢١٣ ١٠ ٢١٣,٢١٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٩,٧٥٤ ٢٠٩,٧٥٤ ٠ ١٠ ٢٠٩,٧٥٤ ١٠ ٢٠٩,٧٥٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢١٠,٠٠٠ ٢١٠,٠٠٠ ٠ ١٠ ٢٠٧,٧٢٣ ٢٠ ٢١٠,٠٠٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٧,٦٦١ ٢٠٧,٦٦١ ٠ ١٠ ٢٠٧,٦٦١ ١٠ ٢٠٧,٦٦١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٦,١٦٥ ٢٠٦,١٦٥ ٠ ١٠ ٢٠٦,١٦٥ ١٠ ٢٠٦,١٦٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٤,٨١٣ ٢٠٤,٨١٣ ٠ ١٠ ٢٠٤,٨١٣ ١٠ ٢٠٤,٨١٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٤,٦١٩ ٢٠٤,٦١٩ ٠ ١٠ ٢٠٤,٦١٩ ١٠ ٢٠٤,٦١٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٣,٧٢١ ٢٠٣,٧٢١ ٠ ١٠ ٢٠٣,٧٢١ ١٠ ٢٠٣,٧٢١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٢,٧٨٨ ٢٠٢,٧٨٨ ٠ ١٠ ٢٠٢,٧٨٨ ١٠ ٢٠٢,٧٨٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠١,٩٧٤ ٢٠١,٩٧٤ ٠ ١٠ ٢٠١,٩٧٤ ١٠ ٢٠١,٩٧٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٠,٨٢٧ ٢٠٠,٨٢٧ ٠ ١٠ ٢٠٠,٨٢٧ ١٠ ٢٠٠,٨٢٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ١٩٩,٧٥٦ ١٩٩,٧٥٦ ٠ ١٠ ١٩٩,٧٥٦ ١٠ ١٩٩,٧٥٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ١٩٩,٦١٦ ١٩٩,٦١٦ ٠ ١٠ ١٩٩,٦١٦ ١٠ ١٩٩,٦١٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ١٩٦,٦٥٨ ١٩٦,٦٥٨ ٠ ١٠ ١٩٦,٦٥٨ ١٠ ١٩٦,٦٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٤,١٤٠ ٢٠٤,١٤٠ ٠ ١٠ ٢٠٤,١٤٠ ١٠ ٢٠٤,١٤٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٢,١١٦ ٢٠٢,١١٦ ٠ ١٠ ٢٠٢,١١٦ ١٠ ٢٠٢,١١٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٢,٠١٣ ٢٠٢,٠١٣ ٠ ١٠ ٢٠٢,٠١٣ ١٠ ٢٠٢,٠١٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٠,١٢١ ٢٠٠,١٢١ ٠ ١٠ ٢٠٠,١٢١ ١٠ ٢٠٠,١٢١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٠,١١٤ ٢٠٠,١١٤ ٠ ١٠ ٢٠٠,١١٤ ١٠ ٢٠٠,١١٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٩,٠٦٤ ١٩٩,٠٦٤ ٠ ١٠ ١٩٩,٠٦٤ ١٠ ١٩٩,٠٦٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٨,٦٢٦ ١٩٨,٦٢٦ ٠ ١٠ ١٩٨,٦٢٦ ١٠ ١٩٨,٦٢٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٧,٥٦٧ ١٩٧,٥٦٧ ٠ ١٠ ١٩٧,٥٦٧ ١٠ ١٩٧,٥٦٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٧,٤٢٥ ١٩٧,٤٢٥ ٠ ١٠ ١٩٧,٤٢٥ ١٠ ١٩٧,٤٢٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٧,٢٠٢ ١٩٧,٢٠٢ ٠ ١٠ ١٩٧,٢٠٢ ١٠ ١٩٧,٢٠٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٦,٦٦٨ ١٩٦,٦٦٨ ٠ ١٠ ١٩٦,٦٦٨ ١٠ ١٩٦,٦٦٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٥,٤٠٨ ١٩٥,٤٠٨ ٠ ١٠ ١٩٥,٤٠٨ ١٠ ١٩٥,٤٠٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٥,١٧١ ١٩٥,١٧١ ٠ ١٠ ١٩٥,١٧١ ١٠ ١٩٥,١٧١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٤,١٤٠ ٢٠٤,١٤٠ ٢٠٤,١٤٠ ١٠ ١٠ ٢٠٤,١٤٠ ١٠ ٢٠٤,١٤٠ --- ملی مس نقدی ٢,٠٤١,٤٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٢,١١٦ ٢٠٢,١١٦ ٢٠٢,١١٦ ١٠ ١٠ ٢٠٢,١١٦ ١٠ ٢٠٢,١١٦ --- ملی مس نقدی ٢,٠٢١,١٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٢,٠١٣ ٢٠٢,٠١٣ ٢٠٢,٠١٣ ١٠ ١٠ ٢٠٢,٠١٣ ١٠ ٢٠٢,٠١٣ --- ملی مس نقدی ٢,٠٢٠,١٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٠,١٢١ ٢٠٠,١٢١ ٢٠٠,١٢١ ١٠ ١٠ ٢٠٠,١٢١ ١٠ ٢٠٠,١٢١ --- ملی مس نقدی ٢,٠٠١,٢١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٠,١١٤ ٢٠٠,١١٤ ٢٠٠,١١٤ ١٠ ١٠ ٢٠٠,١١٤ ١٠ ٢٠٠,١١٤ --- ملی مس نقدی ٢,٠٠١,١٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٩,٠٦٤ ١٩٩,٠٦٤ ١٩٩,٠٦٤ ١٠ ١٠ ١٩٩,٠٦٤ ١٠ ١٩٩,٠٦٤ --- ملی مس نقدی ١,٩٩٠,٦٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٨,٦٢٦ ١٩٨,٦٢٦ ١٩٨,٦٢٦ ١٠ ١٠ ١٩٨,٦٢٦ ١٠ ١٩٨,٦٢٦ --- ملی مس نقدی ١,٩٨٦,٢٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٧,٥٦٧ ١٩٧,٥٦٧ ١٩٧,٥٦٧ ١٠ ١٠ ١٩٧,٥٦٧ ١٠ ١٩٧,٥٦٧ --- ملی مس نقدی ١,٩٧٥,٦٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٧,٤٢٥ ١٩٧,٤٢٥ ١٩٧,٤٢٥ ١٠ ١٠ ١٩٧,٤٢٥ ١٠ ١٩٧,٤٢٥ --- ملی مس نقدی ١,٩٧٤,٢٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٧,٢٠٢ ١٩٧,٢٠٢ ١٩٧,٢٠٢ ١٠ ١٠ ١٩٧,٢٠٢ ١٠ ١٩٧,٢٠٢ --- ملی مس نقدی ١,٩٧٢,٠٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٦,٦٦٨ ١٩٦,٦٦٨ ١٩٦,٦٦٨ ١٠ ١٠ ١٩٦,٦٦٨ ١٠ ١٩٦,٦٦٨ --- ملی مس نقدی ١,٩٦٦,٦٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٥,٩٥٨ ١٩٥,٩٥٨ ١٩٥,٩٥٨ ١٠ ١٠ ١٩٥,٩٥٨ ١٠ ١٩٥,٩٥٨ --- ملی مس نقدی ١,٩٥٩,٥٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٥,٤٠٨ ١٩٥,٤٠٨ ١٩٥,٤٠٨ ١٠ ١٠ ١٩٥,٤٠٨ ١٠ ١٩٥,٤٠٨ --- ملی مس نقدی ١,٩٥٤,٠٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ١٩٥,١٧١ ١٩٥,١٧١ ١٩٥,١٧١ ١٠ ١٠ ١٩٥,١٧١ ١٠ ١٩٥,١٧١ --- ملی مس نقدی ١,٩٥١,٧١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢١٣,٢١٣ ٢١٣,٢١٣ ٢١٣,٢١٣ ١٠ ١٠ ٢١٣,٢١٣ ١٠ ٢١٣,٢١٣ --- ملی مس نقدی ٢,١٣٢,١٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٩,٧٥٤ ٢٠٩,٧٥٤ ٢٠٩,٧٥٤ ١٠ ١٠ ٢٠٩,٧٥٤ ١٠ ٢٠٩,٧٥٤ --- ملی مس نقدی ٢,٠٩٧,٥٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢١٠,٠٠٠ ٢١٠,٠٠٠ ٢١٠,٠٠٠ ١٠ ١٠ ٢٠٧,٧٢٣ ٢٠ ٢١٠,٠٠٠ --- ملی مس نقدی ٢,١٠٠,٠٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٧,٦٦١ ٢٠٧,٦٦١ ٢٠٧,٦٦١ ١٠ ١٠ ٢٠٧,٦٦١ ١٠ ٢٠٧,٦٦١ --- ملی مس نقدی ٢,٠٧٦,٦١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٦,١٦٥ ٢٠٦,١٦٥ ٢٠٦,١٦٥ ١٠ ١٠ ٢٠٦,١٦٥ ١٠ ٢٠٦,١٦٥ --- ملی مس نقدی ٢,٠٦١,٦٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٤,٨١٣ ٢٠٤,٨١٣ ٢٠٤,٨١٣ ١٠ ١٠ ٢٠٤,٨١٣ ١٠ ٢٠٤,٨١٣ --- ملی مس نقدی ٢,٠٤٨,١٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٤,٦١٩ ٢٠٤,٦١٩ ٢٠٤,٦١٩ ١٠ ١٠ ٢٠٤,٦١٩ ١٠ ٢٠٤,٦١٩ --- ملی مس نقدی ٢,٠٤٦,١٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٣,٧٢١ ٢٠٣,٧٢١ ٢٠٣,٧٢١ ١٠ ١٠ ٢٠٣,٧٢١ ١٠ ٢٠٣,٧٢١ --- ملی مس نقدی ٢,٠٣٧,٢١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٢,٧٨٨ ٢٠٢,٧٨٨ ٢٠٢,٧٨٨ ١٠ ١٠ ٢٠٢,٧٨٨ ١٠ ٢٠٢,٧٨٨ --- ملی مس نقدی ٢,٠٢٧,٨٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠١,٩٧٤ ٢٠١,٩٧٤ ٢٠١,٩٧٤ ١٠ ١٠ ٢٠١,٩٧٤ ١٠ ٢٠١,٩٧٤ --- ملی مس نقدی ٢,٠١٩,٧٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٠,٨٢٧ ٢٠٠,٨٢٧ ٢٠٠,٨٢٧ ١٠ ١٠ ٢٠٠,٨٢٧ ١٠ ٢٠٠,٨٢٧ --- ملی مس نقدی ٢,٠٠٨,٢٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ١٩٩,٧٥٦ ١٩٩,٧٥٦ ١٩٩,٧٥٦ ١٠ ١٠ ١٩٩,٧٥٦ ١٠ ١٩٩,٧٥٦ --- ملی مس نقدی ١,٩٩٧,٥٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ١٩٩,٦١٦ ١٩٩,٦١٦ ١٩٩,٦١٦ ١٠ ١٠ ١٩٩,٦١٦ ١٠ ١٩٩,٦١٦ --- ملی مس نقدی ١,٩٩٦,١٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ١٩٦,٦٥٨ ١٩٦,٦٥٨ ١٩٦,٦٥٨ ١٠ ١٠ ١٩٦,٦٥٨ ١٠ ١٩٦,٦٥٨ --- ملی مس نقدی ١,٩٦٦,٥٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٤,٨٧٣ ١٠ ١٨٤,٨٧٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٣,٧٩٢ ١٠ ١٨٣,٧٩٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٢,٣٣٢ ١٠ ١٨٢,٣٣٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٧٩,٨١٧ ١٠ ١٧٩,٨١٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٧٨,٦٧٩ ١٠ ١٧٨,٦٧٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٧٨,٠١٤ ١٠ ١٧٨,٠١٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٧٧,٥٦٣ ١٠ ١٧٧,٥٦٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٧٤,٤٢٢ ١٠ ١٧٤,٤٢٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٧٤,٣٨٧ ١٠ ١٧٤,٣٨٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٧٤,٣٤٢ ١٠ ١٧٤,٣٤٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٧٢,٤٩٢ ١٠ ١٧٢,٤٩٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٦٩,٧٤٢ ١٠ ١٦٩,٧٤٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٦٨,٤٧٤ ١٠ ١٦٨,٤٧٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٦٦,٤٩٩ ١٠ ١٦٦,٤٩٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩٣ ٠ ١٠ ١٩٤,٧٢٩ ١٠ ١٩٤,٧٢٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٨٤,٨٧٣ ١٨٤,٨٧٣ ٠ ١٠ ١٨٤,٨٧٣ ١٠ ١٨٤,٨٧٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٨٣,٧٩٢ ١٨٣,٧٩٢ ٠ ١٠ ١٨٣,٧٩٢ ١٠ ١٨٣,٧٩٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٨٢,٣٣٢ ١٨٢,٣٣٢ ٠ ١٠ ١٨٢,٣٣٢ ١٠ ١٨٢,٣٣٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٩,٨١٧ ١٧٩,٨١٧ ٠ ١٠ ١٧٩,٨١٧ ١٠ ١٧٩,٨١٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٨,٦٧٩ ١٧٨,٦٧٩ ٠ ١٠ ١٧٨,٦٧٩ ١٠ ١٧٨,٦٧٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٨,٠١٤ ١٧٨,٠١٤ ٠ ١٠ ١٧٨,٠١٤ ١٠ ١٧٨,٠١٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٧,٥٦٣ ١٧٧,٥٦٣ ٠ ١٠ ١٧٧,٥٦٣ ١٠ ١٧٧,٥٦٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٤,٤٢٢ ١٧٤,٤٢٢ ٠ ١٠ ١٧٤,٤٢٢ ١٠ ١٧٤,٤٢٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٤,٣٨٧ ١٧٤,٣٨٧ ٠ ١٠ ١٧٤,٣٨٧ ١٠ ١٧٤,٣٨٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٤,٣٤٢ ١٧٤,٣٤٢ ٠ ١٠ ١٧٤,٣٤٢ ١٠ ١٧٤,٣٤٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٢,٤٩٢ ١٧٢,٤٩٢ ٠ ١٠ ١٧٢,٤٩٢ ١٠ ١٧٢,٤٩٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٦٩,٧٤٢ ١٦٩,٧٤٢ ٠ ١٠ ١٦٩,٧٤٢ ١٠ ١٦٩,٧٤٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٦٨,٤٧٤ ١٦٨,٤٧٤ ٠ ١٠ ١٦٨,٤٧٤ ١٠ ١٦٨,٤٧٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٦٦,٤٩٩ ١٦٦,٤٩٩ ٠ ١٠ ١٦٦,٤٩٩ ١٠ ١٦٦,٤٩٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٩,٤٢٩ ١٠ ١٩٩,٤٢٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٢٠٤,١٤٠ ٢٠٤,١٤٠ ٠ ١٠ ٢٠٤,١٤٠ ١٠ ٢٠٤,١٤٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٨,٩٢٣ ١٠ ١٩٨,٩٢٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٨,٨٤٨ ١٠ ١٩٨,٨٤٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٨,٥٠٢ ١٠ ١٩٨,٥٠٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٧,٠٠٨ ١٠ ١٩٧,٠٠٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٦,٩٨٠ ١٠ ١٩٦,٩٨٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٦,١٩٣ ١٠ ١٩٦,١٩٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٤,٦٤٩ ١٠ ١٩٤,٦٤٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٤,٣٦٠ ١٠ ١٩٤,٣٦٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٣,٤٤٨ ١٠ ١٩٣,٤٤٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٩,٥٩٥ ١٠ ١٨٩,٥٩٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٢,٦٦٩ ١٠ ١٨٢,٦٦٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٢,٥٨٨ ١٠ ١٨٢,٥٨٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩٣ ١٩٤,٧٢٩ ١٩٤,٧٢٩ ١٩٤,٧٢٩ ١٠ ١٠ ١٩٤,٧٢٩ ١٠ ١٩٤,٧٢٩ --- ملی مس نقدی ١,٩٤٧,٢٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٩٩,٤٢٩ ١٩٩,٤٢٩ ١٩٩,٤٢٩ ١٠ ١٠ ١٩٩,٤٢٩ ١٠ ١٩٩,٤٢٩ --- ملی مس نقدی ١,٩٩٤,٢٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٩٨,٩٢٣ ١٩٨,٩٢٣ ١٩٨,٩٢٣ ١٠ ١٠ ١٩٨,٩٢٣ ١٠ ١٩٨,٩٢٣ --- ملی مس نقدی ١,٩٨٩,٢٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٩٨,٨٤٨ ١٩٨,٨٤٨ ١٩٨,٨٤٨ ١٠ ١٠ ١٩٨,٨٤٨ ١٠ ١٩٨,٨٤٨ --- ملی مس نقدی ١,٩٨٨,٤٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٩٨,٥٠٢ ١٩٨,٥٠٢ ١٩٨,٥٠٢ ١٠ ١٠ ١٩٨,٥٠٢ ١٠ ١٩٨,٥٠٢ --- ملی مس نقدی ١,٩٨٥,٠٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٩٧,٠٠٨ ١٩٧,٠٠٨ ١٩٧,٠٠٨ ١٠ ١٠ ١٩٧,٠٠٨ ١٠ ١٩٧,٠٠٨ --- ملی مس نقدی ١,٩٧٠,٠٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٩٦,٩٨٠ ١٩٦,٩٨٠ ١٩٦,٩٨٠ ١٠ ١٠ ١٩٦,٩٨٠ ١٠ ١٩٦,٩٨٠ --- ملی مس نقدی ١,٩٦٩,٨٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٩٦,١٩٣ ١٩٦,١٩٣ ١٩٦,١٩٣ ١٠ ١٠ ١٩٦,١٩٣ ١٠ ١٩٦,١٩٣ --- ملی مس نقدی ١,٩٦١,٩٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٩٤,٦٤٩ ١٩٤,٦٤٩ ١٩٤,٦٤٩ ١٠ ١٠ ١٩٤,٦٤٩ ١٠ ١٩٤,٦٤٩ --- ملی مس نقدی ١,٩٤٦,٤٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٩٤,٣٦٠ ١٩٤,٣٦٠ ١٩٤,٣٦٠ ١٠ ١٠ ١٩٤,٣٦٠ ١٠ ١٩٤,٣٦٠ --- ملی مس نقدی ١,٩٤٣,٦٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٩٣,٤٤٨ ١٩٣,٤٤٨ ١٩٣,٤٤٨ ١٠ ١٠ ١٩٣,٤٤٨ ١٠ ١٩٣,٤٤٨ --- ملی مس نقدی ١,٩٣٤,٤٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٨٩,٥٩٥ ١٨٩,٥٩٥ ١٨٩,٥٩٥ ١٠ ١٠ ١٨٩,٥٩٥ ١٠ ١٨٩,٥٩٥ --- ملی مس نقدی ١,٨٩٥,٩٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٨٢,٦٦٩ ١٨٢,٦٦٩ ١٨٢,٦٦٩ ١٠ ١٠ ١٨٢,٦٦٩ ١٠ ١٨٢,٦٦٩ --- ملی مس نقدی ١,٨٢٦,٦٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ١٨٢,٥٨٨ ١٨٢,٥٨٨ ١٨٢,٥٨٨ ١٠ ١٠ ١٨٢,٥٨٨ ١٠ ١٨٢,٥٨٨ --- ملی مس نقدی ١,٨٢٥,٨٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢١٣,٢١٣ ١٠ ٢١٣,٢١٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٩,٧٥٤ ١٠ ٢٠٩,٧٥٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٧,٧٢٣ ٢٠ ٢١٠,٠٠٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٧,٦٦١ ١٠ ٢٠٧,٦٦١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٦,١٦٥ ١٠ ٢٠٦,١٦٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٤,٨١٣ ١٠ ٢٠٤,٨١٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٤,٦١٩ ١٠ ٢٠٤,٦١٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٣,٧٢١ ١٠ ٢٠٣,٧٢١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٢,٧٨٨ ١٠ ٢٠٢,٧٨٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠١,٩٧٤ ١٠ ٢٠١,٩٧٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٠,٨٢٧ ١٠ ٢٠٠,٨٢٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٩,٧٥٦ ١٠ ١٩٩,٧٥٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٩,٦١٦ ١٠ ١٩٩,٦١٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٦,٦٥٨ ١٠ ١٩٦,٦٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢١٣,٢١٣ ٢١٣,٢١٣ ٢١٣,٢١٣ ١٠ ١٠ ٢١٣,٢١٣ ١٠ ٢١٣,٢١٣ --- ملی مس نقدی ٢,١٣٢,١٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٩,٧٥٤ ٢٠٩,٧٥٤ ٢٠٩,٧٥٤ ١٠ ١٠ ٢٠٩,٧٥٤ ١٠ ٢٠٩,٧٥٤ --- ملی مس نقدی ٢,٠٩٧,٥٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢١٠,٠٠٠ ٢١٠,٠٠٠ ٢١٠,٠٠٠ ١٠ ١٠ ٢٠٧,٧٢٣ ٢٠ ٢١٠,٠٠٠ --- ملی مس نقدی ٢,١٠٠,٠٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٧,٦٦١ ٢٠٧,٦٦١ ٢٠٧,٦٦١ ١٠ ١٠ ٢٠٧,٦٦١ ١٠ ٢٠٧,٦٦١ --- ملی مس نقدی ٢,٠٧٦,٦١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٦,١٦٥ ٢٠٦,١٦٥ ٢٠٦,١٦٥ ١٠ ١٠ ٢٠٦,١٦٥ ١٠ ٢٠٦,١٦٥ --- ملی مس نقدی ٢,٠٦١,٦٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٤,٨١٣ ٢٠٤,٨١٣ ٢٠٤,٨١٣ ١٠ ١٠ ٢٠٤,٨١٣ ١٠ ٢٠٤,٨١٣ --- ملی مس نقدی ٢,٠٤٨,١٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٤,٦١٩ ٢٠٤,٦١٩ ٢٠٤,٦١٩ ١٠ ١٠ ٢٠٤,٦١٩ ١٠ ٢٠٤,٦١٩ --- ملی مس نقدی ٢,٠٤٦,١٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠٣,٧٢١ ٢٠٣,٧٢١ ٢٠٣,٧٢١ ١٠ ١٠ ٢٠٣,٧٢١ ١٠ ٢٠٣,٧٢١ --- ملی مس نقدی ٢,٠٣٧,٢١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٤٤,٠٥٨ ٢٤٤,٠٥٨ ٢٤٤,٠٥٨ ١٠ ١٠ ٢٤٤,٠٥٨ ١٠ ٢٤٤,٠٥٨ --- ملی مس نقدی ٢,٤٤٠,٥٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٤١,٠٠٠ ٢٤١,٠٠٠ ٢٤١,٠٠٠ ١٠ ١٠ ٢٤١,٠٠٠ ١٠ ٢٤١,٠٠٠ --- ملی مس نقدی ٢,٤١٠,٠٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٤٠,٤٢٩ ٢٤٠,٤٢٩ ٢٤٠,٤٢٩ ١٠ ١٠ ٢٤٠,٤٢٩ ١٠ ٢٤٠,٤٢٩ --- ملی مس نقدی ٢,٤٠٤,٢٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٩,٩٢٩ ٢٣٩,٩٢٩ ٢٣٩,٩٢٩ ١٠ ١٠ ٢٣٩,٩٢٩ ١٠ ٢٣٩,٩٢٩ --- ملی مس نقدی ٢,٣٩٩,٢٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٨,٣٦٨ ٢٣٨,٣٦٨ ٢٣٨,٣٦٨ ٢٠ ١٠ ٢٣٨,٣٦٨ ١٠ ٢٣٨,٣٦٨ --- ملی مس نقدی ٤,٧٦٧,٣٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٧,٨٣٧ ٢٣٧,٨٣٧ ٢٣٧,٨٣٧ ١٠ ١٠ ٢٣٧,٨٣٧ ١٠ ٢٣٧,٨٣٧ --- ملی مس نقدی ٢,٣٧٨,٣٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٧,٦٥٣ ٢٣٧,٦٥٣ ٢٣٧,٦٥٣ ١٠ ١٠ ٢٣٧,٦٥٣ ١٠ ٢٣٧,٦٥٣ --- ملی مس نقدی ٢,٣٧٦,٥٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٥,٢٤٣ ٢٣٥,٢٤٣ ٢٣٥,٢٤٣ ١٠ ١٠ ٢٣٥,٢٤٣ ١٠ ٢٣٥,٢٤٣ --- ملی مس نقدی ٢,٣٥٢,٤٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٥,١٧٩ ٢٣٥,١٧٩ ٢٣٥,١٧٩ ١٠ ١٠ ٢٣٥,١٧٩ ١٠ ٢٣٥,١٧٩ --- ملی