میلگرد ١٢-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٣٨       
 
  • طلا
  • مس
  • نقره
  • پلاتین
  • فلزات رنگين
  • سكه
  • ارز
  • شاخص هاي جهاني
  • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا دلار آمريكا/انس ١,٢٧٦ (٤)
هر اونس نقره دلار آمريكا/انس ١٦ (١)
آلومينيوم دلار آمريكا/تن ٢,١٥٩ ٠
مس دلار آمريكا/تن ٧,٠٠٨ ٠
سرب دلار آمريكا/تن ٢,٥٠٢ ٠
نيكل دلار آمريكا/تن ١٢,٠٥٠ ٠
قلع دلار آمريكا/تن ١٩,٩٢٥ ٠
  • بازار لندن
  • بازار نيويورک
  • بازار شانگهاي
نام کالا حجم واحد تغييرات تاريخ
آلومينيوم ١,٢٠٢,٢٢٥ تن (١٠,٠٠٠) ٢٩/٠٧/١٣٩٦
بيلت مديترانه ١ تن ٠ ١٧/٠٥/١٣٩٤
مس ٢٨٧,٦٢٥ تن (٣,٧٠٠) ٢٩/٠٧/١٣٩٦
روي ٢٦٨,٩٥٠ تن (٢,٩٠٠) ٢٩/٠٧/١٣٩٦
سرب ١٥٠,٠٧٥ تن (٢,٠٧٥) ٢٩/٠٧/١٣٩٦
قلع ٢,١١٠ تن ٧٠ ٢٩/٠٧/١٣٩٦
بيلت خاور دور ١ تن ٠ ١٧/٠٥/١٣٩٤
  • حواله هاي دريافتي از پتروشيمي
  • گزارش هاي تحليلي
  • اعلاميه ها
عنوان تاريخ
 
 
 
 
 
 
 
$ 1,289
$ 48
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com