میلگرد ١٢-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٣٨       
 
 • طلا
 • مس
 • نقره
 • پلاتین
 • فلزات رنگين
 • سكه
 • ارز
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا دلار آمريكا/انس ١,٢٦٨ ٠
هر اونس نقره دلار آمريكا/انس ١٧ ٠
آلومينيوم دلار آمريكا/تن ١,٩٣٠ ٠
مس دلار آمريكا/تن ٥,٦٨٨ ٠
سرب دلار آمريكا/تن ٢,٢٨٠ ٠
نيكل دلار آمريكا/تن ٩,٤٨٥ ٠
قلع دلار آمريكا/تن ١٩,٨٥٠ ٠
 • بازار لندن
 • بازار نيويورک
 • بازار شانگهاي
نام کالا حجم واحد تغييرات تاريخ
آلومينيوم ١,٨٨٦,٤٠٠ تن (٣٤٤,٩٠٠) ١٤/٠١/١٣٩٦
بيلت مديترانه ١ تن ٠ ١٧/٠٥/١٣٩٤
مس ٢٦٨,٤٠٠ تن (٢٢,٧٧٥) ٠٣/٠٢/١٣٩٦
روي ٣٥٥,١٥٠ تن (١٦,٧٢٥) ٠٣/٠٢/١٣٩٦
سرب ١٦٧,١٧٥ تن (٢٠,٠٠٠) ٠٣/٠٢/١٣٩٦
قلع ٣,١٩٥ تن (٢٧٠) ٠٣/٠٢/١٣٩٦
بيلت خاور دور ١ تن ٠ ١٧/٠٥/١٣٩٤
 • حواله هاي دريافتي از پتروشيمي
 • گزارش هاي تحليلي
 • اعلاميه ها
عنوان تاريخ
 
 
 
 
 
 
 
$ 1,277
$ 48
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com