مس نقدی ٢,٣٥١,٧٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٣,٠٥١ ٢٣٣,٠٥١ ٢٣٣,٠٥١ ١٠ ١٠ ٢٣٣,٠٥١ ١٠ ٢٣٣,٠٥١ --- ملی مس نقدی ٢,٣٣٠,٥١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٢٦,٥٩٢ ٢٢٦,٥٩٢ ٢٢٦,٥٩٢ ١٠ ١٠ ٢٢٦,٥٩٢ ١٠ ٢٢٦,٥٩٢ --- ملی مس نقدی ٢,٢٦٥,٩٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٢٦,٠٩١ ٢٢٦,٠٩١ ٢٢٦,٠٩١ ١٠ ١٠ ٢٢٦,٠٩١ ١٠ ٢٢٦,٠٩١ --- ملی مس نقدی ٢,٢٦٠,٩١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٢١,٥٠٢ ٢٢١,٥٠٢ ٢٢١,٥٠٢ ١٠ ١٠ ٢٢١,٥٠٢ ١٠ ٢٢١,٥٠٢ --- ملی مس نقدی ٢,٢١٥,٠٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢٠١,٩٧٤ ٢٠١,٩٧٤ ٢٠١,٩٧٤ ١٠ ١٠ ٢٠١,٩٧٤ ١٠ ٢٠١,٩٧٤ --- ملی مس نقدی ٢,٠١٩,٧٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٤٤,٠٥٨ ٢٤٤,٠٥٨ ٠ ١٠ ٢٤٤,٠٥٨ ١٠ ٢٤٤,٠٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٤١,٠٠٠ ٢٤١,٠٠٠ ٠ ١٠ ٢٤١,٠٠٠ ١٠ ٢٤١,٠٠٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٤٠,٤٢٩ ٢٤٠,٤٢٩ ٠ ١٠ ٢٤٠,٤٢٩ ١٠ ٢٤٠,٤٢٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٩,٩٢٩ ٢٣٩,٩٢٩ ٠ ١٠ ٢٣٩,٩٢٩ ١٠ ٢٣٩,٩٢٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٨,٣٦٨ ٢٣٨,٣٦٨ ٠ ١٠ ٢٣٨,٣٦٨ ١٠ ٢٣٨,٣٦٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٧,٨٣٧ ٢٣٧,٨٣٧ ٠ ١٠ ٢٣٧,٨٣٧ ١٠ ٢٣٧,٨٣٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٧,٦٥٣ ٢٣٧,٦٥٣ ٠ ١٠ ٢٣٧,٦٥٣ ١٠ ٢٣٧,٦٥٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٥,٢٤٣ ٢٣٥,٢٤٣ ٠ ١٠ ٢٣٥,٢٤٣ ١٠ ٢٣٥,٢٤٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٥,١٧٩ ٢٣٥,١٧٩ ٠ ١٠ ٢٣٥,١٧٩ ١٠ ٢٣٥,١٧٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٣٣,٠٥١ ٢٣٣,٠٥١ ٠ ١٠ ٢٣٣,٠٥١ ١٠ ٢٣٣,٠٥١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٢٦,٥٩٢ ٢٢٦,٥٩٢ ٠ ١٠ ٢٢٦,٥٩٢ ١٠ ٢٢٦,٥٩٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٢٦,٠٩١ ٢٢٦,٠٩١ ٠ ١٠ ٢٢٦,٠٩١ ١٠ ٢٢٦,٠٩١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٢٢١,٥٠٢ ٢٢١,٥٠٢ ٠ ١٠ ٢٢١,٥٠٢ ١٠ ٢٢١,٥٠٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٨٤,٨٧٣ ١٨٤,٨٧٣ ١٨٤,٨٧٣ ١٠ ١٠ ١٨٤,٨٧٣ ١٠ ١٨٤,٨٧٣ --- ملی مس نقدی ١,٨٤٨,٧٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٨٣,٧٩٢ ١٨٣,٧٩٢ ١٨٣,٧٩٢ ١٠ ١٠ ١٨٣,٧٩٢ ١٠ ١٨٣,٧٩٢ --- ملی مس نقدی ١,٨٣٧,٩٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٨٢,٣٣٢ ١٨٢,٣٣٢ ١٨٢,٣٣٢ ١٠ ١٠ ١٨٢,٣٣٢ ١٠ ١٨٢,٣٣٢ --- ملی مس نقدی ١,٨٢٣,٣٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٩,٨١٧ ١٧٩,٨١٧ ١٧٩,٨١٧ ١٠ ١٠ ١٧٩,٨١٧ ١٠ ١٧٩,٨١٧ --- ملی مس نقدی ١,٧٩٨,١٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٨,٦٧٩ ١٧٨,٦٧٩ ١٧٨,٦٧٩ ١٠ ١٠ ١٧٨,٦٧٩ ١٠ ١٧٨,٦٧٩ --- ملی مس نقدی ١,٧٨٦,٧٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٨,٠١٤ ١٧٨,٠١٤ ١٧٨,٠١٤ ١٠ ١٠ ١٧٨,٠١٤ ١٠ ١٧٨,٠١٤ --- ملی مس نقدی ١,٧٨٠,١٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٧,٥٦٣ ١٧٧,٥٦٣ ١٧٧,٥٦٣ ١٠ ١٠ ١٧٧,٥٦٣ ١٠ ١٧٧,٥٦٣ --- ملی مس نقدی ١,٧٧٥,٦٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٤,٤٢٢ ١٧٤,٤٢٢ ١٧٤,٤٢٢ ١٠ ١٠ ١٧٤,٤٢٢ ١٠ ١٧٤,٤٢٢ --- ملی مس نقدی ١,٧٤٤,٢٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٤,٣٨٧ ١٧٤,٣٨٧ ١٧٤,٣٨٧ ١٠ ١٠ ١٧٤,٣٨٧ ١٠ ١٧٤,٣٨٧ --- ملی مس نقدی ١,٧٤٣,٨٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٤,٣٤٢ ١٧٤,٣٤٢ ١٧٤,٣٤٢ ١٠ ١٠ ١٧٤,٣٤٢ ١٠ ١٧٤,٣٤٢ --- ملی مس نقدی ١,٧٤٣,٤٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧٢,٤٩٢ ١٧٢,٤٩٢ ١٧٢,٤٩٢ ١٠ ١٠ ١٧٢,٤٩٢ ١٠ ١٧٢,٤٩٢ --- ملی مس نقدی ١,٧٢٤,٩٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٦٩,٧٤٢ ١٦٩,٧٤٢ ١٦٩,٧٤٢ ١٠ ١٠ ١٦٩,٧٤٢ ١٠ ١٦٩,٧٤٢ --- ملی مس نقدی ١,٦٩٧,٤٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٦٨,٤٧٤ ١٦٨,٤٧٤ ١٦٨,٤٧٤ ١٠ ١٠ ١٦٨,٤٧٤ ١٠ ١٦٨,٤٧٤ --- ملی مس نقدی ١,٦٨٤,٧٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٦٦,٤٩٩ ١٦٦,٤٩٩ ١٦٦,٤٩٩ ١٠ ١٠ ١٦٦,٤٩٩ ١٠ ١٦٦,٤٩٩ --- ملی مس نقدی ١,٦٦٤,٩٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٧٢,٤٩٢ ١٠ ١٧٢,٤٩٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٨,٤٧١ ١٠ ١٨٦,٧٩٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٧,٩٤٣ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٧,٨٦٥ ١٠ ١٨٦,٢٤٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٧,٥٠٢ ١٠ ١٨٥,٩٢٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٥,٩٤١ ١٠ ١٨٤,٥٢٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٥,٩١١ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ١٩٨,٣٢٩ ١٩٨,٣٢٩ ١٩٨,٣٢٩ ١٠ ١٠ ١٩٨,٣٢٩ ٢٠ ١٩٨,٣٢٩ --- ملی مس نقدی ١,٩٨٣,٢٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ١٩٣,٨٨٣ ١٩٣,٨٨٣ ١٩٣,٨٨٣ ١٠ ١٠ ١٩٣,٨٨٣ ١٠ ١٩٣,٨٨٣ --- ملی مس نقدی ١,٩٣٨,٨٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٣,٥٥٨ ١٠ ١٨٢,٣٨٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٣,٤٧٥ ١٠ ١٨٢,٣١٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٢,٢١٩ ١٠ ١٨١,١٨٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ١٩٨,٥٣٣ ١٩٨,٥٣٣ ١٩٨,٥٣٣ ١٠ ١٠ ١٩٨,٥٣٣ ١٠ ١٩٨,٥٣٣ --- ملی مس نقدی ١,٩٨٥,٣٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٨,١٩٢ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ١٩٤,٠٨٤ ١٩٤,٠٨٤ ١٩٤,٠٨٤ ١٠ ١٠ ١٩٤,٠٨٤ ٢٠ ١٩٤,٠٨٤ --- ملی مس نقدی ١,٩٤٠,٨٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٠,٨٣٦ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٠,٤٥٦ ١٠ ١٨٦,٠٢٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٩,٧٤٤ ١٠ ١٨٥,٣٦٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٩,٠٥٨ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٨,٨٣٩ ١٠ ١٨٤,٥٢٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٨,٧٢٦ ١٠ ١٨٤,٤١٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٨,٥٤٩ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٧,١٢٥ ١٠ ١٨٢,٩٣٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٦,٨٩٢ ١٠ ١٨٢,٧١٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٦,٦٣١ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٦,١٣٩ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٤,٦٩٦ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٣,٥٥٢ ١٠ ١٧٩,٦١٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٣,٢٣٨ ١٠ ١٧٩,٣٢٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ١٩١,٥٢٠ ١٩١,٥٢٠ ٠ ١٠ ١٩١,٥٢٠ ١٠ ١٩١,٥٢٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٤,٨١٢ ١٠ ١٩٤,٨١٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٤,٣٩٨ ١٠ ١٩٤,٣٩٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩١,٤٦٧ ١٠ ١٩١,٤٦٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩١,١٠٥ ١٠ ١٩١,١٠٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٠,٤٢٦ ١٠ ١٩٠,٤٢٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٩,٧٧٣ ١٠ ١٨٩,٧٧٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٩,٥٦٤ ١٠ ١٨٩,٥٦٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٩,٢٨٧ ١٠ ١٨٩,٢٨٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٧,٧٠٧ ١٠ ١٨٧,٧٠٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٧,٤٥٨ ١٠ ١٨٧,٤٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٦,٩٨٩ ١٠ ١٨٦,٩٨٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٥,٦١٤ ١٠ ١٨٥,٦١٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٤,٥٢٣ ١٠ ١٨٤,٥٢٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٤,٢٢٤ ١٠ ١٨٤,٢٢٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٩٤,٨١٢ ١٩٤,٨١٢ ١٩٤,٨١٢ ١٠ ١٠ ١٩٤,٨١٢ ١٠ ١٩٤,٨١٢ --- ملی مس نقدی ١,٩٤٨,١٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٩٤,٣٩٨ ١٩٤,٣٩٨ ١٩٤,٣٩٨ ١٠ ١٠ ١٩٤,٣٩٨ ١٠ ١٩٤,٣٩٨ --- ملی