میلگرد ١٢-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٣٨       
 
 • طلا
 • مس
 • نقره
 • پلاتین
 • فلزات رنگين
 • سكه
 • ارز
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا دلار آمريكا/انس ١,٣٣١ (٤)
هر اونس نقره دلار آمريكا/انس ١٧ ٠
آلومينيوم دلار آمريكا/تن ٢,٢٥٦ ٨٤
مس دلار آمريكا/تن ٧,٠٧٩ ٥٦
سرب دلار آمريكا/تن ٢,٦٠٨ ٦٦
نيكل دلار آمريكا/تن ١٢,٥٩٥ ١٨٠
قلع دلار آمريكا/تن ٢٠,٦٨٥ ٣٣٠
 • بازار لندن
 • بازار نيويورک
 • بازار شانگهاي
نام کالا حجم واحد تغييرات تاريخ
آلومينيوم ١,٠٩١,٨٥٠ تن ٨,٠٥٠ ٣٠/١٠/١٣٩٦
بيلت مديترانه ١ تن ٠ ١٧/٠٥/١٣٩٤
مس ٢١١,٦٥٠ تن ٧,٠٠٠ ٣٠/١٠/١٣٩٦
روي ١٧٩,٩٧٥ تن (١٥٠) ٣٠/١٠/١٣٩٦
سرب ١٣٩,٢٥٠ تن (١,٣٥٠) ٣٠/١٠/١٣٩٦
قلع ١,٩٨٠ تن (١٥٥) ٣٠/١٠/١٣٩٦
بيلت خاور دور ١ تن ٠ ١٧/٠٥/١٣٩٤
 • حواله هاي دريافتي از پتروشيمي
 • گزارش هاي تحليلي
 • اعلاميه ها
عنوان تاريخ
 
 
 
 
 
 
 
$ 1,289
$ 48
© 2011 Amin Avid Co. Powered by : RayanHamAfza.com