مس نقدی ١,٩٤٣,٩٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٩١,٤٦٧ ١٩١,٤٦٧ ١٩١,٤٦٧ ١٠ ١٠ ١٩١,٤٦٧ ١٠ ١٩١,٤٦٧ --- ملی مس نقدی ١,٩١٤,٦٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٩١,١٠٥ ١٩١,١٠٥ ١٩١,١٠٥ ١٠ ١٠ ١٩١,١٠٥ ١٠ ١٩١,١٠٥ --- ملی مس نقدی ١,٩١١,٠٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٥,١٢٦ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٤,٧٥٦ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٤,٠٦٥ ١٠ ١٧٢,٣٨٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٣,٣٩٨ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٣,١٨٦ ١٠ ١٧٥,٣٤٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ١٩٣,٠٧٥ ١٩٣,٠٧٥ ١٩٣,٠٧٥ ١٠ ١٠ ١٩٣,٠٧٥ ١٠ ١٩٣,٠٧٥ --- ملی مس نقدی ١,٩٣٠,٧٥٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٢,٩٠٤ ١٠ ١٧٧,٧٠٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ١٩١,٥٢٠ ١٩١,٥٢٠ ١٩١,٥٢٠ ١٠ ١٠ ١٩١,٥٢٠ ١٠ ١٩١,٥٢٠ --- ملی مس نقدی ١,٩١٥,٢٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩١,٢٩٤ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩١,٠٤٠ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٠,٥٦٢ ١٠ ١٧٥,٥٠٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٩,١٦٠ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٨,٠٤٩ ١٠ ١٧٣,٠٠٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٨٧,٧٤٤ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ١٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٩٠,٤٢٦ ١٩٠,٤٢٦ ١٩٠,٤٢٦ ١٠ ١٠ ١٩٠,٤٢٦ ١٠ ١٩٠,٤٢٦ --- ملی مس نقدی ١,٩٠٤,٢٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٩,٧٧٣ ١٨٩,٧٧٣ ١٨٩,٧٧٣ ١٠ ١٠ ١٨٩,٧٧٣ ١٠ ١٨٩,٧٧٣ --- ملی مس نقدی ١,٨٩٧,٧٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٩,٥٦٤ ١٨٩,٥٦٤ ١٨٩,٥٦٤ ١٠ ١٠ ١٨٩,٥٦٤ ١٠ ١٨٩,٥٦٤ --- ملی مس نقدی ١,٨٩٥,٦٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٩,٢٨٧ ١٨٩,٢٨٧ ١٨٩,٢٨٧ ١٠ ١٠ ١٨٩,٢٨٧ ١٠ ١٨٩,٢٨٧ --- ملی مس نقدی ١,٨٩٢,٨٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٧,٧٠٧ ١٨٧,٧٠٧ ١٨٧,٧٠٧ ١٠ ١٠ ١٨٧,٧٠٧ ١٠ ١٨٧,٧٠٧ --- ملی مس نقدی ١,٨٧٧,٠٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٧,٤٥٨ ١٨٧,٤٥٨ ١٨٧,٤٥٨ ١٠ ١٠ ١٨٧,٤٥٨ ١٠ ١٨٧,٤٥٨ --- ملی مس نقدی ١,٨٧٤,٥٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٦,٩٨٩ ١٨٦,٩٨٩ ١٨٦,٩٨٩ ١٠ ١٠ ١٨٦,٩٨٩ ١٠ ١٨٦,٩٨٩ --- ملی مس نقدی ١,٨٦٩,٨٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٥,٦١٤ ١٨٥,٦١٤ ١٨٥,٦١٤ ١٠ ١٠ ١٨٥,٦١٤ ١٠ ١٨٥,٦١٤ --- ملی مس نقدی ١,٨٥٦,١٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٤,٥٢٣ ١٨٤,٥٢٣ ١٨٤,٥٢٣ ١٠ ١٠ ١٨٤,٥٢٣ ١٠ ١٨٤,٥٢٣ --- ملی مس نقدی ١,٨٤٥,٢٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٤,٢٢٤ ١٨٤,٢٢٤ ١٨٤,٢٢٤ ١٠ ١٠ ١٨٤,٢٢٤ ١٠ ١٨٤,٢٢٤ --- ملی مس نقدی ١,٨٤٢,٢٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٩,٤٤٣ ١٠ ١٥٩,٥٥٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٨,٠١٢ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٩,٩٥٤ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٧,٧٧٨ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ١٩٥,٨٣٧ ١٩٥,٨٣٧ ١٩٥,٨٣٧ ١٠ ١٠ ١٩٥,٨٣٧ ١٠ ١٩٥,٨٣٧ --- ملی مس نقدی ١,٩٥٨,٣٧٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ١٩٥,٣٦١ ١٩٥,٣٦١ ١٩٥,٣٦١ ١٠ ١٠ ١٩٥,٣٦١ ١٠ ١٩٥,٣٦١ --- ملی مس نقدی ١,٩٥٣,٦١٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٩,٦٢٠ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ١٩٨,٠١٠ ١٩٨,٠١٠ ١٩٨,٠١٠ ١٠ ١٠ ١٩٨,٠١٠ ١٠ ١٩٨,٠١٠ --- ملی مس نقدی ١,٩٨٠,١٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ١٩٧,٧١٤ ١٩٧,٧١٤ ١٩٧,٧١٤ ١٠ ١٠ ١٩٧,٧١٤ ١٠ ١٩٧,٧١٤ --- ملی مس نقدی ١,٩٧٧,١٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٧,٥١٥ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٧,٠٢١ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ١٩٥,٠١٤ ١٩٥,٠١٤ ١٩٥,٠١٤ ١٠ ١٠ ١٩٥,٠١٤ ١٠ ١٩٥,٠١٤ --- ملی مس نقدی ١,٩٥٠,١٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠ ١٩٤,٤٢٣ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ١٩١,٠٧٨ ١٩١,٠٧٨ ١٩١,٠٧٨ ١٠ ١٠ ١٩١,٠٧٨ ١٠ ١٩١,٠٧٨ --- ملی مس نقدی ١,٩١٠,٧٨٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ١٩٨,٣٢٩ ١٩٨,٣٢٩ ٠ ١٠ ١٩٨,٣٢٩ ٢٠ ١٩٨,٣٢٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ١٩٣,٨٨٣ ١٩٣,٨٨٣ ٠ ١٠ ١٩٣,٨٨٣ ١٠ ١٩٣,٨٨٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ١٩٨,٥٣٣ ١٩٨,٥٣٣ ٠ ١٠ ١٩٨,٥٣٣ ١٠ ١٩٨,٥٣٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ١٩٤,٠٨٤ ١٩٤,٠٨٤ ٠ ١٠ ١٩٤,٠٨٤ ٢٠ ١٩٤,٠٨٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٩٤,٨١٢ ١٩٤,٨١٢ ٠ ١٠ ١٩٤,٨١٢ ١٠ ١٩٤,٨١٢ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٩٤,٣٩٨ ١٩٤,٣٩٨ ٠ ١٠ ١٩٤,٣٩٨ ١٠ ١٩٤,٣٩٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٩١,٤٦٧ ١٩١,٤٦٧ ٠ ١٠ ١٩١,٤٦٧ ١٠ ١٩١,٤٦٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٩١,١٠٥ ١٩١,١٠٥ ٠ ١٠ ١٩١,١٠٥ ١٠ ١٩١,١٠٥ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٩٠,٤٢٦ ١٩٠,٤٢٦ ٠ ١٠ ١٩٠,٤٢٦ ١٠ ١٩٠,٤٢٦ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٩,٧٧٣ ١٨٩,٧٧٣ ٠ ١٠ ١٨٩,٧٧٣ ١٠ ١٨٩,٧٧٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٩,٥٦٤ ١٨٩,٥٦٤ ٠ ١٠ ١٨٩,٥٦٤ ١٠ ١٨٩,٥٦٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSE-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٩,٢٨٧ ١٨٩,٢٨٧ ٠ ١٠ ١٨٩,٢٨٧ ١٠ ١٨٩,٢٨٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٧,٧٠٧ ١٨٧,٧٠٧ ٠ ١٠ ١٨٧,٧٠٧ ١٠ ١٨٧,٧٠٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٧,٤٥٨ ١٨٧,٤٥٨ ٠ ١٠ ١٨٧,٤٥٨ ١٠ ١٨٧,٤٥٨ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٦,٩٨٩ ١٨٦,٩٨٩ ٠ ١٠ ١٨٦,٩٨٩ ١٠ ١٨٦,٩٨٩ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٥,٦١٤ ١٨٥,٦١٤ ٠ ١٠ ١٨٥,٦١٤ ١٠ ١٨٥,٦١٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٤,٥٢٣ ١٨٤,٥٢٣ ٠ ١٠ ١٨٤,٥٢٣ ١٠ ١٨٤,٥٢٣ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ١٨٤,٢٢٤ ١٨٤,٢٢٤ ٠ ١٠ ١٨٤,٢٢٤ ١٠ ١٨٤,٢٢٤ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٨,٢٨٤ ١٠ ١٩١,٦٢١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢٠٠,٧٩٢ ٢٠٠,٧٩٢ ٢٠٠,٧٩٢ ١٠ ١٠ ٢٠٠,٧٩٢ ١٠ ٢٠٠,٧٩٢ --- ملی مس نقدی ٢,٠٠٧,٩٢٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSD-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١٩٦,٠٩٣ ١٩٦,٠٩٣ ١٩٦,٠٩٣ ١٠ ١٠ ١٩٦,٠٩٣ ١٠ ١٩٦,٠٩٣ --- ملی مس نقدی ١,٩٦٠,٩٣٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢١٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٧,٠٦٦ ١٠ ١٩٠,٥٠١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٥,٤٢١ ١٠ ١٨٨,٩٨٧ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠٢,٥٨٨ ١٠ ١٨٦,٣٨١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢٠١,٣٨٦ ٢٠١,٣٨٦ ٢٠١,٣٨٦ ١٠ ١٠ ٢٠١,٣٨٦ ١٠ ٢٠١,٣٨٦ --- ملی مس نقدی ٢,٠١٣,٨٦٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠ ٢٠١,٣٠٥ ١٠ ١٨٥,٢٠١ --- ملی مس نقدی ٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢٠٠,٠١٩ ٢٠٠,٠١٩ ٢٠٠,٠١٩ ١٠ ١٠ ٢٠٠,٠١٩ ١٠ ٢٠٠,٠١٩ --- ملی مس نقدی ٢,٠٠٠,١٩٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١٩٨,٧٥٠ ١٩٨,٧٥٠ ١٩٨,٧٥٠ ١٠ ١٠ ١٩٨,٧٥٠ ١٠ ١٩٨,٧٥٠ --- ملی مس نقدی ١,٩٨٧,٥٠٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١٩٥,٢١٤ ١٩٥,٢١٤ ١٩٥,٢١٤ ١٠ ١٠ ١٩٥,٢١٤ ٢٠ ١٩٥,٢١٤ --- ملی مس نقدی ١,٩٥٢,١٤٠ کنسانتره مولیبدن کنسانتره مولیبدن انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
سولفور مولیبدن NCI-NMMSB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١٩١,٥٧٧ ١٩١,٥٧٧ ١٩١,٥٧٧ ١٠ ١٠ ١٩١,٥٧٧ ٢٠ ١٩١,٥٧٧ --- ملی مس نقدی ١,٩١٥,٧٧٠ کنسانت